Den­ver on yk­si suo­sik­ki­len­to­koh­teis­tam­me, jon­ka ym­pä­ril­le on help­po suun­ni­tel­la use­am­pi­kin au­to­mat­ka. Va­lit­si­pa il­man­suun­nak­si mel­kein min­kä ta­han­sa, rei­til­le saa ta­kuu­var­mas­ti kiin­nos­ta­via luon­to- ja kult­tuu­ri­koh­tei­ta.

Täl­lä ker­taa suun­taam­me Den­ve­ris­tä koil­li­seen koh­ti suu­rem­mal­le ylei­söl­le tun­te­mat­to­mia osa­val­ti­oi­ta Poh­jois- ja Ete­lä-Da­ko­taa sekä Neb­ras­kaa. Pa­luu­mat­kal­la kiep­paam­me vie­lä New Me­xi­con kaut­ta en­nen pa­luu­ta Co­lo­ra­doon.

Bad­lands Na­ti­o­nal Park, South Da­ko­ta

Badlands National Park, South Dakota

Badlands National Park, South Dakota

Kea M Soza

Den­ve­ris­tä noin kuu­den tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä ole­va Bad­land­sin kan­sal­lis­puis­to on kau­neim­mil­laan au­rin­gon­nou­sun ja -las­kun ai­kaan. Täl­löin päi­vän en­sim­mäi­set ja vii­mei­set va­lon­sä­teet vär­jää­vät puis­ton mo­ni­sä­vyi­set pöy­tä­vuo­ri­mai­se­mat kul­tai­sik­si.

Aa­mul­la aja­es­sam­me puis­ton läpi näim­me päi­vi­sin var­jois­sa ja pii­los­sa py­syt­te­le­viä vil­lie­läi­miä, jo­ten kan­nat­taa he­rä­tä ai­kai­sin naut­ti­maan puis­tos­ta, kun on vie­lä vii­le­äm­pää. Ke­sä­kuu­kau­si­na läm­pö­as­teet nou­se­vat au­rin­gon nous­tua no­pe­as­ti lä­hel­le kol­me­a­kym­men­tä ja kes­ki­päi­vän po­ro­tuk­ses­sa on tu­ka­la ol­la.

Ce­dar Pass Campg­round oli va­lin­tam­me yö­py­mis­pai­kak­si. Telt­ta­paik­kaan kuu­lui pie­ni ruo­kai­lu­ka­tos ja au­ton sai Yh­dys­val­lois­sa tut­tuun ta­paan ai­van tel­tan vie­reen. Bad­land­sin alue on avoin­ta pree­ri­aa ja sik­si usein erit­täin tuu­li­nen, jo­ten nuo­ti­oi­den sy­tyt­tä­mi­nen on lei­rin­tä­a­lu­eel­la yleen­sä kiel­let­tyä.

Bad­land­sin kan­sal­lis­puis­ton lä­hei­syy­des­sä on mon­ta mie­len­kiin­tois­ta luon­to- ja kult­tuu­ri­koh­det­ta. Muu­ta­man tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä voi tu­tus­tua muun mu­as­sa Wy­o­min­gin puo­lel­la si­jait­se­vaan ai­nut­laa­tui­seen De­vils To­we­riin, tans­ka­lai­sa­me­rik­ka­lai­sen Gut­zon Borg­lu­min lä­hin­nä 1930-lu­vul­la dy­na­mii­til­la veis­te­tyn kuu­lui­sia pre­si­dent­te­jä ku­vaa­vaan kal­li­o­veis­tok­seen Mount Rush­mo­reen ja vie­lä kes­ke­ne­räi­seen Crazy Hor­se Mo­nu­men­tiin, joka val­mis­tu­es­saan kamp­pai­lee alu­een kal­li­o­veis­tos­ten her­ruu­des­ta.

Minuteman Missile National Historic Site, South Dakota

Bad­land­sil­ta puo­len tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä on his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­nei­den must see-koh­de; kyl­män so­dan ai­kai­nen Mi­nu­te­man Mis­si­le -oh­jus­sii­lo ja lau­kai­su­kes­kus.

Na­ti­o­nal Park Ser­vi­cen hal­lin­noi­ma koh­de koos­tuu Del­ta nine-oh­jus­sii­los­ta (launch fa­ci­li­ty/mis­si­le silo) ja Del­ta one-lau­kai­su­kes­kuk­ses­ta (launch cont­rol fa­ci­li­ty). Kyl­män so­dan his­to­ri­an al­keet kan­nat­taa ot­taa hal­tuun py­säh­ty­mäl­lä en­sim­mäi­sek­si vi­si­tor cen­te­ris­sä.

Oh­jus­sii­loon voi tu­tus­tua oma­toi­mi­ses­ti kän­nyk­kään la­da­tun so­vel­luk­sen avus­tuk­sel­la, mut­ta lau­kai­su­kes­kuk­seen pää­see ai­no­as­taan etu­kä­teen va­ra­tul­la mak­sul­li­sel­la opas­te­tul­la kier­rok­sel­la. Kos­ka lä­hes 10 met­rin sy­vyy­des­sä ole­van lau­kai­su­kes­kuk­sen ti­lat ovat mel­ko ah­taat, sin­ne mah­tuu ker­ral­laan vain pie­ni­ko­koi­nen ryh­mä.

Theodore Roosevelt National Park, North Dakota

Poh­jois-Da­ko­tan kau­kai­nen kan­sal­lis­puis­to on lä­hel­lä Mon­ta­nan osa­val­ti­on ra­jaa. Yel­lows­to­nen li­säk­si tämä on toi­nen lä­hes ta­kuu­var­ma paik­ka näh­dä bii­so­nei­ta, joi­ta käys­ken­te­lee va­pai­na pit­kin puis­ton laa­jo­ja au­ti­o­mai­ta ja niit­ty­jä. Yh­dys­val­to­jen 26. pre­si­den­tin The­o­do­re Roo­se­vel­tin mu­kaan ni­me­tyn kan­sal­lis­puis­ton mai­se­mia kut­su­taan myös ter­mil­lä bad­lands (huo­noa, vil­je­lyyn kel­paa­ma­ton­ta maa­ta), ku­ten ete­läi­sem­män si­sa­ro­sa­val­ti­on puis­ton­kin maas­toa.

Rei­lun sa­dan asuk­kaan Me­do­ran pik­ku­kau­pun­gin ja 94-val­ta­tien lä­hei­syy­des­sä on puis­ton suo­si­tum­pi ete­läi­nen si­sään­käyn­ti. Ma­joi­tuim­me tel­tas­sa kan­sal­lis­puis­ton Cot­ton­wood-lei­rin­tä­a­lu­eel­la, jos­sa yö­py­mi­nen oli ver­rat­tain edul­lis­ta. Telt­ta­paik­kam­me si­jait­si pie­nen joen var­rel­la, jos­sa yö­läm­pö­ti­lat las­ki­vat lä­hel­le pak­ka­sas­tei­ta. Aa­mul­la he­rä­sim­me var­hain au­rin­gon­nou­sun jäl­keen ja läh­dim­me et­si­mään puis­ton taat­tu­ja bii­so­nei­ta 60 ki­lo­met­rin mai­se­ma­rei­tin var­rel­ta.

Rapid City, South Dakota

The Iron Mountain Road, South Dakota

The Iron Mountain Road, South Dakota

Kirsi Rutonen

Ra­pid Ci­tyn mo­ni­puo­li­nen ho­tel­li­tar­jon­ta te­kee sii­tä mai­ni­on tu­ki­koh­dan päi­vä­ret­kil­le lä­hi­a­lu­een, eri­tyi­ses­ti Black Hil­l­sin, koh­tei­siin, jois­ta riit­tää näh­tä­vää use­am­mal­le päi­väl­le.

Mus­til­la kuk­ku­loil­la on usei­ta aje­le­mi­sen ar­voi­sia mai­se­ma­reit­te­jä ku­ten Cus­ter State Par­kin Wild­li­fe Loop, Need­les High­way ja The Iron Moun­tain Road, joka on kuu­lui­sa spi­raa­li­teis­tään ja -sil­lois­taan sekä kol­mes­ta tun­ne­lis­taan, jot­ka ke­hys­tä­vät ho­ri­son­tis­sa siin­tä­vää Mount Rush­mo­rea.

Ra­pid Ci­tys­tä lou­naa­seen on kak­si Na­ti­o­nal Park Ser­vi­cen yl­lä­pi­tä­mää luo­las­toa, Wind ja Je­wel Cave. Luo­liin pää­see tu­tus­tu­maan vain opas­te­tuil­la kier­rok­sil­la, joi­ta ei voi va­ra­ta etu­kä­teen vaan paik­ka­va­raus on teh­tä­vä vie­rai­lu­päi­vä­nä vi­si­tor cen­te­ris­tä.

Scotts Bluff National Monument, Nebraska

Scotts Bluff National Monument, Nebraska

Scotts Bluff National Monument, Nebraska

Kirsi Rutonen

His­to­ria hu­mi­see myös Scot­ts Bluf­fin pree­ri­a­mai­se­mis­sa. Hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­va ki­vi­muo­dos­tel­ma toi­mi vuo­si­sa­to­jen ajan maa­merk­ki­nä län­teen mat­kaa­vil­le uu­di­sa­suk­kail­le, jot­ka liik­kui­vat vank­ku­reil­la tu­han­sia ki­lo­met­re­jä suur­ten ta­san­ko­jen poik­ki ja Kal­li­o­vuor­ten hal­ki.

His­to­ri­oit­si­joi­den ar­vi­oi­den mu­kaan jopa 250 000 uu­di­sa­su­kas­ta kul­ku Scot­ts Bluf­fin kaut­ta vuo­si­na 1843-1869 ja kal­li­ois­sa on edel­leen näh­tä­vis­sä näi­den vank­ku­rei­den ku­lut­ta­mat jäl­jet.

Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument, New Mexico

Kas­ha-Ka­tu­we on noin tun­nin mat­kan pääs­sä New Me­xi­con suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta Al­bu­qu­er­qu­es­ta. Mo­nu­ment­ti on Bu­re­au of Land Ma­na­ge­men­tin hal­lin­noi­ma ja näin ol­len alu­eel­la ei ole juu­ri­kaan pal­ve­lu­ja.

Lä­hei­sin telt­tai­lu­a­lue on suu­ren pa­don syr­jäl­lä si­jait­se­va Coc­hi­ti Lake, jos­ta avau­tuu kau­niit erä­maa­mai­se­mat yli te­ko­jär­ven. Läm­pö­ti­la alu­eel­la nou­see ke­säl­lä no­pe­as­ti, jo­ten mo­nu­men­tin hui­pul­le nou­suun kan­nat­taa va­ra­ta rei­lus­ti ai­kaa ja juo­ta­vaa. Reit­ti on ly­hyt, mut­ta pai­koi­tel­len suh­teel­li­sen vai­ke­a­kul­kui­nen ja vaa­tii myös so­pi­vat jal­ki­neet sekä pien­tä seik­kai­lu­miel­tä.

Yl­hääl­lä siin­tä­vät mai­se­mat to­del­la pal­kit­se­vat pe­ril­le pää­si­jää. Har­va tie­tää New Me­xi­cos­ta löy­ty­vän tä­män­kal­tai­sen hel­men, joka on mo­nel­le ame­rik­ka­lai­sel­le­kin vie­lä tun­te­ma­ton.

Great Sand Dunes National Park and Preserve, Colorado

Great Sand Dunes National Park and Preserve, Colorado

Great Sand Dunes National Park and Preserve, Colorado

Kea Soza

Co­lo­ra­dos­sa on muu­ta­kin kuin pelk­kiä kal­li­o­vuo­ria. Osa­val­ti­on ete­läi­sim­mäs­sä osas­sa siin­tä­vät vuo­ret, joi­den al­la ole­vat hiek­ka­dyy­nit näyt­tä­vät kau­kaa mil­tei kan­gas­tuk­sel­ta.

Great Sand Du­nes -puis­to on suo­si­tuin juu­ri ke­vääl­lä vuo­ril­ta su­la­van tul­va­ve­den las­kies­sa puis­ton läpi luo­den dyy­nien al­le luon­nol­li­sen ve­si­puis­ton. Juu­ri tuol­loin puis­ton lei­rin­tä­a­lu­eet täyt­ty­vät in­nok­kais­ta lap­si­per­heis­tä, jot­ka ha­lu­a­vat pääs­tä osal­li­sik­si ai­nut­laa­tui­sis­ta ve­si­lei­keis­tä. Mo­net tuo­vat mu­ka­naan ui­ma­ren­kai­ta ja mui­ta vä­li­nei­tä mu­ka­vaa ul­koil­ma­päi­vää var­ten. Tul­va­ve­den mää­rän jää­des­sä joi­na­kin vuo­si­na pie­nek­si, voi­vat ve­si­lei­kit­kin kär­siä.

Suu­ril­le hiek­ka­dyy­neil­le kii­pe­ä­mi­nen vaa­tii jak­sa­mis­ta ja voi­maa, sil­lä hie­kas­sa ylä­mä­keen tar­po­mi­nen on rank­kaa. Lä­hi­a­lu­eel­ta saa vuok­rat­tua hiek­ka­lau­to­ja ja -pulk­kia, joi­den avul­la vauh­ti­hir­mut­kin pää­se­vät naut­ti­maan puis­ton an­ti­mis­ta.

Yö­vyim­me se­son­gin suo­si­tuim­paan ai­kaan yk­si­tyi­sel­lä lei­rin­tä­a­lu­eel­la noin puo­len tun­nin mat­kan pääs­sä puis­tos­ta ja koim­me tou­ko­kuun lo­pul­la hy­vin vaih­te­le­vaa sää­tä ra­e­kuu­rois­ta kaa­to­sa­tee­seen ja paah­ta­vaan au­rin­koon.

***
Ar­tik­ke­li on jul­kais­tu en­sim­mäi­sen ker­ran SAM Ma­ga­zi­ne 2/2020-nu­me­ros­sa.

Kea Soza asui tai mat­kus­ti Yh­dys­val­lois­sa vuo­sit­tain lä­hes 20 vuo­den ajan. Lu­kui­sil­la mat­koil­laan hän on suo­si­nut kan­sal­lis­puis­to­ja ja mui­ta luon­to­koh­tei­ta, sekä Alas­kaa, jos­sa hän oli AFS:n vaih­to-op­pi­laa­na vuo­si­na 1996-97.

Kir­si Ru­to­nen on Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Ru­to­nen on mat­kus­tel­lut laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la; 18 pi­dem­pää ro­adt­ri­piä, 155 000 ajo­ki­lo­met­riä ja 50 vie­rail­tua osa­val­ti­o­ta.