New York tar­jo­aa mo­ni­puo­li­ses­ti te­ke­mis­tä vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Useim­mat koh­teet ovat au­ki ym­pä­ri vuo­den, mut­ta kau­pun­gin tun­nel­ma vaih­tuu olen­nai­ses­ti vuo­de­na­jan vaih­tu­es­sa. Suu­rim­mat tu­ris­ti­se­son­git ovat kesä ja jou­lu, mut­ta kau­pun­ki on mo­nen mie­les­tä par­haim­mil­laan ke­vääl­lä ja syk­syl­lä.
 

Uusi vuosi paikallisten tapaan

New York on ai­na hyvä idea, sa­no­taan, mut­ta en ol­lut yh­tään va­kuut­tu­nut sii­tä, kun sei­soim­me rän­tä­sa­tees­sa Ne­war­kin len­to­ken­tän juna-ase­mal­la. Olim­me vaih­ta­neet Mi­a­min peh­me­än läm­mön tal­vi­seen ko­leu­teen, ja äk­ki­sel­tään se tun­tui isol­ta vir­heel­tä. Pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, et­tä jou­lu­se­son­gin ai­kaan ho­tel­lien hin­nat oli­vat pil­vis­sä, ja tu­ris­tien mää­rät hui­pus­saan. Pik­ku­rui­sen ho­tel­li­huo­neem­me kyl­py­huo­ne oli lä­hes jääs­sä, ja ko­va­ää­ni­nen läm­mi­tys­lai­te vei ti­laa qu­een-ko­koi­ses­ta sän­gys­täm­me. Kan­nat­ti­ko täs­tä mak­saa?

Uu­den vuo­den aat­to­na seik­kai­lim­me isom­pien tu­ris­ti­vir­to­jen ulot­tu­mat­to­mis­sa. Fii­lis­te­lim­me lu­men peit­tä­mää lat­ta­ri­mei­nin­kiä In­woo­dis­sa, jos­sa ruo­ka­kaup­po­jen he­del­mä­ko­jut nö­köt­ti­vät edel­leen ul­ko­na tal­ves­ta huo­li­mat­ta. Lou­nas­ta söim­me in­ti­a­lai­sen kel­la­ri­ra­vin­to­lan uu­den vuo­den buf­fe­tis­sa Jack­son Height­sis­sä. Il­lak­si olim­me va­ran­neet li­put Top of The Roc­kin nä­kö­a­la­ta­san­teel­le pi­me­än las­keu­dut­tua, ja näin väl­tyim­me tuh­laa­mas­ta ai­kaa jo­not­ta­mi­seen, sil­lä jo­no­ja tuo­hon ai­kaan riit­tää kaik­ki­al­la Man­hat­ta­nil­la.

En­nen puol­ta yö­tä saim­me tar­peek­sem­me ruuh­kis­ta ja pää­tim­me men­nä Ti­mes Squ­a­ren si­jaan ko­ti­kul­mil­le Park Slo­peen. Haim­me pi­kai­ses­ti ba­ge­lit lä­hei­ses­tä de­lis­tä ja kos­ka olim­me ai­no­at asi­ak­kaat, eh­dim­me saa­da pai­kan omis­ta­jan vin­kit il­lak­si: lä­hei­ses­sä Pros­pect Par­kis­sa jär­jes­tet­täi­siin ilo­tu­li­tus. Veim­me no­pe­as­ti os­ta­mam­me ba­ge­lit jää­kaap­pi­mai­seen kyl­py­huo­nee­seem­me ja suun­ta­sim­me puis­toon lu­kuis­ten pai­kal­lis­ten ta­voin. Vuo­si sai juh­la­van, mut­ta hy­vin läm­min­hen­ki­sen alun.


Keväällä luonto herää eloon suurkau­pun­gissakin

Ke­vääl­lä kau­pun­kiin saa­pu­mi­nen ta­pah­tui ihan eri­lai­sis­sa tun­nel­mis­sa: huo­ma­sim­me jo Ube­rin kyy­dis­tä jo­tain vaa­le­an­pu­nais­ta heti en­sim­mäi­ses­sä ka­dun­kul­mas­sa. Ja kuin­ka ol­la­kaan, koko kau­pun­ki oli juu­ri puh­jen­nut kuk­kaan, en­kä ol­lut kos­kaan ai­kai­sem­min ta­jun­nut kir­sik­ka­pui­den ole­van niin ylei­siä New Yor­kis­sa. Nii­tä löy­tyi jopa lä­hi­puis­tos­tam­me Bed­ford-Stu­y­ve­san­tis­sa sekä browns­to­ne-ri­vis­tö­jen var­sil­ta. Var­si­nai­sen po­tin rä­jäyt­ti kui­ten­kin Roo­se­velt Is­land, jon­ka vaa­le­an­pu­nai­se­na pil­ve­nä kuk­ki­va puu­ri­vis­tö ke­hys­tää iko­nis­ta Man­hat­ta­nin pil­ven­piir­tä­jien si­lu­et­tia.

Säi­den läm­me­tes­sä New Yor­kin ran­nat al­ka­vat täyt­tyä ih­mi­sis­tä, mut­ta tou­ko­kuus­sa on vie­lä lä­hes au­ti­o­ta. Kuu­lui­san Co­ney Is­lan­din si­jaan läh­dim­me A-met­rol­la sen pää­te­a­se­mal­le Roc­ka­way Be­ac­hil­le as­ti. Mat­ka oli lo­put­to­man pit­kä, ja sen ai­ka­na eh­ti pit­käs­ty­mi­sen myö­tä te­ke­mään löy­tö­jä omas­ta reis­su­kuk­ka­ros­ta: kau­an ka­dok­sis­sa ol­lut muis­ti­kort­ti, joka si­säl­si ku­via en­sim­mäi­sel­tä USA:n ro­adt­ri­pil­täm­me! Pe­ril­lä mei­tä odot­ti vaa­le­an­si­ni­set puu­ta­lot kuis­tei­neen, hie­no­hiek­kai­nen ran­ta ja ta­co­ko­ju, joka oli kuin suo­raan län­si­ran­ni­kol­ta. Man­hat­ta­nin häly oli sil­lä het­kel­lä kau­kai­nen muis­to.


Trooppinen kesä yllättää

Ke­säl­lä kuu­muus al­kaa vii­meis­tään ju­han­nuk­sel­ta, ja päin ta­jun­taa se lyö met­ro­tun­ne­lin por­tais­sa. Met­ro­vau­nuis­sa il­mas­toin­ti­lait­teet pau­haa­vat, mi­kä­li koh­dal­le sat­tuu sel­lai­nen juna, jos­sa ne yli­pää­tään toi­mi­vat. Ka­duil­la kä­vel­les­sä kuu­muus ja kos­teus tun­tu­vat troop­pi­sil­ta, jo­ten pik­nik veh­re­ään Cent­ral Par­kiin an­taa ki­van le­po­het­ken. Eväät voi ha­kea mu­kaan de­lis­tä: vii­len­tä­vä juo­ma ja ba­ge­li toi­mii so­pi­va­na lou­naa­na. Toi­nen hyvä pik­nik-paik­ka on High Line, jon­ka var­rel­la si­jait­se­vas­ta Chel­sea Mar­ke­tis­ta saa mo­nen­lai­sia her­kul­li­sia take away -ruo­kia.

Ke­säil­toi­na Was­hing­ton Squ­a­re Park täyt­tyy ih­mi­sis­tä, jois­ta us­ka­li­aim­mat heit­täy­ty­vät jopa au­ki­on suih­ku­läh­tee­seen is­tu­maan. Elo­ku­vis­ta tut­tu­ja au­ki­nai­sia ve­si­pos­te­ja
nä­kee myös jos­kus, ai­na­kin Bush­wic­kin lat­ta­ri­puo­len ka­duil­la. Bush­wic­kiin kan­nat­taa toki suun­na­ta muu­ten­kin kuin vil­voit­ta­van ve­den ta­kia, sil­lä alu­eel­ta löy­tyy run­saas­ti ka­tu­tai­det­ta ja tren­dik­käi­tä kah­vi­loi­ta ja ra­vin­to­loi­ta.

Ka­tu­ko­ri­pal­lo kuu­luu New Yor­kin ke­säil­toi­hin te­le­vi­sio-oh­jel­mien li­säk­si myös oi­ke­as­sa elä­mäs­sä ja kent­tiä löy­tyy ym­pä­ri kau­pun­kia. Chi­na­tow­nin lie­peil­lä Grand Stree­tin met­ro­a­se­man vie­res­sä on yk­si hyvä paik­ka kat­sel­la ka­tu­ko­ris­ta, ja sa­mal­la voi käy­dä syö­mäs­sä lu­kui­sis­sa, pie­nis­sä ra­vin­to­lois­sa.

Erää­nä täl­lai­se­na ke­sä­kui­se­na il­ta­na jat­koim­me il­lal­li­sen jäl­keen mat­kaa Brook­ly­nin sil­lal­le, joka on vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta käy­mi­sen ar­voi­nen paik­ka. Tuo­na il­ta­na il­ma oli peh­me­än läm­pöi­nen, ja kä­ve­lim­me sil­taa Brook­ly­nin puo­lel­ta koh­ti Man­hat­ta­nia. Au­rin­gon­las­ku vär­jä­si ho­ri­son­tin orans­sik­si, ja pi­mey­den las­keu­dut­tua tu­han­net pil­ven­piir­tä­jien va­lot syt­tyi­vät. Sa­tu­mai­nen het­ki muut­tui vie­lä­kin unoh­tu­mat­to­mam­mak­si, kun me­nim­me kih­loi­hin ja va­lit­sim­me tu­le­van hää­päi­vän kuo­hu­vii­ni­la­sien ää­res­sä sa­tun­nai­ses­sa man­hat­ta­ni­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa.


Syksy tarjoaa monia mahdollisuuksia

Syk­syl­lä kau­pun­gin tun­nel­ma vaih­te­lee al­ku­syk­syn läm­pi­mis­tä päi­vis­tä loka-mar­ras­kuun kir­pei­siin pak­ka­saa­mui­hin. Lop­pu­syk­syn eh­dot­to­mia valt­te­ja ovat rus­ka ja Hal­lo­ween, jon­ka ko­ris­te­lut peit­tä­vät ra­ken­nuk­sia eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­den suo­si­mil­la alu­eil­la jo hy­vis­sä ajoin en­nen lo­ka­kuun vii­meis­tä päi­vää. Ruo­ka­kaup­po­jen he­del­mä­ko­ju­jen vie­reen la­do­taan eri­ko­koi­sia kur­pit­so­ja, ku­ten myös browns­to­ne-ta­lo­jen por­tail­le. Luu­ran­got ja jät­ti­ko­koi­set hä­mä­hä­kit kuu­lu­vat tuo­hon ai­kaan ka­tu­ku­vaan olen­nai­ses­ti.

New York on syk­syl­lä tun­nel­mal­li­nen, ja se­son­ki hil­je­nee elo­kuun jäl­keen, jo­ten hin­nat ovat alim­mil­laan. Kau­pun­gin kaik­ki mah­dol­li­suu­det ovat tar­jol­la tuo­hon ai­kaan, mut­ta syk­sy on myös erit­täin ki­vaa ai­kaa esi­mer­kik­si yh­den yön ro­adt­ri­pil­le muu­al­la osa­val­ti­os­sa.

Hud­son-joen laak­soon rus­ka tu­lee hie­man en­nen kuin kau­pun­kiin, ja esi­mer­kik­si Pough­keep­sies­sä sitä pää­see ihai­le­maan joen ylit­tä­vää, pui­den lat­vuk­sien yl­lä kul­ke­vaa kä­ve­ly­sil­taa pit­kin. Kau­pun­ki­lais­ten lo­ma­pa­ra­tii­sit Hamp­to­neis­ta Mon­tau­kiin hil­je­ne­vät myös, ja se­son­gin ul­ko­puo­li­nen ai­ka on häm­men­tä­vän py­säh­ty­nyt­tä. Bon­gaa kur­pit­sa­pel­to­ja ja py­säh­dy mat­kal­la Fire Is­lan­dil­le, jon­ka ma­jak­ka ja ran­ta ovat eri­tyi­sen kau­niit syk­syl­lä!


Kokeile näitä ympäri vuoden!

1. Roo­se­velt Is­land Tram­way: Roo­se­vel­tin saa­rel­le pää­see met­rol­la, mut­ta mo­nin­ker­tai­ses­ti jän­nit­tä­väm­pää on tait­taa mat­ka vai­je­ri­his­sil­lä. His­sin ase­ma löy­tyy Up­per East Si­del­ta ja se kul­kee aluk­si ka­tu­jen yl­lä pil­ven­piir­tä­jien vä­lis­sä, kun­nes ylit­tää East Ri­ve­rin Qu­eens­bo­ro Brid­gen vie­res­sä ja las­keu­tuu saa­rel­le. Vai­je­ri­his­si kuu­luu Met­ro­Car­din ver­kos­toon ei­kä mak­sa yli­mää­räis­tä.

2. Smor­gas­burg: Suo­sit­tu ruo­ka­to­ri jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pui­sin vuo­de­na­jas­ta riip­pu­en eri pai­kois­sa ul­ko­na tai si­sä­ti­lois­sa. Brook­lyn Flean oheen syn­ty­nyt ta­pah­tu­ma on vuo­sien var­rel­la le­vin­nyt myös esi­mer­kik­si Los An­ge­le­siin. Kan­nat­taa va­li­ta sel­lai­set ko­jut, joi­den ruo­kia jo­no­te­taan pi­sim­pään!

3. Airbnb: Asun­non vuok­raa­mi­nen tuo tut­tuun kau­pun­kiin ihan uu­den nä­kö­kul­man. Elä pai­kal­lis­ten ta­paan vaik­ka­pa pe­rin­tei­ses­sä browns­to­ne-ta­los­sa ja käy os­tok­sil­la ruo­ka­kau­pas­sa. Jut­te­le naa­pu­rei­den kans­sa ja kii­ruh­da aa­mul­la lä­him­mäl­le met­ro­a­se­mal­le.

***
Hei­di Ålan­der on luo­vien alo­jen pro­jek­ti­pääl­lik­kö ja mat­kab­log­gaa­ja, jon­ka lem­pi­vuo­de­nai­ka New Yor­kis­sa on syk­sy.