SAM apu­ra­ha­sää­tiö ja The Fin­nish Ame­ri­ca Stu­dies As­so­ci­a­ti­on (FASA) ovat sy­ven­tä­neet yh­teis­työ­tään ja tar­jo­a­vat en­sim­mäis­tä ker­taa yh­des­sä kon­fe­rens­si­a­pu­ra­haa vuo­del­le 2022.

Apu­ra­hal­la ha­lu­taan tu­kea suo­ma­lais­ten jat­ko-opis­ke­li­joi­den Yh­dys­val­to­jen tut­ki­muk­seen liit­ty­viä kon­fe­rens­si­o­sal­lis­tu­mi­sia Eu­roo­pas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Apu­ra­ha on tar­koi­tet­tu kon­fe­rens­sin yleis­ku­lu­jen, ku­ten osal­lis­tu­mis­mak­su, len­to- ja ma­joi­tus­ku­lut kat­ta­mi­seen.

Vuo­sit­tain ja­e­taan kol­me kon­fe­rens­si­a­pu­ra­haa, joi­den sum­ma vaih­te­lee 200-400 €. Ha­ku­ai­ka on 1.12.2021-10.1.2022.

- Kon­fe­rens­si­a­pu­ra­ha ja yh­teis­työ FASA:n kans­sa tu­ke­vat mai­ni­os­ti apu­ra­ha­sää­ti­ön mis­si­o­ta. Ha­lu­am­me var­mis­taa, et­tä Suo­mel­la on jat­ku­vas­ti uu­siu­tu­va jouk­ko lois­ta­via so­peu­tu­mis­ky­kyi­siä tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­jia, sa­noo SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön pu­heen­joh­ta­ja Eli­na Leh­ti­nen.

- Suo­men Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen seu­ra (FASA) ha­lu­aa edis­tää suo­ma­lais­ta Yh­dys­val­tain tut­ki­mus­ta tu­ke­mal­la tut­ki­ja­nu­ran­sa alus­sa ole­via lah­jak­kai­ta tut­ki­joi­ta kan­sain­vä­lis­ty­mään ja tuo­maan tut­ki­mus­taan esil­le tie­deyh­tei­sös­sä. Täl­lä ta­voin py­rim­me omal­ta osal­tam­me edis­tä­mään kor­ke­a­ta­soi­sen Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen jat­ku­vuut­ta Suo­mes­sa ja tuo­maan esil­le tut­ki­muk­sen mo­ni­puo­li­suut­ta, sa­noo FASA:n pu­heen­joh­ta­ja Jan­ne Lah­ti.


Kon­fe­rens­si­a­pu­ra­han ha­kuk­ri­tee­rit
* Olet suo­ma­lai­nen jat­ko-opis­ke­li­ja, joka on kir­joil­la joko suo­ma­lai­ses­sa, eu­roop­pa­lai­ses­sa tai ame­rik­ka­lai­ses­sa yli­o­pis­tos­sa
* Osal­lis­tut kon­fe­rens­siin Eu­roo­pas­sa tai Yh­dys­val­lois­sa (li­ve­nä tai etä­nä) vuo­den 2022 ai­ka­na ja pi­dät kon­fe­rens­sis­sa Yh­dys­val­to­jen tut­ki­muk­seen liit­ty­vän esi­tyk­sen.
* Olet joko SAM:n tai FASA:n jä­sen
* Kir­joi­tat osal­lis­tu­mi­sen jäl­keen va­paa­muo­toi­sen ra­por­tin, jota SAM apu­ra­ha­sää­tiö ja FASA saa­vat käyt­tää jul­kai­suis­saan, vies­tin­näs­sään ja mark­ki­noin­nis­saan.

Li­sä­tie­to­ja https://sam­suo­mi.fi/apu­ra­hat/kon­fe­rens­si­a­pu­ra­ha-vuo­del­le-2022