Al­la ole­va pää­kir­joi­tus on jul­kais­tu alun pe­rin vuo­den 1946 Suo­mi-USA-Fin­land -jä­sen­leh­des­sä (ny­kyi­sin SAM Ma­ga­zi­ne) ja se on sil­loi­sen Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan Juho Hä­mä­läi­sen ky­näs­tä. Kos­ka ai­he on jäl­leen ajan­koh­tai­nen, ha­lu­am­me jul­kais­ta pää­kir­joi­tuk­sen uu­des­taan sel­lai­se­naan. 

“Tar­kas­tel­ta­es­sa ih­mis­kun­nan va­el­lus­ta kaut­ta vuo­si­tu­han­sien voi­daan ha­vai­ta, mi­ten ai­neel­li­set ta­voit­teet, ku­ten val­lan­hi­mo, maa-alu­ei­den saa­lis­tus, mi­ne­raa­lien ja öl­jy­jen saan­ti ja näi­hin ver­rat­ta­vat ma­te­ri­aa­li­set pyy­teet mää­rää­vät usein yk­si­löi­den ja kan­so­jen toi­min­nan. Pal­jon on so­tia käy­ty ja pal­jon ver­ta vuo­da­tet­tu täl­lais­ten pää­mää­rien täh­den.  

His­to­ria näyt­tää toi­saal­ta, et­tä on mui­ta­kin ta­voit­tei­ta, joi­den puo­les­ta kan­sat ovat ol­leet val­mii­ta käy­mään tais­te­luun. On ol­lut ihan­tei­ta, joi­den vuok­si mil­joo­nat mie­het ja nai­set ovat ha­lun­neet seis­tä ja kaa­tua. Niin­pä esi­mer­kik­si us­kon­nol­li­nen va­kau­mus on ol­lut voi­ma, mikä on in­noit­ta­nut kan­sa­kun­tia tais­te­luun us­kon­nol­lis­ten aat­tei­den puo­les­ta. 

Ken­ties elin­voi­mai­sim­pa­na ja vai­kut­ta­vim­pa­na aat­teel­li­se­na te­ki­jän on ih­mis­kun­nan his­to­ri­as­sa kui­ten­kin esiin­ty­nyt va­pau­den aa­te.  

Vie­lä vuo­si­tu­han­sien ta­kaa läm­mit­tää ih­mis­mie­liä se ul­jas tais­te­lu, jota san­ka­ril­li­nen pie­ni Krei­kan kan­sa kävi per­si­a­lais­ten maa­han­tun­ki­jain lo­put­to­mia lau­mo­ja vas­taan. Spar­tan mies­tä eläh­dyt­ti jalo va­pau­den aa­te. Hän va­lit­si en­nem­min kuo­le­man kuin elä­män or­juu­des­sa. 

Me eläm­me nyt an­ka­ran ma­te­ri­a­lis­ti­sen kamp­pai­lun ai­kaa. Kan­sa­kun­nat kil­pai­le­vat maan rik­kauk­sien omis­tuk­ses­ta, mark­ki­na­pai­kois­ta ja lii­ken­ne­lin­jois­ta. On­ko sit­ten aat­teel­li­suus tyys­tin kuol­lut, ei­kö ihan­tei­ta enää ole­kaan ole­mas­sa?  

On syy­tä tyy­dy­tyk­sel­lä to­de­ta, et­tä suu­ret aat­teet vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä in­noit­ta­vat kan­sa­kun­tia ja mää­rää­vät nii­den toi­min­taa. Tämä ei ken­ties ole sel­väs­ti ha­vait­ta­vis­sa ny­kyi­ses­sä Eu­roo­pas­sa, joka raa­te­le­van so­dan rau­ni­oit­ta­ma­na on pa­koi­tet­tu kiin­nit­tä­mään kai­ken huo­mi­on­sa vai­kei­den ta­lou­del­lis­ten on­gel­mien rat­kai­suun ja jos­sa so­tap­sy­koo­sin te­hos­ta­man pri­mi­tii­vi­nen saa­lis­tus­vais­to vie­lä mää­rää val­ta­kun­tien jul­ki­sen po­li­tii­kan. 

Oleel­li­ses­ti toi­sen­lai­nen on ti­lan­ne niis­sä mais­sa, jot­ka – vaik­ka so­das­sa mu­ka­na ol­len – ovat sääs­ty­neet vä­lit­tö­mäl­tä hä­vi­tyk­sel­tä ja saa­neet kat­sel­la so­dan jul­maa näy­tel­mää loi­tom­mal­ta. Näin on lai­ta ni­me­no­maan Yh­dys­val­toi­hin näh­den. Tämä maa on saa­nut syr­jäs­tä seu­ra­ta, mi­ten Eu­roo­pas­sa ai­koi­naan ke­hit­tyi ou­to­ja ide­o­lo­gi­oi­ta, joil­le esi­mer­kik­si yk­si­löi­den ja kan­sa­kun­tien va­paus oli täy­sin vie­ras. Ame­rik­ka on myös saa­nut näh­dä, mi­ten näil­le ide­o­lo­gi­oil­le no­jaa­va po­li­tiik­ka joh­don­mu­kai­ses­ti vei so­taan.  

Eu­roo­pan tra­ge­dia on Ame­ri­kan kan­sal­le täl­lä ta­voin vain kir­kas­ta­nut va­pau­den ihan­net­ta. Näin sei­soo­kin va­pau­den ju­ma­la­tar tuon suu­ren kan­sa­kun­nan edes­sä en­tis­tä­kin tur­va­tum­min kor­ke­al­la ja­lus­tal­laan ja hä­nen ojen­ta­man­sa va­pau­den soih­dun valo lois­taa yli maan pii­rin.  

Tämä on loh­dul­lis­ta. Näin ei­vät va­pau­den va­lot maa­il­ma­mas­sa sam­mu. Eu­roo­pan­kin ai­ka on var­mas­ti vie­lä tu­le­va. Kuka tie­tää, vaik­ka Eu­roo­pan ny­kyi­nen ka­oot­ti­nen tila jo var­sin pi­an­kin sel­ke­nee en­nen tun­te­mat­to­man va­pau­den ajan koit­toa. Maa­no­sam­me ha­kee tie­tän­sä. On­ko se ole­va im­pe­ri­a­lis­min ja des­po­tis­min tie, vai­ko va­pai­den yk­si­löi­den ja va­pai­den kan­so­jen tie, sen ai­ka pian näyt­tää. Eu­roo­pan val­ti­oi­den koh­ta­lo­kas va­lin­ta on kä­sil­lä. Maa­il­ma odot­taa hen­keä pi­dä­tel­len: syt­tyy­kö idäs­sä va­pau­den valo, tu­lee­ko ex orien­te lux. El­lei, ja­kau­tuu maa­il­ma vi­hol­lis­lei­rei­hin kaik­ki­ne sii­tä ai­heu­tu­vi­ne koh­ta­lok­kai­ne seu­rauk­si­neen. Mut­ta jos nämä Eu­roo­pan va­lot syt­ty­vät, mer­kit­se­vät ne yh­ty­neen Eu­roo­pan syn­tyä ja sa­mal­la en­nen­nä­ke­mä­tön­tä on­nen ajan al­kua maa­il­mas­sa. Näin voi ih­mis­kun­nal­le avau­tua tie py­sy­vään rau­haan ja kaik­kien kan­so­jen hy­vin­voin­tiin.” 


Juho Hä­mä­läi­nen, Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja vuo­si­na 1945-1959