Maa­il­man­ta­lou­den myl­ler­ryk­ses­sä, ge­o­po­liit­tis­ten ris­kien kas­va­es­sa län­nen ja idän, de­mok­ra­ti­oi­den ja au­to­ri­taa­ris­ten mai­den vä­li­ses­sä kau­pas­sa, Eu­roo­pan uni­o­nin ja Suo­men on jär­ke­vää tii­vis­tää ja mo­ni­puo­lis­taa kaup­pa­suh­tei­taan Yh­dys­val­to­jen kans­sa. Eri­tyi­ses­ti Suo­mel­la on nyt et­sik­ko­ai­kan­sa tii­vis­tää USA-yh­teis­työ­tä eri ta­voin.

Jo rei­lu vuo­si sit­ten EU ja USA käyn­nis­ti­vät uu­den­lai­sen, kaup­paa ja tek­no­lo­gi­aa kos­ke­van ”EU-USA Trade and Tech­no­lo­gy Coun­cil” -yh­teis­työn. Sen avul­la py­ri­tään li­sää­mään kah­den­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä mark­ki­noi­den sään­te­lys­sä ja sa­mal­la luo­maan kan­sain­vä­li­sel­le kau­pal­le uu­sia pe­li­sään­tö­jä esi­mer­kik­si te­ko­ä­lys­tä tai kier­to­ta­lou­des­ta.

Suo­men­kin elin­kei­no­e­lä­mä voi tä­män yh­teis­työn kaut­ta puut­tua mah­dol­li­siin on­gel­miin kah­den­vä­li­ses­sä kau­pas­sa, mut­ta ol­la myös ak­tii­vi­nen, kun EU ja USA lin­jaa­vat yh­tei­siä pe­li­sään­tö­jä ta­lou­den di­gi­ta­li­saa­ti­os­ta ja il­mas­to­neut­raa­lis­ta, vih­re­äs­tä ta­lou­des­ta. Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­tos­sa ke­rääm­me par­hail­laan suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten toi­vei­ta ja nä­ke­myk­siä, joi­ta EU:n kaut­ta voim­me nos­taa esil­le kes­kus­te­luis­sa Yh­dys­val­to­jen kans­sa.

Suomella ainutlaatuinen tilaisuus syventää suhdetta Yhdysvaltojen kanssa

Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na Suo­men toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti useis­ta eri syis­tä, jois­ta kes­kei­sin on Ve­nä­jän aloit­ta­ma Uk­rai­nan sota Eu­roo­pas­sa.

Suo­men kan­nal­ta hy­vin val­mis­tel­tu ja erit­täin on­nis­tu­nees­ti ajoi­tet­tu hä­vit­tä­jä­han­kin­ta loi jo poh­jan ai­van uu­den­lai­sel­le kump­pa­nuu­del­le Yh­dys­val­to­jen kans­sa. Tämä maa­il­man en­sim­mäi­nen vii­den­nen hä­vit­tä­jä­su­ku­pol­ven häi­ve­hä­vit­tä­jä F-35 on Yh­dys­val­to­jen yl­pey­den ai­he ja Suo­mi pää­see tä­män joh­dos­ta ra­ken­ta­maan uu­den­lais­ta yh­teis­työ­tä ame­rik­ka­lais­ten kans­sa.

Suo­men no­pe­as­ti val­mis­tel­tu ja pää­tet­ty Nato-ha­ke­mus an­toi myös Yh­dys­val­loil­le sel­ke­än vies­ti Suo­men va­lit­se­mas­ta lin­jas­ta suur­val­ta­jän­nit­tei­den kas­va­vas­sa maa­il­mas­sa, mis­tä esi­merk­ki­nä on Yh­dys­val­lois­sa poik­keuk­sel­li­sen no­pe­as­ti ja su­ju­vas­ti su­ju­nut Suo­men Nato-ha­ke­muk­sen hy­väk­sy­mi­nen. Yh­dys­val­lois­sa ei ole enää tar­peen poh­tia, ke­nen jou­kois­sa po­liit­ti­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti Suo­mi ha­lu­aa sei­soa ge­o­po­li­tii­kan pyör­teis­sä.

F-35-kau­pat ja Nato-jä­se­nyys ovat­kin vah­vis­ta­neet Suo­men maa­ku­vaa Yh­dys­val­lois­sa enem­män kuin eh­kä yk­si­kään vi­ral­li­nen maa­ku­va­kam­pan­ja on kos­kaan on­nis­tu­nut te­ke­mään. Täl­lä het­kel­lä Yh­dys­val­lois­sa on poik­keuk­sel­li­sen pal­jon kiin­nos­tus­ta Suo­mea koh­taan, vaik­ka vie­lä tovi sit­ten pe­lät­tiin so­taa käy­vän naa­pu­rim­me Ve­nä­jän kas­vat­ta­neet Suo­men maa­ris­kiä mer­kit­tä­väs­ti ame­rik­ka­lais­ten si­joit­ta­jien sil­mis­sä. Toki At­lan­tin toi­sel­ta puo­len kat­sot­tu­na olem­me yhä pie­ni maa ison ja ag­g­res­sii­vi­sen naa­pu­ri­maan vie­res­sä, mut­ta F-35-kau­pat ja Nato-jä­se­nyys tuo­vat yh­teis­kun­taam­me tur­vaa ja en­na­koi­ta­vuut­ta sekä rau­hoit­ta­vat si­joit­ta­jien mie­liä.

F-35-kaupat avaavat ovia laajemmalle yritysyh­teis­työlle

Hä­vit­tä­jä­han­kin­nois­sa ei enää tun­ne­ta pe­rin­tei­siä vas­ta­kaup­po­ja, mut­ta käy­tän­nös­sä Suo­mi­kin on so­pi­nut F-35-hä­vit­tä­jä­kaup­po­jen yh­tey­des­sä, et­tä hä­vit­tä­jien tar­jo­a­ja Lock­heed Mar­tin -jät­ti­kon­ser­ni kump­pa­nei­neen te­kee suo­ma­lais­toi­mi­joi­den ku­ten Pat­ri­an ja Ins­tan kans­sa suo­raan hä­vit­tä­jä­han­kin­taan ja kan­sal­li­seen tur­val­li­suu­teen liit­ty­vää puo­lus­tus­te­ol­lis­ta yh­teis­työ­tä noin 30 pro­sent­tia han­kin­nan ko­ko­nai­sar­vos­ta eli noin 3 mil­jar­dil­la eu­rol­la. Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on ar­vi­oi­nut tä­män hä­vit­tä­jä­kaup­po­jen ja puo­lus­tus­te­ol­li­sen yh­teis­työn suo­ran ko­ti­mai­sen työl­li­syys­vai­ku­tuk­sen ole­van 4 500 hen­ki­lö­työ­vuot­ta ja vä­lil­li­sen 1 500 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.

Kun Tans­ka ja Nor­ja hank­ki­vat muu­ta­ma vuo­si sit­ten Yh­dys­val­loil­ta F-35-hä­vit­tä­jiä, nämä so­pi­vat laa­jem­mas­ta kau­pal­li­ses­ta yri­ty­syh­teis­työs­tä Lock­heed Mar­ti­nin ja sen kump­pa­nei­den kans­sa. Vas­taa­val­la ta­val­la Suo­men on nyt syy­tä sy­ven­tää kau­pal­lis­ta ja te­ol­lis­ta yh­teis­työ­tä Yh­dys­val­to­jen kans­sa.

Puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den ohel­la ame­rik­ka­lai­sia yri­tyk­siä kiin­nos­taa Suo­men mo­ni­puo­li­nen tek­no­lo­gi­nen osaa­mi­nen älyinf­ras­ta di­gi­ta­li­saa­ti­oon ja bi­o­ta­lou­teen. Lock­heed Mar­ti­nin edus­ta­jat ovat Suo­men-vie­rai­lui­den yh­des­sä ko­ros­ta­neet si­vii­li­puo­len kas­va­vaa mer­ki­tys­tä tek­no­lo­gi­an ja in­no­vaa­ti­oi­den läh­tee­nä tu­le­vai­suu­den puo­lus­tus­te­ol­li­suu­del­le sekä vah­vaa kiin­nos­tus­ta Suo­men osaa­mis­ta koh­taan.

Täl­löin tar­koi­te­taan val­ti­on suo­ran han­kin­tap­ro­ses­sin ul­ko­puo­lis­ta kau­pal­lis­ta ja te­ol­lis­ta yh­teis­työ­tä, joka voi kos­ket­taa esi­mer­kik­si te­le­vies­tin­tää tai te­ko­ä­lyn sekä da­tan hyö­dyn­tä­mis­tä, ym­pä­ris­tö- ja ener­gi­a­tek­no­lo­gi­aa, ava­ruus- tai ark­tis­ta tek­no­lo­gi­aa tai jopa inf­rast­ruk­tuu­ri­rat­kai­sui­ta. Si­vii­li­te­ol­li­suu­den rat­kai­sut ja tek­no­lo­gia ovat ny­kyi­sin kes­kei­nen osa puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den uu­dis­tu­mis­ta ja kil­pai­lu­ky­vyn vah­vis­ta­mis­ta.

Sa­mal­la on muis­tet­ta­va, et­tä Nato-jä­se­nyy­den kaut­ta Suo­mi pää­see mu­kaan mui­den Nato-mai­den puo­lus­tus­te­ol­li­siin han­kin­toi­hin, mikä ei ol­lut ai­kai­sem­min mah­dol­lis­ta. Yh­teis­työ Yh­dys­val­to­jen kans­sa ei ai­na­kaan hei­ken­nä mah­dol­li­suuk­si­am­me pär­jä­tä näis­sä han­kin­nois­sa.

Suomen vahvistettava pikaisesti läsnäoloaan Yhdysvalloissa

Tans­kan ja Nor­jan mal­lin mu­kai­nen uu­si yri­ty­syh­teis­työ vaa­tii Suo­mel­ta uu­den­lais­ta osaa­mis­ta ja re­surs­se­ja Yh­dys­val­lois­sa. Suo­men on ol­ta­va nyt vah­vem­min läs­nä Yh­dys­val­lois­sa. Sik­si en­sim­mäi­nen käy­tän­nön toi­mi tu­lee ole­maan syk­syn ai­ka­na uu­den kau­pal­li­sen asi­an­tun­ti­ja­re­surs­sin hank­ki­mi­nen Was­hing­to­niin edis­tä­mään Suo­men kau­pal­li­sia int­res­se­jä yh­des­sä Suo­men suur­lä­he­tys­tön ja Bu­si­ness Fin­lan­din sekä mui­den kump­pa­nei­den kans­sa.

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to EK sekä Suo­men joh­ta­vat ta­lou­sa­lu­eet ja yri­tys­kes­kit­ty­mät, niin sa­no­tut Kuu­tos­kau­pun­git Es­poo, Hel­sin­ki, Van­taa sekä Ou­lu, Tam­pe­re ja Tur­ku, ovat mu­ka­na yh­des­sä ra­ken­ta­mas­sa tätä yh­teis­työ­tä ja ra­hoit­ta­mas­sa uu­den kau­pal­li­sen asi­an­tun­ti­jan saa­mis­ta Yh­dys­val­toi­hin. Tä­män asi­an­tun­ti­jan toi­vo­taan aloit­ta­man vuo­den­vaih­tees­sa Lock­heed Mar­tin-yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­nen Was­hing­to­nis­sa.

Seu­raa­vien 2-4 vuo­den ai­ka­na Suo­men on hyö­dyn­net­tä­vä kau­pal­li­ses­ti­kin tämä kas­va­va kiin­nos­tus Suo­mea ja sen tek­no­lo­gi­as­ta osaa­mis­ta koh­taan. Tämä avaa uu­sia ovia Suo­men vien­nil­le ja myös in­ves­toin­neil­le­kin sekä in­no­vaa­tio- ja tut­ki­mu­syh­teis­työl­le Yh­dys­val­to­jen kans­sa, joka jo nyt tai­taa ol­la laa­jas­ti ar­vi­oi­tu­na Suo­men tär­kein kaup­pa­kump­pa­ni.

Suo­men ta­va­ra- ja pal­ve­lu­kaup­pa sekä kes­ki­näi­set in­ves­toin­nit ovat kas­va­neet vii­me vuo­si­na Yh­dys­val­to­jen kans­sa, mis­tä tuo­reim­pa­na esi­merk­ki­nä For­tu­min ja Mic­ro­sof­tin yh­teis­han­ke Es­poos­sa. Tänä päi­vä­nä yli 250 suo­ma­lai­sy­ri­tys­tä on ty­tä­ryh­ti­ön kaut­ta läs­nä Yh­dys­val­lois­sa ja ne luo­vat yli 100 000 työ­paik­kaa maa­han, jos­sa ”Ame­ri­can Jobs First” on joh­ta­va pe­ri­aa­te myös pre­si­dent­ti Bi­de­nin kaup­pa- ja ta­lous­po­li­tii­kas­sa. Suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten lo­kaa­lin läs­nä­o­lon mer­ki­tys Yh­dys­val­lois­sa ko­ros­tuu en­ti­ses­tään.

Suo­mi on ot­ta­mas­sa sel­väs­ti ul­ko­maan­kau­pas­saan pari pii­rua län­teen, mikä on fik­su va­lin­ta uu­des­sa ge­o­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa mark­ki­noil­la, joil­la Ve­nä­jä eris­täy­tyy ja Kii­nan­kin ris­kit pi­tää uu­del­lee­nar­vi­oi­da. Seu­raa­vak­si Suo­men on osat­ta­va sy­ven­tää laa­jas­ti kau­pal­lis­ta ja te­ol­lis­ta yh­teis­työ­tä Yh­dys­val­to­jen kans­sa sekä yli­o­pis­to­jen ja opis­ke­li­joi­den yh­teis­työ­tä. Jo nuo­re­na han­ki­tut luon­te­vat kon­tak­tit ja ko­ke­muk­set var­mis­ta­vat yh­teis­työn su­ju­vuu­den myös seu­raa­vien su­ku­pol­vien kes­ken At­lan­tin ylit­se.

***
Timo Vuo­ri on Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to EK:n kaup­pa­po­li­tii­kan joh­ta­ja. Vuo­ri vas­taa kan­sain­vä­li­sen kau­pan ja kaup­pa­po­li­tii­kan vai­kut­ta­mi­ses­ta sekä sitä tu­ke­vas­ta yh­teis­työs­tä.