Hy­räi­len epä­vi­rei­ses­ti Sa­lai­set kan­si­ot-tv-sar­jan tun­nus­mu­siik­kia, kun ho­ri­sont­tiin il­mes­tyy muu­ta­man sen­tin ko­koi­sia val­koi­sia lau­ta­sia kes­kel­lä San Agus­tin-ta­son­koa New Me­xi­cos­sa. Kart­ta­oh­jel­mam­me GPS-yh­teys on toi­mi­nut tä­hän saak­ka moit­teet­to­mas­ti, mut­ta nyt se ei tah­do py­syä pääl­lä. Olem­me kir­jai­mel­li­ses­ti kes­kel­lä ei mi­tään.

Vaik­ka reis­su­kump­pa­ni­ni on yrit­tä­nyt se­lit­tää use­am­paan ker­taan, mis­tä (Karl G. Jans­kyn) Very Lar­ge Ar­ra­ys­sa on kyse, myön­nän, et­ten vie­lä­kään ihan täy­sin ym­mär­rä. VLA on 27 it­se­näi­sen lau­ta­san­ten­nin ra­dio-ob­ser­va­to­rio, joka ha­van­noi täh­ti­tie­teel­li­siä koh­tei­ta (ku­ten pla­neet­to­ja, au­rin­koa, ga­lak­se­ja, gam­ma­pur­kauk­sia, mus­tia auk­ko­ja) ra­di­o­sä­tei­lyn aal­lon­pi­tuuk­sil­la. 

Kun lä­hes­tym­me VLA:n Vi­si­tor Cen­te­riä, lau­tas­ten to­del­li­nen suu­ruus al­kaa hah­mot­tua. Ne ovat mas­sii­vi­sia, hal­kai­si­jal­taan 25 met­riä.

VLA:n vie­rai­li­ja­kes­kus on mel­ko vaa­ti­ma­ton, mut­ta in­for­ma­tii­vi­nen. Siel­lä voi kat­sel­la pal­ki­tun do­ku­ment­tie­lo­ku­van sekä tu­tus­tua ra­di­o­täh­ti­tie­tees­tä ja VLA-te­les­koo­peis­ta ker­to­viin näyt­te­lyi­hin. Opas­tet­tu­ja kier­rok­sia on pari ker­taa kuu­kau­des­sa lau­an­tai­sin, ja nii­hin tu­lee il­moit­tau­tua etu­kä­teen. Mut­ta il­man opas­tet­tua kier­ros­ta­kin pär­jää, kos­ka hiek­ka­ken­täl­lä ole­viin suu­riin opas­tau­lui­hin voi tu­tus­tua oma­toi­mi­sel­la kä­ve­ly­kier­rok­sel­la. Yh­tä jät­ti­läis­lau­tas­ta pää­see kat­so­maan lä­hie­täi­syy­del­tä.

Lau­ta­san­ten­nien ase­tel­mia siir­re­tään 3-4 kuu­kau­den vä­lein, useim­mi­ten käy­tet­ty­jä muo­dos­tel­mia on nel­jä. Lau­ta­sien asen­to­ja muut­ta­mal­la saa­daan ha­vain­to­ja eri puo­lil­ta ava­ruut­ta. Rai­tei­den pääl­lä ole­via 200 ton­nia pai­na­via lau­ta­san­ten­ne­ja siir­rel­lään tar­koi­tuk­seen ra­ken­ne­tul­la eri­tyis­ju­nal­la. Rai­teet taas on ra­ken­net­tu Y-kir­jai­meen muo­toon, jon­ka jo­kai­nen haa­ra on 21 ki­lo­met­riä pit­kä. Olen vai­kut­tu­nut.

***
Kir­si Ru­to­nen on Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Ru­to­nen on mat­kus­tel­lut laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la; 18 pi­dem­pää ro­adt­ri­piä, 155 000 ajo­ki­lo­met­riä ja 50 vie­rail­tua osa­val­ti­o­ta.