Yh­dys­val­to­jen län­si­ran­nik­ko ja Kal­li­o­vuo­ret ovat otol­lis­ta alu­et­ta vie­rail­la kuu­mil­la läh­teil­lä. Tyy­nen­me­ren tu­li­ren­kaan ra­ja­vyö­hy­ke ja Yel­lows­to­nen su­per­tu­li­vuo­ren lä­hei­syys luo­vat eri­no­mai­set olo­suh­teet maan­kuo­ren ge­o­ter­mi­ses­tä läm­mös­tä naut­ti­mi­seen. Pie­nel­lä tut­ki­mus­työl­lä luon­non­läh­teis­sä pää­see kyl­pe­mään use­as­sa­kin osa­val­ti­os­sa.
 

Kos­ka kuu­mat läh­teet, hot springs, ovat tyy­pil­li­ses­ti pie­nem­pien tei­den var­rel­la, kau­ka­na ta­va­no­mai­sis­ta näh­tä­vyyk­sis­tä ja asu­tuk­ses­ta, ne ovat au­toi­le­val­le mat­kai­li­jal­le so­pi­via koh­tei­ta.
 

Olen lis­tan­nut omat län­si­ran­ni­kon kuu­mien läh­tei­den suo­sik­ki­ni, jot­ka ovat kaik­ki hie­man eri­tyyp­pi­siä. Chena Hot Springs Alas­kas­sa on help­po koh­de mu­ka­vuu­den­ha­lui­sel­le, kos­ka siel­lä ta­va­no­mai­set kyl­py­lä­pal­ve­lut ovat kä­den ulot­ta­vil­la. Ump­qua Hot Springs Ore­go­nis­sa ja Tra­ver­ti­ne Hot Springs Ka­li­for­ni­as­sa so­pi­vat esi­mer­kik­si niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat lil­lua kuu­mis­sa läh­teis­sä il­man rih­man kier­tä­mää, kun taas Ida­hon Gold­bug Hot Spring­sin saa­vu­tet­ta­vuus vaa­tii jo hie­man pa­rem­paa kun­toa ja seik­kai­lu­miel­tä.
 

Aloittelevalle tai mukavuu­den­ha­luiselle: Chena Hot Springs, Alaska


Mat­ka Che­nan kuu­mil­le läh­teil­le ei ole ly­hyt, mut­ta se on eh­dot­to­mas­ti yk­si Alas­kas­sa ko­et­ta­vis­ta eri­koi­suuk­sis­ta. Chena on kuu­lui­sa eten­kin aa­si­a­lais­ten tu­ris­tien kes­kuu­des­sa, sil­lä re­von­tu­lien al­la kyl­pe­mi­nen li­sää hei­dän us­ko­mus­ten­sa mu­kaan he­del­mäl­li­syyt­tä.


Che­naan pää­see Fair­bank­sin itä­puo­lel­ta Chena Hot Springs-tie­tä pit­kin, tai ete­läs­tä tul­les­sa alas­ka­lai­sen jou­lu­kau­pun­gin North Po­len ohi. As­fal­toi­tu, met­säi­nen 100 ki­lo­met­rin pi­tui­nen pik­ku­tie koh­ti mää­rän­pää­tä on hil­jai­nen, lä­hes au­tio ja pe­ril­lä odot­taa kyl­py­lä­komp­lek­si kes­kel­lä Alas­kan jyl­hää erä­maa­ta.
 

Chena Hot Springs Re­sort on yk­si­tyi­sy­ri­tys ma­joi­tuk­si­neen päi­vi­neen, ja sii­tä tu­lee suo­ma­lai­nen kyl­py­lä mie­leen, vaik­ka ul­ko­na ole­va luon­non ge­o­ter­mi­sel­lä ve­del­lä täyt­ty­vä läh­de on tä­män pai­kan eh­do­ton eri­koi­suus.
 

Ul­ko­al­taa­seen on es­tee­tön pää­sy, poh­ja on so­raa ja ki­vien vä­lis­sä voi pai­koin naut­tia voi­mak­kaas­ti vir­taa­vas­ta kuu­mas­ta ve­des­tä. Kyl­py­lä ve­tää vie­rai­li­joi­ta eten­kin tal­vel­la, mut­ta ke­säl­lä­kin kel­paa kyl­peä Alas­kan läm­pö­ti­lo­jen ol­les­sa mitä ovat. Ul­ko­al­taan vesi on ym­pä­ri vuo­den 106 Fah­ren­hei­tia, noin 41C.
 

Kyl­py­läs­sä on suih­kut, ui­ma-al­las ja po­re­al­tai­ta niil­le, jot­ka ei­vät us­kal­tau­du ulos as­ti. Si­sään­pää­sy­mak­su kyl­py­lään on 15 dol­la­ria. Pa­ras ai­ka näh­dä re­von­tu­lia on syys­kuus­ta maa­lis­kuu­hun. Ul­ko­al­las on tar­koi­tet­tu vain 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, ei nuo­rem­mil­le.
 

Edistyneemmälle tai vapaamieliselle: Travertine Hot Springs, Kalifornia
 

Tra­ver­ti­nen kuu­mat läh­teet ovat Ka­li­for­ni­an Brid­ge­por­tis­sa Yo­se­mi­ten kan­sal­lis­puis­ton ja Mono La­ken poh­jois­puo­lel­la ja lä­hel­lä Bo­dien aa­ve­kau­pun­kia. Yo­se­mi­ten Ti­o­ga Pas­sin ol­les­sa ke­sä­kau­del­la au­ki Tra­ver­ti­nen mat­ka­päi­vään on­kin kä­te­vä yh­dis­tää use­am­pi edel­lä mai­ni­tuis­ta mie­len­kiin­toi­sis­ta koh­teis­ta.
 

Pie­neh­kö kuop­pai­nen hiek­ka­tie vie lä­hes pe­ril­le as­ti, park­ki­paik­ka on riit­tä­vän suu­ri ja siel­tä löy­tyy myös ves­sat, mut­ta ei suih­ku­ja. Mat­ka park­ki­pai­kal­ta läh­teil­le on suh­teel­li­sen ly­hyt ala­mä­keen, ja luon­non­mu­kai­sia läh­tei­tä on use­am­pia laa­ke­al­la alu­eel­la, jo­ten ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta tyy­tyä en­sim­mäi­seen.
 

Tra­ver­ti­nen kuu­mia läh­tei­tä ym­pä­röi­vät mai­se­mat ovat eri­tyi­sen hie­not ja lu­mi­huip­pui­set vuo­ret siin­tä­vät kau­kai­suu­des­sa. Älä yl­lä­ty kans­sau­i­ma­rei­den alas­to­muu­des­ta, sil­lä elä­män­ta­pa­kyl­pi­jöi­tä on pai­kal­la usein. Mei­dän vie­rai­lum­me ai­ka­na par­ra­kas hip­pi­se­tä kyl­pi alas­ti koi­ran­sa kans­sa.


Läh­teil­le ei ole pää­sy­mak­sua, ja tä­män ta­kia tu­ris­ti­kau­del­la vä­keä saat­taa ol­la ruuh­kak­si as­ti, tal­vi­kuu­kau­si­na ai­na vä­hem­män.


Kokeneelle tai ketterälle: Umpqua Hot Springs, Oregon


Ump­qu­an kuu­mat läh­teet si­jait­se­vat Ore­go­nis­sa Ump­qua-joen var­rel­la, lä­hel­lä Cra­ter Lake-kan­sal­lis­puis­toa. Lä­hin suu­rem­pi kau­pun­ki on Ro­se­burg.
 

Park­ki­paik­ka on kuop­pai­sen hiek­ka­tien var­rel­la, To­ke­teen ve­si­pu­touk­sil­ta ylä­vir­taan. Pik­ku­tei­tä on alu­eel­la use­am­pia, jo­ten reit­ti­va­lin­nan kans­sa on hyvä ol­la tark­ka­na. Pol­ku läh­teil­le al­kaa jyr­käl­lä ylä­mä­el­lä, jo­ten kan­nat­taa pa­nos­taa mu­ka­viin ken­kiin. Mat­ka ei ole pit­kä, ja pol­kua reu­nus­ta­vat ajoit­tain puu­kai­teet, jot­ka saat­ta­vat ol­la huo­nos­sa kun­nos­sa.
 

Ump­qua on erit­täin suo­sit­tu pai­kal­lis­ten ja mat­kai­li­joi­den­kin kes­kuu­des­sa, jo­ten park­ki­pai­kal­la voi jou­tua odot­ta­maan va­pau­tu­vaa paik­kaa. Suo­sit­te­len­kin vie­rai­le­maan kes­kel­lä viik­koa ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si.
 

Luon­non­mu­kai­set al­taat ovat rin­tees­sä, jos­ta vesi las­kee al­la vir­taa­vaan jo­keen. Al­tai­den vä­li­maas­to voi ol­la to­del­la liu­kas, jo­ten nou­da­ta liik­ku­es­sa va­ro­vai­suut­ta. Moni kyl­pee luon­non kes­kel­lä alas­ti.
 

Noin 5 dol­la­rin pää­sy­mak­su suo­ri­te­taan park­ki­pai­kal­la kä­tei­sel­lä. Raha lai­te­taan opas­tau­lun luo­ta löy­ty­vään kuo­reen asi­an­mu­kai­sin tie­doin, kuo­res­ta ir­ro­tet­ta­va kuit­ti jä­te­tään au­ton tuu­li­la­siin nä­ky­vil­le ja kuo­ri pu­do­te­taan mak­su­lip­paa­seen. Kyl­pe­mi­nen on lu­val­lis­ta au­rin­gon­nou­sus­ta au­rin­gon­las­kuun as­ti.

 

Asiantuntijalle tai seikkai­lun­ha­luiselle: Goldbug Hot Springs, Idaho


Ida­hon Gold­bug Hot Spring­sien vuok­si täy­tyy näh­dä hie­man enem­män vai­vaa. Si­jain­ti on ai­ka lail­la kes­kel­lä ei mi­tään, Ida­hon Sal­mon Ri­ve­rin var­rel­la, Boi­sen ja Mis­sou­lan vä­lis­sä. Lä­hin paik­ka ma­joit­tua on pie­nen­pie­ni ro­de­o­kau­pun­ki Chal­lis. Lä­hei­set Sun Val­ley, Stan­ley ja Saw­tooth-vuo­ret tar­jo­a­vat kui­ten­kin hen­ke­ä­sal­paa­via mai­se­mia, ja reit­ti luon­non­läh­teil­le on ai­nut­laa­tui­sen kau­nis.
 

Au­to py­sä­köi­dään Warm Springs-tien pää­tyyn, jos­ta läh­tee pol­ku ylös vuo­ril­le. Mat­kaa ker­tyy edes­ta­kai­sin noin vii­si mai­lia, ja osa sii­tä on suh­teel­li­sen vai­ke­a­kul­kuis­ta maas­toa ylä­mä­keen. Vii­mei­nen pät­kä on jyr­kem­pää ki­vik­kois­ta nou­sua. Jal­kaan kan­nat­taa lait­taa tu­ke­vat ken­gät ja pa­ka­ta mu­kaan riit­tä­väs­ti vet­tä ja eväi­tä sekä en­si­a­pu­pak­kaus. Gold­bu­gin kuu­mat läh­teet ovat ni­mit­täin sen ver­ran luon­non kes­kel­lä, et­tä po­lun var­rel­la on mah­dol­lis­ta koh­da­ta käär­mei­tä ja mui­ta eläi­miä.
 

Luon­non­mu­kai­sia, hie­man ki­vil­lä ra­jat­tu­ja al­tai­ta on usei­ta ja ne ovat ku­kin eri läm­pöi­siä, jo­ten jo­kai­sel­le löy­tyy var­mas­ti so­pi­va läm­pö­ti­la. Park­ki­pai­kal­la on kui­va­käy­mä­lä, mui­ta pal­ve­lui­ta ei ole. Läh­de on il­mai­nen.

***
Kea Soza on asu­nut tai mat­kus­ta­nut Yh­dys­val­lois­sa joka vuo­si jo 18 vuo­den ajan. Hän yrit­tää löy­tää reis­sul­laan uu­sia ”off the be­a­ten path” -koh­tei­ta.
Kuu­mil­la läh­teil­lä - län­si­ran­ni­kon läm­min­tä lem­peä -ar­tik­ke­li on jul­kais­tu en­sim­mäi­sen ker­ran SAM Ma­ga­zi­ne 1/2019-nu­me­ros­sa.