En kai­paa ke­sä­lo­mal­la­ni kau­pun­kien tu­kah­dut­ta­vaa as­falt­ti­kuu­muut­ta, val­ko­pöy­tä­lii­nai­sia ra­vin­to­loi­ta, ho­tel­lien ui­ma-al­tai­ta tai kaup­pa­kes­kus­ten shop­pai­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Ha­lu­an mie­luum­min syö­dä oma­te­koi­sia eväs­säm­py­löi­tä au­rin­gon nou­sua odo­tel­les­sa esi­mer­kik­si Mo­nu­ment Val­leys­sa tai huo­kail­la luon­non kau­neut­ta Grand Ca­ny­o­nil­la.

1. Jäätikköristeily Valdezissa

Pari ke­sää sit­ten, en­nen pan­de­mi­aa, ke­sä­lo­ma­reis­sum­me al­koi Alas­kas­ta, jos­sa eh­dim­me kier­tää kym­me­nes­sä päi­väs­sä suu­rim­mat kau­pun­git sekä hie­noim­mat luon­to­koh­teet ku­ten De­na­lin kan­sal­lis­puis­ton.

Pin­ta-alal­taan suu­rim­mas­sa osa­val­ti­os­sa on Alas­ka Al­ma­na­cin mu­kaan yli 100 000 jää­tik­köä, jois­ta rei­lut 600 on ni­met­ty. Hyp­pä­sim­me Prin­ce Wil­li­am Soun­din ran­nal­la si­jait­se­vas­ta Val­de­zin sa­ta­ma­kau­pun­gis­ta pi­sim­mäl­le mah­dol­li­sel­le ris­tei­lyl­le, joka vei mei­dät 8,5 tun­nik­si Ke­nai Fjord­sin hui­kei­siin vuo­no- ja jää­tik­kö­mai­se­miin.

Näim­me si­ni­se­nä hoh­ta­vien ker­ros­ta­lo­jen kor­kuis­ten jää­ti­köi­den li­säk­si ve­si­lin­tu­ja, me­ri­sauk­ko­ja ja -lei­jo­nia ja va­lai­ta. Kuu­lim­me jää­ti­kön poi­ki­mi­sen ai­heut­ta­man jään kirs­kun­nan ja sitä seu­raa­van loh­ka­reen ve­teen pu­to­a­mi­sen ai­heut­ta­man ää­nek­kään lois­kah­duk­sen.

2. Hylätty kaivoskaupunki Kennecott

© NATIONAL PARK SERVICE, NEAL HERBERT, PUBLIC DOMAIN


Yk­si Yh­dys­val­to­jen han­ka­lim­man saa­vu­tet­ta­vis­ta kan­sal­lis­puis­tois­ta on Wran­gell-St. Eli­as, joka si­jait­see Alas­kan ete­lä­o­sas­sa. Se on pin­ta-alal­taan puis­tois­ta suu­rin ja sen si­sään mah­tui­si­vat Yel­lows­to­nen ja Yo­se­mi­ten kan­sal­lis­puis­tot sekä Sveit­si. Puis­tos­sa on jää­ti­köi­tä, lu­mi­huip­pui­sia vuo­ren­huip­pu­ja ja tu­li­vuo­ria sekä erit­täin ra­jal­li­ses­ti maan­tie­tä. 

Puis­ton kes­kel­lä, jää­ti­köi­den ja vuo­rien ym­pä­röi­mä­nä, on Ken­ne­cot­tin kai­vos­kau­pun­ki, joka eli ku­kois­tus­taan 1903-1939. Par­hai­na vuo­si­na kau­pun­kia asut­ti 500 kai­vos­työ­läis­tä, jot­ka kai­voi­vat maa­il­man suu­rin­ta ku­pa­rie­siin­ty­mää. Nyt hy­lä­tys­sä ky­läs­sä on näh­tä­vil­lä kai­vos­kau­pun­gin ra­ken­nuk­sia sekä mu­seo, jos­sa ker­ro­taan sen his­to­ri­as­ta. 

Ken­ne­cot­tiin pää­see joko maan­teit­se tai len­tä­en. Chi­ti­nas­ta al­kaa noin 100 ki­lo­met­rin pääl­lys­tä­mä­tön ja ajoit­tain huo­no­kun­toi­nen tie, joka me­nee McCart­hyyn. Täs­tä eteen­päin mat­ka jat­kuu vie­lä 7 ki­lo­met­riä kä­vel­len tai shut­t­len kyy­dis­sä Ken­ne­cot­tiin. Toi­nen vaih­to­eh­to oli teh­dä mat­ka pien­len­to­ko­neel­la, joka oli mei­dän va­lin­tam­me. Oli unoh­tu­ma­ton ko­ke­mus nous­ta met­sän kes­kel­le teh­dyl­tä kii­to­ra­dal­ta il­maan ja het­ken pääs­tä len­tää jää­ti­köi­den yli.

3. Auringonlasku saguarokaktuksien maisemissa

Alas­kas­ta mat­kam­me jat­kui koh­ti Ari­zo­nan pu­nai­sia kal­li­oi­ta ja vil­lin län­nen kak­tus­mai­se­mia. Nii­tä oi­kei­ta ja ai­to­ja sa­gu­a­ro­kak­tuk­sia voi näh­dä ai­no­as­taan So­no­ran au­ti­o­maas­sa, ete­läi­ses­sä Ari­zo­nas­sa ja Mek­si­kon puo­lel­la. 

Tie­sit­kö, et­tä sa­gu­a­rot voi­vat kas­vaa jopa 20 met­ri­sik­si? Ne al­ka­vat kas­vat­taa haa­rak­kei­ta vas­ta 50-70 vuo­den iäs­sä ja voi­vat elää jopa 200-vuo­ti­aik­si. 

4. Patikointi Delicate Archille

© NPS/NEAL HERBERT


Utah on kal­tai­sel­le­ni luon­to­fa­nil­le unel­ma­koh­de vii­del­lä kan­sal­lis­puis­tol­laan. Arc­hes-kan­sal­lis­puis­to on yk­si niis­tä ja sen alu­eel­la on yli 2 000 luon­nol­lis­ta ki­vi­kaar­ta. Yk­si kuu­lui­sim­mis­ta kaa­ris­ta on 18 met­rin kor­keu­teen nou­se­va De­li­ca­te Arch. 

Kah­del­la ai­kai­sem­mal­la Arc­hes-käyn­nil­lä olem­me saa­neet naut­tia yli +40 as­teen en­nä­tys­hel­teis­tä ja pa­ti­koin­nit ovat jää­neet odot­ta­maan seu­raa­vaa ker­taa. Täl­lä ker­taa pää­tim­me läh­teä liik­keel­le au­rin­gon­nou­sun ai­kaa, jot­ta eh­dim­me kä­vel­lä vii­den ki­lo­met­riä en­nen päi­vän kuu­mim­pia tun­te­ja. 

Mo­a­bin pik­ku­kau­pun­ki lu­kui­si­ne ho­tel­lei­neen ja koh­ta­lai­si­ne pal­ve­lui­neen on täy­del­li­nen ma­joi­tus­paik­ka, kun ha­lu­aa tut­kia Arc­he­sin ja Ca­ny­on­land­sin kan­sal­lis­puis­to­jen mai­se­mia. Näi­den kah­den puis­ton li­säk­si Moab on yk­si maas­to­pyö­räi­li­jöi­den suo­sik­ki­koh­teis­ta, jo­ten pa­ti­koin­nin li­säk­si tar­jol­la on mui­ta­kin ak­ti­vi­teet­te­ja.  

***

Kir­si Ru­to­nen on Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Ru­to­nen on mat­kus­tel­lut laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la; 18 pi­dem­pää ro­adt­ri­piä, 155 000 ajo­ki­lo­met­riä ja 50 vie­rail­tua osa­val­ti­o­ta.