Kes­kel­lä Tyyn­tä val­ta­mer­ta si­jait­se­vas­ta Ha­vai­jis­ta tuli vuon­na 1959 Yh­dys­val­tain tois­tai­sek­si vii­mei­sin ja jär­jes­tyk­ses­sään vii­des­kym­me­nes osa­val­tio. Sitä en­nen se oli 1800-lu­vul­la en­sik­si Bri­tan­ni­an siir­to­maa ja sit­tem­min it­se­näi­nen ku­nin­gas­kun­ta, kun­nes se vuon­na 1898 lii­tet­tiin Yh­dys­val­toi­hin. Ha­vai­ji nou­si maa­il­man­po­liit­ti­seen tie­toi­suu­teen jou­lu­kuus­sa 1941, kun Ja­pa­ni teki yl­lä­tys­hyök­käyk­sen siel­lä si­jait­se­vaan Pe­arl Har­bo­rin lai­vas­to­tu­ki­koh­taan, min­kä seu­rauk­se­na Yh­dys­val­lat liit­tyi mu­kaan toi­seen maa­il­man­so­taan, jos­sa liit­tou­tu­neet tais­te­li­vat Sak­saa ja Ja­pa­nia vas­taan.

Ha­vai­ji koos­tuu vii­des­tä suu­res­ta saa­res­ta, ku­ten Ha­vai­jis­ta eli Big Is­lan­dis­ta, Mau­is­ta sekä Oa­hus­ta, ja jou­kos­ta pie­nem­piä saa­ria. Osa­val­ti­o­na se on hy­vin oma­lei­mai­nen, jon­ka vä­es­tös­sä on al­ku­pe­räis­vä­es­tön li­säk­si run­saas­ti Itä-Aa­si­as­ta saa­pu­nei­ta siir­to­lai­sia. Sen ny­kyi­nen asu­kas­lu­ku on noin 1,5 mil­joo­naa eli se on lä­hes kak­sin­ker­tais­tu­nut vii­meis­ten 50 vuo­den ai­ka­na. Tänä päi­vä­nä Ha­vai­ji ja eri­tyi­ses­ti sen suu­rin kau­pun­ki Ho­no­lu­lu on suo­sit­tu lo­ma­koh­de, mut­ta osa­val­tio on li­säk­si mer­kit­tä­vä he­del­mien ja vi­han­nes­ten tuot­ta­ja.

Myös ha­vai­ji­lai­nen keit­tiö on var­sin oma­pe­räi­nen, ol­koon­kin et­tä vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä eri­lai­set pan-aa­si­a­lai­set ruo­ka­la­jit ovat val­lan­neet siel­lä run­saas­ti elin­ti­laa. Sil­le kaik­kein tyy­pil­li­sin he­del­mä on ana­nas, ja muu­al­la maa­il­mas­sa se lii­te­tään­kin tii­viis­ti juu­ri Ha­vai­jiin. Kun pit­saan li­sä­tään kink­ku­sui­ka­lei­ta ja ana­nas­ren­kai­ta, ky­sees­sä on tie­ten­kin piz­za Ha­vai­ji. Ja kun pa­ne­roi­dun si­an­li­ha­leik­keen pääl­le lai­te­taan ana­nas­ren­gas, ky­sees­sä on tie­ten­kin Ha­vai­jin lei­ke. Näi­tä pseu­do­ha­vai­ji­lai­sia ruo­ka­la­je­ja on mah­dol­lis­ta saa­da Suo­mes­sa tui­ki ta­val­li­sis­sa­kin ruo­ka­pai­kois­sa, mut­ta on­nek­si meil­tä löy­tyy ny­ky­ään myös muu­ta­ma ai­dos­ti ha­vai­ji­lai­nen ra­vin­to­la.

Ha­vai­jil­la syö­dään kui­ten­kin muu­ta­kin kuin ana­nas­ta. Ba­naa­nin­leh­teen kää­rit­ty ja maa­kuo­pas­sa (ha­vai­jik­si imu) kuu­man hie­kan kät­kös­sä kyp­sen­net­ty por­sas muis­tut­taa mo­nel­la ta­voin suo­ma­lais­ta ros­vo­pais­tia. Sa­maan kuop­paan voi­daan lait­taa kyp­sy­mään myös ko­ko­nai­sia ka­nan­poi­kia ja eri­lai­sia vi­han­nek­sia, esi­mer­kik­si ba­taat­tia, pe­ru­noi­ta, ka­laa. Ha­vai­jia ym­pä­röi­vät ve­det kät­ke­vät si­sään­sä suu­ren mää­rän eri­lai­sia ka­lo­ja, jois­ta tun­ne­tuim­pia maa­il­mal­la ovat mahi mahi (dol­fii­ni, huom. ei siis del­fii­ni) ja opa­ka­pa­ka (vaa­le­an­pu­nai­nen nap­si­ja), jois­ta voi­daan val­mis­taa mo­nen­lai­sia ruo­ka­la­je­ja. Dol­fii­nia esiin­tyy käy­tän­nös­sä kai­kis­sa troop­pi­sis­sa ve­sis­sä ja se voi kas­vaa jopa 40-ki­loi­sek­si.Opa­ka­pa­ka on sen si­jaan kool­taan pie­nem­pi kor­kein­taan pa­ri­ki­loi­sek­si kas­va­va ja tyy­pil­li­ses­ti ha­vai­ji­lai­nen ka­la­la­ji.

 

PARATIISILINTU (Bird of Paradise)

Ana­nas on it­se asi­as­sa eri­no­mai­nen raa­ka-ai­ne mo­nen­lai­siin liha- ja ka­la­ruo­kiin. Sitä kan­nat­taa ko­keil­la esi­mer­kik­si ko­ti­mai­sen lo­hen val­mis­tuk­ses­sa si­ten et­tä uu­ni­vuo­kaan ase­tel­lun ko­ko­nai­sen lo­hi­fi­leen pääl­le lai­te­taan pur­kil­li­nen ana­nas­ren­kai­ta ja kaa­de­taan pur­kis­sa ole­va ma­kea ana­nas­me­hu pääl­le. Olen­nais­ta on, et­tä lohi peit­tyy sii­hen ko­ko­naan. Lohi maus­te­taan suo­lal­la ja mus­ta­pip­pu­ril­la ja ha­lut­ta­es­sa jol­lain mie­dol­la yr­til­lä (esi­mer­kik­si tuo­reel­la ko­ri­an­te­ril­la tai til­lil­lä).

Ana­nas so­pii hy­vin myös eri­lais­ten ka­na­ruo­kien val­mis­ta­mi­seen. Kan­nat­taa ko­keil­la esi­mer­kik­si seu­raa­vaa ruo­kaa, jos­sa ta­val­li­ses­ta broi­le­ris­ta keh­key­tyy ai­to pa­ra­tii­si­lin­tu.

Liha kyp­sen­ne­tään kas­vis­ten kans­sa pan­nul­la ja nau­ti­taan kei­te­tyn rii­sin kera.

Ohei­nen pa­ra­tii­si­lin­nun oh­je on tyy­pil­li­sem­min ha­vai­ji­lai­nen ruo­ka­la­ji ja se on help­po val­mis­taa.

 

Ai­nek­set:

1 purk­ki ana­nas­vii­pa­lei­ta
300 g broi­le­rin si­sä­fi­lee­tä
1 rkl   voi­ta
1 dl    kui­vaa sher­ryä
3 rkl   soi­ja­kas­ti­ket­ta
2 kpl   murs­kat­tua val­ko­si­pu­lin­kynt­tä
2 tl      murs­kat­tua tuo­ret­ta in­ki­vää­riä
1 tl      suo­laa
1         kuu­ti­oi­tu pu­nai­nen pap­ri­ka
2 dl   vii­pa­loi­tua var­si­sel­le­riä
½ dl   vii­pa­loi­tua vi­her­si­pu­lia
1 kpl   kes­ki­ko­koi­nen pa­pai­ja kuo­rit­tu­na ja vii­pa­loi­tu­na
1 tl      mais­si­tärk­ke­lys­tä
½ dl   vet­tä

Val­mis­tus:

Avaa ana­nas­purk­ki ja va­lu­ta sii­nä ole­va lie­mi tal­teen. Se­koi­ta ana­nas­me­hu, sher­ry, soi­ja­kas­ti­ke, val­ko­si­pu­li ja in­ki­vää­ri kes­ke­nään. Se­koi­ta mais­si­tärk­ke­lys pie­neen tilk­kaan vet­tä. Suo­laa broi­le­rin­fi­leet ke­vy­es­ti.

Kuu­men­na pais­tin­pan­nu, su­la­ta voi ja rus­kis­ta broi­le­rin­fi­leet kau­niin rus­keik­si. Li­sää pan­nul­le ana­nas­vii­pa­leet, pap­ri­ka­kuu­ti­ot, var­si­sel­le­ri ja pa­pai­ja ja kuul­lo­ta het­ki. Kaa­da soi­ja-ana­nas­lie­mi pääl­le ja kie­hau­ta. Suu­rus­ta lie­mi mais­si­tärk­ke­lyk­sel­lä ohu­ek­si kas­tik­keek­si, koko ajan se­koit­ta­en. Kie­hau­ta kun­nes lie­mi al­kaa sa­os­tua ja li­sää tar­vit­ta­es­sa vet­tä.  Hau­du­ta het­ki ja tar­kis­ta maku.

Tar­joa pa­ra­tii­si­lin­tu kei­te­tyn rii­sin ja raik­kaan he­del­mäi­sen sa­laa­tin kans­sa.

 

LOMI LOMI (Salmon Lomi Lomi)

Kun suo­ma­lai­set val­mis­ta­vat Yh­dys­val­lois­sa pai­kal­li­sil­le vie­rail­leen buf­fet-pöy­dän, sii­nä on ai­na mu­ka­na graa­vat­tua loh­ta. Var­sin­kin suu­rem­mil­la vas­taa­no­toil­la se on niin suo­sit­tua, et­tä se lop­puu usein (tai oi­ke­as­taan käy­tän­nös­sä ai­na) kes­ken. Ky­sei­nen ruo­ka­la­ji miel­le­tään niin skan­di­naa­vi­sek­si, et­tä sen ni­mi­kin on otet­tu ruot­sin kie­les­tä: grav­lax tai gra­vad Lax.

Mut­ta kyl­lä Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la­kin osa­taan tuo­reen ka­lan ma­ri­noin­ti. Ohei­nen ha­vai­ji­lai­nen herk­ku so­pii hy­vin val­mis­tet­ta­vak­si myös meil­lä. Jos sii­hen li­sä­tään vie­lä pa­loi­tel­tua avo­ka­doa ja olii­ve­ja, on se maul­taan ja val­mis­tus­ta­val­taan var­sin lä­hel­lä Ete­lä-Ame­ri­kas­ta läh­töi­sin ole­vaa ce­vic­heä.

 

Ai­nek­set:

300 g ruo­do­ton­ta ja na­ha­ton­ta loh­ta
2 dl    sit­ruu­na­me­hua
1 tl      so­ke­ria
2 kpl   tuo­ret­ta to­maat­tia, pie­ni­nä kuu­ti­oi­na
½        pu­nai­nen pap­ri­ka, pie­ni­nä kuu­ti­oi­na
2 kpl   vi­her­si­pu­lia, ohui­na vii­pa­lei­na
¼ rkl  suo­laa
½ tl     rou­hit­tua mus­ta­pip­pu­ria
1 kpl   hie­non­net­tu pu­nai­nen tuo­re chili tai pa­la­nen ja­la­pe­noa

Val­mis­tus:

Leik­kaa lohi noin 3x3 cm kuu­ti­oik­si. Nos­ta kul­hoon ja kaa­da pääl­le vas­ta­pu­ris­tet­tua sit­ruu­na­me­hua niin et­tä ka­la­pa­lat peit­ty­vät ko­ko­naan. An­na ma­ri­noi­tua jää­kaa­pis­sa ai­na­kin 12 tun­tia, mie­lel­lään yön yli.

Kaa­da lo­hi­kuu­ti­ot sii­vi­lään ja va­lu­ta hy­vin. Lai­taa ka­la­pa­lat ta­kai­sin kul­hoon ja se­koi­ta jouk­koon kuu­ti­oi­dut to­maa­tit, pap­ri­ka, lei­kat­tu vi­her­si­pu­li, maus­teet ja hie­non­net­tu chili tai ja­la­pe­no.

Sa­man ruo­an mek­si­ko­lai­ses­sa ver­si­os­sa li­sä­tään jouk­koon hie­non­net­tu tuo­re ko­ri­an­te­ri.

Lomi lomi nau­ti­taan esi­mer­kik­si kuu­man paah­to­lei­vän pääl­lä.

 

LEHUA –SALAATTI

Ai­nek­set:
2 pus­sia, á 65 g       tuo­ret­ta pi­naat­tia
1 tl                 hie­noa so­ke­ria
3                     kei­tet­tyä ka­nan­mu­naa
250 g             kuu­ti­oi­tua keit­to­kink­kua
½ pkt             so­ke­ri­her­nei­tä (pa­kas­te)
1 kpl               pie­ni kel­ta­si­pu­li, ohui­na vii­pa­lei­na
2 dl                creme fraich tai sme­ta­naa
2 dl                ma­jo­nee­sia
1 dl                raas­tet­tua em­men­tal-juus­toa
1 pkt              pe­ko­nia ra­pe­ak­si pais­tet­tu­na ja kuu­ti­oi­tu­na

 

Val­mis­tus:

Lai­ta puo­let pi­naa­tis­ta tar­joi­lu­as­ti­an poh­jal­le ja si­rot­te­le sen pääl­le puo­let so­ke­ris­ta. Le­vi­tä vii­pa­loi­dut ka­nan­mu­nat ja kuu­ti­oi­tu kink­ku pi­naa­tin pääl­le. Nos­ta pääl­le lo­put pi­naa­tis­ta ja ri­pot­te­le so­ke­ri pääl­le. Le­vi­tä pääl­le su­la­te­tut tai tuo­reet so­ke­ri­her­neet ja ohu­ek­si vii­pa­loi­tu si­pu­li.

Se­koi­ta ha­pan­ker­ma ja ma­jo­nee­si ja le­vi­te­tään kas­ti­ke ta­sai­ses­ti sa­laa­tin pääl­le. Jääh­dy­tä sa­laat­tia jää­kaa­pis­sa mie­luus­ti yön yli. Ri­pot­te­le en­nen tar­joi­lua sa­laa­tin pin­nal­le raas­tet­tu juus­to ja kuu­ti­oi­tu ra­pea pe­ko­ni.

***

Ruo­ka­la­jien va­lin­nas­ta, re­sep­tii­kas­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta taus­tois­ta vas­taa­va Jyr­ki Ii­vo­nen on Tam­pe­reel­la asu­va eläk­keel­lä ole­va puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön en­ti­nen vies­tin­tä­joh­ta­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt li­säk­si Suo­men suur­lä­he­tys­tös­sä Was­hing­to­nis­sa, Ul­ko­po­liit­ti­ses­sa ins­ti­tuu­tis­sa eri­kois­tut­ki­ja­na sekä eri­lai­sis­sa ope­tus- ja tut­ki­mus­teh­tä­vis­sä Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa. Ruo­ka ja ruo­ka­kult­tuu­rit ovat eri­tyi­sen lä­hel­lä hä­nen sy­dän­tään.

Suo­men suur­lä­he­tys­tös­sä Was­hing­to­nis­sa 1990-lu­vul­la työs­ken­nel­lyt Kim Pal­hus on tar­kis­ta­nut ja ko­e­val­mis­ta­nut kaik­ki oh­jeet, jot­ta ne toi­mi­si­vat mah­dol­li­sim­man moit­teet­to­mas­ti. Hän on gast­ro­no­mi­an seik­kai­li­ja, joka on ma­ri­noi­tu­nut mo­nes­sa maa­il­man keit­ti­ön maus­tees­sa. Hän kier­tää edel­leen maa­il­maa saa­dak­seen uu­sia vai­kut­tei­ta eri mai­den ruo­ka­kult­tuu­reis­ta ja ruo­kat­ren­deis­tä. Hän on myös vank­ku­ma­ton suo­ma­lai­sen ruo­an ja raa­ka-ai­nei­den puo­les­ta­pu­hu­ja.

Ruo­ka­ku­vat on ku­van­nut va­lo­ku­vaa­ja Samp­sa Pär­nä­nen.