Olem­me mie­he­ni kans­sa mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­lois­sa lu­kui­sia ker­to­ja ja kun per­hee­seem­me syn­tyi uu­si jä­sen, em­me epä­röi­neet het­ke­ä­kään, vaan va­ra­sim­me len­not Los An­ge­le­siin. On­nis­tu­neen Ka­li­for­ni­an-au­to­mat­kan jäl­keen teim­me vie­lä kau­pun­ki­lo­man New Yor­kiin ja jou­lu­mat­kan Flo­ri­daan. Lap­sem­me oli kai­kil­la näil­lä reis­suil­la sy­li­lap­si, al­le 2-vuo­ti­as. Näil­lä vin­keil­lä suun­nit­te­let lo­man lap­si­per­heen nä­kö­kul­mas­ta.

Autonvuokraus

New Yor­kin kal­tai­sia kau­pun­ke­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta au­to on eh­do­ton liik­ku­mis­ta­pa lap­si­per­heel­le. Au­ton­vuok­rauk­ses­sa kan­nat­taa huo­mi­oi­da eri­tyi­ses­ti se, et­tä sen ta­va­ra­ti­laan mah­tuu iso­jen lauk­ku­jen li­säk­si mat­ka­rat­taat. Tur­vais­tui­men saa vuok­rat­tua, mut­ta yleen­sä len­to­yh­ti­öt kul­jet­ta­vat lap­sen rat­tai­den li­säk­si myös is­tui­men mak­sut­ta, jo­ten ot­ta­en huo­mi­oon tä­män het­ken kor­ke­at au­ton­vuok­raus­hin­nat, bud­jet­ti­mat­kai­li­ja voi täs­sä koh­taa sääs­tää. Toi­saal­ta kaik­ki mat­ka­ta­va­rat ei­vät ai­na saa­vu pe­ril­le sa­mal­la len­nol­la ja se voi ai­heut­taa yli­mää­räis­tä sää­tä­mis­tä pe­ril­lä.

Majoitus

Pie­nen lap­sen kans­sa mat­kus­tet­ta­es­sa ma­joi­tuk­sel­ta kai­paa yleen­sä kah­ta asi­aa: ti­laa ja keit­ti­ö­tä. Ma­joi­tus kan­nat­taa tie­ten­kin va­li­ta mat­kan ja koh­teen luon­teen huo­mi­oi­den, mut­ta esi­mer­kik­si au­to­mat­koil­la mo­tel­lit ovat var­tee­no­tet­ta­va vaih­to­eh­to myös lap­si­per­heil­le. Mo­nis­sa mo­tel­leis­sa huo­neis­ta löy­tyy vä­hin­tään­kin jää­kaap­pi, mut­ta usein myös mik­ro.

Ame­rik­ka­lai­seen ta­paan huo­neet ovat mel­kein poik­keuk­set­ta ti­la­via ja sän­gyt le­vei­tä: lap­si mah­tuu hy­vin nuk­ku­maan vie­res­sä ei­kä eril­lis­tä vau­va­sän­kyä vält­tä­mät­tä tar­vi­ta. Ho­tel­leis­sa ja Airbnb-ma­joi­tuk­sis­sa vau­va­sän­kyä ja sen mah­dol­lis­ta li­sä­mak­sua kan­nat­taa tie­dus­tel­la jo en­nak­koon. Vii­kon mit­tai­sen lo­man ajak­si mat­ka­sän­gyn li­sä­mak­su saat­taa nous­ta esi­mer­kik­si Airbnb-ma­joi­tuk­sis­sa sa­man hin­tai­sek­si kuin sän­gyn os­ta­mi­nen. Toi­saal­ta se saat­taa myös kuu­lua asun­non va­ki­tui­seen va­rus­tuk­seen.

Ruoka ja juoma

Vau­van­ruo­kaa on hy­vin tar­jol­la isom­mis­sa mar­ke­teis­sa ja Walg­reen­sin kal­tai­sis­sa se­ka­ta­va­ra­kau­pois­sa. Mer­kit­tä­vä ero Suo­meen on kui­ten­kin äi­din­mai­don­kor­vik­keet, sil­lä Yh­dys­val­lois­sa suo­si­taan jau­hei­ta, jot­ka se­koi­te­taan kie­hu­vaan ve­teen. Val­mii­ta kor­vik­kei­ta on myös saa­ta­vil­la, mut­ta ne ovat usein isois­sa pak­kauk­sis­sa, joi­den säi­lö­mi­nen reis­sus­sa on han­ka­laa.

Pie­niä ker­ta­pak­kauk­sia on vä­hän ja nii­den hin­nat ovat to­del­la kor­ke­at. Mi­kä­li tie­dät tar­vit­se­va­si kor­vik­kei­ta, kan­nat­taa nii­tä pa­ka­ta mu­kaan jo Suo­mes­ta. Vau­van­so­sei­ta ja -smoot­hie­i­ta on tar­jol­la laa­ja va­li­koi­ma, mut­ta maut ovat usein eri­lai­sia kuin ko­to­na. Vau­van­ruo­kaa ja äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta saa vie­dä kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den li­säk­si ruu­maan me­ne­väs­sä lau­kus­sa.

Matkavakuutus ja asiakirjat

Kai­kil­la mat­koil­la va­kuu­tus on en­si­ar­voi­sen tär­keä, sil­lä ly­hy­en­kin sai­raa­la­reis­sun hin­ta voi hel­pos­ti pom­pa­ta tu­han­siin dol­la­rei­hin. It­se va­kuu­tuk­sen li­säk­si kan­nat­taa ot­taa mu­kaan to­dis­tus va­kuu­tuk­ses­ta sekä sel­vit­tää jo en­nak­koon mat­ka­koh­teen sai­raa­lat ja oman va­kuu­tu­syh­ti­ön yh­teys­tie­dot ja mah­dol­li­set yh­teis­työ­kump­pa­nit Kun on pie­ni lap­si ky­sees­sä, ei hä­tä­ti­lan­tees­sa ole help­poa al­kaa et­si­mään oi­kei­ta do­ku­ment­te­ja tai tie­toa ne­tis­tä.

Pak­ka­sim­me va­kuu­tus­to­dis­tuk­sen li­säk­si kas­siin vaih­to­vaat­teet ja pien­tä syö­tä­vää, kun yh­dek­sän kuu­kau­den ikäi­nen vau­vam­me piti vie­dä en­si­a­puun Ma­ri­po­sas­sa Ka­li­for­ni­as­sa. Vii­si tun­tia ja muu­ta­mia tut­ki­muk­sia myö­hem­min pää­sim­me ta­kai­sin jat­ka­maan lo­maam­me, ei­kä mei­dän tar­vin­nut mak­su­vai­hees­sa teh­dä muu­ta kuin näyt­tää to­dis­tus mat­ka­va­kuu­tuk­ses­tam­me. Las­ku, joka oli suo­ma­lai­sit­tain hiuk­sia nos­tat­ta­van kor­kea, tuli kuu­kaut­ta myö­hem­min säh­köi­ses­ti ja sen pys­tyi hoi­ta­maan luot­to­kor­til­la sai­raa­lan jär­jes­tel­mäs­sä.

Olem­me ai­na Yh­dys­val­toi­hin mat­kus­ta­es­sa pi­tä­neet myös mu­ka­na ko­pi­o­ta lap­sen syn­ty­mä­to­dis­tuk­ses­ta, jos­sa nä­kyy mei­dän van­hem­pien ni­met.

Automatkat

Haa­vei­let­ko au­to­mat­kas­ta, jol­la nä­kee pal­jon ly­hy­es­sä­kin ajas­sa? Sy­li­lap­sen kans­sa au­to­mat­kai­lu on help­poa, sil­lä päi­vä­u­net mah­dol­lis­ta­vat pai­kan vaih­ta­mi­sen vaik­ka päi­vit­täin. Kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mi­oi­da rei­tin suun­nit­te­lus­sa muu­ta­ma asia.

Ai­ka­e­ron ta­kia al­ku­mat­kas­ta haas­tei­ta voi ai­heut­taa per­heen eri uni­ryt­mit (pie­net lap­set toi­pu­vat mo­nes­ti ai­kui­sia no­pe­am­min jet­la­gis­ta). Lap­set ovat alt­tii­ta nap­paa­maan len­nol­ta pö­pö­jä, jo­ten al­ku­mat­kas­ta kan­nat­taa va­ra­ta ai­kaa myös mah­dol­li­sel­le sai­ras­ta­mi­sel­le.

Li­säk­si ta­va­roi­den jat­ku­va pak­kaa­mi­nen on ras­kas­ta, mi­kä­li ma­joi­tus vaih­tuu joka päi­vä. On­gel­man voi rat­kais­ta pak­kaa­mal­la seu­raa­van yö­py­mi­sen kamp­peet yh­teen pie­nem­pään lauk­kuun, et­tei kaik­kia lauk­ku­ja tar­vit­se pur­kaa au­tos­ta päi­vit­täin. Muu­toin lap­sen kans­sa voi ko­kea hy­vin­kin eri­lai­sia paik­ko­ja Yo­se­mi­ten kan­sal­lis­puis­tos­ta Las Ve­ga­siin ja Palm Spring­siin

Kaupunkilomat

Au­to­mat­kai­lun li­säk­si kau­pun­ki­lo­mat on­nis­tu­vat pie­nen lap­sen kans­sa eri­no­mai­ses­ti, kun­han ma­joi­tus on va­lit­tu tar­koin. Suur­kau­pun­gis­sa pi­tää ol­la eri­tyi­sen tark­ka­na ul­ko­na liik­ku­es­sa, jo­ten ti­la­va ja tur­val­li­nen ma­joi­tus, jos­sa lap­sen jo­kais­ta lii­ket­tä ei tar­vit­se vah­tia, an­taa pie­nen le­po­het­ken myös van­hem­mil­le. Päi­viä ei kan­na­ta suun­ni­tel­la lii­an täy­teen ja ma­joi­tuk­sen si­jain­nis­sa olen­nais­ta on myös se, mi­ten hel­pos­ti siel­tä pää­see liik­ku­maan ym­pä­riin­sä.

New Yor­kis­sa rat­tail­la liik­ku­mi­nen on suh­teel­li­sen help­poa, mut­ta on hyvä tut­kia etu­kä­teen, saa­ko rat­tai­ta ot­taa mu­kaan kaik­kiin näh­tä­vyyk­siin. Esi­mer­kik­si Hud­son Yard­sin Ves­se­liin men­nes­sä rat­taat oli­si pi­tä­nyt jät­tää käy­tän­nös­sä ka­dul­le, jo­ten jou­duim­me ja­kaan­tu­maan kah­teen po­ruk­kaan.

Met­ros­sa rat­tai­den kans­sa pär­jää koh­tuul­li­sen hy­vin, mut­ta haas­tee­na on liu­ku­por­tai­den puut­tu­mi­sen li­säk­si his­sit, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä toi­mi. Kan­to­re­pun kans­sa näi­tä on­gel­mia ei ole ja New Yor­kin met­ro­a­se­mat ei­vät si­jait­se ko­vin sy­väl­lä, jo­ten por­tai­den kii­pe­ä­mi­nen ei ole ras­kas­ta.

Ajanviete

Pie­net lap­set ei­vät ko­vin kum­mal­li­sia ak­ti­vi­teet­te­ja tai nä­ke­mis­tä kai­paa, jo­ten olem­me omil­la lo­mil­la hyö­dyn­tä­neet eri­tyi­ses­ti kaik­kea il­mais­ta te­ke­mis­tä. Leik­ki­puis­tos­sa käyn­ti vaik­ka­pa New Yor­kis­sa tai Mi­a­mis­sa on haus­ka ko­ke­mus myös van­hem­mil­le, sil­lä se avaa yh­den ik­ku­nan pai­kal­lis­ten lap­si­per­hei­den ar­keen.

Ame­rik­ka­lai­set os­tos­kes­kuk­set on teh­ty viih­ty­mis­tä ja ajan­viet­toa var­ten ja nii­den leik­ki­pai­kat ovat usein suu­ria. Li­säk­si niis­tä löy­tyy myös muu­ta lap­sia kiin­nos­ta­vaa näh­tä­vää, ku­ten pie­nois­mal­li­kau­pun­ke­ja ja ju­na­ra­to­ja. Leik­ki­pai­koil­le men­nes­sä kan­nat­taa huo­mi­oi­da, et­tä ja­las­sa tu­lee ol­la su­kat: jou­duim­me erään ker­ran käy­mään vie­rei­ses­sä vaa­te­kau­pas­sa os­ta­mas­sa lap­sel­le su­kat, kos­ka olim­me lii­ken­tees­sä pel­kis­sä san­daa­leis­sa. Leik­ki­pai­kal­le ei kui­ten­kaan ol­lut me­ne­mis­tä avo­ja­loin.

Olem­me sit­ten ol­leet lii­ken­tees­sä New Yor­kis­sa, Ka­li­for­ni­as­sa tai Flo­ri­das­sa, on jo­kai­ses­ta pai­kas­ta löy­ty­nyt ka­tu­tai­teel­le omis­tet­tu­ja alu­ei­ta. Esi­mer­kik­si Wyn­wood Mi­a­mis­sa, Cla­ri­on Al­ley San Fran­cis­cos­sa ja Bush­wick New Yor­kis­sa ovat vä­ri­kyl­läi­syy­del­lään kiin­nos­ta­neet ai­kuis­ten li­säk­si myös las­tam­me. Flo­ri­das­sa eh­do­ton hit­ti on ol­lut sim­pu­koi­den ke­rää­mi­nen, ku­ten Sa­ni­bel Is­lan­din yl­tä­kyl­läi­set sim­puk­ka­ran­nat.

Paikallisten suhtautuminen lapsiin

Min­ne ta­han­sa olem­me Yh­dys­val­lois­sa lap­sen kans­sa men­neet, ovat pai­kal­li­set ai­na suh­tau­tu­neet lap­si­per­hei­siin myön­tei­ses­ti. Ra­vin­to­laan saa­pu­es­sa tar­joi­li­jat tie­dus­te­le­vat ai­na mil­lai­sen tuo­lin ha­lu­ai­sim­me lap­sel­le (syöt­tö­tuo­lien li­säk­si myös pen­kil­le lai­tet­ta­via is­tui­mia löy­tyy). Olem­me lap­sen an­si­os­ta saa­neet myös pal­jon enem­män huo­mi­o­ta kuin kah­des­taan lii­kut­ta­es­sa: esi­mer­kik­si San Fran­cis­cos­sa las­kim­me, et­tä jopa kol­me pai­kal­lis­ta aloit­ti kes­kus­te­lun kans­sam­me yh­den kort­te­lin mat­kal­la, sil­lä he pi­ti­vät haus­ka­na sitä, et­tä vau­val­lam­me oli au­rin­ko­la­sit pääs­sä.

Kai­kis­ta läm­pi­min pai­kal­li­siin liit­ty­vä muis­to on kui­ten­kin New Yor­kin ruuh­ka­met­ros­ta: kol­me näyt­tä­väs­ti pu­keu­tu­nut­ta af­ro­a­me­rik­ka­lais­ta nais­ta al­koi lau­la­maan lap­sel­lem­me, jot­ta hän jak­sai­si mat­kus­taa Man­hat­ta­nil­ta Bed­ford-Stu­y­ve­san­tiin saak­ka vä­sy­myk­ses­tä huo­li­mat­ta. Koko met­ro­vau­nu pää­si naut­ti­maan yl­lät­tä­väs­tä kon­ser­tis­ta!

***

Hei­di Ålan­der on ou­lu­lai­nen luo­vien alo­jen pro­jek­ti­pääl­lik­kö ja mat­kab­log­gaa­ja, joka on mat­kus­ta­nut al­le 2-vuo­ti­aan lap­sen kans­sa usei­ta ker­to­ja Eu­roo­pas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa.