Ou­lun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lu­ki­ol­la (OSYK) on vah­vat juu­ret kan­sain­vä­li­syy­des­sä ja mo­nia ak­tii­vi­sia pro­jek­te­ja Eu­roo­pas­sa, mut­ta tänä lu­ku­vuon­na OSYK on ot­ta­nut ison harp­pauk­sen At­lan­tin val­ta­me­ren yli, Yh­dys­val­toi­hin.

OSYK on mu­ka­na pää­o­sin Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­mas­sa Tran­sat­lan­tic Clas­s­room -vaih­to-oh­jel­mas­sa, jos­sa pää­ta­voit­tei­na on kan­sain­vä­li­syy­den vah­vis­ta­mi­nen ja mai­den vä­li­sen yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­nen kou­lu­tuk­sen osal­ta. OSY­Kil­la on vaih­to-oh­jel­mas­sa kan­sain­vä­li­syy­den vah­vis­ta­mi­sen li­säk­si kak­si kär­keä: äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ope­tuk­sen ja eng­lan­nin kie­len ope­tuk­sen (Eng­lish Lan­gu­a­ge and Li­te­ra­tu­re, ELL) yh­teis­työ ja tai­to- ja tai­de­ai­nei­den yh­teis­työn vah­vis­ta­mi­nen eri­tyi­ses­ti mu­si­kaa­li­kon­sep­tis­sa.

Huh­ti­kuus­sa vii­si OSY­Kin opet­ta­jaa suun­ta­si Yh­dys­val­toi­hin. Opet­ta­ja­seu­ru­ees­sa oli­vat mu­sii­kin opet­ta­ja An­na-Lee­na Kol­dits, äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja Min­na Kor­pierk­ki, eng­lan­nin ja es­pan­jan kie­len opet­ta­ja Eve­lii­na Par­ta­nen, draa­man ja te­at­te­rin sekä äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja Ilo­na Ruo­ho­mä­ki sekä lii­kun­nan, ter­veys­tie­don ja tans­sin opet­ta­ja Tar­ja Väi­sä­nen. Opet­ta­jat va­li­koi­tui­vat suun­nit­te­lu­mat­kal­le vaih­to-oh­jel­man ta­voit­tei­den kaut­ta.

Huh­ti­kuun mat­kan en­sim­mäi­nen py­säh­dys oli New Yor­kis­sa, Co­lum­bi­an yli­o­pis­tos­sa. Co­lum­bi­an yli­o­pis­ton kie­li­kes­kus tar­jo­aa suo­men kie­len ja kult­tuu­rin ope­tus­ta omal­la kam­puk­sel­laan ja etä­nä Ya­len ja Cor­nel­lin yli­o­pis­toi­hin. Opet­ta­jat ta­pa­si­vat Co­lum­bi­as­sa suo­men kie­len opet­ta­jan Heli Sir­vi­ön, jon­ka kans­sa hah­mo­tel­tiin mah­dol­li­sia opis­ke­li­ja­vie­rai­lu­ja ja yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta. Jat­kos­sa on tar­koi­tus ta­va­ta mo­lem­pien opi­nah­jo­jen opis­ke­li­joi­den kans­sa Zoo­mis­sa, ja vaih­to­mat­koil­la OSY­Kin opis­ke­li­jat py­säh­ty­vät New Yor­kis­sa ja ta­paa­vat yli­o­pis­ton suo­men kie­len opis­ke­li­joi­ta kas­vo­tus­ten. Päi­vään Co­lum­bi­as­sa mah­tui myös läm­min jäl­leen­koh­taa­mi­nen OSY­Kin alum­nin, Lau­ri Oja­lan kans­sa, joka te­kee Co­lum­bi­an yli­o­pis­tos­sa väi­tös­kir­jaa ta­lous­tie­tees­tä.

New Yor­kis­ta mat­ka jat­kui koh­ti Ohi­o­ta, Me­di­naa, jos­sa yh­teis­työ­kou­lu Me­di­na High School odot­ti opet­ta­ja­ryh­mää. Vii­kon ajan opet­ta­jat yö­pyi­vät kou­lun opet­ta­jien luo­na ja päi­vi­sin ta­pa­si­vat Me­di­na High Schoo­lin opet­ta­jia, seu­ra­si­vat op­pi­tun­te­ja, kes­kus­te­li­vat opis­ke­li­joi­den kans­sa ja opet­ta­jien sekä kou­lun et­tä kou­lu­pii­rin joh­don kans­sa suun­ni­tel­tiin, mil­lais­ta yh­teis­työ tu­le­vai­suu­des­sa voi­si ol­la.

Me­di­na High School tar­jo­aa hie­not puit­teet tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opet­ta­mi­seen näyt­tä­vi­ne mu­si­kaa­lei­neen, ja ame­rik­ka­lai­ses­sa lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa eng­lan­nin kie­len ja kir­jal­li­suu­den ope­tus on isos­sa roo­lis­sa. Opet­ta­ja­vii­sik­ko kes­kit­tyi op­pi­tun­neil­la eri­tyi­ses­ti eng­lan­nin kie­len ja kir­jal­li­suu­den ja tai­to- ja tai­de­ai­nei­den ope­tuk­sen seu­raa­mi­seen, jot­ta ko­tiin vie­mi­set hank­keen osal­ta oli­si­vat mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­set. Viik­ko hui­pen­tui Me­di­nas­sa lu­ki­on tä­män vuo­den mu­si­kaa­lin en­si-il­taan, So­met­hing Rot­ten. Kou­lu­päi­vien li­säk­si opet­ta­jat sai­vat hen­gäs­tyt­tä­vän kat­tauk­sen ame­rik­ka­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta.

Vaih­to-oh­jel­man seu­raa­vat as­ke­leet ovat en­si syk­sys­sä, jol­loin OSY­Kis­ta läh­tee nel­jän opis­ke­li­jan ja kah­den opet­ta­jan ko­koon­pa­no New Yor­kiin ja Me­di­naan. Näil­lä nä­ky­min saam­me Me­di­na High Schoo­lis­ta vas­ta­vie­rai­lun hel­mi­kuus­sa 2024. Vaih­to-oh­jel­mal­le ha­e­taan ak­tii­vi­ses­ti li­sä­ra­hoi­tus­ta, jot­ta liik­ku­mi­nen mai­den vä­lil­lä oli­si py­sy­vää ja pit­kä­kes­tois­ta. Suun­ni­tel­mis­sa on, et­tä kie­li- ja tai­to- ja tai­de­ai­ne­ryh­mät vuo­rot­te­li­si­vat vuo­sit­tain vaih­to-oh­jel­man mat­kois­sa ja mah­dol­li­sim­man moni opis­ke­li­ja pää­si­si mu­kaan vaih­to-oh­jel­maan.