Tä­nään Suo­mes­sa vie­rai­le­va Joe Bi­den on kuu­des Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti, joka vie­rai­lee Suo­mes­sa vir­ka­kau­del­laan.

SAM:n edus­ta­jil­la on ol­lut yh­dis­tyk­sen his­to­ri­as­sa ilo ol­la toi­vot­ta­mas­sa ter­ve­tul­leek­si Suo­meen ai­na­kin kak­si Yh­dys­val­to­jen is­tu­vaa pre­si­dent­tiä.

SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja ja jär­jes­tö­sih­tee­ri ta­pa­si­vat pre­si­dent­ti Ge­rald For­din Hel­sin­gis­sä ETY-ko­kouk­sen ai­ka­na ke­säl­lä 1975 ja an­toi­vat ka­la­mie­he­nä tun­ne­tul­le For­dil­le kul­tai­sen uis­tin­ke­lan asi­an­kuu­lu­vi­ne va­rus­tei­neen.

SAM ja Paa­si­ki­vi-seu­ra toi­mi­vat isän­ti­nä pre­si­dent­ti Ro­nald Re­a­ga­nil­le Fin­lan­dia-ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Suo­men ja Yh­dys­val­to­jen ys­tä­vyys­vuo­den pää­juh­las­sa tou­ko­kuus­sa 1988. Lii­ton toi­mis­tos­ta ja­et­tiin ha­luk­kail­le pre­si­den­tin vie­rai­lun ai­ka­na yli 8 000 USA-pie­nois­lip­pua. Pre­si­dent­ti Re­a­gan ja hä­nen seu­ru­een­sa sai­vat lah­jak­si Lii­ton asus­tei­ta.

 Muut Suo­mes­sa vir­ka­kau­del­laan käy­neet Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tit ovat Ge­or­ge H. W Bush (1990, 1992), Bill Clin­ton (1997) ja Do­nald Trump (2018).

Re­a­ga­nin puhe Fin­lan­dia-ta­lol­la vuon­na 1988

”Hyvä ys­tä­vät, mi­nul­le on suu­ri ilo ter­veh­tiä tei­tä juh­lies­sam­me Suo­men ja Yh­dys­val­tain vä­lis­tä ys­tä­vyys­vuot­ta. Tänä vuon­na on ku­lu­nut 350 vuot­ta sii­tä, kun en­sim­mäi­set suo­ma­lai­set saa­pui­vat uu­teen maa­il­maan ja pe­rus­ti­vat De­la­wa­ren siir­to­kun­nan. 

Kan­so­jem­me vä­li­set si­teet ulot­tu­vat 350 vuo­den pää­hän. Vuon­na 1638 suo­ma­lai­set siir­to­lai­set pe­rus­ti­vat Uu­si Ruot­si-siir­to­kun­nan De­la­wa­re-joen laak­soon. He toi­vat eu­roop­pa­lai­sen si­vis­tyk­sen alu­eel­le, joka oli ol­lut laa­jaa erä­maa­ta. Hei­dän roh­keu­ten­sa ja si­sun­sa ovat osa kan­sal­lis­ta omi­nai­suut­tam­me. Olem­me kii­tol­li­suu­den­ve­las­sa näil­le suo­ma­lai­sil­le siir­to­lai­sil­le. Mut­ta Suo­men an­ti Ame­ri­kal­le ei kui­ten­kaan lop­pu­nut tä­hän siir­to­kun­taan. Vuo­sien var­rel­la sa­dat tu­han­net suo­ma­lai­set ovat tul­leet siir­to­lai­si­na Yh­dys­val­toi­hin, ja ame­ri­kan­suo­ma­lai­set vai­kut­ta­vat edel­leen tär­ke­äl­lä ta­val­la elä­määm­me ja kult­tuu­riim­me.

Vaik­ka De­la­wa­ren siir­to­kun­nas­ta on vä­hän jäl­kiä jäl­jel­lä, sen pe­rin­tö elää. Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen pe­rin­tö, jon­ka nuo siir­to­lai­set toi­vat Ame­rik­kaan, on meil­le yh­tei­nen tä­nään­kin.

Suo­ma­lai­sil­la ja ame­rik­ka­lai­sil­la on yh­tei­set pää­mää­rät, toi­veet ja ar­vot. Us­kom­me rau­han maa­il­maan, yk­si­lön va­pau­teen, ih­mi­soi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­seen ja oi­keu­teen. Län­si­mai­na meil­lä on yh­tei­nen kult­tuu­ri ja de­mok­raat­ti­nen pe­rin­tö. Me olem­me ys­tä­viä ja lä­hei­siä kump­pa­nei­ta.

Suo­mea ar­vos­te­taan suu­res­ti maas­sa­ni. Suo­mi tun­ne­taan lah­jak­kais­ta tai­tei­li­jois­taan, suun­nit­te­li­jois­taan, ur­hei­li­jois­taan, tuot­tei­den tyy­lis­tä ja laa­dus­ta ja jär­vien­sä ja met­sien­sä luon­no­nih­meis­tä. Me ame­rik­ka­lai­set ihai­lem­me suo­ma­lais­ten roh­keut­ta, sit­keyt­tä ja pe­rää­nan­ta­mat­to­muut­ta, jota te olet­te his­to­ri­an­ne ai­ka­na osoit­ta­neet. Tie­däm­me näi­den omi­nai­suuk­sien ole­van tä­nään yh­tä vah­vo­ja kuin en­nen­kin. Tu­em­me Suo­men it­se­näi­syyt­tä ja puo­lu­eet­to­muus­po­li­tiik­kaa. Ja te voit­te ol­la yl­pei­tä sii­tä, et­tä Suo­mel­la on maa­il­mas­sa myön­tei­nen ja ra­ken­ta­va roo­li.

Olen iloi­nen, et­tä mi­nul­la oli ti­lai­suus pu­hua teil­le täs­sä tär­ke­äs­sä ti­lai­suu­des­sa. Sal­li­kaa mi­nun lo­pet­taa sa­no­mal­la: On­nek­si ol­koon. Teil­le, jot­ka olet­te kool­la Fin­lan­dia-ta­lol­la ja kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le. Ju­ma­la tei­tä siu­nat­koon.” Ro­nald Re­a­gan