Olen poh­ti­nut vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na ko­vas­ti, mikä se mi­nun Ame­rik­ka­ni on ja mi­ten se on muut­tu­nut täs­sä vuo­sien var­rel­la. Muis­tan kyl­lä vuon­na 1995 kuin­ka vaih­ta­ri­vuo­te­ni Min­ne­so­tan yli­o­pis­tos­sa oli sil­loin elä­mä­ni pa­ras ja haas­ta­va vuo­si, jos­ta läh­ti sit­ten erään­lai­nen ket­ju­re­ak­tio liik­keel­le.

Tun­sin, et­tei kaik­kea ol­tu näh­ty ja ko­et­tu ja ko­kei­lin on­ne­a­ni vih­re­än kor­tin ar­pa­jai­sis­sa. Se ar­pa voit­ti. Pää­sin luo­maan kou­lu­jen jäl­keis­tä uraa IT-buu­min kuu­mi­na vuo­si­na, mut­ta vas­ta­val­mis­tu­nee­na oh­jel­mis­toin­si­nöö­ri­nä ne op­ti­o­mil­joo­nat me­ni­vät toi­sil­le. Sit­ten  9/11 ta­pah­tui ja maa­il­ma muut­tui no­pe­as­ti pal­jon syn­kem­mäk­si pai­kak­si.

Ame­ri­kas­sa vie­räh­ti kui­ten­kin 10 vuot­ta ja per­heen nup­pi­lu­ku kas­voi vai­mol­la ja kah­del­la lap­sel­la, kun muu­tim­me Suo­meen 2008.

Mi­nul­la oli tie­tys­ti ys­tä­viä, jot­ka jäi­vät taak­se ja nii­den tun­ne­si­tei­den yl­lä­pi­tä­mi­nen säh­kö­pos­tit­se, pu­he­lin­soi­toin ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ei ole sama asia kuin kas­vo­tus­ten. Suo­mes­ta löy­tyi usei­ta mui­ta koh­ta­lo­to­ve­rei­ta ja suo­ma­lais-ame­rik­ka­lai­sia uu­sia tut­ta­vuuk­sia, joi­den kans­sa oli help­po kes­kus­tel­la yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Sik­si SAM-or­ga­ni­saa­tio on ol­lut mi­nul­le to­del­la tär­keä ka­na­va pa­ran­taa tuo­ta toi­sen ko­ti­maan koti-ikä­vää ja sitä kaut­ta olen saa­nut mon­ta uut­ta ys­tä­vää.

Huo­maan myös, et­tä joka vuo­si tu­lee pal­jon uu­sia pa­luu­muut­ta­jia Suo­meen ja osa tuo­vat hei­dän muut ame­rik­ka­lai­set per­heen­jä­se­net mu­ka­na. Mo­net heis­tä on yl­lät­ty­nei­tä, et­tä on ole­mas­sa suo­ma­lais-ame­rik­ka­lai­sia kult­tuu­rik­lu­be­ja ja us­kon, et­tä eri­tyi­ses­ti heil­le täl­lai­nen ver­kos­to voi ol­la tui­ki tär­keä.

Mut­ta nyt vii­me vuo­sien ajan kun nuo Ame­rik­ka-vie­rai­lut ovat ol­leet viik­ko-pari ke­sä­lo­mien ai­ka­na, huo­maan ole­va­ni tu­ris­ti. Lo­mal­la eh­kä nä­kee joi­ta­kin tut­tu­ja ja su­ku­lai­sia pi­kai­ses­ti, mut­ta suu­rin osa ajas­ta me­nee os­tok­sil­la ja näh­tä­vyyk­sien pe­räs­sä.

Mo­nes­ti olen miet­ti­nyt, mitä vaa­ti­si muut­taa ta­kai­sin Yh­dys­val­toi­hin. Pe­ri­aat­tees­sa se ei ole mah­do­ton aja­tuk­se­na, mut­ta per­he­syyt on se isoin mo­tii­vi ol­la Suo­mes­sa. Sa­mal­la huo­let­taa sys­tee­mis­tä toi­seen siir­ty­mi­nen, kun elä­ke ja ter­veys­va­kuu­tuk­set ovat niin eri­lai­sia, et­tä isot pää­tök­set pi­tää teh­dä har­ki­ten.

Täl­lä het­kel­lä vai­kut­taa myös­kin, et­tä isot työ­nan­ta­jat lä­hes kil­pai­le­vat sii­tä, kuka heis­tä leik­kaa eni­ten työ­paik­ko­ja pois. Sil­loin on han­ka­la ha­kea työ­paik­kaa toi­ses­ta maas­ta el­lei ole to­del­la mer­kit­tä­viä suo­si­tuk­sia ja suh­tei­ta. Sen ta­kia toi­von, et­tä sai­sim­me luo­tua mui­ta ta­po­ja ava­ta ra­jo­ja Suo­men ja Yh­dys­val­tain vä­lil­lä kan­sain­vä­li­sen kau­pan, aka­tee­mis­ten tut­ki­muk­sen ja puo­lus­tu­syh­teis­työ­ku­vi­oi­den kaut­ta. Sil­loin eh­kä tu­li­si pa­rem­min ti­lai­suuk­sia naut­tia mo­lem­pien kult­tuu­rien par­hais­ta puo­lis­ta ja ti­lai­suuk­sia ih­mis­ten liik­ku­vuu­teen mai­den vä­lil­lä muu­ten­kin kuin tu­ris­ti­na.

***

Juk­ka Aho­la on SAM Ou­lun va­ra­pu­heen­joh­ta­ja.