Mi­nun Ame­rik­ka­ni on yhä sel­ke­ä­nä piir­ty­vä muis­to en­sim­mäi­ses­tä At­lan­tin yli len­nos­ta­ni Pan Amin jum­bo­je­til­lä JFK:n len­to­ken­täl­le syk­syl­lä 1987. En­si­vai­ku­tel­ma vä­li­vuot­ta seik­kai­le­maan läh­te­neel­le tuo­reel­le yli­op­pi­laal­le oli se, et­tä Ame­ri­kas­sa kaik­ki on suur­ta: len­to­ko­neen ik­ku­nois­ta avau­tu­va Man­hat­tan pil­ven­piir­tä­ji­neen, au­tot, kah­vi­mu­kit, ko­kis­töl­kit, ruo­ka­kau­pat, mai­to­pur­kit, ta­lous­pa­pe­ri­rul­lat, len­to­ko­neen is­tuin­pen­kit ja mo­net muut.

Mi­nun Ame­rik­ka­ni oli huo­le­ton­ta nuo­ren ai­kui­sen elä­mää pää­kau­pun­gis­sa Was­hing­ton D.C.:ssä. Se oli ute­li­ai­suu­den tyy­dyt­tä­mis­tä ko­lu­a­mal­la Smith­so­ni­an Ins­ti­tu­ti­o­nin mu­se­oi­ta ja ih­met­te­le­mäl­lä The Na­ti­o­nal Mal­lin var­rel­la si­jait­se­via ”kuu­lui­suuk­sia”, ku­ten Val­kois­ta ta­loa, kong­res­si­ra­ken­nus Ca­pi­to­lia, Was­hing­ton Mo­nu­men­tia ja mo­nia mui­ta muis­to­merk­ke­jä ja ra­ken­nuk­sia. Se oli ys­tä­väl­li­siä koh­taa­mi­sia ame­rik­ka­lais­ten kans­sa. Jos­kus sain ker­toa, et­tä meil­lä Suo­mes­sa ei ole jää­kar­hu­ja, mut­ta pu­he­li­mia kyl­lä. Tai osoit­taa ame­rik­ka­lai­sel­le tu­ris­til­le, et­tä tuo suu­ri ra­ken­nus Mal­lin toi­ses­sa pääs­sä ei ole The White Hou­se, vaik­ka se val­koi­nen talo on­kin. Tai et­tä Suo­mes­sa (jo 1980-lu­vul­la) jau­he­taan Jenk­ki-ni­mis­tä pu­ru­ku­mia, jon­ka koi­vu­so­ke­ris­ta val­mis­tet­tu xy­li­tol on it­se asi­as­sa hy­väk­si ham­pail­le [”you got­ta be kid­ding…”]. Tuo­te­mer­kin mah­dol­li­ses­ta ne­ga­tii­vi­ses­ta kon­no­taa­ti­os­ta en tuol­loin tain­nut ym­mär­tää vie­lä mi­tään ….

Mi­nun Ame­ri­kas­sa­ni koh­taa­mi­set pai­kal­lis­ten kans­sa ovat ol­leet lem­pei­tä, haus­ko­ja, vie­raan­va­rai­suut­ta ja mo­lem­min­puo­lis­ta kiin­nos­tus­ta tul­vil­laan. Small talk, jota me suo­ma­lai­set toi­si­naan pi­däm­me pin­nal­li­se­na tyh­jän­toi­mit­ta­mi­se­na, on mi­nul­le mer­kin­nyt spon­taa­ne­ja kes­kus­te­lu­ja, jois­ta usein olen op­pi­nut jo­tain uut­ta, ja jois­ta osaan on kyl­vet­ty pit­kä­ai­kai­sen tut­ta­vuu­den tai ys­tä­vyy­den sie­men.

Mi­nun Ame­ri­kas­sa­ni aloi­tin juok­su­lenk­kei­lyn. Ai­kai­sen aa­mun hiet ame­rik­ka­lais­ten juok­su­hör­hö­jen ta­paan. Ei ole vä­liä kuka olet tai mil­tä näy­tät, mil­lä tyy­lil­lä, mitä vauh­tia tai kuin­ka pit­kään juok­set. Yk­sin, kak­sin, kuu­lok­keil­la tai koi­ran kans­sa. Ame­rik­ka­lai­set ra­kas­ta­vat aa­mu­lenk­kei­lyä, ja se rak­kaus huu­ma­si myös mi­nut. Run­ner’s high ligh­te­ja ovat sit­tem­min ol­leet muun mu­as­sa Was­hing­ton DC:n ma­ra­ton ja lenk­kei­ly New Yor­kin Cent­ral Par­kis­sa.

Mi­nun Ame­rik­ka­ni mais­tuu M&M’seil­tä, paah­de­tuil­ta ba­ge­leil­tä Phi­la­delp­hia Cream Chee­sen kera, maa­päh­ki­nä­voi­lei­vil­tä va­del­ma­hil­lol­la sekä kah­vil­ta, jota kul­je­tel­laan ja hör­pi­tään olut­kol­pa­kon ko­koi­ses­ta kah­vi­mu­kis­ta pit­kin päi­vää. Tuon ta­van opin Ame­ri­kas­sa ja teen sitä vie­lä­kin.

Mi­nun Ame­rik­ka­ni on ol­lut aka­tee­mi­sia työ­ti­lai­suuk­sia Yh­dys­val­lois­sa ja yh­dys­val­ta­lais­ten kans­sa. Olen voi­nut näyt­tää Ame­rik­kaa myös lap­sil­le­ni. Tei­ni-ikäi­si­nä tyt­tä­re­ni pää­si­vät ko­ke­maan ame­rik­ka­lais­ta kou­lu­maa­il­maa ja elä­män­ta­paa, kun olin tut­ki­ja­vie­rai­lul­la Ohi­os­sa. Ar­ki­sia ko­ke­muk­sia on höys­tet­ty elä­myk­sil­lä hu­vi­puis­tois­sa, os­tos­kes­kuk­sis­sa, mu­se­ois­sa, ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa, Bro­ad­wa­yl­lä ja Hal­ls of Fa­meis­sa, mikä on vah­vis­ta­nut kä­si­tyk­siä ame­rik­ka­lai­sen pal­ve­lu- ja viih­de­kult­tuu­rin ja -osaa­mi­sen kor­ke­as­ta ta­sos­ta.

Mi­nun Ame­rik­ka­ni on ol­lut hui­kei­ta road trip­pe­jä Flo­ri­das­sa, itä­ran­ni­kol­la, Ka­li­for­ni­as­sa, Ne­va­das­sa, Kes­ki­län­nes­sä ja Ka­na­dan On­ta­ri­os­sa. Val­ta­van man­te­reen mai­se­mat avau­tu­vat mo­ni­kais­tai­sia baa­no­ja seu­ra­ten, ja toi­si­naan moot­to­ri­tie on oi­ke­as­ti niin kuu­ma, et­tä il­ma vä­rei­lee kuin van­hois­sa län­ne­ne­lo­ku­vis­sa kon­sa­naan.

Mi­nun Ame­rik­ka­ni on ku­vi­tel­la [make be­lie­ve] ja ken­ties vie­lä jo­nain päi­vä­nä tut­kia, min­kä­lais­ta Ame­ri­kas­sa on ol­lut, kun isoi­so­van­hem­pa­ni Vi­o­la Kris­tii­na Aro­la ja Au­gust An­ton Sul­ka­la ta­hoil­laan ja tuol­loin 1900-lu­vun alus­sa vie­lä toi­sis­taan tie­tä­mät­tään ran­tau­tui­vat New Yor­kin El­lis Is­lan­dil­le ja tu­li­vat siir­to­lai­sik­si Ame­rik­kaan. Pa­lan ha­lus­ta tie­tää, min­kä­lais­ta elä­mä ja työn­te­ko oli Bos­to­nin lie­peil­lä si­jait­se­van ’Ma­y­nar­din myl­lyn’ ku­to­mol­la. Mil­tä Ame­rik­ka on heil­le näyt­tä­nyt ja mikä sai hei­dät vi­hit­ty­nä avi­o­pa­ri­na kui­ten­kin vuo­sien jäl­keen pa­laa­maan ko­ti­maa­han­sa? Jäi­kö heis­sä ken­ties ky­te­mään sa­man­lai­nen luk­ka­rin­rak­kaus kuin hei­dän po­jan­tyt­tä­ren­tyt­tä­res­sään, mut­ta jota he ei­vät oma­na ai­ka­naan pys­ty­neet Suo­meen pa­luun jäl­keen enää vaa­li­maan?

***

Han­na Veh­mas työs­ken­te­lee yli­o­pis­ton­leh­to­ri­na Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton lii­kun­ta­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa. Hä­nen ope­tu­sa­laan­sa on lii­kun­ta­so­si­o­lo­gi­an ja sport ma­na­ge­ment -alan kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus. Han­na on SAM Jy­väs­ky­län hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja.