Hel­sin­gin yli­o­pis­tol­la jär­jes­tet­tiin 14–17.5.2024 Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu ja pit­kä­ai­kai­nen Map­le Leaf and Eag­le -kon­fe­rens­si. Joka toi­nen vuo­si jär­jes­tet­tä­vä mo­ni­tie­tei­nen ta­pah­tu­ma on tuo­nut kool­le tut­ki­joi­ta, opis­ke­li­joi­ta ja mui­ta Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta osal­lis­tu­jia jo vuo­des­ta 1986. Ku­ten ai­em­pi­na vuo­si­na, myös nyt osal­lis­tu­jien jou­kos­sa oli sekä en­si­ker­ta­lai­sia et­tä kä­vi­jöi­tä, jot­ka ovat ol­leet mu­ka­na use­an vuo­si­kym­me­nen ajan. Osaan tä­män vuo­den ta­pah­tu­man pa­nee­leis­ta saat­toi osal­lis­tua etäyh­tey­del­lä. Map­le Leaf and Eag­le -kon­fe­rens­sin va­ki­tui­se­na jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen tie­tee­na­la, joka si­joit­tuu yli­o­pis­ton hu­ma­nis­ti­sen tie­de­kun­nan kult­tuu­rien osas­toon.

Kon­fe­rens­sin kes­kei­nen ta­pah­tu­ma­paik­ka oli his­to­ri­al­li­nen To­pe­lia-kort­te­li, jos­sa si­jait­see Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen tie­tee­na­la ja mui­ta hu­ma­nis­ti­sen tie­de­kun­nan oh­jel­mia. Ym­pä­ri lu­ku­vuo­den ra­ken­nuk­sen ti­lois­sa tuo­te­taan hu­ma­nis­tis­ten alo­jen tut­ki­mus­ta, pi­de­tään yli­o­pis­ton ope­tus­ta ja jär­jes­te­tään eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Map­le Leaf and Eag­le -kon­fe­rens­si toi To­pe­li­an lu­en­to­sa­lei­hin tie­teel­li­siä esi­tel­miä ja käy­tä­vil­le eloi­saa kes­kus­te­lua Poh­jois-Ame­ri­kas­ta. Li­säk­si To­pe­li­as­sa si­jait­si kon­fe­rens­si­toi­mis­to, jos­sa kon­fe­rens­si­a­vus­ta­jat tar­jo­si­vat tie­toa ja opas­tus­ta osal­lis­tu­jil­le. Kon­fe­rens­si­a­vus­ta­jien tai­ta­va tek­ni­nen tuki oli myös ar­vo­kas­ta pa­nee­lien ai­ka­na. Oh­jel­man tau­oil­la osal­lis­tu­jat pää­si­vät naut­ti­maan To­pe­li­an kau­niin si­sä­pi­han ke­väi­ses­tä tun­nel­mas­ta.

Kon­fe­rens­sin ava­jai­set pi­det­tiin pää­ra­ken­nuk­sen pie­nes­sä juh­la­sa­lis­sa. Ta­pah­tu­man ava­si jär­jes­te­ly­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Saik­ku (Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen McDon­nell Doug­las pro­fes­so­ri, HY). Saik­ku toi­mi yh­des­sä Saa­ra Ke­kin (Alue- ja kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen do­sent­ti ja aka­te­mi­a­tut­ki­ja, HY) kans­sa ava­jais­ten oh­jel­man pu­heen­joh­ta­ja­na. Kon­fe­rens­si­joh­ta­ja An­ne Bri­xius (Fi­lo­so­fi­an toh­to­ri, HY) myös toi­vot­ti osal­lis­tu­jat ter­ve­tul­leik­si. Ava­jais­ten ko­ho­koh­ta­na osal­lis­tu­jia ter­veh­ti­vät ar­vo­val­tai­set kut­su­vie­raat: Hel­sin­gin yli­o­pis­ton kans­le­ri Kaar­le Hä­me­ri, Ka­na­dan Suo­men-suur­lä­het­ti­läs Je­a­net­te Sto­vel ja Yh­dys­val­tain Suo­men-suur­lä­het­ti­läs Doug­las Hic­key. Hei­dän läm­min­hen­ki­sis­sä ter­veh­dyk­sis­sään ko­ros­tui mai­den kes­ki­näi­sen ys­tä­vyy­den mer­ki­tys ja lä­hei­set suh­teet. Ylei­sön ilok­si he sä­vyt­ti­vät pu­hei­taan ke­vyil­lä anek­doo­teil­la ur­hei­lun pa­ris­ta. Ava­jai­set kul­mi­noi­tui­vat kon­fe­rens­sin en­sim­mäi­seen key­no­te-pu­hee­seen. Sen piti ar­vos­tet­tu his­to­ri­an­tut­ki­ja Eri­ka Lee (The Bae Fa­mi­ly Pro­fes­sor of His­to­ry and Radc­lif­fe Alum­nae Pro­fes­sor, Har­vard Uni­ver­si­ty ja the Pitt Pro­fes­sor of Ame­ri­can His­to­ry and Ins­ti­tu­ti­ons, Camb­rid­ge Uni­ver­si­ty). Hä­nen esi­tel­män­sä “Ec­ho­es of the Past: The Cen­ten­ni­al of the 1924 Im­mig­ra­ti­on Act and Im­mig­ra­ti­on Rest­ric­ti­on in the US To­day” esit­te­li Yh­dys­val­tain siir­to­lai­suu­den lain­sää­dän­nöl­lis­tä his­to­ri­aa ja ny­kyi­syyt­tä.

Nel­jän päi­vän ai­ka­na kon­fe­rens­sin 33 pa­nee­lin lä­hes 90 esi­tel­mää tar­jo­si­vat laa­jan tie­teel­li­sen kat­sauk­sen Poh­jois-Ame­rik­kaan. Kon­fe­rens­si­tee­ma oli “North Ame­ri­can Uni­ons and Di­vi­si­ons - (trans)na­ti­o­nal ta­les”, joka koh­dis­ti tie­teel­li­sen kat­seen Poh­jois-Ame­ri­kan elä­mää yh­dis­tä­viin ja ja­ka­viin ai­hei­siin. Tä­män tee­man ins­pi­roi­mien esi­tel­mien laa­juus osoit­ti Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen run­sau­den ja rik­kau­den: tut­ki­joi­den esit­te­le­mis­sä hank­keis­sa tar­kas­tel­tiin muun mu­as­sa his­to­ri­aa, po­li­tiik­kaa, me­di­aa, trans­na­ti­o­naa­li­sia suh­tei­ta ja vai­ku­tuk­sia sekä kult­tuu­rin ja tai­tei­den eri ai­he­a­lu­ei­ta.

Seu­raa­vak­si muu­ta­ma esi­merk­ki kon­fe­rens­sin ai­ka­na pi­de­tyis­tä esi­tel­mis­tä. Per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä Rani-Hen­rik An­ders­son (Do­sent­ti ja van­hem­pi yli­o­pis­ton­leh­to­ri, HY), Son­ja Sal­mi­niit­ty (Väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, HY) ja Paul Spic­kard (Dis­ti­guis­hed Pro­fes­sor, Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, San­ta Bar­ba­ra) esi­tel­möi­vät pa­nee­lis­sa “Na­ti­ve Ame­ri­can Rep­re­sen­ta­ti­on and Re­mains”. An­ders­so­nin esi­tel­mä “’The Cros­sing’: To­ward Chu­mash Ste­wards­hip in Fe­de­ral Lands and Wa­ters”, Sal­mi­nii­tyn esi­tel­mä “Through Their Own Ey­es: Na­ti­ve Ame­ri­can-Run Mu­seums in Ca­li­for­nia” ja Spic­kar­din esi­tel­mä “Res­pec­ting the An­ces­tors: On Re­pat­ri­a­ting In­di­an Re­mains” tar­jo­si­vat tuo­ret­ta tie­toa ja nä­kö­kul­mia hank­kei­siin, jot­ka ovat eri ta­voin pyr­ki­neet edis­tä­mään Yh­dys­val­tain al­ku­pe­räis­kan­so­jen kult­tuu­ri- ja luon­non­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mis­tä ja hal­lin­taa. Suo­men Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen seu­ran pa­nee­li “Fin­ns in Ame­ri­ca” koos­tui kol­mes­ta esi­tel­mäs­tä. Aluk­si tä­män ko­lum­nin kir­joit­ta­ja, Nina Öh­man (Tut­ki­ja­toh­to­ri, HY, hal­li­tuk­sen pj, FASA) esit­te­li Suo­men Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen seu­ran toi­min­taa. Seu­raa­vak­si kak­si tie­teel­lis­tä esi­tel­mää, Mee­ri Ka­ta­jan (Väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, Mon­ta­na State Uni­ver­si­ty) “Rein­deer Her­ding Pro­jects in Alas­ka” ja Lot­ta Lei­won (Väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, HY) “Set­t­ler Co­lo­ni­al Cli­ma­te: The Pa­ra­dox of Fin­ding ‘Fin­nish We­at­her” kä­sit­te­li­vät Eu­roo­pas­ta ja eri­tyi­ses­ti Suo­mes­ta läh­te­nei­den yk­si­löi­den ko­ke­muk­sia ja siir­to­lai­suut­ta uu­del­la man­te­reel­la. Lei­wo tar­kas­te­li esi­tel­mäs­sään To­ve­ri­tar -leh­des­sä jul­kais­tu­ja nais­ten kir­joi­tuk­sia Yh­dys­val­tain sää­o­lo­suh­teis­ta ja Ka­ta­ja esi­tel­möi eu­roop­pa­lais­ten roo­lis­ta po­ro­jen kas­va­tuk­seen liit­ty­vis­sä hank­keis­sa Alas­kas­sa.

Li­säk­si oh­jel­mas­sa oli eri­tyi­sai­hei­sia pa­nee­le­ja ja ta­pah­tu­mia. Ava­jais­päi­vän il­ta­päi­väl­lä oli pa­nee­li­kes­kus­te­lu “The Bi­cen­ten­ni­al Chair in Ame­ri­can Stu­dies in Pers­pec­ti­ve”, jos­sa pu­hu­ji­na oli­vat Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Fulb­right Bi­cen­ten­ni­al Chair -pro­fes­so­ri­na toi­mi­neet alan­sa joh­ta­vat asi­an­tun­ti­jat. Fulb­right Bi­cen­ten­ni­al Chair in Ame­ri­can Stu­dies -oh­jel­ma pe­rus­tet­tiin vuon­na 1976 Ame­ri­kan his­to­ri­an, kult­tuu­rin ja kie­len va­kiin­nut­ta­mi­sek­si Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Kes­ki­viik­ko­na oh­jel­mas­sa oli mu­sii­kil­li­nen pa­nee­li, joka to­teu­tet­tiin jo nel­jät­tä ker­taa. Mu­sii­kil­li­sen pa­nee­lin “North Ame­ri­can Songs of So­li­da­ri­ty and Pro­test” jär­jes­ti­vät Al­lan Wink­ler (Dis­tin­guis­hed Pro­fes­sor, Mi­a­mi Uni­ver­si­ty in Ohio) ja Da­niel Cobb (Pro­fes­sor, Uni­ver­si­ty of North Ca­ro­li­na at Cha­pel Hill). He lau­loi­vat ja sä­es­ti­vät ki­ta­roil­la Yh­dys­val­tain kan­sa­lais­toi­min­nan lau­lu­ja. Ylei­sö lau­loi hei­dän mu­ka­naan ja kap­pa­lei­den vä­lis­sä Wink­ler ja Cobb ker­toi­vat lau­lui­hin liit­ty­väs­tä his­to­ri­as­ta. Li­säk­si tors­tai-il­ta­na oli Hel­sin­gin kau­pun­gin tar­jo­a­ma juh­lal­li­nen vas­taa­not­to Van­han Raa­ti­huo­neen ti­lois­sa. Ohei­soh­jel­ma­na osal­lis­tu­jil­le FASA ry. jär­jes­ti yh­teis­työs­sä SAM Hel­sin­gin ja­os­ton kans­sa opas­te­tun kier­rok­sen Sir­pa Sa­le­niuk­sen (Do­sent­ti, Itä- Suo­men yli­o­pis­to, As­so­ci­a­te Re­se­arc­her, LAR­CA, Fran­ce) ku­ra­toi­maan va­lo­ku­va­näyt­te­lyyn
Bet­ti­na Ci­ro­ne: Aper­tu­re on New York City, 1960-1980”. Ka­la­sa­ta­man Olo­huo­nee­es­sa pi­de­tys­sä näyt­te­lys­sä oli esil­lä va­lo­ku­vaa­ja Bet­ti­na Ci­ro­nen ku­vaa­mia nä­ky­miä New Yor­kin elä­mään 1960–1980 lu­vuil­la.

Per­jan­tai­na kon­fe­rens­sin tuli juh­lal­li­seen pää­tök­seen pe­rin­tei­sen Pehr Kalm -lu­en­non mer­keis­sä. Päät­tä­jäis­ten pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi Rani-Hen­rik An­ders­son. Pehr Kalm (1716–1799), jon­ka kun­ni­ak­si lu­en­to on ni­met­ty, oli luon­non­tut­ki­ja ja Tu­run aka­te­mi­an pro­fes­so­ri, jon­ka tut­ki­mus­mat­ka Poh­jois-Ame­rik­kaan 1747–1751 rai­va­si tie­tä alu­een tut­ki­muk­sel­le Suo­mes­sa. Tä­män vuo­den Pehr Kalm -lu­en­non piti ar­vos­tet­tu his­to­ri­an pro­fes­so­ri Boyd Coth­ran (Pro­fes­sor of His­to­ry, York Uni­ver­si­ty). Hä­nen esi­tel­män­sä “Enc­lo­sing the Com­mons: The Pro­le­ta­ri­a­ni­za­ti­on of In­di­ge­nous La­bour and the Ma­king of Ame­ri­ca’s Na­ti­o­nal Parks” an­toi uu­sia nä­kö­kul­mia sii­hen kuin­ka Poh­jois-Ame­ri­kan kan­sal­lis­puis­to­jen ko­ke­muk­sel­li­suus ra­ken­net­tiin al­ku­pe­räis­kan­so­jen yh­tei­söis­tä pal­kat­tu­jen työn­te­ki­jöi­den työ­pa­nok­sen kaut­ta.

Tou­ko­kuus­sa 2024 jär­jes­tet­ty kah­des­kym­me­nes Map­le Leaf and Eag­le -kon­fe­rens­si tar­jo­si jäl­leen rik­kaan va­li­koi­man ajan­koh­tais­ta tie­toa Poh­jois-Ame­ri­kas­ta. Yh­tei­söl­li­syy­den il­ma­pii­ri on ol­lut tär­keä osa ta­pah­tu­maa yli vuo­si­kym­me­nien. Tänä vuon­na myös tun­nel­ma oli vä­li­tön ja ys­tä­väl­li­nen ja jäl­leen kon­fe­rens­si tar­jo­si tär­ke­än tie­teel­li­sen foo­ru­min, joka toi nä­ky­väk­si tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­van tie­don ar­von sekä tie­teel­le et­tä yh­teis­kun­nal­le. 

Kon­fe­rens­sin spon­so­rit:

Uni­ver­si­ty of Hel­sin­ki\ Hel­sin­gin yli­o­pis­to

Doc­to­ral Prog­ram in His­to­ry and Cul­tu­ral He­ri­ta­ge

Em­bas­sy of Ca­na­da in Fin­land\ Am­bas­sa­de du Ca­na­da en Fin­lan­de

City of Hel­sin­ki\ Hel­sin­gin kau­pun­ki

The Fin­nish Ame­ri­can Stu­dies As­so­ci­a­ti­on\ Suo­men Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen seu­ra ry

Fe­de­ra­ti­on of Fin­nish Le­ar­ned So­cie­ties\ Tie­teel­lis­ten seu­rain val­tuus­kun­ta

***

PhD Nina Öh­man toi­mii post­doc-tut­ki­ja­na Hel­sin­gin yli­o­pis­ton tut­ki­ja­kol­le­giu­mis­sa. Hän on myös Suo­men Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen seu­ran hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja kau­del­la 2024–2025. Hä­net ta­voit­taa osoit­tees­ta: nina.oh­man@hel­sin­ki.fi