Was­hing­ton D.C. on luul­ta­vas­ti Yh­dys­val­to­jen kuu­lui­sin kau­pun­ki kir­si­kan­ku­kis­taan. Lä­hes 4 000 kir­sik­ka­puun hen­non vaa­le­an­pu­nai­set ku­kin­nat tuo­vat 1,5 mil­joo­naa ihas­te­li­jaa vuo­sit­tain Was­hing­ton D.C.:hin maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa.

Tä­män ke­vään ku­kin­not ovat kau­neim­mil­laan juu­ri nyt, jo­ten jos olet Yh­dys­val­to­jen pää­kau­pun­gis­sa, kan­nat­taa suun­na­ta lä­hi­päi­vi­nä Ti­dal Ba­sin-ve­si­a­lu­een ym­pä­ris­töön. 

Yllättävä haastaja Georgiasta

Olet­ko kuul­lut kos­kaan Ge­or­gi­an Ma­co­nin kir­si­kan­ku­kis­ta? Noin puo­len­tois­ta tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä At­lan­tas­ta si­jait­se­va kau­pun­ki haas­taa eh­dot­to­mas­ti Was­hing­ton D.C.:n kir­si­kan­kuk­ka­lois­tos­saan. Kau­pun­gis­sa kas­vaa pe­rä­ti 300 000 Yos­hi­no-kir­si­kan­kuk­ka­puu­ta, jot­ka vär­jää­vät 150 000 asuk­kaan kau­pun­gin vaa­le­an­pu­nai­sek­si joka ke­vät.

1970-lu­vul­la puu­tar­ha­vil­je­li­jöi­den har­ras­tuk­se­na al­ka­nees­ta ta­pah­tu­mas­ta on tul­lut tär­keä osa kau­pun­gin iden­ti­teet­tiä, jo­hon kuu­luu myös joka maa­lis­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vä kan­sain­vä­li­nen kir­si­kan­kuk­ka­fes­ti­vaa­li.

***

Kir­si Ru­to­nen on SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö.