• Oma, it­se­näi­nen sää­tiö, joka pe­rus­tet­tiin vuon­na 1970 hal­lin­noi­maan sti­pen­di­toi­min­taa.
• Ny­ky­ään SAM apu­ra­ha­sää­tiö hal­lin­noi kol­men or­ga­ni­saa­ti­on Suo­mes­ta tu­le­via apu­ra­ha­ha­ke­muk­sia; Björn Savén Fin­nish Ame­ri­can Scho­lars­hip, The Ame­ri­can Scan­di­na­vi­an Foun­da­ti­on ja Thanks to Scan­di­na­via.
• Sää­ti­ön hal­lin­noi­mien apu­ra­ho­jen kaut­ta saa vuo­sit­tain ra­hoi­tus­ta 6-8 suo­ma­lais­ta kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­ja USA-opin­toi­hin­sa. Vuo­sit­tain ja­et­ta­vien apu­ra­ho­jen yh­teis­sum­ma on noin 130 000 dol­la­ria.
• Sää­tiö ei saa ra­hoi­tus­ta Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Lii­tol­ta vaan se toi­mii omin va­roin.
• SAM Apu­ra­ha­sää­ti­ön hal­li­tuk­seen kuu­lu­vat vies­tin­tä­pääl­lik­kö Eli­na Leh­ti­nen (pj), se­ni­or ad­vi­sor Mir­va Ant­ti­la, asi­a­na­ja­ja Kari He­liö, joh­ta­ja Juu­lia Kaus­te, ja tre­a­su­ry ma­na­ger Hen­rik Työp­pö­nen.
• SAM:n liit­to­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja on myös SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön pu­heen­joh­ta­ja. 

- Kan­sain­vä­li­nen ko­ke­mus ri­kas­tut­taa sekä nuor­ta it­se­ään et­tä ra­ken­taa ja vah­vis­taa yh­teis­kun­taam­me laa­jem­min sy­ven­tä­mäl­lä kult­tuu­rien vä­lis­tä ym­mär­rys­tä ja mo­ni­muo­toi­suut­ta, sa­noo SAM:n liit­to­hal­li­tuk­sen ja SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Eli­na Leh­ti­nen.

- SAM:n ja SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön mis­si­ot tu­ke­vat ja täy­den­tä­vät toi­si­aan sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti. Apu­ra­ha­sää­ti­ös­sä ha­lu­am­me edis­tää lah­jak­kai­den opis­ke­li­joi­den mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä laa­jen­ta­maan osaa­mis­taan ame­rik­ka­lai­siin yli­o­pis­toi­hin ja näin kar­tut­ta­maan ver­kos­to­jaan. Kun taas yk­si SAM:n 5-vuo­tis­st­ra­te­gi­an pää­ta­voit­teis­ta on kan­sain­vä­lis­ten ko­ke­mus­ten mah­dol­lis­ta­mi­nen suo­ma­lais­nuo­ril­le. SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön mis­si­o­na on edis­tää lah­jak­kai­den tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­jien mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä laa­jen­ta­maan osaa­mis­taan Yh­dys­val­lois­sa osa­na kan­sain­vä­lis­tä ver­kos­toa.