Kult­tuu­rei­den vai­ku­tus joh­ta­mis­tyy­lei­hin on mer­kit­tä­vä, ja kan­sain­vä­lis­ten or­ga­ni­saa­ti­oi­den oli­si hyvä ym­mär­tää tämä.

Brit­ti­läi­nen kie­li­tie­tei­li­jä Ric­hard D. Le­wis kar­toit­ti näi­tä ero­ja kir­jas­saan ”When Cul­tu­res Col­li­de.  

Le­wi­sin käyt­tä­mät kaa­vi­ot ja mää­ri­tel­mät tun­tu­vat in­tui­tii­vi­ses­ti oi­keil­ta, jos­kaan ei­vät yk­si­puo­li­ses­ti paik­kan­sa­pi­tä­vil­tä koko maas­ta. On ole­mas­sa in­nos­tu­nei­ta suo­ma­lai­sia, jäyk­kiä ita­li­a­lai­sia, va­ro­vai­sia ame­rik­ka­lai­sia ja ka­ris­maat­ti­sia ja­pa­ni­lai­sia.  

Le­wis myön­tää, et­tä ste­re­o­ty­pi­oi­den käyt­tä­mi­seen liit­tyy ris­ke­jä: "Kan­sal­lis­ten omi­nais­piir­tei­den mää­rit­tä­mi­nen on epä­tark­ko­jen ar­vi­oi­den ja yl­lät­tä­vien poik­keus­ten mii­na­ken­täl­lä kul­ke­mis­ta. On kui­ten­kin ole­mas­sa sel­lai­nen asia kuin kan­sal­li­nen nor­mi." 

Hän väit­tää, et­tä nämä mal­lit ei­vät muu­tu lä­hi­ai­koi­na: "Jopa mais­sa, jois­sa po­liit­ti­nen ja ta­lou­del­li­nen muu­tos on täl­lä het­kel­lä no­pe­aa tai laa­jaa, sy­vään juur­tu­neet asen­teet ja us­ko­muk­set vas­tus­ta­vat äkil­lis­tä ar­vo­muu­tos­ta uu­dis­tus­mie­lis­ten, hal­li­tus­ten tai mo­ni­kan­sal­lis­ten mo­ni­a­la­y­ri­tys­ten pai­nos­tuk­ses­ta." 

 Mo­nien suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten kat­seet ovat suun­nat­tu Yh­dys­val­to­jen mark­ki­noil­le, mut­ta ym­mär­räm­me­kö riit­tä­vän hy­vin ame­rik­ka­lai­sen ja suo­ma­lai­sen yri­tys­kult­tuu­rin ero­ja?

On har­haa ku­vi­tel­la, et­tä käy­mäl­lä tu­ris­ti­mat­kal­la Mi­a­mis­sa tai New Yor­kis­sa, sai­sim­me riit­tä­vän ym­mär­ryk­sen koko maan mo­ni­nai­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Vaik­ka voim­me ka­te­go­ri­soi­da toi­sen kult­tuu­rin ta­vat ja joh­ta­mis­tyy­lin ty­pis­te­tys­ti, opim­me par­haat toi­min­ta­ta­vat sil­ti usein vain har­joit­te­lun kaut­ta. 

Tyy­pil­li­ses­ti ame­rik­ka­lai­set joh­ta­jat ovat it­se­var­mo­ja, ag­g­res­sii­vi­sia, ta­voit­teel­li­sia ja toi­min­taan suun­tau­tu­nei­ta, tar­mok­kai­ta, op­ti­mis­ti­sia ja muu­tos­val­mii­ta. He ovat tai­ta­via tii­mi­työs­ken­te­li­jöi­tä ja hy­viä yh­teis­hen­gen luo­mi­ses­sa, mut­ta ar­vos­ta­vat yk­si­lön­va­paut­ta. Usein hei­dän en­si­si­jai­nen kiin­nos­tuk­sen koh­teen­sa on oman uran edis­tä­mi­nen. 

Suo­mes­sa in­si­nöö­ri­joh­ta­jien val­ta-ase­ma on joh­ta­nut vah­vaan tek­ni­seen suun­tau­tu­mi­seen, jos­sa luo­te­taan jär­jes­tel­miin ja hy­vin or­ga­ni­soi­tui­hin käy­tän­töi­hin. Joh­ta­jat pai­not­ta­vat enem­män te­hok­kuut­ta ja jär­jes­tys­tä kuin tai­toa ja aloit­teel­li­suut­ta. 

Sak­sa­lai­sil­le ja suo­ma­lai­sil­le to­tuus on to­tuus. Ja­pa­ni­lai­sil­le ja bri­teil­le se on ok, kun­han se ei hei­lu­ta ve­net­tä. Kii­nas­sa ei ole ab­so­luut­tis­ta to­tuut­ta, kun taas Ita­li­as­sa se on neu­vo­tel­ta­vis­sa. 

Täs­sä kult­tuu­rien su­la­vas­sa se­ka­sot­kus­sa mei­dän tu­lee kui­ten­kin voi­da elää ja toi­mia, teh­dä hy­viä pää­tök­siä, neu­vo­tel­la kan­nat­ta­via dii­le­jä, so­pia luo­tet­ta­via so­pi­muk­sia ja sol­mia pit­kä­kes­toi­sia suh­tei­ta. 

Kult­tuu­rien ym­mär­tä­mis­tai­dot tu­le­vat useim­mi­ten vas­ta ko­ke­muk­sen mu­ka­na, mut­ta nii­tä on myös mah­dol­lis­ta har­joi­tut­taa kou­lut­tau­tu­mal­la. Yh­des­sä ko­ke­mus ja kou­lu­tus an­ta­vat var­muut­ta pää­tök­sen­te­koon.  

Voim­me SAM:ssa aut­taa si­nua tu­tus­tu­maan ame­rik­ka­lai­seen toi­min­ta­kult­tuu­riin. Eh­dit ni­mit­täin vie­lä mu­kaan lo­ka­kuus­sa al­ka­vaan 6-osai­seen Ame­ri­can Le­a­ders­hip & In­no­va­ti­on-kou­lu­tuk­seen. Tu­tus­tu oh­jel­maan tar­kem­min SAM:n net­ti­si­vuil­la.

***
Lena Gre­nat on SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja. Gre­nat on asu­nut Yh­dys­val­lois­sa 20 vuot­ta ja hän on työs­ken­nel­lyt mo­nen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä mo­ni­kult­tuu­ri­sis­sa työ­yh­tei­söis­sä.