Lo­ka­kuun toi­se­na maa­nan­tai­na vie­tet­tä­vä Co­lum­bus Day on ame­rik­ka­lai­nen juh­la­päi­vä, jota juh­lis­te­taan tut­ki­mus­mat­kai­li­ja Kris­tof­fer Ko­lum­buk­sen vuon­na 1492 ta­pah­tu­neen Ame­ri­kan-man­te­reel­le saa­pu­mi­sen kun­ni­ak­si. Päi­vä on eri­tyi­sen tär­keä Yh­dys­val­to­jen ame­ri­ka­ni­ta­li­a­lai­sen yh­tei­sön kes­kuu­des­sa, joil­le nyky-Ita­li­as­sa si­jait­se­van Ge­no­van kau­pun­gis­ta ko­toi­sin ole­va Ko­lum­bus on tär­keä hah­mo. Ame­ri­ka­ni­ta­li­a­lais­ten pii­ris­sä päi­vää juh­li­taan esi­mer­kik­si jär­jes­tä­mäl­lä pa­raa­te­ja ja juh­lia.

Perinne muutoksen kourissa

Tapa, jol­la Co­lum­bus Day -juh­la­py­hää vie­te­tään, vaih­te­lee kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti osa­val­ti­os­ta toi­seen. Vaik­ka liit­to­val­ti­o­ta­sol­la päi­vä juh­lis­taa­kin juh­la­py­hän ti­tu­laa­ris­ta san­ka­ria, pre­si­dent­ti Joe Bi­den on omas­sa vies­tin­näs­sään ko­ros­ta­nut päi­vän roo­lia Yh­dys­val­tain al­ku­pe­räi­sa­suk­kai­den ko­ke­man kär­si­myk­sen muis­to­päi­vä­nä.

Ei siis lie­ne mi­kään ih­me, et­tä Co­lum­bus Da­ys­tä on tul­lut yk­si kiis­ta­na­lai­sim­mis­ta juh­la­py­his­tä Yh­dys­val­lois­sa. 50 osa­val­ti­os­ta yh­teen­sä vain 16:sta tun­nus­tu­vat sen edel­leen juh­la­py­häk­si. Sen si­jaan, mo­net osa­val­ti­ot ovat ni­men­neet päi­vän uu­del­leen In­di­ge­nous Pe­op­les’ Da­yk­si, kun­ni­oit­taak­seen Ame­ri­kan al­ku­pe­räi­sa­suk­kai­ta.

Historian taakka ajaa muutosta

Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä Co­lum­bus Day on jou­tu­nut yhä enem­män ar­vos­te­lun koh­teek­si var­sin­kin, kun Kris­tof­fer Ko­lum­buk­sen pe­rin­tö on jou­tu­nut ky­see­na­lai­sek­si ja Yh­dys­val­to­jen al­ku­pe­räi­sa­suk­kai­den his­to­ri­al­li­nen kal­toin­koh­te­lu on nous­sut uu­del­la ta­paan kes­kus­te­luun. Tämä hei­jas­tuu eri­tyi­ses­ti nuo­rem­man su­ku­pol­ven asen­teis­sa, jot­ka vaa­ti­vat his­to­ri­al­lis­ten epä­oi­keu­den­mu­kai­suuk­sien vah­vem­paa tun­nus­ta­mis­ta.

Ko­lum­buk­sen saa­pu­mi­nen Ame­rik­kaan vuon­na 1492 mer­kit­si uu­den ai­ka­kau­den al­kua maa­il­man­his­to­ri­as­sa, mut­ta sa­mal­la se toi mu­ka­naan myös tu­hoi­sia seu­rauk­sia al­ku­pe­räis­kan­soil­le. Yh­dys­val­to­jen kan­san­pe­rin­tees­sä Co­lum­bus Day on pit­kään ol­lut ylis­tys eu­roop­pa­lai­sel­le löy­tö­ret­kei­lyl­le ja edis­ty­sus­kol­le.

Kui­ten­kin, kun yhä use­am­mat his­to­ri­oit­si­jat ja tut­ki­jat ovat al­ka­neet tar­kas­tel­la sy­vem­min eu­roop­pa­lai­sen ja Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kult­tuu­rien koh­taa­mis­ta, juh­la­päi­vän mer­ki­tys ja sen viet­to ovat jou­tu­neet kriit­ti­sen tar­kas­te­lun al­le. Tämä his­to­ri­al­li­nen uu­del­lee­nar­vi­oin­ti on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta voim­me pa­rem­min ym­mär­tää sitä mo­ni­mut­kais­ta pe­rin­töä, jon­ka Yh­dys­val­to­jen ko­lo­ni­saa­tio on meil­le jät­tä­nyt.