– Bii­sien kir­joit­ta­misp­ro­ses­sia voi­si mel­kein ver­ra­ta te­ra­pi­a­ses­si­oon, nau­rah­ta­vat mu­sii­kin mo­ni­o­saa­jat Tee­mu Bru­ni­la ja Nico Stadi, jot­ka oli­vat mu­ka­na te­ke­mäs­sä kap­pa­lei­ta su­per­täh­ti Ky­lie Mi­no­gu­en lo­ka­kuus­sa 2020 jul­kais­tul­le Dis­co-al­bu­mil­le.

SAM jär­jes­ti tors­tai­na 15.4. we­bi­naa­rin, jos­sa osal­lis­tu­jil­la oli har­vi­nai­nen ti­lai­suus pääs­tä kuu­le­maan The Crash -yh­ty­ees­tään tun­ne­tul­ta lau­la­ja ja sä­vel­tä­jä-sa­noit­ta­ja Tee­mu Bru­ni­lal­ta sekä Gram­my-eh­dok­kaa­na ol­leel­ta mu­siik­ki­tuot­ta­ja Nico Sta­dil­ta, mi­ten mu­sii­kin te­ke­mi­nen su­jui ko­ro­na-ai­ka­na etä­nä maa­il­man­täh­den kans­sa. Li­ve­nä etä­nä, ai­van ku­ten Ky­lie Mi­no­gu­en kans­sa­kin oli toi­mit­tu. Mi­no­gu­en li­säk­si Bru­ni­la ja Stadi ovat teh­neet yh­des­sä me­nes­tyk­sek­kääs­ti bii­se­jä ame­rik­ka­lai­sil­le ar­tis­teil­le ku­ten Flo Rida ja Ja­son De­ru­lo.

Alun pe­rin suun­ni­tel­ma ei ol­lut teh­dä kap­pa­lei­ta Mi­no­gu­en kans­sa etä­nä. Aust­ra­li­a­lais­täh­den oli mää­rä tul­la Los An­ge­le­siin ää­nit­tä­mään kap­pa­leet, mut­ta ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia sot­ki suun­ni­tel­mat ja lo­pul­ta Bru­ni­la oli Tu­rus­sa, Mi­no­gue Lon­toos­sa ja Stadi Los An­ge­le­sis­sa. Pan­de­mi­an al­kuun as­ti Bru­ni­la per­hei­neen oli asu­nut Los An­ge­le­sis­sa Nico Sta­din ta­voin, mut­ta 48 tun­nis­sa Bru­ni­lat lait­toi­vat elä­män­sä pa­ket­tiin Ame­ri­kas­sa ja suun­ta­si­vat vii­mei­sel­le Eu­roop­paan läh­te­väl­le len­nol­le.

– Tuo het­ki oli se, jol­loin koko pan­de­mia konk­re­ti­soi­tui mi­nul­le, ker­too Bru­ni­loi­den muut­to­a­pu­na toi­mi­nut Nico Stadi.

Ti­lai­suu­des­sa käy hy­vin il­mi, et­tä Bru­ni­las­ta ja Sta­dis­ta on tul­lut hy­viä ys­tä­viä. Mie­het ker­to­vat, et­tä he tu­tus­tui­vat, kun kak­si suo­ma­lais­ta koh­ta­si maa­il­mal­la. Yh­dis­tä­vä­nä te­ki­jä­nä oli suu­ri rak­kaus mu­siik­kiin, joka on myös syy, mik­si mie­het ovat py­sy­neet tuu­li­sel­la alal­la, jos­sa ”99 pro­sent­tia ajas­ta ei ta­pah­du se, mitä odo­tat”, ku­ten Bru­ni­la asi­aa ku­vai­lee.

Tii­mi­työ­tä uu­des­sa ajas­sa

Pop­mu­sii­kin te­ke­mi­nen on kan­sain­vä­lis­tä tii­mi­työ­tä, jota en­nen teh­tiin niin, et­tä mu­sii­kin­te­ki­jät ko­koon­tui­vat kir­joit­ta­maan kap­pa­lei­ta yh­des­sä. Pan­de­mi­an myö­tä fyy­si­set co-write-ses­si­ot siir­tyi­vät Zoo­miin, jos­ta tuli myös Mi­no­gu­en Dis­co-al­bu­min syn­nyn kan­nal­ta tär­kein koh­taa­mis­paik­ka ja työ­ka­lu.

Bii­sin kir­joi­tus- ja ää­ni­tys­ti­lan­teet ovat luon­teel­taan hen­ki­lö­koh­tai­sia ja herk­kiä ta­pah­tu­mia. Ih­mi­set ovat emo­ti­o­naa­li­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ti­las­sa, kun pu­hu­taan yk­si­tyi­se­lä­mäs­tä ja tun­teis­ta, mie­het avaa­vat mu­sii­kin­te­kop­ro­ses­sia.

– Hy­vil­lä kir­joit­ta­jil­la ja tuot­ta­jil­la on ai­na tun­ne­ä­lyä mu­ka­na nois­sa het­kis­sä, jol­loin tois­ta lu­e­taan kul­ma­kar­vo­jen asen­toa myö­ten. Zoo­mis­sa se on vai­ke­am­paa, mut­tei mah­do­ton­ta. Tun­tei­ta ja läs­nä­o­loa pi­tää tuo­da esil­le ko­ros­te­tus­ti. Ja pi­tää muis­taa hy­myil­lä riit­tä­väs­ti, Bru­ni­la nau­raa.

Kaik­ki kai­paa­vat roh­kai­sua ja in­hi­mil­lis­tä koh­taa­mis­ta, oli­pa ky­sees­sä kuin­ka me­nes­ty­nyt ih­mi­nen ta­han­sa. Pan­de­mi­an kes­kel­lä Mi­no­gue, Bru­ni­la ja Stadi up­pou­tui­vat mu­sii­kin te­ke­mi­seen ja vä­lil­lä kä­sit­te­li­vät yh­des­sä pel­ko­jaan. Etä­le­vy­tys­ses­sio toi­mi heil­le pa­ko­paik­ka­na ul­ko­puo­lel­la rie­hu­vas­ta ti­lan­tees­ta ja toi­saal­ta mah­dol­li­suu­te­na kä­si­tel­lä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ra­di­kaa­lia muu­tos­ta.

Nyt etä­nä toi­mi­mi­nen on jo nor­maa­lia. Bru­ni­la ja Stadi ovat it­se asi­as­sa ty­käs­ty­neet Zoom-kir­joit­ta­mi­seen. He us­ko­vat etä­työn tul­leen jää­däk­seen, sil­lä niin pal­jon te­hok­kaam­paa se on. Iro­ni­ses­ti Zoo­mis­sa kir­joit­ta­mi­nen on saa­nut te­ki­jät kiin­nit­tä­mään vä­hem­män huo­mi­o­ta tek­no­lo­gi­aan ja enem­män it­se bii­siin. Hit­te­jä syn­tyy nä­kö­jään näin­kin.

 

Mi­ten suh­tei­ta ja on­nis­tu­mi­sia ra­ken­ne­taan ja on­nis­tuu­ko se etä­nä?

Bru­ni­laa ja Sta­dia kuun­nel­les­sa ei voi ol­la ajat­te­le­mat­ta, mi­ten ar­vo­kas­ta on löy­tää luot­to­hen­ki­löi­tä, joi­den kans­sa hom­ma toi­mii ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa. Sa­mal­la he­rää ky­sy­mys, mi­ten tuo­hon pis­tee­seen pääs­tään?

– Et tar­vit­se koko maa­il­maa me­nes­ty­äk­se­si, tar­vit­set pie­nen kriit­ti­sen po­ru­kan, jon­ka kans­sa yh­teis­työ toi­mii hy­vin. On ar­vo­kas­ta op­pia tun­te­maan omat ja mui­den vah­vuu­det ja heik­kou­det. Se luo it­se­var­muut­ta ja ren­tout­ta co-wri­ting ses­si­ois­sa toi­mi­mi­seen, mie­het ker­to­vat.

Suo­mi on so­pi­van pie­ni mark­ki­na-alue, jos­ta on hyvä läh­teä liik­keel­le. Koh­taa­mi­set kas­vo­tus­ten ovat tär­kei­tä suh­tei­den luo­mi­ses­sa ja kun on tul­tu tu­tuik­si, on hel­pom­pi jat­kaa etä­nä ja saa­da kut­su­ja uu­siin kiin­nos­ta­viin ti­lai­suuk­siin.  

On myös tiet­ty­jä omi­nai­suuk­sia, joi­ta ke­hit­tä­mäl­lä tie maa­il­mal­le avau­tuu hel­pom­min. Tar­vi­taan it­se­var­muut­ta, hy­viä kom­mu­ni­koin­ti­tai­to­ja, avoi­muut­ta ja so­si­aa­li­sia tai­to­ja, jois­sa ame­rik­ka­lai­set usein lois­ta­vat. Kom­mu­ni­koin­nis­ta on tul­lut ame­rik­ka­lais­ten su­per­voi­ma, sil­lä sitä har­joi­tel­laan kou­lus­sa suo­si­mal­la esi­tel­mien pi­tä­mis­tä ja his­si­pu­hei­den har­joit­te­le­mis­ta. Suo­ma­lai­nen osaa­mi­nen maa­il­mal­la liit­tyy usein tek­niik­kaan ja uu­sil­le luo­vil­le songw­ri­te­reil­le oli­si­kin ti­laa.

– Ter­vet­tä it­se­tun­toa ei voi lii­ak­si ko­ros­taa. Bän­di­ai­ka opet­ti mi­nul­le sen, et­tä it­se­var­muut­ta tu­lee vain te­ke­mäl­lä ja esiin­ty­mäl­lä, Bru­ni­la kan­nus­taa.

Nico Stadi jat­kaa, et­tä maa­il­man par­hai­siin Zoom-ses­si­oi­hin pää­se­mi­seen pä­tee sa­mat lai­na­lai­suu­det kuin ural­la ete­ne­mi­seen yleen­sä­kin. Pi­tää teh­dä poh­ja­työt hy­vin, tul­la omal­la alal­laan tai­ta­vak­si, ol­la joh­don­mu­kai­nen ja ra­ken­taa ver­kos­toa, vaik­ka ei ko­ki­si­kaan heti ole­van­sa hyvä sii­nä.

– Opet­te­le ker­to­maan ta­ri­na­si ja ole ai­to oma it­se­si, roh­kai­see Ame­ri­kas­sa kak­si kol­ma­so­saa elä­mäs­tään viet­tä­nyt Stadi. Mies ker­too ole­van­sa yl­peä ”suo­ma­lai­suuk­sis­taan” it­ses­sään, vaik­ka se tar­koit­tai­si­kin sitä, et­tä it­sen­sä mark­ki­noi­mi­nen tun­tuu vä­lil­lä vai­ke­al­ta.

Suo­ma­lais­ten eri­kois­ky­ky on kui­ten­kin myös sisu, ja sii­tä jos jos­ta­kin, on hyö­tyä niin pan­de­mia-ajas­sa kuin mu­siik­ki­bis­nek­ses­sä yleen­sä­kin. 

Bru­ni­lan ja Sta­din 5 vink­kiä me­nes­ty­mi­seen

1. Mu­siik­ki­bis­nek­ses­sä tär­kein­tä on hy­vät bii­sit. Kan­nat­taa siis käyt­tää ai­ka en­nem­min har­joit­te­luun ja te­ke­mi­seen kuin sii­hen, et­tä luo mie­li­ku­vaa me­nes­tyk­ses­tä. Some on hyvä työ­ka­lu, mut­ta kova ai­ka­syöp­pö. Kan­nat­taa va­roa, et­tei sii­hen jää kiin­ni lii­ak­si.

2. Luo­val­la alal­la ei ole yh­tä re­sep­tiä, jota seu­raa­mal­la me­nes­tys­tä al­kai­si au­to­maat­ti­ses­ti sa­taa. Sii­nä mis­sä lää­kä­ri­kou­lu­tuk­ses­sa avain on opis­kel­la tie­tyt asi­at huo­lel­la by the book, tai­de­puo­lel­la on vain ol­ta­va pa­ras, au­tent­ti­nen ver­sio it­ses­tä­si. (Niin kor­nil­ta kuin se voi kuu­los­taa­kin.)

3. Joku tuot­ta­ja saa var­mas­ti vai­nun, jos olet tosi hyvä ja kol­kut­te­let vä­hän ovia. Kun poh­ja on luo­tu ko­ti­mark­ki­nal­la, on hel­pom­pi siir­tyä maa­il­mal­le, jos­sa taso ja kil­pai­lu on tosi ko­vaa.

4. Mu­siik­ki on tun­tei­den siir­tä­mis­tä. Täy­tyy elää ja ko­kea, et­tä on jo­tain lau­let­ta­vaa. Är­syk­kei­tä ais­teil­le, luo­vuu­del­le ja ins­pi­raa­ti­ol­le voi hank­kia mu­se­ois­ta, lef­fois­ta ja vaik­ka eri­lai­sis­ta ra­vin­to­lois­ta.

5. On tär­ke­ää tu­kea ja aut­taa mui­ta. Kun yk­si suo­ma­lai­nen me­nes­tyy maa­il­mal­la, se tuo me­nes­tys­tä muil­le­kin. On­nis­tu­mis­ten kaut­ta pys­ty­tään nos­ta­maan uu­sia ih­mi­siä ses­si­oi­hin, jois­sa luo­daan hit­te­jä.

--------------------------------------

Tee­mu Bru­ni­la on lau­la­ja, muu­sik­ko, tuot­ta­ja ja sä­vel­tä­jä-sa­noit­ta­ja. Hän tuli tun­ne­tuk­si suo­ma­lai­sen The Crash-yh­ty­een so­lis­ti­na, ki­ta­ris­ti­na ja kos­ke­tin­soit­ta­ja­na. Li­säk­si Bru­ni­la sä­vel­si ja sa­noit­ti The Cras­hin kap­pa­leet.

The Cras­hin lo­pet­ta­mi­sen jäl­keen (2009) Bru­ni­la on teh­nyt mit­ta­van uran lau­lun­kir­joit­ta­ja­na. Hän on sä­vel­tä­nyt ja sa­noit­ta­nut kap­pa­lei­ta tun­ne­tuil­le suo­ma­lai­sil­le ja kan­sain­vä­li­sil­le ar­tis­teil­le ku­ten Jen­ni Var­ti­ai­nen (Ih­mis­ten edes­sä, Du­ran Du­ran) JVG (Heh­kuu, Tar­ke­nee), Sun­ri­se Ave­nue (Li­fe­sa­ver), Da­vid Gu­et­ta (I’ll Keep Lo­ving You) ja De­or­ro (Turn Back Time).

Bru­ni­la oli mu­ka­na kir­joit­ta­mas­sa Ja­son De­ru­lon me­ga­hi­tik­si nous­sut­ta Take Me Dan­cing-kap­pa­let­ta, jol­la on Spo­ti­fys­sa yli 338 mil­joo­naa la­taus­ta. Ky­lie Mi­no­gu­en 2020 il­mes­ty­neel­le Dis­co-al­bu­mil­le Bru­ni­la kir­joit­ti nel­jä bii­siä (Ma­gic, Miss a Thing, Real Groo­ve, Till You Love So­me­bo­dy). Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan Bru­ni­la on Suo­men mer­kit­tä­vin kan­sain­vä­li­nen lau­lun­kir­joit­ta­ja.

Nico Stadi on Gram­my-eh­dok­kaa­na ol­lut mu­sii­kin tuot­ta­ja, sa­noit­ta­ja, sä­vel­tä­jä ja muu­sik­ko. Sta­din mu­siik­kiu­ra al­koi bii­sin kir­joit­ta­ja­na ja rum­pa­li­na lu­ki­o­bän­di Dan­ger Ra­dion kans­sa Yh­dys­val­to­ja kier­tä­en.

Myö­hem­min Stadi siir­tyi ko­ko­naan mu­sii­kin tuot­ta­mi­seen. Hän on sä­vel­tä­nyt ja tuot­ta­nut mu­siik­kia useil­le tu­tuil­le kan­sain­vä­li­sil­le ar­tis­teil­le ku­ten Jus­tin Bie­ber (Get Used To it, Child­ren), Lind­sey Stir­ling (So­met­hing Wild), Ma­e­jor (Me And You) ja Ja­son De­ru­lo (Talk Dir­ty).

Kak­si Sta­din Jus­tin Bie­be­rin Pur­po­se-le­vyl­le tuot­ta­maa kap­pa­let­ta (Child­ren ja Get Used To It) toi myös Gram­my-eh­dok­kuu­den vuon­na 2017.

Li­säk­si Nico Stadi oli mu­ka­na tuot­ta­mas­sa Trans­pa­rent-ni­mis­tä tv-sar­jaa. Par­hail­laan hä­nel­lä on työn al­la mu­si­kaa­li­ver­sio Hu­mi­se­va Har­ju-ro­maa­nis­ta (Wut­he­ring Heights).