Kat­so koko suur­lä­het­ti­läs Hic­keyn ter­veh­dys Flickr-pal­ve­lus­ta.


Yh­dys­val­to­jen Suo­men suur­lä­het­ti­läs Doug­las Hic­key on­nit­te­lee 80-vuo­ti­as­ta SAM:ia. Vi­de­o­ter­veh­dyk­ses­sään Hic­key muis­tut­taa, et­tä Yh­dys­val­loil­la ja Suo­mel­la on pit­kä yh­teis­työ­his­to­ria, jos­sa SAM on toi­mi­nut tär­ke­ä­nä sil­ta­na Yh­dys­val­to­jen ja Suo­men vä­lil­lä ai­na pe­rus­ta­mi­ses­taan läh­tien vuon­na 1943. 

”Oli­pa kyse SAM:n vuo­sit­tai­ses­ta ke­sä­työ­oh­jel­mas­ta tai Yh­dys­val­lois­sa suo­ri­tet­ta­vien yli­o­pis­to-opin­to­jen tu­ke­mi­ses­ta, SAM on aut­ta­nut ra­ken­ta­maan vah­vo­ja ih­mis­ten vä­li­siä suh­tei­ta ja ar­vok­kai­ta ver­kos­to­ja ame­rik­ka­lais­ten ja suo­ma­lais­ten vä­lil­le sekä kan­nus­ta­nut aja­tus­ten ja tie­don ja­ka­mi­seen yh­tei­sö­jem­me vä­lil­lä”, Hic­key to­te­aa.

Maa­il­man ver­kot­tu­es­sa yhä tii­viim­min on Hic­keyn mu­kaan tär­ke­äm­pää kuin kos­kaan, et­tä maat te­ke­vät yh­teis­työ­tä löy­tääk­seen rat­kai­su­ja yh­tei­siin haas­tei­siin. ”Kun vah­vis­tam­me mai­dem­me vä­lis­tä ym­mär­rys­tä ja luot­ta­mus­ta, edis­täm­me en­tis­tä enem­män in­no­voin­tia ja luo­vuut­ta”, hän ko­ros­taa.

Hic­keyn mu­kaan juu­ri SAM:n kal­tai­set yh­tei­söt ovat tär­ke­äs­sä roo­lis­sa Yh­dys­val­to­jen ja Suo­men ys­tä­vyy­den edis­tä­mi­ses­sä. Ys­tä­vyy­den, joka in­nos­taa uu­siin löy­töi­hin, jot­ka hyö­dyt­tä­vät mo­lem­pia mai­tam­me ei pel­käs­tään tä­nään vaan myös huo­men­na ja seu­raa­vien 80 vuo­den ajan.