Mount Hill -kuk­ku­lan rin­tees­sä Ka­li­for­ni­as­sa, Los An­ge­le­sis­sa, on län­si­mai­den tun­ne­tuim­piin maa­merk­kei­hin kuu­lu­va Hol­ly­wood-kylt­ti, Hol­ly­wood Sign. Sen jo­kai­nen kir­jain on 14 met­riä kor­kea, ja koko sa­nal­la on mit­taa 137 met­riä. Hol­ly­wood-sana nä­kyy kau­as, koko laak­son yli. Se viit­taa yh­dys­val­ta­lai­sen elo­ku­va­tuo­tan­non keh­toon, unel­ma­teh­taa­seen, jon­ka ta­va­ra­merk­ki tuli tun­ne­tuk­si kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa. Vuon­na 2023 Hol­ly­wood Sign täyt­tää sata vuot­ta.

Tä­nään Mount Hil­lin rin­teel­lä si­jait­se­vat kir­jai­met ovat näh­tä­vyys, joka hou­kut­te­lee mat­kai­li­joi­ta yh­tä sään­nöl­li­se­nä vir­ta­na kuin Hol­ly­wood Bou­le­var­din ja Vine Stree­tin jal­ka­käy­tä­vien Hol­ly­wood Walk of Fame. Mo­lem­mat ovat ny­ky­a­jan py­hiin­va­el­lus­koh­tei­ta.

Hol­ly­wood-kyl­tin his­to­ria on kui­ten­kin mo­ni­muo­toi­nen, ei­vät­kä kir­jai­met ole ai­na ol­leet par­ras­va­lois­sa. Alun pe­rin, vuon­na 1923, kuk­ku­lan rin­teel­lä ei edes lu­ke­nut ”Hol­ly­wood” vaan ”Hol­ly­wood­land”. Kyse oli kiin­teis­töyh­ti­ön mai­nos­tem­pauk­ses­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli kiin­nit­tää asi­ak­kai­den huo­mi­o­ta ja hou­ku­tel­la uu­sia asuk­kai­ta. Aja­tuk­se­na oli pur­kaa kylt­ti no­pe­as­ti pois, mut­ta kir­jai­met sai­vat jää­dä pai­kal­leen. Niis­tä tuli kas­va­van alu­een tun­nus­merk­ki.

Elokuvakaupunki syntyy

Hol­ly­woo­dis­ta oli tul­lut osa Los An­ge­le­sin kau­pun­kia jo vuon­na 1910. Sa­maan ai­kaan seu­dul­la ku­vat­tiin en­sim­mäi­nen elo­ku­va, Da­vid Wark Grif­fit­hin ly­hy­te­lo­ku­va In Old Ca­li­for­nia. Seu­tu oli elo­ku­vien te­ke­mi­sel­le otol­lis­ta, kau­nis­ta sää­tä – ja va­loa – riit­ti ym­pä­ri vuo­den, ja lä­hi­a­lu­eel­la oli myös fil­maat­ti­sia mai­se­mia, me­ren­ran­taa, vuo­ris­toa ja erä­maa­ta.

Elo­ku­vat oli­vat vie­lä nuo­ri tai­teen­muo­to, ja Yh­dys­val­lois­sa toi­min­ta oli tä­hän as­ti kes­kit­ty­nyt itä­ran­ni­kol­le. Tho­mas A. Edi­son työs­ken­te­li New Jer­seys­sä ja hal­lin­noi mo­nia elo­ku­va-alan pa­tent­te­ja. Tämä teki kil­pai­le­vien yri­tys­ten työn han­ka­lak­si, ja niin­pä mo­net yh­ti­öt suun­ta­si­vat kau­em­mas län­si­ran­ni­kol­le. Jo 1910-lu­vun alus­sa use­at fil­mi­a­lan yri­tyk­set pe­rus­ti­vat stu­di­on­sa Hol­ly­woo­diin, jos­ta kas­voi no­pe­as­ti viih­de­te­ol­li­suu­den kes­kus. Alan ke­hi­tys­tä ku­vas­taa se, et­tä jo vuon­na 1916 Grif­fit­hin spek­taak­ke­lie­lo­ku­vas­sa Su­vait­se­mat­to­muus (In­to­le­ran­ce) ko­ko­nai­nen ba­by­lo­ni­a­lai­nen kau­pun­ki ra­ken­net­tiin la­vas­tee­na Ka­li­for­ni­an au­rin­gon al­le.

istock by gettyimages

En­nen pit­kää Hol­ly­woo­dis­ta tuli maa­il­man­laa­jui­ses­ti toi­mi­vien tuo­tan­to­yh­ti­öi­den tyys­si­ja. Jo 1920-lu­vul­la tun­net­tiin Met­ro-Gold­wyn-Ma­yer, War­ner, Pa­ra­mount, Fox ja RKO. Hol­ly­woo­dil­le muo­dos­tui mai­ne täh­tien asuin­si­ja­na. Char­les Chap­lin, Lil­li­an Gish, Doug­las Fair­banks ja Ru­dolph Va­len­ti­no saat­toi­vat kä­vel­lä vas­taan, ei­kä ih­me, et­tä Hol­ly­wood­land-teks­tin pys­tyt­tä­neel­lä kiin­teis­töy­ri­tyk­sel­lä oli suu­ret odo­tuk­set tu­le­vai­suu­del­le.


H-kirjaimen tragedia

Kiin­teis­tö­a­lan mai­nos­kylt­te­jä oli ym­pä­ri Los An­ge­le­sia, mut­ta ”Hol­ly­wood­land” edus­ti mark­ki­noin­nin huip­pua. John Roc­hen suun­nit­te­le­mat jät­ti­läis­kir­jai­met jät­ti­vät muut alu­een kyl­tit var­joon­sa. Kir­jai­met teh­tiin ke­vyis­tä ma­te­ri­aa­leis­ta, ka­nan­ver­kos­ta, me­tal­li­put­kis­ta ja pel­ti­le­vyis­tä, ja ko­ko­nai­suus val­mis­tui hei­nä­kuus­sa 1923.

Kir­jai­met myös va­lais­tiin, jot­ta ”Hol­ly­wood­land” lois­tai­si yön pi­mey­des­sä Los An­ge­le­sin yli. Nel­jä tu­hat­ta heh­ku­lamp­pua si­joi­tet­tiin kah­dek­san tuu­man vä­lein. Il­lan hä­mär­ty­es­sä sa­nat ”Hol­ly”, ”wood” ja ”land” syt­tyi­vät yk­si­tel­len, min­kä jäl­keen koko sana lei­mah­ti va­loon.

Mai­nok­ses­ta tuli Hol­ly­woo­din sym­bo­li. Jo 1920-lu­vul­la elo­ku­va­kau­pun­ki tun­net­tiin pait­si me­nes­tyk­ses­tään myös su­rul­li­sis­ta ta­ri­nois­taan. Ai­na ei tie mai­nee­seen avau­tu­nut yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta.

Var­hai­sen Hol­ly­woo­din tun­ne­tuim­piin tra­ge­di­oi­hin kuu­luu wa­les­lais­syn­tyi­sen näyt­te­li­jän Peg Ent­wist­len koh­ta­lo. Ent­wist­le oli muut­ta­nut per­heen­sä mu­ka­na Yh­dys­val­toi­hin vuon­na 1922 ja ko­keil­lut jo nuo­re­na sii­pi­ään näyt­tä­möl­lä. Kun 20-lu­vun lo­pun ta­lous­la­ma is­ki te­at­te­ri­maa­il­maan, Ent­wist­le päät­ti muut­taa Hol­ly­woo­diin, jon­ka ku­kois­tus jat­kui. Mur­tau­tu­mi­nen jul­ki­suu­teen oli kui­ten­kin vai­ke­aa, ja nuo­ri näyt­te­li­jä pää­si esiin­ty­mään vain yh­des­sä elo­ku­vas­sa, Thir­teen Wo­men (1932), mut­ta so­pi­mus­ta ei enää jat­ket­tu. Epä­toi­voi­nen Peg Ent­wist­le kii­pe­si Mount Hill -kuk­ku­lal­le 18. syys­kuu­ta 1932. Työ­mie­het oli­vat jät­tä­neet H-kir­jai­men koh­dal­le ti­ka­puut, Ent­wist­le kii­pe­si kir­jai­men pääl­le ja syök­syi var­maan kuo­le­maan.

Ta­paus he­rät­ti häm­men­nys­tä ja muis­tut­ti Hol­ly­woo­din ar­mot­to­muu­des­ta. Moni nuo­ri us­koi me­nes­tyk­seen, mut­ta useim­mat jou­tui­vat pet­ty­mään.

Hollywoodin ikoni

Hol­ly­woo­din unel­ma­teh­das jat­koi me­nes­tys­tään 1930- ja 1940-lu­vuil­la, mut­ta Mount Hil­lin mai­nos­kylt­ti al­koi vä­hi­tel­len ra­pis­tua. Sen H-kir­jain tu­hou­tui ko­ko­naan vuon­na 1944, ja vaa­ti­muk­set koko mai­nok­sen pur­ka­mi­ses­ta kas­voi­vat. Täs­sä ti­lan­tees­sa Hol­ly­woo­din kaup­pa­ka­ma­ri päät­ti os­taa kyl­tin, joka oli tul­lut tu­tuk­si maa­mer­kik­si. Sa­mal­la sana ”land” pois­tet­tiin ja vain yh­dek­sän kir­jain­ta jäi jäl­jel­le. Syys­kuus­sa 1949 Hol­ly­wood-kylt­ti sai lo­pul­li­sen muo­ton­sa.

Ajan ham­mas ko­et­te­li kir­jai­mia, ja ne oli­vat sään­nöl­li­ses­ti myös il­ki­val­lan koh­tee­na. Kun Ka­li­for­ni­an osa­val­tio dek­ri­mi­na­li­soi kan­na­bik­sen hal­lus­sa­pi­don, tun­te­ma­ton ak­ti­vis­ti kii­pe­si mä­el­le ja muut­ti uu­den­vuo­de­nyö­nä 1976 pres­su­jen ja mui­den apu­vä­li­nei­den avul­la teks­tin muo­toon HOL­LY­WeeD. Sa­man­lais­ta luo­vuut­ta on osoi­tet­tu myö­hem­min­kin, ja teks­ti on toi­si­naan aa­mu val­je­tes­sa ol­lut HO­LY­WOOD tai OL­LY­WOOD.

Hol­ly­wood-kylt­ti on ol­lut myös yh­teis­hen­gen nos­tat­ta­ja. Vuon­na 1978 kaup­pa­ka­ma­ri käyn­nis­ti Save The Sign -kam­pan­jan, jon­ka ta­voit­tee­na oli ke­rä­tä 250 000 dol­la­ria ra­ken­nel­man uu­si­mi­sek­si. Moni tun­net­tu täh­ti ja me­di­a­per­soo­na Gene Aut­rys­ta Hugh Hef­ne­riin lah­joit­ti va­ro­ja pro­jek­tiin. Ker­ro­taan, et­tä kah­dek­sal­ta maa­la­ril­ta ku­lui kir­jain­ten ehos­ta­mi­seen 300 gal­lo­naa maa­lia. Te­räs­pal­keil­la rin­tee­seen kiin­ni­te­tyt kir­jai­met upo­tet­tiin ai­em­paa sy­vem­mäl­le, jot­ta ne kes­täi­si­vät en­tis­tä pa­rem­min tuu­len tui­ver­rus­ta.

Hol­ly­wood-kylt­ti on sa­ta­vuo­ti­sen his­to­ri­an­sa ai­ka­na näh­nyt sekä rap­pi­on et­tä lois­ton päi­viä. Eh­kä juu­ri sik­si se so­pii unel­ma­kau­pun­gin tun­nus­mer­kik­si. Mount Hil­lin le­gen­daa­ri­set kir­jai­met vi­lah­ta­vat sään­nöl­li­ses­ti niin ai­ka­kaus­leh­dis­sä kuin te­le­vi­sio-oh­jel­mis­sa­kin. Ne ovat sekä mat­kai­lu­valt­ti, jon­ka suo­sio tun­tuu eh­ty­mät­tö­mäl­tä, et­tä olen­nai­nen osa Yh­dys­val­tain kult­tuu­ri­his­to­ri­aa.

 ***

Han­nu Sal­mi on kult­tuu­ri­his­to­ri­an pro­fes­so­ri Tu­run yli­o­pis­tos­sa. Hän on tut­ki­nut laa­jas­ti 1800- ja 1900-lu­ku­jen his­to­ri­aa ja jul­kais­sut usei­ta kir­jo­ja elo­ku­van his­to­ri­as­ta.