Vart­tu­neet lu­ki­jat saat­ta­vat muis­taa lap­suus­vuo­sien­sa View­mas­te­rit. Nii­den tai­a­no­mai­sen sy­vät, kol­miu­lot­tei­set ku­vat Grand Ca­ny­o­nil­ta, Yel­lows­to­nes­ta tai Yo­se­mi­tes­tä sai­vat mo­net meis­tä kiek­ko kie­kon pe­rään hauk­ko­maan hen­keä ja unel­moi­maan Ame­ri­kan-seik­kai­lus­ta.

Kun reis­su sit­ten to­teu­tuu, eten­kin USA:n lou­nais- ja län­si­o­sien luon­non­näh­tä­vyy­det osoit­tau­tu­vat sekä vä­reil­tään et­tä mit­ta­suh­teil­taan vie­lä ku­vi­a­kin vai­kut­ta­vam­mik­si. Sa­mal­la elä­myk­set avau­tu­vat kai­kil­le ais­teil­le.

Pre­si­dent­ti Ulys­ses S. Grant al­le­kir­joit­ti 150 vuot­ta sit­ten maa­lis­kuus­sa 1872 lain, joka suo­je­li­si Ida­hon, Mon­ta­nan ja Wy­o­min­gin alu­eel­le ja­kau­tu­van Yel­lows­to­nen kal­de­ran tu­le­vil­le pol­vil­le. Ny­kyi­sin tuon en­sim­mäi­sen kan­sal­lis­puis­ton li­säk­si mat­kai­li­ja pää­see tu­tus­tu­maan yli 400 muu­hun kiin­nos­ta­vaan koh­tee­seen.

Yh­dys­val­to­jen kan­sal­lis­puis­tois­ta vas­taa Na­ti­o­nal Parks Ser­vi­ce (NPS). Sen alai­suu­teen kuu­luu var­si­nais­ten 63 kan­sal­lis­puis­ton ohel­la pait­si eri­lai­sia muis­to­merk­ke­jä – esi­mer­kik­si Mount Rush­mo­re tai New Yor­kin Va­pau­den­pat­sas – myös lu­kui­sia his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­viä paik­ko­ja, ku­ten Yh­dys­val­tain si­säl­lis­so­das­ta kuu­lui­sa Get­tys­burg.

NPS:n kä­vi­jä­ti­las­ton mu­kaan sen eri koh­teis­sa vie­rail­tiin lä­hes 300 mil­joo­naa ker­taa vuon­na 2021.

Vuosikortilla sisään

Toi­sin kuin Suo­mes­sa, Yh­dys­val­lois­sa kan­sal­lis­puis­to­vie­rai­lus­ta pe­ri­tään joko ajo­neu­vo- tai hen­ki­lö­koh­tai­nen pää­sy­mak­su. Yk­si­tyi­sau­to kaik­ki­ne mat­kus­ta­ji­neen pää­see por­tis­ta ta­val­li­ses­ti noin 30 dol­la­ril­la, osaan puis­tois­ta huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la­kin.

Pää­sy­mak­su­tu­lot käy­te­tään puis­to­jen, muis­to­merk­kien ja his­to­ri­al­lis­ten paik­ko­jen yl­lä­pi­tä­mi­seen ja kun­nos­ta­mi­seen sekä tur­val­li­suu­teen ja esi­mer­kik­si eli­nym­pä­ris­tö­jen ko­hen­ta­mi­seen. Vie­rai­li­jan huo­mio kiin­nit­tyy­kin puis­to­jen siis­tey­teen, ra­ken­tei­den hy­vään kun­toon ja muun mu­as­sa saa­vu­tet­ta­vuu­teen.

Jos mat­ka­suun­ni­tel­maan ai­koo si­säl­lyt­tää usei­ta puis­to­ja, kan­nat­taa har­ki­ta vuo­si­kor­tin hank­ki­mis­ta, sil­lä se hank­kii hin­tan­sa jo kol­man­nel­la käyt­tö­ker­ral­laan. 80 dol­la­rin hin­tai­sen Ame­ri­ca the Be­au­ti­ful -kor­tin voi ti­la­ta etu­kä­teen ne­tis­tä tai os­taa en­sim­mäi­sen puis­ton por­til­ta. Sa­mal­la kor­til­la si­sään pää­see koko au­to­kun­ta.

Villieläimet viehättävät

Yh­dys­val­tain kan­sal­lis­puis­to­jen po­lut ovat help­po­ja kä­vel­lä. Mo­nin pai­koin es­teet­tö­myys on otet­tu huo­mi­oon ra­ken­ta­mal­la lank­ku­sil­to­ja.

Osa puis­tois­ta on to­del­la laa­jo­ja, ja sik­si esi­mer­kik­si Yel­lows­to­nen si­säl­lä kiin­nos­ta­vim­pien koh­tei­den vä­lil­lä lii­ku­taan au­tol­la. Toi­saal­ta sää ja vuo­de­nai­ka pi­tää eh­dot­to­mas­ti ot­taa huo­mi­oon. Tal­vi­ai­kaan tiet voi­daan sul­kea kuu­kau­sik­si, ja ke­säl­lä­kin pu­keu­tu­mi­ses­sa täy­tyy va­rau­tua mo­nen­lai­seen.

Ku­ka­pa tu­li­si etu­kä­teen aja­tel­leek­si, et­tä Yel­lows­to­nes­sa on va­rot­ta­va ai­van po­lun vie­res­sä kup­li­vien läh­tei­den kie­hu­vaa vet­tä tai et­tä Grand Ca­ny­o­nin poh­jal­la on huo­mat­ta­vas­ti kuu­mem­pi kuin sen reu­nal­la. Juo­ta­vaa ku­luu lit­roit­tain.

Ke­säl­lä par­haim­paan se­son­ki­ai­kaan lii­ken­ne saat­taa jos­kus ruuh­kau­tua, var­sin­kin jos tien var­rel­la sat­tuu po­see­raa­maan kar­hu tai bii­so­ni. Täl­lai­set koh­taa­mi­set ovat puis­tois­sa ta­val­li­sia, mut­ta mie­leen­pai­nu­via.

Vaik­ka puis­to­jen vil­lie­läi­met nä­ke­vät ih­mi­siä tois­tu­vas­ti, nii­tä täy­tyy sil­ti koh­del­la vil­lei­nä. Kän­nyk­kä­ka­me­ran si­jas­ta mu­kaan kan­nat­taa pa­ka­ta sel­lai­nen ka­me­ra, jol­la ku­vat­ta­viin voi säi­lyt­tää kun­ni­oit­ta­van vä­li­mat­kan. Kar­hun tur­va­e­täi­syy­te­nä pi­de­tään sa­taa met­riä, ei­kä mui­ta­kaan otuk­sia ole syy­tä lä­hes­tyä al­le 25 met­rin pää­hän. Mi­tään eläi­miä ei saa ruok­kia.

Yh­dys­val­tain puis­tot tar­jo­a­vat kai­ke­ni­käi­sil­le luon­nos­ta ja his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä. Ame­ri­kan-mat­kal­la ne luo­vat upe­an vas­ta­pai­non suur­kau­pun­kien vi­li­näl­le ja kult­tuu­ri­tar­jon­nal­le.

***
Ta­pio Hok­ka­nen on asu­nut Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la nel­jän vuo­den ajan ja vie­rail­lut myös sen jäl­keen per­hei­neen kan­sal­lis­puis­tois­sa. Hei­dän mie­les­tään luon­non­näh­tä­vyy­det voit­ta­vat suur­kau­pun­git.