SAM apu­ra­ha­sää­tiö ja The Fin­nish Ame­ri­can Stu­dies As­so­ci­a­ti­on (FASA) kan­nus­ta­vat ja tu­ke­vat suo­ma­lais­ten jat­ko-opis­ke­li­joi­den Yh­dys­val­to­jen tut­ki­muk­seen liit­ty­viä kon­fe­rens­si­o­sal­lis­tu­mi­sia Eu­roo­pas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa.

Apu­ra­ha on tar­koi­tet­tu kon­fe­rens­sin yleis­ku­lu­jen kat­ta­mi­seen, ku­ten osal­lis­tu­mis­mak­su, len­to- ja ma­joi­tus­ku­lut. Vuo­sit­tain ja­e­taan kol­me kon­fe­rens­si­a­pu­ra­haa, joi­den sum­ma vaih­te­lee 300-500 €. Vuo­den 2023 ha­ku­ai­ka päät­tyy 15.1.2023, li­sä­tie­to­ja SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön net­ti­si­vuil­la.

Kon­fe­rens­si­a­pu­ra­han en­sim­mäi­nen saa­ja oli An­ni Cal­ca­ra vuon­na 2022. Hän osal­lis­tui apu­ra­hal­la Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen Map­le Leaf & Eag­le-kon­fe­rens­siin tou­ko­kuus­sa 2022. Map­le Leaf & Eag­le tuo yh­teen ni­men­sä mu­kaan Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­joi­ta, jot­ka ovat taus­tal­taan esi­mer­kik­si his­to­ri­an, kult­tuu­rin, kir­jal­li­suu­den, tai vaik­ka­pa us­kon­non­tut­ki­joi­ta. Kaik­kia yh­dis­tää kiin­nos­tus poh­joi­sa­me­rik­ka­lais­ta yh­teis­kun­taa koh­taan.

An­ni Cal­ca­ra aloit­ti toh­to­ri­o­pin­ton­sa Itä-Suo­men yli­o­pis­ton So­si­aa­lis­ten ja Kult­tuu­ris­ten koh­taa­mis­ten –toh­to­ri­oh­jel­mas­sa tam­mi­kuus­sa 2019. Hä­nen toh­to­rin­tut­ki­mus kes­kit­tyy yh­dys­val­ta­lai­seen us­kon­nol­li­seen po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin ja kir­jal­li­suu­teen. Täl­lä het­kel­lä Cal­ca­ra työs­ken­te­lee Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa eng­lan­nin kie­len ja kult­tuu­rin yli­o­pis­to-opet­ta­ja­na.       

An­ni Cal­ca­ra, mik­si Yh­dys­val­tain tut­ki­mus on mie­les­tä­si tär­ke­ää ny­ky­a­jan maa­il­mas­sa?
- Yh­dys­val­to­jen vai­ku­tus sen ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la on mer­kit­tä­vä. Täl­lä en tar­koi­ta ai­no­as­taan Yh­dys­val­tain fyy­sis­tä läs­nä­o­loa esi­mer­kik­si Lähi-Idäs­sä tai Eu­roo­pas­sa, mut­ta myös maan kult­tuu­rin ja esi­mer­kik­si sen po­liit­ti­sen il­ma­pii­rin vai­ku­tus nä­ky­vät myös Suo­mes­sa.

Esi­merk­ki­nä voin mai­ni­ta mi­nua täl­lä het­kel­lä tut­ki­ja­na kiin­nos­ta­vat sa­la­liit­to­te­o­ri­at. Ylei­sel­lä ta­sol­la on mie­len­kiin­tois­ta, et­tä Yh­dys­val­lois­sa syn­ty­vät sa­la­liit­to­te­o­ri­at le­vi­ä­vät myös Suo­meen. Täs­tä voim­me ot­taa esi­mer­kik­si pin­nal­la ole­van so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa syn­ty­nyt QA­non-lii­ke, jol­la on myös Suo­mes­sa omat seu­raa­jan­sa.

Mitä se tar­jo­aa yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun?
- Yh­dys­val­tain tut­ki­mus tar­jo­aa uu­sia ja eri­lai­sia nä­kö­kul­mia Yh­dys­val­toi­hin, joi­den kaut­ta esi­mer­kik­si maan si­säi­siä ta­pah­tu­mia voi ol­la hel­pom­pi ym­mär­tää. Tut­ki­jat voi­vat tar­jo­ta kult­tuu­ri­sen – tai vaik­ka­pa his­to­ri­al­li­sen kon­teks­tin, jos­ta ”ta­val­li­nen kan­sa­lai­nen” ei ole vält­tä­mät­tä tie­toi­nen. Esi­mer­kik­si Yh­dys­val­tain vii­meis­ten pre­si­den­tin­vaa­lien ai­kaan (2020) use­at tut­ki­jat, ku­ten Tu­run yli­o­pis­ton John Mor­ton - kes­kuk­sen joh­ta­ja Be­ni­ta Heis­ka­nen tar­jo­si omaa asi­an­tun­te­mus­taan vaa­lei­hin liit­ty­vien ta­pah­tu­mien tul­kin­nas­sa 

Mit­kä ovat suu­rim­mat nuo­ren tut­ki­jan haas­teet?
- Nuo­rem­man tut­ki­jan haas­teet liit­ty­vät usein ra­haan. Ra­hoi­tuk­sen saa­mi­nen pi­dem­mäl­lä ai­ka­jän­teel­lä on usein haas­ta­vaa, jopa mah­do­ton­ta. Nuo­rem­man tut­ki­jan roo­li ta­lou­del­li­ses­ti on hy­vin epä­var­maa. Ni­mi­ke ”nuo­rem­pi tut­ki­ja” voi ol­la tie­tyl­lä ta­val­la hä­mää­vä; se ei vält­tä­mät­tä hei­jas­ta tut­ki­jan ikää tai ko­ke­mus­ta tut­ki­muk­sen pa­ris­sa.

- Lä­hes­tyn 35 vuo­den ikää, min­kä puo­les­ta en koe it­se­ä­ni ”nuo­rek­si”. To­sin aloi­tin toh­to­ri­o­pin­to­ni tam­mi­kuus­sa 2019, min­kä puo­les­ta olen edel­leen ura­ni al­ku­kuo­pis­sa. Use­at ikä­to­ve­ri­ni, jot­ka ei­vät työs­ken­te­le aka­tee­mi­si­na tut­ki­joi­na, ovat luo­neet it­sel­leen uraa ja omaa­vat ver­rat­tain va­kaan ta­lou­den, kun taas it­se elän tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­ses­ta tai mää­rä­ai­kai­ses­ta työ­so­pi­muk­ses­ta toi­seen.

Koen oman ti­lan­tee­ni kui­ten­kin tut­ki­ja­na ta­lou­den kan­nal­ta hy­väk­si; olen saa­nut tut­ki­muk­see­ni ra­hoi­tus­ta use­al­ta eri ta­hol­ta sekä mi­nul­le on tar­jou­tu­nut ti­lai­suuk­sia toi­mia yli­o­pis­to-opet­ta­jan si­jai­se­na.[1] Ta­lou­del­li­sen epä­var­muu­den kans­sa op­pii elä­mään ja sen vä­lil­lä myös unoh­taa tut­ki­muk­sen teon tai ope­tuk­sen tii­mel­lyk­ses­sä. Toki täs­tä on hyvä ol­la tie­toi­nen, jos har­kit­see uraa aka­tee­mi­se­na tut­ki­ja­na.

Osal­lis­tuit kon­fe­rens­si­a­pu­ra­hal­la Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen Map­le Leaf & Eag­le-kon­fe­rens­siin tou­ko­kuus­sa 2022. Mikä oli kon­fe­rens­sin pa­ras­ta an­tia?
- Map­le Leaf & Eag­le (MLE) -kon­fe­rens­si oli mi­nul­le la­jis­saan en­sim­mäi­nen. Esit­te­lin kon­fe­rens­sis­sa väi­tös­kir­ja­työ­ni osaa. Tu­le­va väi­tös­kir­ja­ni on ar­tik­ke­li­poh­jai­nen väi­tös­kir­ja, mikä tar­koit­taa yk­sin­ker­tai­ses­ti sitä, et­tä väi­tös­kir­ja­ni tu­lee koos­tu­maan nel­jäs­tä eri ar­tik­ke­lis­ta sekä joh­dan­to- ja pää­tös­lu­vus­ta.

- Mi­nun tu­lee jul­kais­ta väi­tös­kir­ja­ni ar­tik­ke­lit etu­kä­teen aka­tee­mi­sis­sa jour­naa­leis­sa. Map­le Leaf & Eag­le - kon­fe­rens­sis­sa esit­te­lin yh­tä väi­tös­kir­ja­ni tu­le­vaa ar­tik­ke­lia, joka kä­sit­te­lee sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­den roo­lia tut­ki­mas­sa­ni yh­dys­val­ta­lai­ses­sa evan­ke­li­ka­lisk­ris­til­li­ses­sä Left Be­hind - kir­ja­sar­jas­sa. Sar­jaa on jul­kais­tu myös Suo­mes­sa ja suo­mek­si ni­mik­keel­lä Vii­meis­ten päi­vien va­el­lus.

Sar­jas­sa seu­ra­taan Raa­ma­tus­sa ku­vail­tu­ja maa­il­man­lo­pun ta­pah­tu­mia ja pie­nen ih­mis­ryh­män sel­viy­ty­mis­tä nii­den kes­kel­lä. Sa­la­lii­toil­la on kir­ja­sar­jas­sa mer­kit­tä­vä roo­li, joka toki hei­jas­tuu Yh­dys­val­tain yh­teis­kun­nal­li­ses­sa ny­ky­het­kes­sä nä­ky­väs­ti, mikä te­kee ai­hees­ta mie­les­tä­ni erit­täin mie­len­kiin­toi­sen ja ajan­koh­tai­sen. Esit­te­le­mä­ni ar­tik­ke­li ei ole vie­lä val­mis jul­kais­ta­vak­si ja kon­fe­rens­si tar­jo­si­kin mi­nul­le ti­lai­suu­den saa­da te­ke­mäs­tä­ni tut­ki­muk­ses­ta pa­lau­tet­ta. Sain myös usei­ta vink­ke­jä mie­len­kiin­toi­sis­ta läh­teis­tä ja mah­dol­li­sis­ta suun­nis­ta, joi­hin tut­ki­mus voi­si laa­jen­tua.

- Kon­fe­rens­sis­sa pa­ras­ta oli mui­den tut­ki­joi­den koh­taa­mi­nen - niin uu­sien ih­mis­ten ta­paa­mi­nen kuin myös pit­kän ko­ro­nan pa­kot­ta­man eris­täy­ty­mi­sen jäl­keen tut­tu­jen kas­vo­jen nä­ke­mi­nen ”li­ve­nä”. Kon­fe­rens­seis­sa ta­paa tut­ki­joi­ta mo­nil­ta eri aloil­ta ja mie­les­tä­ni on mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, kuin­ka eri aloil­la toi­mi­vat tut­ki­jat ovat lä­hes­ty­neet sa­man­kal­tai­sia tut­ki­mu­sai­hei­ta.

Myös in­ten­sii­vi­nen kes­kit­ty­mi­nen tut­ki­muk­seen muu­ta­man päi­vän ajan on mie­les­tä­ni ai­na iha­naa. Olen pie­nen lap­sen äi­ti, jo­ten mi­nul­la on ar­jes­sa ol­ta­va tar­kat ra­jat työn ja va­paa-ajan vä­lil­lä. Kon­fe­rens­sis­sa voin muu­ta­man päi­vän ajan kes­key­tyk­set­tä aja­tel­la ai­no­as­taan tut­ki­muk­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä.

En­tä mi­hin kon­fe­rens­siin ha­lu­ai­sit osal­lis­tua seu­raa­vak­si?
- Seu­raa­va aka­tee­mi­nen ta­pah­tu­ma on FASA:n (Fin­nish Ame­ri­can Stu­dies As­so­ci­a­ti­on) tu­le­va se­mi­naa­ri al­ku­vuo­des­ta 2023. Se­mi­naa­ri on suun­nat­tu jat­ko-opis­ke­li­joil­le ja toi­von, et­tä pää­si­sin osal­lis­tu­maan myös tä­hän ”li­ve­nä”, ku­ten Map­le Leaf & Eag­le – kon­fe­rens­siin, sa­noo An­ni Cal­ca­ra.

 ***

[1] An­ni Cal­ca­ran tut­ki­mus­ta ovat ra­hoit­ta­neet Suo­ma­lai­nen Kon­kor­dia-liit­to ja Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Poh­jois-Kar­ja­lan ra­has­to. Täl­lä het­kel­lä hän työs­ken­te­lee eng­lan­nin kie­len ja kult­tuu­rin yli­o­pis­to-opet­ta­ja­na Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa. Cal­ca­ra on ai­kai­sem­min teh­nyt eng­lan­nin kie­len ja kult­tuu­rin yli­o­pis­to-opet­ta­jan si­jai­suu­den v. 2019–2020.