Vält­te­lem­me au­to­mat­koil­lam­me tar­koi­tuk­sel­la puu­dut­ta­via moot­to­ri­tei­tä (in­ters­ta­te­ja) ja va­lit­sem­me niin usein kuin mah­dol­lis­ta mai­se­ma­reit­te­jä. In­ters­ta­te­ja aja­mal­la sääs­täi­sim­me ai­kaa, mut­ta mel­ko mon­ta hie­noa mai­se­maa oli­si jää­nyt myös nä­ke­mät­tä ja ko­ke­mat­ta.

 

Yh­dek­si Yh­dys­val­tain kau­neim­mak­si tiek­si va­lit­tu Be­ar­tooth high­way on ol­lut rei­til­läm­me jo use­am­mal­la au­to­mat­kal­la, kun olem­me ol­leet me­nos­sa tai tu­los­sa Yel­lows­to­nen kan­sal­lis­puis­toon sen koil­li­sel­ta ulos­käyn­nil­tä. Be­ar­tooth kul­kee 110 ki­lo­met­rin mat­kan Mon­ta­nan Coo­ke Ci­tys­tä Red Lod­geen kou­ka­ten vä­lil­lä Wy­o­min­gin puo­lel­la.

 

Be­ar­tooth High­wa­ys­ta te­kee eri­tyi­sen hui­mien vuo­ris­to­mai­se­mien li­säk­si sen kor­keus me­ren­pin­nas­ta. Coo­ke Ci­tys­tä läh­det­tä­es­sä mat­ka tait­tuu hy­vän ai­kaa ha­vu­met­säs­sä ja veh­reis­sä laak­sois­sa rei­lun 2 000 met­rin kor­keu­des­sa, mut­ta mitä ylem­mäs nous­taan sitä ka­rum­mak­si mai­se­mat muut­tu­vat.
 

Hui­pul­la, 3 000 met­ris­sä, on enää ki­vik­koa ja maan pin­nan peit­tä­vää ma­ta­laa kas­vil­li­suut­ta sekä jyl­hää Be­ar­tooth-vuo­ris­toa joka suun­taan. Ei ole mi­ten­kään epä­ta­val­lis­ta, et­tä lun­ta nä­kyy siel­lä tääl­lä vie­lä hei­nä­kuus­sa tai et­tä tie sul­je­taan ke­sä­kuu­kau­si­na päi­väk­si tai pa­rik­si lu­mi­sa­tei­den ta­kia.

 

Hy­vä­kun­toi­nen pääl­lys­tet­ty tie, jota kor­ja­taan joka ke­vät an­ka­ran tal­ven jäl­jil­tä, nou­see kor­ke­am­mal­la koh­taa, Be­ar­tooth Pas­sis­sa, 3 300 met­riin ja las­keu­tuu Red Lod­geen saa­vut­ta­es­sa 1 700 met­riin.

 

Ajo­ai­kaa rei­lun 100 ki­lo­met­rin mat­kaan kan­nat­taa va­ra­ta 3-4 tun­tia, kos­ka 19 neu­lan­sil­mä­mut­kaa, kuk­ka­lois­ton vä­rit­tä­mät nii­tyt sekä si­ni­set vuo­ris­to­jär­vet ovat hyvä syy py­säh­tyä use­am­man­kin ker­ran hauk­kaa­maan rai­tis­ta il­maa ja tun­te­maan tuu­len vii­leä tui­ver­rus kas­voil­la. Tai eh­kä ha­lu­at py­säh­tyä kat­so­maan lu­mi­vuo­hien aa­mu­toi­mia nii­tyl­lä.

***

Kir­si Ru­to­nen on Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Ru­to­nen on mat­kus­tel­lut laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 2000-lu­vul­la; 18 pi­dem­pää ro­adt­ri­piä, 155 000 ajo­ki­lo­met­riä ja 50 vie­rail­tua osa­val­ti­o­ta. 

Be­ar­tooth High­way – koh­ti pil­viä -ar­tik­ke­li on jul­kais­tu en­sim­mäi­sen ker­ran SAM Ma­ga­zi­ne 4/2018-nu­me­ros­sa.