New Mek­si­kon ete­lä­o­sas­sa si­jait­se­van White Sand­sin kan­sal­lis­puis­ton hiek­ka on lu­men­val­kois­ta ja peh­me­ää kuin silk­ki. Hiek­ka läm­pe­nee, mut­ta ei kuu­me­ne epä­miel­lyt­tä­väk­si, vaik­ka mit­ta­ris­sa on ke­sä­kuu­kau­si­na rei­lut +30c aa­mu­var­hai­ses­ta al­ka­en. Hie­no­ja­koi­nen hiek­ka, joka tun­keu­tuu vai­vat­ta si­sään kai­ken­lai­sis­ta jal­ki­neis­ta, kan­nus­taa rii­su­maan niin su­kat kuin ken­gät­kin, jät­tä­mään ne au­toon sekä tu­tus­tu­maan aa­vik­ko­mai­se­miin pal­jain ja­loin. 
 

Kään­tää­pä kat­seen­sa mi­hin ta­han­sa joka puo­lel­la nä­kyy sil­män­kan­ta­mat­to­miin val­koi­sia dyy­ne­jä, vi­her­tä­viä ruo­ho­mät­täi­tä ja siel­lä tääl­lä yk­sit­täi­siä juk­kia. Kos­ke­mat­to­mal­la hie­kal­la voi näh­dä dark­ling beet­len (suo­mek­si pi­mik­kö­kuo­ri­ai­nen) ja pie­ni­ko­kois­ten lis­ko­jen jäl­kiä. Otuk­sia ei pa­hem­min näy päi­vä­sai­kaan vaan ne tu­le­vat esiin pii­lois­taan pi­mey­den las­keu­dut­tua ja läm­pö­ti­lan vii­le­tes­sä muu­ta­mal­la as­teel­la. 
 

White Sands an­taa ko­din yli 800 eläin­la­jil­le, joi­hin kuu­luu niin sel­kä­ran­gat­to­mia, sam­ma­koi­ta, ma­te­li­joi­ta, lin­tu­ja kuin ni­säk­käi­tä­kin. Eläi­mis­tös­sä on myös muu­ta­ma en­dee­mi­nen eli­ö­la­ji, joi­hin ei voi tör­mä­tä muu­al­la kuin tä­män kan­sal­lis­puis­ton alu­eel­la. 
 

Mitä White Sandsissa voi tehdä?
 

Hel­poin tapa ot­taa White Sand­sin kan­sal­lis­puis­to hal­tuun on au­toil­la tai pyö­räl­lä 26 ki­lo­met­rin pi­tui­nen dyy­ni­tie, dune drive. Sen var­rel­la on usei­ta py­säh­dys­paik­ko­ja, joi­den opas­tau­luis­sa ker­ro­taan kiin­nos­ta­vas­ti his­to­ri­as­ta, maan­tie­tees­tä sekä eläi­mis­tä ja kas­veis­ta. Sel­ke­äs­ti mer­ki­tyt muu­ta­mat kä­ve­ly- ja pa­ti­koin­ti­rei­tit ovat myös mai­nio tapa tu­tus­tua kan­sal­lis­puis­toon. 
 

Kor­keim­pien hiek­ka­dyy­nien koh­dal­la il­man täyt­tää iloi­nen nau­ru ja kil­jun­ta, kun lap­set ja ai­kui­set ot­ta­vat ilon ir­ti las­kies­saan dyy­neil­tä alas liu­ku­reil­laan. Ja mikä oli­si­kaan mu­ka­vam­paa reip­paan ul­koi­lu­het­ken päät­teek­si, kun naut­tia eväi­tä puis­ton mo­nil­la pik­nik-alu­eil­la. Kos­ka kan­sal­lis­puis­ton si­säl­lä ei ole mi­tään pal­ve­lui­ta, juo­ta­vat ja syö­tä­vät pi­tää tuo­da mu­ka­naan. Ame­rik­ka­lais­ten kan­sal­lis­puis­to­jen ylei­nen "Le­a­ve no trace"-pe­ri­aa­te pä­tee tääl­lä­kin.
 

Va­lo­ku­vauk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le White Sands on mie­len­kiin­toi­nen ku­vat­ta­va ala­ti muut­tu­vi­ne va­loi­neen ja var­joi­neen. Li­säk­si tuu­li siir­te­lee kai­ken ai­kaa val­kois­ta kip­si­hiek­kaa pai­kas­ta toi­seen ja sa­mal­la dyy­nit muut­ta­vat hi­taas­ti muo­to­aan. 
 

Myös telt­tai­lu on puis­tos­sa mah­dol­lis­ta. Telt­ta­paik­ko­ja to­sin ei ole kuin muu­ta­ma ja al­keel­li­sis­sa aa­vik­ko-olo­suh­teis­sa telt­tai­lu­ko­ke­muk­sen ha­lu­a­via mo­nin­ker­tai­ses­ti enem­män, jo­ten kan­nat­taa ol­la liik­keel­lä to­del­la ajois­sa va­rauk­sen kans­sa. 

 

White Sand­sin kan­sal­lis­puis­toon liit­tyy ai­na­kin yk­si eri­koi­suus. Se si­jait­see Yh­dys­val­to­jen ar­mei­jan tu­ki­koh­dan (White Sands Mis­si­le Ran­ge) si­säl­lä ja kun ar­mei­ja te­kee sil­loin täl­löin ko­kei­taan, puis­to sul­je­taan ylei­söl­tä. 
 

***

Kir­si Ru­to­nen on Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Ru­to­nen on mat­kus­tel­lut laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la; 18 pi­dem­pää ro­adt­ri­piä, 155 000 ajo­ki­lo­met­riä ja 50 vie­rail­tua osa­val­ti­o­ta.