Suomessa tarvitaan näkemyksellisiä, eteenpäin katsovia, luovia ja uudesti ajattelevia taidealan johtajia, joilla on valmiudet nostaa ja markkinoida suomalaista osaamista kansainvälisesti kilpai­lu­ky­kyisellä tasolla, kertoo SAM-stipendiaatti Vivian Stolt.

Tai­de­hal­lin­non opin­not Co­lum­bi­an yli­o­pis­tos­sa New Yor­kis­sa ovat ol­leet mo­nen unel­man täyt­ty­mys. Elo­kuus­sa 2022 mat­ka­sin koh­ti Yh­dys­val­to­ja kun­ni­an­hi­moi­sin ta­voit­tein ai­ko­muk­se­na­ni hank­kia sel­lai­sia tie­to­ja, tai­to­ja ja ver­kos­to­ja, joi­ta voi­sin myö­hem­min hyö­dyn­tää suo­ma­lai­sel­la tai­de­ken­täl­lä työs­ken­nel­les­sä­ni. Kat­so­es­sa­ni ku­lu­nut­ta 15 kuu­kaut­ta taak­se­päin on on­ni to­de­ta, et­tä lä­hes jo­kai­nen opin­noil­le­ni aset­ta­ma­ni ta­voi­te on saa­vu­tet­tu ja yli­tet­ty, ja et­tä kaik­ki alun­pe­rin epä­mää­räi­sen vat­sa­tun­tu­ma­ni joh­dat­te­le­ma­na unel­moi­tu on konk­reet­ti­ses­ti ko­et­tu­na ol­lut vie­lä odo­tet­tu­a­kin ar­vok­kaam­paa. 

 

Sukellus varain­han­kin­ta­kult­tuurin maailmaan

Yh­dys­val­ta­lai­sen tai­tee­seen liit­ty­vän va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­rin omak­su­mi­nen on ol­lut opin­to­je­ni en­si­si­jai­sia ta­voit­tei­ta. Jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen ra­jal­li­suu­den tul­les­sa vas­taan ja klas­si­sen mu­sii­kin or­ga­ni­saa­ti­oi­den et­sies­sä paik­kaan­sa kau­pal­lis­tu­vil­la mark­ki­noil­la Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa, on tär­ke­ää, et­tä tai­de­a­lan kau­pal­lis­ta­mi­seen ja va­rain­han­kin­taan eri­kois­tu­nei­ta osaa­jia kou­lu­te­taan ja hei­tä tu­e­taan. Juu­ri näi­tä tai­to­ja ja tä­hän liit­ty­vää osaa­mis­ta toi­von ky­ke­ne­vä­ni opin­to­je­ni jäl­keen tuo­maan Suo­meen. 

Ko­ko­nais­val­tai­nen va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­rin omak­su­mi­nen on ol­lut par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la mah­dol­lis­ta New Yor­kis­sa. Aka­tee­mi­nen, am­ma­til­li­nen ja myös lah­joit­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta han­kit­tu tie­to on sy­ven­tä­nyt kä­si­tys­tä­ni sii­tä, mil­lai­nen mer­ki­tys va­rain­han­kin­nal­la voi par­haim­mil­laan ol­la tai­de­a­lan or­ga­ni­saa­ti­ol­le niin ta­lou­del­li­ses­ta kuin myös osal­lis­ta­vas­ta pers­pek­tii­vis­tä. 

Co­lum­bi­as­sa suo­ri­tet­tu­jen opin­to­jen ohel­la mah­dol­li­suus ker­ryt­tää am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta va­rain­han­kin­nan pa­ris­sa teh­ty­jen har­joit­te­lu­jen kaut­ta on ol­lut kor­vaa­mat­to­man ar­vo­kas. Huh­ti-elo­kuus­sa 2023 suo­ri­tin en­sim­mäi­sen yh­dys­val­ta­lais­har­joit­te­lu­ni yh­des­sä maa­il­man suu­rim­mis­ta tai­deins­ti­tuu­ti­ois­ta, New York City Ba­le­tis­sa, noin 30 mil­joo­nan dol­la­rin vuo­sit­tai­ses­ta tu­lo­vir­ras­ta vas­taa­val­la va­rain­han­kin­nan osas­tol­la. Etee­ni avau­tu­nut kä­si­tys va­rain­han­kin­nan mo­niu­lot­tei­suu­des­ta oli ins­pi­roi­va. 

New Yorkin Lincoln Centerin taideorganisaatiot New York City Ballet ja Metropolitanin ooppera keväisenä aamuna.

New Yorkin Lincoln Centerin taideorganisaatiot New York City Ballet ja Metropolitanin ooppera keväisenä aamuna.

Am­ma­til­li­sen ko­ke­muk­sen ohel­la har­joit­te­lu tar­jo­si ar­vok­kaan ti­lai­suu­den käy­dä sy­vä­luo­taa­via kes­kus­te­lu­ja ba­le­tin va­rain­han­kin­tas­pe­si­a­lis­tien kans­sa. Il­man näi­tä kes­kus­te­lu­ja va­rain­han­kin­taan liit­ty­vät kä­si­tyk­se­ni oli­si­vat jää­neet puut­teel­li­sek­si ja pal­jon ar­vo­kas­ta tie­toa sii­tä, mil­lai­set asi­at käy­tän­nös­sä mo­ti­voi­vat yk­si­löi­tä ja yri­tyk­siä lah­joit­ta­maan, ja min­kä tyyp­pi­set kam­pan­jat ovat vuo­si­kym­men­ten ku­lu­es­sa osoit­tau­tu­neet kaik­kein me­nes­tyk­sek­käim­mik­si, oli­si­vat jää­neet saa­mat­ta. 

Aka­tee­mi­sen ja am­ma­til­li­sen ko­ke­muk­sen ohel­la tär­ke­ää on myös ol­lut va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­rin ko­ke­mi­nen lah­joit­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta. Ver­kos­to­jen kaut­ta olen saa­nut mah­dol­li­suu­den ko­kea pit­käl­ti kaik­kia eri lah­joi­tus­ta­so­ja kos­ke­via ti­lai­suuk­sia, ai­na suur­lah­joit­ta­jia ja yri­tyk­siä kos­ke­vas­ta New York City Ba­le­tin ke­vät­gaa­las­ta Met­ro­po­li­ta­nin oop­pe­ran yk­si­tyi­seen oop­pe­rak­lu­biin, ja pie­nem­piä lah­joit­ta­jia ta­voit­te­le­vis­ta ken­raa­li­har­joi­tuk­sis­ta nuo­ril­le, al­le 40-vuo­ti­ail­le lah­joit­ta­jil­le koh­den­net­tui­hin ba­le­tin, oop­pe­ran, sekä esi­mer­kik­si Gug­gen­hei­min, Frick Col­lec­ti­o­nin, ja Whit­neyn tai­de­mu­se­oi­den juh­liin ja en­si-il­toi­hin.

Vaik­ka yh­dys­val­ta­lai­sen yk­si­tyi­sen lah­joit­ta­mi­sen kult­tuu­ri on hy­vin eri­lai­nen ver­rat­tu­na suo­ma­lai­seen, val­ti­on tu­keen no­jau­tu­vaan tai­teen ra­hoi­tus­mal­liin, New Yor­kis­sa han­kit­tu tie­to ja am­mat­ti­tai­to on ol­lut tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti sik­si, et­tä koen sen kaut­ta saa­nee­ni hy­vän kä­si­tyk­sen sii­tä, mit­kä ame­rik­ka­lai­sen va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­rin mo­nis­ta osa-alu­eis­ta voi­si­vat toi­mia myös ko­ti­maa­ni kult­tuu­ri­ses­sa kon­teks­tis­sa. Sa­ma­nai­kai­ses­ti on ol­lut tär­ke­ää saa­da ti­lai­suus ref­lek­toi­da, mit­kä osat Poh­jois-Ame­rik­ka­lais­ta va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­ria on mah­do­ton­ta, tai ai­na­kin hy­vin haas­ta­vaa, to­teut­taa suo­ma­lai­sen ja eu­roop­pa­lai­sen kult­tuu­rin, asen­teen, ve­ro­po­li­tii­kan, ja lain­sää­dän­nön luo­mis­sa puit­teis­sa. 

Tääl­lä olon jäl­keen koen omaa­va­ni re­a­lis­ti­sen ja sy­vä­luo­taa­van kä­si­tyk­sen sii­tä, mita va­rain­han­kin­ta par­haim­mil­laan voi ol­la. Us­kon tä­män tie­don osoit­tau­tu­van eri­tyi­sen ar­vok­kaak­si pa­la­tes­sa­ni töi­hin suo­ma­lais­ten ja eu­roop­pa­lais­ten tai­de­a­lan toi­mi­joi­den pa­riin.

 

Arvokkaita verkostoja etsimässä

Va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­rin omak­su­mi­sen ohel­la toi­nen tär­keä opin­to­vuo­sil­le­ni aset­ta­ma­ni ta­voi­te on ol­lut vah­vo­jen kan­sain­vä­lis­ten ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­nen sel­lais­ten osaa­jien pa­ris­sa, jot­ka voi­vat tar­jo­ta tu­kea ja osaa­mis­ta pa­la­tes­sa­ni suo­ma­lai­seen työ­e­lä­mään ja pyr­kies­sa­ni an­ta­maan pa­nok­se­ni yha kil­pai­lu­ky­kyi­sem­man suo­ma­lai­sen tai­de­a­lan ra­ken­ta­mi­seen. Kyky ver­kos­toi­tua on har­jaan­tu­nut ja hi­ou­tu­nut New Yor­kis­sa olon ai­ka­na en­ti­ses­tään, ja oi­kei­den yh­teyk­sien löy­tä­mi­nen, luo­mi­nen, ja yl­lä­pi­tä­mi­nen tun­tuu yhä luon­te­vam­mal­ta. 

Ver­kos­to­jen luo­mi­sel­la on ol­lut tär­keä roo­li esi­mer­kik­si ni­me­no­maan va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­riin liit­ty­vän kä­si­tyk­sen sy­ven­tä­mi­ses­sä. New Yor­kis­sa olen pääs­syt käy­mään tär­kei­tä kes­kus­te­lu­ja ai­hees­ta niin Met­ro­po­li­ta­nin oop­pe­ran, New York City Bal­le­tin, Lin­coln Cen­te­rin, Car­ne­gie Hal­lin, ja WQXR:n, eli New Yor­kin klas­si­sen mu­sii­kin ra­di­oa­se­man edus­ta­jien kans­sa. Li­säk­si olen osa­na eu­roop­pa­lais­ta ja ame­rik­ka­lais­ta va­rain­han­kin­ta­kult­tuu­ria tut­ki­vaa ja yh­dis­tä­vää mais­te­ri­tut­kiel­maa­ni haas­ta­tel­lut Eu­roo­pan suu­rim­pien oop­pe­ra­ta­lo­jen va­rain­han­kin­nas­ta vas­taa­via am­mat­ti­lai­sia luo­den ver­kos­to­ja esi­mer­kik­si Lon­toon Ro­yal Ope­ra Hou­sen, Köö­pen­ha­mi­nan oop­pe­ra­ta­lon ja Wie­nin val­ti­o­noop­pe­ran va­rain­han­kin­nan osas­toi­hin, tätä kaut­ta luo­den kon­tak­ti­pin­taa myös ko­ti­man­te­ree­ni yk­kös­toi­mi­joi­den suun­taan. 

New York City Ballet’n kevätgaala huhtikuussa 2023. 

New York City Ballet’n kevätgaala huhtikuussa 2023. 

New Yor­kis­sa tar­jol­la ole­vat työ­mah­dol­li­suu­det tai­de­a­lan huip­puor­ga­ni­saa­ti­ois­sa ovat ol­leet eri­tyi­sen ar­vok­kai­ta ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa ja kes­keis­ten toi­mi­joi­den hah­mot­ta­mi­ses­sa. New York City Bal­le­tin har­joit­te­lun pää­tyt­tyä sain mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa toi­sen har­joit­te­lun maa­il­man ar­vos­te­tuim­piin oop­pe­ra­ta­loi­hin kuu­lu­van Met­ro­po­li­ta­nin oop­pe­ran pää­joh­ta­jan toi­mis­tos­sa. Työ­mah­dol­li­suus on tar­jon­nut ai­nut­laa­tui­sen nä­kö­a­la­pai­kan maa­il­man suu­rim­man oop­pe­ra­ta­lon toi­min­taan ja mah­dol­li­suu­den näh­dä, mil­lai­sia teh­tä­viä sa­to­jen mil­joo­nien dol­la­rei­den bud­je­til­la ope­roi­van oop­pe­ra­ta­lon toi­mi­tus­joh­ta­jan roo­li pi­tää si­säl­lään. Uniik­ki on niin ikään ol­lut mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua alan te­rä­vin­tä kär­keä edus­ta­vien am­mat­ti­lais­ten kans­sa. Vii­kot­tai­siin vie­rai­li­joi­hin kuu­luu ym­pä­ri maa­il­maa New Yor­kiin mat­kaa­via alan tun­ne­tuim­pia ni­miä, ai­na kan­sain­vä­lis­ten agen­tuu­rien edus­ta­jis­ta oop­pe­ra­ta­lo­jen ja or­kes­te­rei­den pää­joh­ta­jiin.

Ame­rik­ka­lais­ten halu tu­kea ja tar­jo­ta tie­toa ja yh­teyk­siä on ol­lut ver­taan­sa vail­la. Tääl­lä luo­tu­jen ver­kos­to­jen kaut­ta koen omaa­va­ni alus­ta­van yh­teys­pin­nan tai lin­kin lä­hes mi­hin ta­han­sa maa­il­man hui­pul­la ope­roi­vaan tai­de­a­lan or­ga­ni­saa­ti­oon. Sen ar­vok­kaam­paa an­tia ko­ke­ma­ni kal­tai­sel­le kan­sain­vä­li­sel­le vaih­dol­le on vai­kea ku­vi­tel­la.

 

Rakkaus kotimaata kohtaan kansainvälisessä kontekstissa

Kai­ken tie­don, tai­don ja ver­kos­toon liit­ty­vän osaa­mi­sen ohel­la kat­son kaik­kein mer­kit­tä­vim­piä Yh­dys­val­lois­sa kul­ti­voi­tu­ja ja mi­nua tu­le­vas­sa työ­e­lä­mäs­sä hyö­dyt­tä­viä piir­tei­tä ole­van sy­vän Suo­meen koh­dis­tu­van rak­kau­den ja ar­vos­tuk­sen ke­hit­ty­mi­nen. Kyky näh­dä ko­ti­maa­ni vah­vuu­det ja heik­kou­det osa­na kan­sain­vä­lis­tä kon­teks­tia mah­dol­lis­taa suo­ma­lai­sen maa­ku­van vah­vis­ta­mi­sen kult­tuu­rin avul­la sekä Suo­mes­ta kä­sin et­tä ul­ko­mail­ta nyt ja myös tu­le­vai­suu­des­sa. 

Toi­voi­sin, et­tä use­am­pi suo­ma­lai­nen osai­si näh­dä maam­me ul­ko­puo­li­sen nä­kö­kul­mas­ta ja ym­mär­tää, mi­ten ai­nut­laa­tui­ses­sa val­ti­os­sa meil­lä on etuo­i­keus ja on­ni elää ja ol­la. Yh­dys­val­lois­sa vie­te­tyn ajan jäl­keen näen val­ti­on tar­jo­a­man tuen ja suo­ma­lai­sen jär­jes­tel­män tu­ke­van ra­ken­teen etuo­i­keu­te­na ja etu­lyön­ti­a­se­ma­na, jon­ka puit­teis­sa suo­ma­lai­sil­le on tar­jot­tu eri­no­mai­set edel­ly­tyk­set on­nis­tua – tar­vit­ta­es­sa myös epä­on­nis­tu­mis­ten kaut­ta. Yh­dys­val­lois­sa val­ti­on tuen puu­te näh­dään mo­ti­vaat­to­ri­na, joka ajaa kaik­kea toi­min­taa koh­ti kau­pal­li­suut­ta ja omil­la ja­loil­laan sei­so­mis­ta, oli kyse sit­ten yk­si­tyis­hen­ki­löis­tä, voit­toa ta­voit­te­le­vis­ta tai ta­voit­te­le­mat­to­mis­ta toi­mi­jois­ta. Toi­voi­sin, et­tä sa­man­lai­nen mo­ti­vaa­tio osat­tai­siin omak­sua myös Suo­mes­sa.

Kirjoittaja Vivian Stolt on SAM:n apurahasäätiön stipendiaatti.

Kirjoittaja Vivian Stolt on SAM:n apurahasäätiön stipendiaatti.

Kan­sain­vä­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta on ol­lut ar­vo­kas­ta huo­ma­ta, mi­ten pal­jon suo­ma­lai­so­saa­mis­ta jää nos­ta­mat­ta esil­le ja huo­mi­oi­mat­ta, toi­saal­ta kan­sain­vä­li­sel­lä ta­sol­la, toi­saal­ta myös ko­ti­mai­ses­ta pers­pek­tii­vis­tä. Lu­kuis­ten suo­ma­lais­ten ka­pel­li­mes­ta­rien me­nes­tys kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la jää mo­nel­ta suo­ma­lai­sel­ta huo­maa­mat­ta. Suo­ma­lai­sia osaa­jia esiin­tyy kan­sain­vä­lis­ten yk­kö­sor­kes­te­rien pui­kois­sa kui­ten­kin har­va se viik­ko!

Odo­tan seu­raa­vaa opin­to­jen jäl­keis­tä lu­kua elä­mäs­sä­ni in­nol­la. Yh­dys­val­lois­sa vie­tet­ty­jen vuo­sien jäl­keen koen ole­va­ni val­miim­pi kuin kos­kaan koh­taa­maan ne haas­teet, joi­ta ura klas­si­sen mu­sii­kin pa­ris­sa tai­de­a­lal­la epäi­le­mät­tä tu­lee tar­jo­a­maan. Suh­tau­dun tu­le­vaan kun­ni­an­hi­mol­la ja mo­ti­vaa­ti­ol­la. Pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­tee­na­ni on toi­mia joh­to­teh­tä­vis­sä suo­ma­lai­sis­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä tai­deins­ti­tuu­ti­ois­sa.

Toi­von osaa­va­ni par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la tuo­da kan­sain­vä­lis­tä nä­ke­myk­sel­li­syyt­tä Suo­meen ja hyö­dyn­tää Yh­dys­val­lois­sa ke­hit­ty­nyt­tä ky­kyä hah­mot­taa Suo­mi ja suo­ma­lai­nen tai­de­a­lan osaa­mi­nen osa­na kan­sain­vä­lis­tä kon­teks­tia, pel­kän poh­jois­mai­sen vink­ke­lin si­jaan. Ha­lu­an us­koa, et­tä mi­nul­la on nyt kaik­ki edel­ly­tyk­set saa­vut­taa aset­ta­ma­ni ta­voit­teet, ja et­tä pys­tyn tu­le­vai­suu­des­sa tuot­ta­maan mer­kit­tä­vää li­sä­ar­voa suo­ma­lai­sel­la kult­tuu­rin ken­täl­lä. Yh­dys­val­lois­sa ke­rä­tyn tai­don ja tie­don puut­tees­ta sen ei ai­na­kaan pi­täi­si jää­dä kiin­ni!

 ***

Kir­joit­ta­ja on klas­si­seen mu­siik­kiin eri­kois­tu­nut tai­de­hal­lin­non am­mat­ti­lai­nen, joka vii­meis­te­lee tai­de­hal­lin­non mais­te­ri­tut­kin­to­aan New Yor­kis­sa Co­lum­bi­an yli­o­pis­tos­sa. Ai­kai­sem­mal­ta kou­lu­tuk­sel­taan Stolt on mu­sii­kin mais­te­ri sekä oi­keus­tie­tei­den kan­di­daat­ti. Stolt toi­mii li­säk­si hel­sin­ki­läi­sen Ka­ma­ri­ke­sä-fes­ti­vaa­lin toi­min­nan­joh­ta­ja­na. Stolt on myös SAM:n apu­ra­ha­sää­ti­ön sti­pen­di­aat­ti.