Cleveland Council on World Affairs


Kan­sa­lais­dip­lo­ma­tia tar­koit­taa sitä, et­tä ta­val­li­set kan­sa­lai­set osal­lis­tu­vat kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den muok­kaa­mi­seen – yk­si kät­te­ly, kah­vit­te­lu tai kes­kus­te­lu ker­ral­laan.

Meis­tä jo­kai­nen on osa kan­sa­lais­dip­lo­ma­ti­aa: osal­lis­tum­me glo­baa­lin yh­tei­sön ra­ken­ta­mi­seen kes­kus­te­le­mal­la ja toi­mi­mal­la mui­den kans­sa. Jo­kai­nen meis­tä on kan­sa­lais­dip­lo­maat­ti, jon­ka sa­no­mi­set ja te­ke­mi­set vai­kut­ta­vat kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den luo­mi­seen.

Maa­il­ma on mo­ni­mut­kai­nen ja epä­va­kaa, mut­ta kan­sa­lais­dip­lo­ma­ti­aa vah­vis­ta­mal­la voim­me luo­da yh­teyk­siä kult­tuu­rien vä­lil­le ja si­ten edis­tää rau­ha­no­mais­ta ja po­si­tii­vis­ta kans­sa­käy­mis­tä yli ra­jo­jen.

Kansainvälisyys kuuluu kaikille

Mik­si kan­sa­lais­dip­lo­ma­tia sit­ten on niin tär­ke­ää? “World Af­fairs are Yo­ur Af­fairs”, eli kan­sain­vä­li­set suh­teet kuu­lu­vat kai­kil­le. Kan­sa­lais­dip­lo­ma­tia de­mok­ra­ti­soi ul­ko­po­li­tiik­kaa ja kan­sain­vä­li­sia suh­tei­ta. Ei tar­vit­se ol­la suur­lä­het­ti­läs tai ul­ko­mi­nis­te­ri, vaan jo­kai­nen voi osal­lis­tua kan­sa­lais­dip­lo­ma­ti­aan edus­ta­mal­la omaa ko­ti­maa­taan.

Yh­dys­val­lois­sa ul­ko­mi­nis­te­riö on tu­ke­nut kan­sa­lais­dip­lo­ma­ti­aa jo ai­na­kin 1940-lu­vul­ta läh­tien. Oma jär­jes­tö­ni, Cle­ve­land Coun­cil on World Af­fairs, ja Suo­mes­sa vaik­ka­pa SAM ovat mu­ka­na edis­tä­mäs­sä kan­sa­lais­dip­lo­ma­ti­aa Suo­men ja Yh­dys­val­to­jen vä­lil­lä.
 

5 vinkkiä miten sinustakin voi tulla kansalais­dip­lo­maatti

1) Pak­kaa mat­ka­lauk­ku
Mi­kään ei kor­vaa var­si­nai­sia ul­ko­mail­la ko­et­tu­ja het­kiä, uu­den kult­tuu­rin ko­ke­mis­ta jo­ka­päi­väi­sis­sä ti­lan­teis­sa. Kan­sa­lais­dip­lo­maa­tit edus­ta­vat omaa ko­ti­maa­taan, kun he ja­ka­vat ko­ke­muk­sia ja luo­vat muis­to­ja yh­des­sä eri kult­tuu­reis­ta tu­le­vien kans­sa.

2) Kah­vit­te­le ja kes­kus­te­le  
Mo­ni­kult­tuu­ri­sia ko­ke­muk­sia voi luo­da myös ko­ti­maas­sa. Vaik­ka kaik­ki ei­vät voi mat­kus­taa ul­ko­mail­le, voi maa­il­man tuo­da myös ko­tiin. Et­si mah­dol­li­suuk­sia ta­va­ta eri kult­tuu­reis­ta ko­toi­sin ole­via naa­pu­rei­ta tai kol­le­goi­ta, osal­lis­tu eri­lai­siin ta­pah­tu­miin, tai toi­mi isän­tä­per­hee­nä vaih­to-op­pi­laal­le. Pul­la­kah­vien ää­rel­lä ko­ti­kau­pun­gis­sa voi har­joit­taa kan­sa­lais­dip­lo­ma­ti­aa ihan yh­tä hy­vin kuin toi­sel­la puo­lel­la maa­il­maa­kin.

3) Seu­raa uu­ti­sia
Seu­raa mitä muu­al­la maa­il­mas­sa ta­pah­tuu. Val­ti­oi­den vä­li­siin suh­tei­siin vai­kut­ta­vat po­liit­ti­set tren­dit, kaup­pa­suh­teet, kult­tuu­ri ja tai­de, ja ih­mis­ten liik­keet tu­ris­mis­ta maa­han­muut­toon. On hyvä tie­tää, mitä maa­il­mal­la ta­pah­tuu, jot­ta voi huo­maa­vai­ses­ti kes­kus­tel­la asi­ois­ta, op­pia toi­sil­ta ja vaih­taa mie­li­pi­tei­tä sekä osaa­mis­ta toi­ses­ta kult­tuu­ris­ta tu­le­van kans­sa. Sa­mal­la oma pers­pek­tii­vi laa­je­nee.
 
4) Kar­tu­ta omaa osaa­mis­ta
Kan­sain­vä­li­syys ei ole vain ul­ko­mi­nis­te­ri­ön tai mo­ni­kan­sal­lis­ten yri­tys­ten yk­si­tyi­so­mai­suut­ta. Jo­kai­sel­la alal­la on kan­sain­vä­li­syyt­tä. Omaa kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta ja glo­baa­lia joh­ta­juut­ta voi vah­vis­taa osal­lis­tu­mal­la vaik­ka­pa mo­ni­kult­tuu­ri­sen osaa­mi­sen tai kan­sain­vä­li­sen joh­ta­mi­sen ke­hi­ty­soh­jel­miin. CCWA ja SAM te­ke­vät yh­teis­työ­tä kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen kar­tut­ta­mi­ses­sa tänä syk­sy­nä – tu­let­han mu­kaan ke­hit­ta­mään omaa kv-joh­ta­juut­ta­si ja -osaa­mis­ta­si mei­dän kans­sam­me! Li­sä­tie­to­ja lo­ka­kuus­sa 2022 al­ka­vas­ta Ame­ri­can Le­a­ders­hip & In­no­va­ti­on-kou­lu­tuk­ses­ta löy­dät SAM:n net­ti­si­vuil­ta.
 
5) Kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus­ta pie­nes­tä pi­tä­en
Nuo­ret ovat tu­le­vai­suu­den joh­ta­jia, mie­li­pi­de­muok­kaa­jia, val­men­ta­jia ja vi­si­o­nää­re­jä. On tär­ke­ää ot­taa kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus vah­vas­ti mu­kaan jo kou­luis­sa niin, et­tä kai­kil­la lap­sil­la ja nuo­ril­la on mah­dol­li­suus tu­tus­tua mui­hin kult­tuu­rei­hin, maa­il­man­po­li­tiik­kaan ja glo­baa­lei­hin uh­kiin ja mah­dol­li­suuk­siin. Nuo­ret op­pi­vat ko­ke­mus­ten kaut­ta, jo­ten luo­daan kan­sain­vä­li­siä op­pi­ko­ke­muk­sia ko­ke­muk­sel­lis­ten pro­jek­tien kaut­ta: lu­ki­o­lai­set osal­lis­tu­vat dip­lo­ma­tia-si­mu­laa­ti­oon ja ylä­luok­ka­lai­set poh­ti­vat maa­il­man pa­ko­lais­ky­sy­myk­siä pa­ko­lais­lei­rin suun­nit­te­lun puit­teis­sa.   

***

Jen­ni Car­ney työs­ken­te­lee Cle­ve­land Coun­cil on World Af­fairs -jär­jes­tös­sä. CCWA edis­tää kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja tie­toi­suut­ta ul­ko­po­li­tii­kas­ta, kan­sain­vä­li­sis­tä asi­ois­ta ja muis­ta kult­tuu­reis­ta Cle­ve­lan­din alu­eel­la Ohi­os­sa, Erie-jär­ven ran­nal­la. CCWA edis­tää kan­sa­lais­dip­lo­ma­ti­aa vä­lit­tä­mäl­lä kan­sain­vä­li­siä vaih­to-oh­jel­mia ja edis­tä­mäl­lä kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus­ta.