Täs­sä kuus­sa, 21. tou­ko­kuu­ta, vie­te­tään YK:n kan­sain­vä­lis­tä kult­tuu­ri­sen mo­ni­muo­toi­suu­den päi­vää. YK:n mu­kaan päi­vän avul­la ha­lu­taan li­sä­tä tie­toi­suut­ta kult­tuu­rien ja ke­hi­tyk­sen suh­tees­ta, sekä an­taa jo­kai­sel­le mah­dol­li­suus sy­ven­tää ym­mär­rys­tään kult­tuu­ri­sen mo­ni­muo­toi­suu­den ar­vois­ta ja mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den mer­ki­tyk­ses­tä.

Kult­tuu­ri tar­koit­taa yh­tei­siä us­ko­muk­sia, ar­vo­ja, ta­po­ja, ja tot­tu­muk­sia: “The way we do things here”. Maa­il­man muut­tu­es­sa kan­sain­vä­li­sem­mäk­si, te­ho­kas kult­tuu­rien vä­li­nen kom­mu­ni­kaa­tio on yhä tär­ke­äm­pi työ­ka­lu jo­kai­sen kou­lu­re­pus­sa tai työ­pai­kal­la.

Maa­il­ma on en­tis­tä glo­baa­lim­pi, ja kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ tai mo­ni­kult­tuu­ri­nen tii­mi on ar­kea mo­nel­la alal­la. Työ­e­lä­män mo­ni­muo­toi­suus tuo pal­jon uu­sia nä­kö­kul­mia ja mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta myös haas­tei­ta ja tar­vet­ta kult­tuu­rien vä­li­sen kom­mu­ni­kaa­ti­on ym­mär­tä­mi­seen.

Kulttuurin ulottuvuudet

Kan­sain­vä­li­nen osaa­mi­nen ja kult­tuu­rie­ro­jen ym­mär­tä­mi­nen ovat tär­kei­tä tai­to­ja kai­kil­le tä­män päi­vän työ­e­lä­mäs­sä. Tämä tar­koit­taa ky­kyä kom­mu­ni­koi­da po­si­tii­vi­ses­ti ja te­hok­kaas­ti eri taus­tois­ta tai eri kult­tuu­reis­ta tu­le­vien ih­mis­ten kans­sa.

Kult­tuu­rin eri ulot­tu­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­nen aut­taa ym­mär­tä­mään mis­tä eri­lai­set ta­vat kum­pu­a­vat. Esi­mer­kik­si val­ta­e­täi­syys (hie­rar­kia), ajan kä­si­tys, yk­si­lö­kes­kei­syys vs. yh­tei­söl­li­syys vaih­te­le­vat kult­tuu­reit­tain, ja se vai­kut­taa myös ta­paan kom­mu­ni­koi­da työ­yh­tei­sös­sä.  

Vii­me vii­kol­la osa­na työ­pai­kan tii­mi­kou­lu­tus­ta ar­vi­oim­me, min­ne it­se ku­kin kuu­lum­me näil­lä kult­tuu­rin eri ulot­tu­vuuk­sil­la. Oli mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, mi­ten oma suo­ma­lai­suu­te­ni nä­kyi taas täs­sä­kin! Suo­ma­lai­nen te­ho­kas ja yti­me­käs säh­ko­pos­ti­vies­ti usein ko­e­taan ty­ly­nä ja lii­an suo­ra­su­kai­se­na.

Kun tie­dos­tin, mi­ten oma ta­pa­ni kom­mu­ni­koi­da erot­tui ame­rik­ka­lai­sis­ta kol­le­gois­ta­ni, osaan jat­kos­sa koh­dis­taa oman vies­tin­tä­ni pai­kal­li­sil­le kol­le­goil­le­ni. Nyt li­sään ai­na vies­tei­hi­ni ame­rik­ka­lai­sen ”po­si­tii­vi­suus­säm­py­län”. Säm­py­län juus­to­täy­te on vies­tin var­si­nai­nen ydin (tar­vit­sen ra­por­tin per­jan­tai­hin men­nes­sä), jon­ka ym­pä­ril­lä on säm­py­lä­nä po­si­tii­vi­sia kom­ment­te­ja (Kii­tos pa­nok­ses­ta­si! Oli kiva teh­dä yh­teis­ty­o­tä pro­jek­tin tii­moil­la!).

Kult­tuu­rien vä­li­sen kom­mu­ni­kaa­ti­on ydin on­kin usein tie­toi­suus eri ta­vois­ta aja­tel­la ja re­a­goi­da ti­lan­tei­siin ja avoi­muus kult­tuu­rie­ro­ja koh­taan. Glo­baa­li­pers­pek­tii­vi on avain on­nis­tu­nee­seen vies­tin­tään mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa yh­tei­sös­sä.  

Tule mukaan kehittämään omaa kansainvälistä osaamistasi!

Ra­jat ylit­tä­vät kaup­pa­suh­teet, mat­kai­lu ja glo­baa­li vies­tin­tä­tek­no­lo­gia tuo­vat maa­il­man ko­ti­o­vel­le yhä suu­rem­mas­sa mää­rin. Glo­baa­lien uh­kien, ku­ten il­mas­ton­muu­tok­sen tai pa­ko­laisk­rii­sien rat­kai­se­mi­seen, tar­vi­taan yh­teis­työ­tä yli kan­sal­lis­val­ti­oi­den ra­jo­jen. Maa­han­muut­to li­sää kult­tuu­rien mo­ni­nai­suut­ta työ­e­lä­mäs­sä.

Oma jär­jes­tö­ni, CCWA, ja SAM te­ke­vät yh­teis­työ­tä kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen kar­tut­ta­mi­ses­sa tänä syk­sy­nä. Li­sä­tie­to­ja lo­ka­kuus­sa 2022 al­ka­vas­ta Ame­ri­can Le­a­ders­hip & In­no­va­ti­on-kou­lu­tuk­ses­ta löy­dät SAM:n net­ti­si­vuil­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa poh­di­taan mi­ten kan­sain­vä­li­syys vah­vis­taa omaa osaa­mis­ta, mi­ten kan­sain­vä­li­seen uraan saa uut­ta puh­tia, ja mil­lai­sia stra­te­gi­oi­ta voi so­vel­taa mo­ni­kult­tuu­ri­seen työ­yh­tei­söön.

Kou­lu­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään oman joh­ta­mis­tyy­lin ym­mär­tä­mi­seen ja sen ke­hit­tä­mi­seen, poh­di­taan kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä työ­ym­pä­ris­tös­sä, su­kel­le­taan dip­lo­ma­ti­an ja konf­lik­tin­rat­kai­sun maa­il­maan, sekä tu­tus­tu­taan ame­rik­ka­lai­seen yh­teis­kun­taan ja in­no­vaa­ti­oon. Osal­lis­tu­jat pää­se­vät myös te­ke­mään yh­teis­työ­tä ame­rik­ka­lais­ten osal­lis­tu­jien kans­sa.

Kan­sain­vä­li­syys ja mo­ni­kult­tuu­ri­nen osaa­mi­nen ovat tär­kei­tä alal­la kuin alal­la. Vie­tä YK:n kan­sain­vä­lis­tä kult­tuu­ri­sen mo­ni­muo­toi­suu­den päi­vää tänä vuon­na vaik­ka­pa il­moit­tau­tu­mal­la SAM:n ja CCWA:n jär­jes­tä­mään kou­lu­tuk­seen!  

 ***

Jen­ni Car­ney työs­ken­te­lee Cle­ve­land Coun­cil on World Af­fairs (CCWA)-jär­jes­tös­sä. CCWA edis­tää kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja tie­toi­suut­ta ul­ko­po­li­tii­kas­ta, kan­sain­vä­li­sis­tä asi­ois­ta ja muis­ta kult­tuu­reis­ta Cle­ve­lan­din alu­eel­la Ohi­os­sa Erie-jär­ven ran­nal­la. CCWA jär­jes­tää in­te­rak­tii­vi­sia Glo­bal Com­pe­ten­ce -kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le, opis­ke­li­joil­le ja muil­le oman kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le.