Suo­ma­lais-ame­rik­ka­lai­sen yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­jat ym­mär­si­vät suo­ma­lais­nuor­ten kan­sain­vä­lis­tä­mi­sen tär­key­den jo vuon­na 1945. Yh­dys­val­lois­ta opis­ke­lu- tai työ­har­joit­te­lu­vaih­dos­ta pa­la­tes­saan nuo­ret toi­vat mu­ka­naan osaa­mis­ta, ide­oi­ta ja ver­kos­to­ja, joi­ta suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta tuol­loin tar­vit­si.

Mik­si SAM:lla on sama mis­sio vie­lä lä­hes 80 vuot­ta myö­hem­min? Kos­ka suo­ma­lai­nen yri­tys­maa­il­ma ja yh­teis­kun­ta tar­vit­see edel­leen­kin tu­le­vai­suu­den osaa­jia ja joh­ta­jia, joil­la on ul­ko­maan­ko­ke­mus­ta.

SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön hal­lin­noi­mat sti­pen­dit mah­dol­lis­ta­vat kuu­den suo­ma­lai­sen kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­jan jat­ko-opin­to­ja sekä tut­ki­mus- ja väi­tös­kir­ja­vuot­ta ame­rik­ka­lai­sis­sa yli­o­pis­tois­sa lu­ku­vuon­na 2022-23.

Apu­ra­ha­sää­tiö hal­lin­noi kah­den ame­rik­ka­lai­sen, The Ame­ri­can Scan­di­na­vi­an Foun­da­ti­on ja Thanks to Scan­di­na­via -sää­ti­ön Suo­mes­ta tu­le­via apu­ra­han ha­ki­joi­ta sekä ruot­sa­lai­sen Björn Savè­nin 35 000 eu­ron ar­vois­ta Fin­nish Ame­ri­can -sti­pen­diä. Vuo­sit­tai­nen myön­net­tä­vien sti­pen­dien yh­teen­las­ket­tu suu­ruus on 135 000 eu­roa.

Ky­syim­me SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön lu­ku­vuo­den 2022-23 sti­pen­di­aa­teil­ta vii­si ky­sy­mys­tä:
1. Mi­ten kiin­nos­tuit opis­ke­lus­ta Yh­dys­val­lois­sa?
2. Mitä olet läh­dös­sä opis­ke­le­maan/ opis­ke­let? Mik­si va­lit­sit ky­sei­sen oh­jel­man ja yli­o­pis­ton?
3. Mitä aka­tee­mi­sia odo­tuk­sia si­nul­ta on tu­le­val­ta lu­ku­vuo­del­ta?
4. En­tä mitä toi­vei­ta/odo­tuk­sia ar­kie­lä­mäs­tä Yh­dys­val­lois­sa?
5. Mikä mer­ki­tys apu­ra­hal­la on opin­to­je­si ra­hoi­tuk­ses­sa?

Esittelyssä stipendiaatit Meeri Kataja ja Ossi Tanner


Mee­ri Ka­ta­ja
doc­to­ra­te/his­to­ry, Mon­ta­na State Uni­ver­si­ty, Bo­ze­man, Mon­ta­na

1. Ym­pä­ris­tö­his­to­ri­an juu­ret ovat Poh­jois-Ame­ri­kas­sa ja alal­la on edel­leen täy­sin eri­lai­nen ase­ma Yh­dys­val­lois­sa kuin suu­rim­mas­sa osas­sa eu­roop­pa­lai­sia yli­o­pis­to­ja. Mei­dän pie­nel­lä lai­tok­sel­lam­me ai­na­kin nel­jä pro­fes­so­ria työs­ken­te­lee ym­pä­ris­tö­his­to­ri­an pa­ris­sa ja suu­rin osa mais­te­ri- ja toh­to­ri­o­pis­ke­li­joi­den pro­jek­teis­ta liit­tyy ym­pä­ris­tö­his­to­ri­aan.

Ha­lu­sin Yh­dys­val­toi­hin opis­ke­le­maan myös sen vuok­si, et­tä yli­o­pis­toil­la on lois­ta­vat re­surs­sit jär­jes­tää eri­lai­sia ti­lai­suuk­sia ja tu­kea opis­ke­li­joi­ta. Li­säk­si nau­tin ak­tii­vi­ses­ta oh­jaus­ryh­mäs­tä­ni ja opis­ke­lu­yh­tei­sös­tä yk­sin puur­ta­mi­sen si­jaan.

2. Aloi­tan toi­sen vuo­te­ni his­to­ri­an toh­to­ri­oh­jel­mas­sa Mon­ta­na State Uni­ver­si­tys­sa Bo­ze­ma­nis­sa. Ha­lu­sin opis­ke­le­maan lai­tok­sel­le, joka on tar­peek­si pie­ni ja jos­sa pro­fes­so­reil­la on oi­ke­as­ti ai­kaa opis­ke­li­joil­le. Li­säk­si ha­lu­sin oh­jel­maan, joka pai­not­taa ym­pä­ris­tö­his­to­ri­aa. Eris­ty­nei­syy­des­tään huo­li­mat­ta myös Mon­ta­na so­pii mi­nul­le ym­pä­ris­tö­nä ja il­mas­to­na hy­vin.

3. Tänä lu­ku­vuon­na saan suo­ri­tet­tua vaa­di­tun kurs­si­mää­rän ja voin al­kaa kes­kit­tyä väi­tös­kir­ja­työ­hön. En­nen tut­ki­muk­sen vi­ral­lis­ta aloit­ta­mis­ta edes­sä on en­si ke­vää­nä vie­lä ko­keet yh­des­tä pää­ai­nees­ta ja kah­des­ta si­vu­ai­nees­ta his­to­ri­as­sa sekä tut­ki­mus­suun­ni­tel­man suul­li­nen puo­lus­tus. Vie­raan kie­len ko­kees­ta mi­nut sen si­jaan va­pau­tet­tiin us­ko­en, et­tä eng­lan­nin li­säk­si osaan suo­mea.

4. En­sim­mäi­nen vuo­si vaa­ti pal­jon asi­oi­den jär­jes­tä­mis­tä ja by­rok­ra­ti­aan to­tut­te­le­mis­ta ja täl­tä vuo­del­ta odo­ta­kin sitä, et­tä asi­at al­ka­vat su­jua omal­la pai­nol­laan, ei­kä jat­ku­vas­ti ole jo­tain sel­vi­tet­tä­vää. Tänä lu­ku­vuon­na mi­nul­la on au­to käy­tös­sä, mikä muut­taa elä­män Ame­ri­kas­sa ja var­sin­kin Mon­ta­nas­sa täy­sin. Odo­tan, et­tä pää­sen naut­ti­maan koi­ra­ni kans­sa Mon­ta­nan to­del­la kau­niis­ta luon­nos­ta ja aloit­ta­maan pit­kä­ai­kai­sen har­ras­tuk­se­ni rat­sas­tuk­sen myös tääl­lä.

5. Ra­hoi­tus on ää­ret­tö­män tär­keä toh­to­ri­o­pin­to­je­ni kan­nal­ta. Vaik­ka sitä voi ol­la vai­kea us­koa, on Bo­ze­man täl­lä het­kel­lä ko­vas­sa huu­dos­sa ja asuin­kus­tan­nuk­set mei­naa­vat ka­ra­ta kä­sis­tä. Apu­ra­ha aut­taa kat­ta­maan myös kor­ke­at ter­veys­va­kuu­tus- ja mat­kus­tus­ku­lut.

Ul­ko­maa­lai­sel­la opis­ke­li­jal­la on ra­jal­li­set mah­dol­li­suu­det teh­dä töi­tä Yh­dys­val­lois­sa, jo­ten apu­ra­hat ovat ai­noa kei­no vält­tää val­mis­tu­mas­ta ison lai­nan kans­sa, vaik­ka lu­ku­kau­si­mak­suis­ta saa­kin va­pau­tuk­sen, jos toi­mii ope­tus- tai tut­ki­mu­sa­vus­ta­ja­na lai­tok­sel­la.

Os­si Tan­ner
mas­ter’s/mu­sic, clas­si­cal pi­a­no, Man­hat­tan School of Mu­sic, New York

1. En­si­kos­ke­tus Ame­rik­kaan ta­pah­tui jo pik­ku­lap­se­na asu­es­sa­ni vii­si vuot­ta pää­kau­pun­gis­sa. Ko­ro­nan alet­tua suo­ma­lai­nen pi­a­nis­ti ja opet­ta­ja­ni Mat­ti Ra­e­kal­lio pa­la­si Suo­meen Juil­li­ar­dis­ta. Hä­nen kans­saan konk­re­ti­soi­tui suun­ni­tel­ma Yh­dys­val­toi­hin läh­te­mi­ses­tä.

2. Olen läh­dös­sä opis­ke­le­maan klas­si­sen pi­a­non­soi­ton mais­te­rin­tut­kin­non Man­hat­tan School of Mu­si­ciin. Mais­te­rin­tut­kin­nos­sa saa kes­kit­tyä soit­ta­mi­seen, se on mi­nul­le täs­sä vai­hees­sa kaik­kein tär­kein­tä. Va­lit­sin MSM:n tu­le­van opet­ta­ja­ni Dr. Marc Sil­ver­ma­nin ja kau­pun­gin ta­kia.

3. Odo­tuk­se­ni ovat kor­ke­al­la pi­a­nis­min ta­son ja mui­den kans­sa­o­pis­ke­li­joi­den suh­teen. Val­ta­o­sa pi­a­non­soi­ton opis­ke­li­jois­ta tu­lee Aa­si­as­ta, jos­sa taso on tun­ne­tus­ti erit­täin kor­kea. Uu­sil­ta kon­tak­teil­ta voin op­pia pal­jon ja olen myös va­rau­tu­nut ko­vaan työ­tah­tiin.

4. Toi­von, et­tä eh­din tu­tus­tua mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ti New Yor­kin kult­tuu­rie­lä­mään. Eri mu­siik­ki­tyy­lei­hin, tai­de­muo­toi­hin, ruo­ka­kult­tuu­rei­hin tu­tus­tu­mi­nen on mie­les­tä­ni jopa tär­ke­äm­pää kuin tiu­kas­ti klas­si­sen mu­sii­kin kon­ser­teis­sa käy­mi­nen. Kaik­kein tär­keim­pä­nä pi­dän uu­siin ih­mi­siin tu­tus­tu­mis­ta ja hei­dän koh­taa­mis­ta mah­dol­li­sim­man sy­väl­li­ses­ti.

5. Il­man TTS-apu­ra­haa en oli­si voi­nut läh­teä opis­ke­le­maan, mer­ki­tys on siis ol­lut val­ta­va mi­nul­le. Olen to­del­la kii­tol­li­nen. Kun pa­laan Suo­meen, pys­tyn toi­vot­ta­vas­ti tuo­maan uu­sia ko­ke­muk­sia ja op­pe­ja, joi­ta voin hyö­dyn­tää laa­ja-alai­ses­ti Suo­men kult­tuu­rie­lä­mäs­sä.

***

Ha­ku­ai­ka lu­ku­vuo­den 2023-24 apu­ra­hoi­hin al­kaa jou­lu­kuus­sa 2022, li­sä­tie­toa sti­pen­deis­tä ja nii­den ha­kuk­ri­tee­reis­tä: sam­suo­mi.fi/apu­ra­hat