Mi­nun Ame­rik­ka­ni-pals­tal­la esi­tel­lään SAM-jä­se­nien oma­koh­tai­sia Ame­rik­ka-ta­ri­noi­ta.

Sas­ta­ma­la­lai­sel­le muu­si­kol­le ja mu­siik­ki­a­lan val­men­ta­jal­le Jus­si Sy­re­nil­le en­sim­mäi­nen mat­ka Yh­dys­val­toi­hin muut­ti hä­nen elä­män­sä ja pää­tös am­mat­ti­mai­ses­ta mu­sii­kin te­ke­mi­ses­tä syn­tyi. Sy­re­nin pe­rus­ta­mal­la blu­eg­ras­sia soit­ta­val­la Jus­si Sy­ren And The Groundb­re­a­kers-yh­ty­eel­lä on fa­ne­ja At­lan­tin mo­lem­mil­la puo­lil­la.

Miten Yhdysvallat tuli sinulle tutuksi lapsuudessa?

– Mu­sii­kil­li­ses­ti Yh­dys­val­lat on ol­lut mi­nul­le tär­keä maa jo var­hais­lap­suu­des­ta as­ti. Kuu­lin ko­to­na pal­jon ame­rik­ka­lais­ta roots-mu­siik­kia ja se vai­kut­ti tie­tys­ti osal­taan am­ma­tin va­lin­taa­ni­kin, ker­too muu­sik­ko ja Jus­si Sy­ren And The Groundb­re­a­kers -yh­ty­een pe­rus­ta­ja Jus­si Sy­ren.

– Te­le­vi­si­ol­la­kin oli myös suu­ri mer­ki­tys. Bo­nan­za ja Vii­mei­nen mo­hi­kaa­ni tv-sar­jat tu­li­vat tu­tuik­si jo 1960-lu­vun lo­pul­ta. Muu­ta­mia mu­siik­ki­leh­ti­ä­kin tuli sil­loin ti­lat­tua ja sitä kaut­ta pää­si sy­vem­mäl­le roots-mu­sii­kin ja ni­me­no­maan blu­eg­ras­sin maa­il­maan. 80-lu­vun lo­pul­le as­ti USA:n kult­tuu­ri tuli tu­tuk­si lä­hin­nä tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta.

– 80-lu­vul­la ta­pa­sin Hel­sin­gin vuo­si­na­ni muu­ta­mia ame­rik­ka­lai­sia muu­si­koi­ta, joil­ta sain en­si­kä­den tie­toa si­kä­läi­ses­tä mu­siik­ki­kult­tuu­ris­ta. Soi­tin­pa jopa Hel­sin­gis­sä asu­van ame­rik­ka­lai­sen Tom Kuch­kan Blu­eg­rass Le­ga­cy- yh­ty­ees­sä­kin jon­kin ai­kaa.

Mikä vaikutus maalla on ollut uravalintaasi?

– En­sim­mäi­nen konk­reet­ti­nen kos­ke­tuk­se­ni Ame­ri­kan man­te­ree­seen sain ke­vääl­lä 1988, jol­loin tein ”py­hiin­va­el­lus­mat­kan” blu­eg­rass-mu­sii­kin sy­dän­mail­le ete­lään. Se mat­ka muut­ti elä­mä­ni ja pää­tös am­mat­ti­mai­ses­ta mu­sii­kin te­ke­mi­ses­tä syn­tyi. Pää­sin jam­mai­le­maan pai­kal­lis­ten muu­si­koi­den kans­sa ja yl­lä­tyk­sek­se­ni myös esiin­ty­mis­la­val­le Tra­ver Hol­low-yh­ty­een ri­vei­hin Con­nec­ti­cu­tis­sa sekä Red And Murp­hy Hen­ryn bän­diin Vir­gi­ni­as­sa. Tuol­ta mat­kal­ta jäi pal­jon py­sy­viä ys­tä­vyys­suh­tei­ta ja mat­kan ko­ke­muk­set te­ki­vät 24-vuo­ti­aa­seen nuo­reen mie­heen vai­ku­tuk­sen, joka tun­tuu tä­nä­kin päi­vä­nä.

– En­sim­mäi­sen mat­ka­ni jäl­keen olen vie­rail­lut USA:ssa kah­dek­san ker­taa – useim­mi­ten bän­di­kier­tu­eil­la.1980-lu­vul­la syn­ty­nyt en­si­vai­ku­tel­ma Yh­dys­val­lois­ta on py­sy­nyt. Ame­rik­ka­lai­set näyt­täy­tyi­vät heti alus­ta as­ti vä­lit­tö­mi­nä, ys­tä­väl­li­si­nä ja huu­mo­rin­ta­jui­si­na ih­mi­si­nä. Kans­saih­mis­ten huo­mi­oi­mi­nen on häm­mäs­tyt­tä­vää. Lii­ken­ne su­juu ja tun­gok­ses­sa väis­te­tään, usein hy­myn ja ”ex­cu­se men” saat­te­le­ma­na.

– Sama asen­ne vä­lit­tyy yri­tys­toi­min­taan­kin. Kaik­ki hoi­tuu, ei­kä on­gel­miin ta­ker­ru­ta, vaan ne rat­kais­taan. Tiet­ty epä­muo­dol­li­suus myös vä­lit­tyy ame­rik­ka­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Tit­te­lit ja ase­mat ei­vät näy­tä ole­van niin tär­kei­tä, kun tääl­lä van­hal­la man­te­reel­la. Pi­dän hei­dän ”kai­kil­la on oi­keus me­nes­tyä”-asen­tees­taan ja kai­ke­ti sii­tä on mi­nuun­kin jo­tain ko­ke­mus­te­ni poh­jal­ta tart­tu­nut.

Miten bluegrassia soittava yhtyeesi on menestynyt Suomessa ja genren kotimaassa?

– Ame­ri­kan vai­ku­tus mu­siik­ki­ni on ol­lut mer­kit­tä­vä ja vuon­na 1995 pe­rus­ta­ma­ni Jus­si Sy­ren And The Groundb­re­a­kers ei oli­si sii­nä ase­mas­sa mis­sä se nyt on il­man noi­ta Ame­ri­kan ko­ke­muk­si­a­ni. Ide­a­na oli heti alus­ta as­ti ol­la kan­sain­vä­li­nen blu­eg­rass-yh­tye, en­kä näh­nyt yh­tään syy­tä, mik­sei blu­eg­ras­sil­la voi­si me­nes­tyä myös Suo­mes­sa. Mu­siik­ki on me­lo­dis­ta ja mu­kaan­sa tem­paa­vaa ja eng­lan­nin­kie­lis­tä mu­siik­kia ovat suo­ma­lai­set jo tot­tu­neet kuu­le­maan. Yh­tye on saa­nut fa­ne­ja ja hy­vää pa­lau­tet­ta myös gen­ren ko­ti­maas­ta.

– Uu­sim­mal­la ”Blu­eg­rass He­ad­qu­ar­ters”-le­vyl­lä viu­lis­ti­vie­raa­na on kak­sin­ker­tai­nen Gram­my-eh­do­kas Mic­ha­el Cle­ve­land. Levy va­lit­tiin alan ar­vos­te­tuim­mas­sa Blu­eg­rass Un­li­mi­ted- avii­sis­sa tam­mi­kuun jul­kai­sus­sa 2020 high­light-le­vyk­si. Lop­pu­ke­säs­tä 2021 mei­dän on tar­koi­tus läh­teä Ame­ri­kan kier­tu­eel­le, näh­dään siel­lä!, huik­kaa lop­puun Jus­si Sy­ren.

Jut­tu on jul­kais­tu SAM Ma­ga­zi­ne 1/2020-nu­me­ros­sa hel­mi­kuus­sa 2020.