Rus­ka­tu­ris­mi, leaf pee­ping, on New Eng­lan­din osa­val­ti­oil­le mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de. Nor­maa­lei­na mat­kai­lu­vuo­si­na mil­joo­nien ko­ti­mais­ten ja ul­ko­maa­lais­ten tu­ris­tien ar­vi­oi­daan tuo­van kuu­del­le koil­lis­kul­man osa­val­ti­ol­le yli 3 mil­jar­dia dol­la­ria vuo­sit­tain. New Eng­lan­din osa­val­ti­oi­hin kuu­lu­vat Mai­ne, Mas­sac­hu­set­ts, New Hamps­hi­re, Ver­mont, Rhode Is­land ja Con­nec­ti­cut. 

New Eng­lan­din rus­ka­kau­si al­kaa New Hamps­hi­ren ja Ver­mon­tin vuo­ril­ta syys­kuun lop­pu­puo­lel­la ja jat­kuu sii­tä 6-8 viik­koa eteen­päin, vä­ri­lois­ton saa­vut­ta­es­sa ran­nik­ko­a­lu­eet mar­ras­kuun al­kuun men­nes­sä. 

Toi­nen suo­sit­tu syys­koh­de itä­ran­ni­kol­la on Great Smo­key Moun­tai­nin kan­sal­lis­puis­to North Ca­ro­li­nas­sa ja Ten­nes­sees­sä. Puis­ton läpi kul­kee 1200 ki­lo­met­riä mai­se­ma­tie­tä ja pa­ti­koin­ti­pol­ku­ja, joi­den mai­se­mis­sa saa hel­pos­ti ku­lu­maan päi­viä. Toi­saal­ta tiet voi­vat ol­la tus­kal­li­sen ruuh­kai­sia eri­tyi­ses­ti vii­kon­lop­pui­sin rus­ka-ai­kaan, kos­ka Great Smo­key Moun­tain on USA:n kan­sal­lis­puis­tois­ta suo­si­tuin yli 10 mil­joo­nal­la vuo­si­kä­vi­jäl­lä.

Tun­net­tu­jen itä­ran­ni­kon koh­tei­den li­säk­si syk­syn vä­re­jä voi ihail­la ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja muun mu­as­sa As­pe­nis­sa Co­lo­ra­dos­sa, Alas­kan ja Mon­ta­nan kan­sal­lis­puis­tois­sa, poh­jois-Mic­hi­ga­nin jär­vien ran­noil­la tai New York Ci­tyn Cent­ral Par­kis­sa. 


Kultaa, keltaista ja punaista

Au­toi­lim­me muu­ta­ma vuo­si sit­ten kak­si viik­koa Mas­sac­hu­set­t­sis­sa, Ver­mon­tis­sa, New Hamps­hi­res­sa ja Mai­nes­sa syys-lo­ka­kuus­sa. Ruuh­kaa ei ol­lut mis­sään, mut­ta ho­tel­lien hin­nat oli­vat  vii­kon­lop­pui­sin hui­pus­saan ja mo­nes­sa ho­tel­lis­sa oli poik­keuk­sel­li­ses­ti 2 mi­ni­miy­ön vaa­ti­mus. 

Ajan­koh­ta oli tark­kaan mie­tit­ty ja täy­del­li­nen, kos­ka koi­vut, ja­la­vat, pop­pe­lit ja hik­ko­rit lois­ti­vat kul­lan ja kel­tai­sen kym­me­nis­sä sä­vyis­sä. So­ke­ri- ja pu­na­vaah­te­rat, tam­met, pih­la­jat, mus­ta­tu­pe­lot ja amb­ra­puut heh­kui­vat au­rin­gon­pais­tees­sa pu­nai­sen ja ma­gen­tan vä­reis­sä. Vä­ri­pa­let­tia täy­den­si­vät iki­vih­re­ät ha­vu­puut. 

New Eng­lan­din maas­tot kuk­ku­loi­neen, kir­kas­ve­ti­set jär­vet, pik­ku­kau­pun­kien val­koi­set kir­kot, ka­te­tut sil­lat, hil­jai­set maan­tiet, au­rin­koi­set syys­päi­vät ja tun­nel­mal­li­set hau­taus­maat te­ki­vät ko­ke­muk­ses­ta unoh­tu­mat­to­man. 

***
Kir­si Ru­to­nen on Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Ru­to­nen on mat­kus­tel­lut laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la; 18 pi­dem­pää ro­adt­ri­piä, 155 000 ajo­ki­lo­met­riä ja 50 vie­rail­tua osa­val­ti­o­ta.