Ame­rik­ka­lais­ta jal­ka­pal­loa, tut­ta­val­li­sem­min jenk­ki­fu­tis­ta, on pe­lat­tu Suo­mes­sa jo vuo­si­kym­me­niä, mut­ta la­jin juur­tu­mi­nen on ot­ta­nut ai­kan­sa ja kol­mi­tu­han­ti­seen har­ras­ta­ja­jouk­koom­me mah­tui­si vie­lä hy­vin mu­kaan.

Sii­nä mis­sä tois­ta poh­joi­sa­me­rik­ka­lais­ta vie­ras­la­jia, ba­se­bal­lia, ol­laan tyy­dyt­ty kut­su­maan kään­tä­mät­tö­mäl­lä ni­mel­lä (Ame­rik­ka­lai­sen pe­sä­pal­lon si­jaan), foot­ball kään­tyi suo­ma­lais­ten suus­sa ame­rik­ka­lai­sek­si jal­ka­pal­lok­si ja qu­ar­ter­back pe­lin­ra­ken­ta­jak­si.

Jenk­ki­fu­tik­ses­ta on py­rit­ty te­ke­mään la­jia myös meil­le suo­ma­lai­sil­le eri­lai­sin kei­noin – tuo­mal­la sii­hen si­ni­val­kois­ta vä­riä, mut­ta myös kai­ku­ja Yh­dys­val­to­jen suur­lii­gois­ta ku­ten NFL:stä tai NCAA-yli­o­pis­to­sar­jas­ta. Eri­tyi­ses­ti val­men­ta­ja- ja pe­laa­ja­kaup­pa on käy­nyt kuu­ma­na ai­na kah­dek­san­kym­men­tä­lu­vul­ta as­ti ja yh­dys­val­ta­lai­set ovat tuo­neet rop­pa­kau­pal­la osaa­mis­ta mei­dän jenk­ki­fu­tis­kult­tuu­riim­me ja ke­hit­tä­neet sekä in­noit­ta­neet tä­män päi­vän val­men­ta­jia. Moni en­ti­nen huip­pu­pe­laa­ja on löy­tä­nyt ural­leen jat­koa Suo­mes­ta ja toi­saal­ta use­at val­men­ta­jat ovat löy­tä­neet lii­gois­tam­me pon­nah­dus­lau­dan uu­sil­le uril­le, ihan NFL-pes­tei­hin as­ti.

Suo­ma­lai­nen jenk­ki­fu­tis on kui­ten­kin pik­ku­hil­jaa muo­dos­tu­mas­sa vien­ti­tuot­teek­si. Sen si­jaan, et­tä tän­ne oli­si vain tu­li­joi­ta, on meil­tä­kin pal­jon Ame­rik­kaan läh­ti­jöi­tä. Yh­dys­val­ta­lai­seen yli­o­pis­toon pää­se­mi­nen jenk­ki­fu­tis­s­ti­pen­dil­lä on mo­nel­le jo konk­reet­ti­nen ta­voi­te. Muun mu­as­sa hel­sin­ki­läi­nen Chris Mu­lum­ba pää­si edus­ta­maan Co­lo­ra­do Buf­fs- yli­o­pis­to­jouk­ku­et­taan ja on ural­laan eden­nyt am­mat­ti­lai­sek­si Ka­na­daan. Siel­lä tämä puo­lus­tuk­sen lin­ja­mies pu­kee va­rus­teet pääl­leen jäl­leen tänä ke­sä­nä.

Chris on to­sin saat­ta­nut tör­mä­tä usein sa­moi­hin on­gel­miin kuin kir­joit­ta­ja­kin Yh­dys­val­lois­sa; usein ke­vyt ak­sent­ti ja it­sen­sä suo­ma­lai­sek­si tun­nus­ta­mi­nen on tar­koit­ta­nut sitä, et­tei uu­si tut­ta­vuus ole voi­nut us­koa, et­tä Suo­mes­sa­kin pe­la­taan ”foot­bal­lia”. Ei, em­me pu­hu­neet ”soc­ce­ris­ta” ja kyl­lä, ihan nii­tä tak­lauk­sia ja touch­dow­ne­ja tar­koi­tet­tiin. Vaik­ka ame­rik­ka­lais­ten on vä­lil­lä vai­kea hy­väk­syä sitä, et­tä laji on kas­va­nut nii­hin mit­ta­pui­hin, et­tä tuon­nin si­jas­ta osaa­mis­ta vie­dään jo ta­kai­sin­kin päin, on suo­ma­lai­sil­la jenk­ki­fu­ta­reil­la pal­jon tar­jot­ta­vaa. Yleen­sä juu­ri iso koko, mo­ni­puo­li­nen la­ji­taus­ta, aka­tee­mi­nen lah­jak­kuus sekä eri­tyi­ses­ti tiet­ty suo­ma­lai­nen mie­len­laa­tu, yh­dis­tel­mä nöy­ryyt­tä ja si­sua, ovat ol­leet suo­ma­lais­pe­laa­jien käyn­ti­kort­te­ja jenk­kiy­li­o­pis­toi­hin.

Ko­vin­ta in­nos­tus­ta suo­ma­lais­pe­laa­ja on saa­nut ai­kaan vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na; po­ri­lai­ses­ta Olaus Ali­ses­ta kil­pai­lee yli nel­jä­kym­men­tä huip­pu­y­li­o­pis­toa. Mo­nen yh­dys­val­ta­lai­sen high school pe­laa­jan jää­des­sä vain haa­vei­le­maan mah­dol­li­suu­des­ta kor­ke­am­mal­la ta­sol­la, hyök­käyk­sen lin­jas­sa pe­laa­va Olaus pää­see kuo­ri­maan ker­mat pääl­tä. Me­nes­tyk­ses­tään hän saa ot­taa kai­ken kun­ni­an it­sel­leen, mut­ta mo­net niis­tä, jot­ka ovat ol­leet mu­ka­na juur­rut­ta­mas­sa jenk­ki­fu­tik­sen ilo­sa­no­maa Suo­meen vuo­si­kym­men­ten ajan voi­vat nyt yl­pey­del­lä sa­noa ”kyl­lä meil­lä­kin osa­taan”.

***

Ma­ri­an­ne Pah­ka­la on vas­ti­kään Suo­meen pa­lan­nut ur­hei­lu­joh­ta­mi­sen mais­te­ri sekä fy­siik­ka­val­men­ta­ja Neb­ras­kan yli­o­pis­tos­ta joka työs­ken­te­lee par­hail­laan Suo­men Ame­rik­ka­lai­sen Jal­ka­pal­lon Lii­tos­sa.