Aal­to-yli­o­pis­tos­ta ko­ne­tek­nii­kan dip­lo­mi-in­si­nöö­rik­si val­mis­tu­nut Ant­ti Val­ko­nen sai tänä vuon­na Björn Savén Fin­nish Ame­ri­can Scho­lar­hip -apu­ra­han jat­ko-opin­toi­hin ame­rik­ka­lai­ses­sa huip­pu­y­li­o­pis­tos­sa. Apu­ra­hal­la tu­e­taan Val­ko­sen opin­to­ja Prin­ce­to­nin yli­o­pis­tos­sa New Jer­seys­sä, ja sen suu­ruus on 35 000 eu­roa.

 

Hel­sin­gis­tä ko­toi­sin ole­va 27-vuo­ti­as Ant­ti Val­ko­nen ker­too, et­tä hän ha­lu­si läh­teä te­ke­mään toh­to­ri­o­pin­to­jaan Yh­dys­val­toi­hin, kos­ka ha­lu­aa op­pia ym­mär­tä­mään maa­il­man joh­ta­vaa te­ol­li­suus­maa­ta ja sen kult­tuu­ria. Prin­ce­ton taas va­li­koi­tui opi­nah­jok­si sen tar­jo­a­mien mah­dol­li­suuk­sien ta­kia.
- Prin­ce­to­nil­la on mai­ne pie­ne­nä op­pi­lai­tok­se­na mai­neik­kai­den iso­jen yli­o­pis­to­jen jou­kos­sa. Tä­män seu­rauk­se­na Prin­ce­to­nis­sa yh­tei­söl­li­syys on ver­taan­sa vail­la, sekä opis­ke­li­ja­koh­tai­set re­surs­sit ovat us­ko­mat­to­mat. Ken­ties pai­na­vin syy oli kui­ten­kin se, et­tä Prin­ce­to­nis­ta löy­tyi oh­jaa­ja, jon­ka kans­sa pää­si­sin työs­ken­te­le­mään ha­lu­a­ma­ni tut­ki­musp­ro­jek­tin pa­ris­sa, ker­too Ant­ti Val­ko­nen.
 

Opinnoista


Ant­ti, aloi­tat syk­syl­lä kol­man­nen vuo­den ra­ken­nus- ja ym­pä­ris­tö­tek­nii­kan toh­to­ri­o­pin­to­si Prin­ce­to­nis­sa. Mikä oli yl­lät­tä­vin­tä kah­den en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na?
- Yl­lät­tä­vin­tä oli ken­ties se, kuin­ka ko­ko­nais­val­tais­ta jat­ko-opis­ke­lu on. Yli­o­pis­ton puo­les­ta asi­at on jär­jes­tet­ty si­ten, et­tä koko elä­mä oi­ke­as­taan ra­ken­tuu jat­ko-opis­ke­lun ym­pä­ril­le. Var­si­nai­sen ope­tuk­sen li­säk­si yli­o­pis­to aset­taa ison pai­non jat­ko-opis­ke­li­joi­den yh­tei­söl­li­syy­del­le ja “Prin­ce­ton-iden­ti­tee­tin” ra­ken­ta­mi­seen.
- So­si­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä ai­ne­ra­jo­jen yli kan­nus­te­taan voi­mak­kaas­ti, mikä on oi­ke­as­taan Prin­ce­to­nis­sa jat­ko-opis­ke­lun yk­si eri­tyis­piir­teis­tä. Tämä pa­nos­tus nä­kyy ar­kie­lä­mäs­sä päi­vit­täin.
- So­si­aa­li­sen elä­män eh­do­ton hel­mi on Gra­du­a­te Col­le­ge. Asun­to­la, jos­sa suu­ri osa en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jois­ta asuu. Se on sa­mal­la jat­ko-opis­ke­li­joi­den elä­män kes­kus, lin­na­mai­nen ra­ken­nus, jos­sa suu­ri osa ta­pah­tu­mis­ta jär­jes­te­tään.

 

Ke­vät ko­ro­na­ra­joi­tuk­si­neen muut­ti opin­not on­li­ne-kurs­seik­si myös Prin­ce­to­nis­sa, har­mit­ti­ko tämä?
- Ko­ro­na­ke­vät ai­heut­ti pal­jon muu­tok­sia, ja oli tie­tys­ti har­mil­lis­ta, et­tä ku­kaan ei pys­ty­nyt täy­sin hyö­dyn­tä­mään Prin­ce­to­nin tar­jo­a­mia upei­ta mah­dol­li­suuk­sia. Omak­si on­nek­se­ni olin kui­ten­kin jo siir­ty­nyt suu­rim­mak­si osak­si oman tut­ki­musp­ro­jek­ti­ni pa­riin. Oma tut­ki­muk­se­ni oli täy­sin siir­ret­tä­vis­sä ko­ti­toi­mis­toon, ja oi­ke­as­taan ai­nut huo­mat­ta­va muu­tos oli se, et­tä hoi­dim­me ta­paa­mi­set oh­jaa­ja­ni kans­sa Zoo­mil­la em­me­kä kas­vok­kain.

 

Mitä odo­tat kol­man­nel­ta lu­ku­vuo­del­ta?
- Sys­tee­mi tääl­lä on ra­ken­net­tu si­ten, et­tä kak­si en­sim­mäis­tä vuot­ta käy­te­tään pää­a­si­as­sa kurs­sien käy­mi­seen ja omaan tut­ki­mu­sa­laan tu­tus­tu­mi­seen sekä tut­ki­mus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen. Tä­män jäl­keen aloi­te­taan mil­tei täy­sin omaan tut­ki­muk­seen kes­kit­ty­mi­nen. Odo­tan­kin, et­tä en­si vuon­na pää­sen oi­kein kun­nol­la vauh­tiin oman tut­ki­musp­ro­jek­ti­ni kans­sa. Li­säk­si tu­le­van lu­ku­vuo­den ai­ka­na jär­jes­te­tään ala­ni isoim­mat kon­fe­rens­sit, ja odo­tan­kin näi­tä in­nol­la.

 


Opis­ke­let ra­ken­nus- ja ym­pä­ris­tö­tek­niik­kaa ja olet eri­kois­tu­nut Struc­tu­ral He­alth Mo­ni­to­ring- alaan. Voit­ko ava­ta mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?
- Struc­tu­ral He­alth Mo­ni­to­ring kä­sit­tää eri­lais­ten ra­ken­tei­den, ku­ten ra­ken­nus­ten, pa­to­jen ja sil­to­jen kun­non tark­kai­lun eri­lais­ten sen­so­ri­jär­jes­tel­mien avul­la. Näi­den jär­jes­tel­mien tar­koi­tuk­se­na on muun mu­as­sa tur­val­li­suu­den li­sää­mi­nen sekä ta­lou­del­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen. Oma tut­ki­musp­ro­jek­ti­ni liit­tyy näi­den jär­jes­tel­mien ta­lou­del­li­suu­den sel­vit­tä­mi­seen, ha­lu­am­me tut­kia mil­lä reu­na­eh­doil­la esi­mer­kik­si sil­lan omis­ta­jan on jär­ke­vää in­ves­toi­da mo­ni­to­roin­ti­jär­jes­tel­mään.

 

Vapaa-ajasta


Vaik­ka ar­ki ra­ken­tuu Prin­ce­to­nis­sa ko­ko­nais­val­tai­ses­ti opin­to­jen ja so­si­aa­li­sen ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­sen ym­pä­ril­le, Val­ko­nen va­raa ai­kaa myös har­ras­tuk­sil­le.

- Pi­dän pa­ri­tans­sis­ta, ja vai­mo­ni kans­sa kans­sa käym­me tan­go- ja sal­sa­tun­neil­la. Ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia tans­si­har­ras­tus on tie­tys­ti jäis­sä, mut­ta olem­me siir­ty­neet sen si­jaan lenk­kei­lyyn. Lenk­kei­lyl­le Prin­ce­ton on eri­no­mai­nen paik­ka, tääl­lä on to­del­la upei­ta lenk­ki­reit­te­jä ja il­mas­to on miel­lyt­tä­vä.
- Li­säk­si olen opis­kel­lut har­ras­tuk­se­na es­pan­jaa, toh­to­ri-opis­ke­li­jat saa­vat käy­dä kurs­se­ja mil­tei il­man ra­joi­tuk­sia ja yli­o­pis­to tar­jo­aa lois­ta­via kie­li­kurs­se­ja. Olen saa­vut­ta­nut pik­ku­hil­jaa mel­ko toi­mi­van pe­rus­kie­li­tai­don ja ai­on­kin aloit­taa es­pan­jan­kie­li­seen kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mi­sen, lis­taa Val­ko­nen seu­raa­vak­si ta­voit­teek­seen.


Rahoituksesta


Lu­ku­vuo­si Prin­ce­to­nis­sa mak­saa jat­ko-opis­ke­li­jal­le pa­kol­li­si­ne ter­veys­va­kuu­tuk­si­neen 56 470 dol­la­ria, noin 48 000 eu­roa.

Mikä mer­ki­tys 35 000 eu­ron Björn Sa­ven-apu­ra­hal­la on opin­to­je­si ra­hoi­tuk­ses­sa?
- Prin­ce­to­nis­sa jat­ko-opin­not ra­hoi­te­taan työs­ken­te­le­mäl­lä tut­ki­mus- ja kurs­si­as­sis­tent­tei­na. Kos­ka eri­tyi­ses­ti opet­ta­mis­vel­voit­teet ovat mel­ko työ­läi­tä, apu­ra­ha hel­pot­taa mer­kit­tä­väs­ti omaa ope­tus­taak­kaa­ni ja si­ten mah­dol­lis­taa tut­ki­musp­ro­jek­tii­ni kes­kit­ty­mi­sen, ker­too Val­ko­nen.


Tulevaisuudesta

 

Ant­ti Val­ko­sen opis­ke­li­ja­vii­su­mi mah­dol­lis­taa jää­mään töi­hin Yh­dys­val­toi­hin muu­ta­mak­si vuo­dek­si opin­to­jen jäl­keen. Suo­meen hän ha­lu­aa pa­la­ta jos­sain vai­hees­sa, kun on näh­nyt maa­il­maa tar­peek­si.


- Oli­si mie­len­kiin­tois­ta ko­kea het­ken ai­kaa työ­e­lä­mää tääl­lä. Li­säk­si vai­mo­ni (me­nim­me nai­mi­siin
elo­kuun lo­pus­sa) val­mis­tui juu­ri mais­te­rik­si Prin­ce­to­nis­ta ja aloit­taa työt New Yor­kis­sa syk­syl­lä. Hän on ko­toi­sin Pa­ra­gu­ays­ta ja olem­me suun­ni­tel­leet, et­tä voi­sim­me Yh­dys­val­to­jen jäl­keen muut­taa sin­ne jok­si­kin ai­kaa, miet­tii Ant­ti Val­ko­nen lä­hi­tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­taan.Ar­tik­ke­li on jul­kais­tu SAM Ma­ga­zi­ne 3/2020 syys­kuus­sa 2020.