Hum­bold­tin kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha Eu­re­kas­sa on kas­vien ih­me­maa. Kä­vim­me tut­ki­mas­sa, mil­lai­ses­ta koh­tees­ta on ky­sy­mys ja mik­si pai­kal­la kan­nat­taa käy­dä.

Hum­bold­tin kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha Ka­li­for­ni­an Eu­re­kas­sa tar­jo­aa nä­ke­mis­tä koko per­heel­le. Poh­jois-Ka­li­for­ni­as­sa si­jait­se­va puu­tar­ha kat­taa 18 heh­taa­rin alan Hum­bold­tin lah­den lä­hei­syy­des­sä.

Jos mat­kus­taa Los An­ge­le­sis­ta tai San Fran­cis­cos­ta, ja on aja­nut ruuh­ka­lii­ken­tees­sä, Eu­re­kan ym­pä­ris­tö on rau­hai­sa kei­das, ja kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha kuin rai­kas­ta vet­tä ja­noi­sel­le. Ja vaik­ka oli­si eh­ti­nyt jo rau­hoit­tua muus­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta, mie­li le­pää ja vir­kis­tyy kuk­ka­me­ren kes­kel­lä ja met­sä­pol­ku­jen kat­vees­sa.

Puu­tar­has­sa on otet­tu huo­mi­oon py­säh­ty­mi­sen tar­ve: pol­ku­jen var­sil­le on si­joi­tet­tu so­pi­vin vä­lein penk­ke­jä. Tar­vit­ta­es­sa, etu­kä­teen va­raa­mal­la, puu­tar­has­sa saa opas­te­tun kier­rok­sen gol­fau­to-tyyp­pi­sel­lä ajo­kil­la.

Ka­li­for­ni­an omat kas­vit

Ai­ka­naan vuon­na 1991 ryh­mä va­paa­eh­toi­sia pis­ti alul­le ide­an puu­tar­has­ta, joka voi­si tar­jo­ta kas­vi­tie­teel­li­sen op­pi­mi­sym­pä­ris­tön. Pie­nes­tä ydin­jou­kos­ta kas­voi tu­han­nen ih­mi­sen ja ta­hon jouk­ko, joka tätä ny­kyä pi­tää yl­lä puu­tar­haa.

Hum­bold­tin kas­vi­tie­teel­li­sen puu­tar­han il­mas­to on vä­li­me­rel­li­sen ja me­rel­li­sen yh­dis­tel­mä. Alue koos­tuu eril­li­sis­tä ko­ko­nai­suuk­sis­ta, jois­ta pai­kal­li­seen kas­vil­li­suu­teen kes­kit­ty­vä Lost Co­ast Bre­we­ry Na­ti­ve Plant Gar­den on hie­no paik­ka op­pi­mi­seen, var­sin­kin ul­ko­maa­lai­sel­le.

Esil­lä on luo­teis-Ka­li­for­ni­an ja lou­nais-Ore­go­nin kas­vil­li­suut­ta, mikä saa vie­rai­li­jan häm­mäs­te­le­mään pai­kal­li­sen kas­vil­li­suu­den mo­ni­muo­toi­suut­ta. Pai­kal­li­set kas­vit osaa­vat ke­rä­tä ja sääs­tää vet­tä ja ra­vin­tei­ta, ja me­nes­ty­vät köy­häs­sä­kin ym­pä­ris­tös­sä.

Elävä fossiili

Mui­ta puu­tar­ha­ko­ko­nai­suuk­sia Hum­bold­tis­sa ovat met­sä­puu­tar­ha (Moss Fa­mi­ly Tem­pe­ra­te Wood­land Gar­den), joka ni­met­tiin puu­tar­han en­ti­sen pre­si­den­tin, Lar­ry Mos­sin, (1934-2006) mu­kaan.

Met­sä­puu­tar­han eri­koi­suus on Wol­le­mia no­bi­lis -män­ty, jon­ka luul­tiin ka­don­neen ai­kaa sit­ten. Puu tun­net­tiin 120 mil­joo­naa vuot­ta van­hois­ta fos­sii­leis­ta. Wol­le­mia-pui­ta löy­det­tiin kui­ten­kin Aust­ra­li­as­ta yk­si pie­ni ryh­mä, ja nyt puu kas­vaa myös Hum­bold­tin puu­tar­has­sa.

Met­sä­puu­tar­han mik­roil­mas­to on kym­me­nen as­tet­ta läm­pi­mäm­pi kuin lah­den puo­lel­la alem­pa­na ole­va alue, mikä aut­taa lem­pe­ään il­ma­na­laan tot­tu­nei­ta pui­ta.

Met­sä­puu­tar­has­ta löy­tyy myös hie­no alp­pi­ruu­su­ko­ko­el­ma. Alp­pi­ruu­sut hyö­ty­vät sa­ma­ten läm­pi­mäs­tä il­mas­tos­ta, mä­ris­tä tal­vis­ta ja kui­vis­ta vii­leis­tä ke­sis­tä. Pel­käs­tään alp­pi­ruu­su­maa­il­mas­sa ih­met­te­ly vie hel­pos­ti pal­jon ai­kaa. Kan­nat­taa va­ra­ta mat­ka­suun­ni­tel­mas­ta riit­tä­väs­ti tun­te­ja, jot­ta eh­tii tu­tus­tua kaik­keen kii­reh­ti­mät­tä.

Kukkia kukkia

Kuk­ka­te­ras­si­puu­tar­ha (De­de­kam Or­na­men­tal Ter­ra­ce Gar­den) on var­si­nai­nen sil­mä­ni­lo: sen kas­vit on­kin va­lit­tu kuk­kien lois­toa sil­mäl­lä pi­tä­en. Pe­ren­na­puu­tar­han ilo­na on se, et­tä kun yk­si laji lak­kaa kuk­ki­mas­ta, toi­nen on jo avaa­mas­sa nup­pu­ja. Ai­na on jo­tain tut­kit­ta­vaa ja ihas­tel­ta­vaa.

Vie­rai­lu­päi­vä­nä te­ras­si­puu­tar­has­sa työs­ken­te­li suu­ri jouk­ko va­paa­eh­toi­sia muun mu­as­sa kit­ke­mis­töis­sä. Alue on niin suu­ri, et­tä kai­kil­le riit­tää teh­tä­vää.

Mar­ja­puu­tar­ha-alue (Wild­ber­ries Na­tu­ral Ri­pa­ri­an Area) ra­jau­tuu maan ja vir­ran vä­liin. Mar­ja­pen­sai­den li­säk­si pai­kal­la me­nes­tyy mo­nia pai­kal­li­sia kas­ve­ja.

Sa­ran puu­tar­ha (Sara’s Gar­den) on in­tii­mi pe­ren­na­tar­ha, jos­sa kä­vi­jä saa käyt­tää kaik­kia ais­te­jaan. Tuok­sut ovat huu­maa­via. Täs­sä puu­tar­has­sa kan­nat­taa käyt­tää het­ki, ja is­tah­taa sei­nus­ta­pen­kil­le, ja ihan vain ais­tia ym­pä­ris­töä per­go­lan var­jos­sa.

Oma sil­mä ja kor­va kiin­nit­tyy kuk­kien ym­pä­ril­lä pör­rää­viin me­hi­läi­siin ja mui­hin hyön­tei­siin. On mu­ka­vaa vii­väh­tää au­rin­gon läm­mös­sä, kuun­nel­la luon­non ää­niä, lu­kea muu­ta­ma sivu kir­jaa.

Ja ku­ka­pa ei pi­täi­si ruu­suis­ta: Dr. Stan Baird Rose Gar­den tar­jo­aa ruu­su­jen juh­laa kuk­ka­te­ras­si­puu­tar­han ku­pees­sa.

Kanervat ja onni

Ka­ner­va­puu­tar­has­sa (Bet­ty Kuh­nel He­at­her Gar­den) kä­vi­jä yl­lät­tyy ym­pä­ris­tön vä­rik­kyy­des­tä, oli mikä vuo­de­nai­ka ta­han­sa. Tal­vi­sin ja ai­kai­sin ke­vääl­lä Hum­bold­tis­sa kuk­kii vain ka­ner­via, jot­ka tuo­vat kai­vat­tua vä­ri­lois­toa, mut­ta myös kes­kel­lä ke­sää, mui­den kuk­kien lois­ta­es­sa si­vum­mal­la, ka­ner­vien vä­ri­kyl­läi­syys ih­me­tyt­tää.

On hyvä huo­ma­ta, et­tä ka­ner­vat ei­vät ole pai­kal­li­sia kas­ve­ja. Sii­tä huo­li­mat­ta niil­lä on eri­no­mai­nen kyky so­peu­tua Poh­jois-Ka­li­for­ni­aan, ja ne ei­vät tar­vit­se juu­ri­kaan hoi­toa, kun puu­tar­ha on ker­ran pe­rus­tet­tu. Ne myös hou­kut­te­le­vat pö­lyt­tä­jiä.

Eh­kä eri­koi­sin vie­rai­lu­koh­de Hum­bold­tin puu­tar­has­sa on ”All Hap­py Now”-mai­se­ma­veis­tos, jon­ka on teh­nyt Pe­ter San­ti­no. Veis­tok­ses­sa yh­dis­tyy aja­tus la­by­rin­tis­ta ja te­ras­si­py­ra­mi­dis­ta ma­te­maat­ti­seen yh­tä­löön ni­mel­tä Fer­ma­tin spi­raa­li. Veis­tos­ta voi käy­dä tut­ki­mas­sa, ja kä­vel­lä pol­kua ylös kes­kuk­seen ja ta­kai­sin alas.

Ra­ken­nel­man te­ke­mi­nen kes­ti nel­jä vuot­ta, ja se val­mis­tui vuon­na 2008. Val­ta­o­sa työs­tä teh­tiin kä­sin. Veis­tok­ses­sa kä­ve­lys­sä on jo­tain me­di­ta­tii­vis­ta. Sym­met­ria ja ta­sa­pai­no yh­dis­tet­ty­nä vih­re­ään ym­pä­ris­töön tuot­taa hy­vää miel­tä veis­tok­sen ni­men mu­kai­ses­ti. Tun­tuu mu­ka­val­ta löy­tää vie­rai­lu­koh­tei­ta, jois­sa ei ole mas­sa­tu­ris­min ih­mis­vir­taa ja jois­sa voi py­säh­tyä. Ja vaik­ka olen lah­ja­ta­va­ra­kaup­po­jen ys­tä­vä, gift sho­pia ei kas­vi­tie­teel­li­ses­tä puu­tar­has­ta löy­dy ja hyvä niin.

***

Ee­va Väns­kä on pit­kän lin­jan toi­mit­ta­ja, jon­ka yk­si kes­kei­siä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta on Yh­dys­val­lat. Väns­kän suo­sik­ki­o­sa­val­ti­oi­ta ovat Ari­zo­na, Co­lo­ra­do ja Mon­ta­na, joi­den vil­li luon­to ja Kal­li­o­vuo­ret jak­sa­vat kieh­toa vuo­des­ta toi­seen.