Suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kiin­nos­tus Yh­dys­val­to­jen mark­ki­noi­ta koh­taan on ilah­dut­ta­van voi­mak­kaas­sa nou­sus­sa. Yri­tys­ten ak­ti­voi­tu­mi­seen ja vien­nin kas­vuun on usei­ta syi­tä, jois­ta tär­keim­piä ovat USA:n suo­tui­sa ta­lous­ke­hi­tys ja ky­syn­nän kas­vu, Kii­nan mark­ki­noi­den vai­keu­tu­mi­nen ge­o­po­liit­ti­sis­ta jän­nit­teis­tä ja pan­de­mi­as­ta joh­tu­en sekä Ve­nä­jän mark­ki­nan sul­keu­tu­mi­nen maan Uk­rai­nas­sa käy­män hyök­käys­so­dan seu­rauk­se­na.

Suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten kan­nal­ta mer­kit­tä­vin yk­sit­täi­nen muu­tos USA:n mark­ki­noil­la on suur­val­lan en­nen nä­ke­mä­tön halu pa­nos­taa inf­rast­ruk­tuu­rin­sa ke­hit­tä­mi­seen. Taus­tal­la on pait­si pyr­ki­mys hi­das­tut­taa il­mas­ton­muu­tos­ta, mut­ta myös vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na ku­mu­loi­tu­nut in­ves­toin­ti­vel­ka kriit­ti­sen inf­rast­ruk­tuu­rin yl­lä­pi­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Jul­kis­ta ja yk­si­tyis­tä ra­haa koh­den­ne­taan­kin nyt val­ta­vas­ti eri­tyi­ses­ti di­gi­taa­li­sen ja vih­re­än siir­ty­män mah­dol­lis­ta­mi­seen.

Tämä kak­sois­siir­ty­mäk­si kut­sut­tu mas­sii­vi­nen muu­tos leik­kaa läpi usei­den te­ol­li­suu­den ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan alo­jen. Use­at ana­lyy­ti­kot ar­vi­oi­vat kak­sois­siir­ty­mään pa­nos­ta­mi­sen jat­ku­van voi­mak­kaa­na sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, et­tä en­si vuo­den vaa­le­ja seu­rai­si val­lan­vaih­dos. Täs­tä pi­tää huo­len de­mok­raat­tien ja re­pub­li­kaa­nien yh­tei­sym­mär­rys sii­tä, et­tei Yh­dys­val­loil­la ole va­raa an­taa pe­rik­si suur­val­ta­kil­pai­lus­sa Kii­naa vas­taan.

Suo­mel­la ja suo­ma­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on poik­keuk­sel­li­sen vah­vaa tar­joo­maa kak­sois­siir­ty­mään: 5G-tie­to­lii­ken­ne­ver­kot, da­ta­ta­lou­den, au­to­ma­ti­saa­ti­on ja te­ko­ä­lyn so­vel­luk­set, lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan äly­rat­kai­sut, uu­siu­tu­vien ener­gi­a­muo­to­jen tek­no­lo­gi­at, säh­köis­tä­mi­seen ja vä­hä­hii­li­syy­teen liit­ty­vät tuot­teet ja pal­ve­lut, bio- ja kier­to­ta­lou­den rat­kai­sut, ja niin edel­leen.

Kak­sois­siir­ty­mää edis­tä­vät rat­kai­sut edel­lyt­tä­vät muu­ta­kin kuin ky­syn­nän ja tar­jon­nan koh­taa­mis­ta b2b-, b2g- tai b2c-ta­sol­la. Sy­vyyt­tä tar­vi­taan, sil­lä kak­sois­siir­ty­mäs­sä on useim­mi­ten kyse myös mer­kit­tä­vis­tä yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ja po­liit­ti­sis­ta va­lin­nois­ta. Nämä va­lin­nat kyt­key­ty­vät luon­nol­li­ses­ti mo­niin sek­to­ri­po­li­tiik­koi­hin (eri­tyi­ses­ti ener­gia-, ym­pä­ris­tö-, luon­non­va­ra-, lii­ken­ne-, data-, yh­teys-, in­no­vaa­tio-, te­ol­li­suus-, ku­lut­ta­ja-, kil­pai­lu- ja val­ti­on­tu­ki­po­li­tiik­kaan), mut­ta ovat myös kiin­te­äs­ti yh­tey­des­sä tasa-ar­voa, yh­den­ver­tai­suut­ta ja so­si­aa­li­sia ky­sy­myk­siä kos­ke­viin ta­voit­tei­siin eri­tyi­ses­ti kun­ta ja alu­e­ta­sol­la

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus korostuvat 

Yh­dys­val­to­jen po­liit­ti­sen kah­ti­a­ja­on ja yh­teis­kun­nal­lis­ten jän­nit­tei­den joh­dos­ta kak­sois­siir­ty­mään liit­ty­viä hank­kei­ta tar­kas­tel­laan ene­ne­väs­sä mää­rin myös yk­si­löi­den ja eri yh­tei­sö­jen tasa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den nä­kö­kul­mas­ta. Näin toi­mi­taan esi­mer­kik­si Los An­ge­le­sis­sa, jos­sa kak­sois­siir­ty­mää vauh­dit­ta­vat 2026 jal­ka­pal­lon maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­so­jen ja 2028 olym­pi­a­lais­ten isän­nöi­mi­sen vaa­ti­muk­set.

Met­ro­po­lin po­liit­ti­set päät­tä­jät ko­ros­ta­vat yh­teen ää­neen, et­tä in­ves­toin­te­ja teh­dään inf­rast­ruk­tuu­riin vain, jos ne hyö­dyt­tä­vät kau­pun­ki­lai­sia myös ki­so­jen jäl­keen ja osal­taan vah­vis­ta­vat so­si­oe­ko­no­mis­ta, kult­tuu­ris­ta, et­nis­tä ja ro­dul­lis­ta tasa-ar­voa.

Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set ovat tart­tu­neet ha­na­kas­ti Los An­ge­le­sin ja Yh­dys­val­to­jen mui­den met­ro­po­lien kak­sois­siir­ty­män mark­ki­na­mah­dol­li­suuk­siin. Yri­tyk­sis­tä moni on saat­ta­nut al­ku­vai­hees­sa yl­lät­tyä yh­teis­kun­nal­lis­ten ja so­si­aa­lis­ten ky­sy­mys­ten mer­ki­tyk­ses­tä jul­kis­ten han­kin­to­jen kil­pai­lu­tuk­sis­sa, jois­sa nii­tä ko­ros­te­taan ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­sen, tek­no­lo­gi­sen suo­ri­tus­ky­vyn ja mui­den kri­tee­rien rin­nal­la. Tä­män tie­dos­tet­tu­aan suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­lä on usein hy­vät edel­ly­tyk­set vas­ta­ta vaa­ti­muk­siin.

Suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­ta­mal­lin ja lain­sää­dän­nön tasa-ar­voa ja ta­sa­ver­tai­suut­ta kos­ke­viin vaa­ti­muk­siin mu­kau­tu­mi­nen tar­jo­aa yri­tyk­sil­le hy­vät läh­tö­koh­dat Yh­dys­val­to­jen erit­täin kil­pai­luil­la mark­ki­noil­la toi­mi­mi­seen. Voi­daan pu­hua jopa laa­ja-alai­seen ESG-osaa­mi­seen (En­vi­ron­men­tal, So­ci­al, Go­ver­nan­ce –ky­vyk­kyys) pe­rus­tu­vas­ta si­sään­ra­ken­ne­tus­ta kil­pai­lu­ky­vys­tä, joka suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­lä on valt­ti­naan. Täs­tä ky­vyk­kyy­des­tä tu­lee vies­tiä en­tis­tä roh­ke­am­min ja te­rä­väm­min.

Luottamus on ratkaisevan tärkeä komponentti

Riit­tä­vä yh­teis­kun­nal­li­nen luot­ta­mus on pe­ru­se­del­ly­tys yk­si­löi­den ja vä­es­tö­ryh­mien ta­sa­ver­tai­sel­le ja yh­den­mu­kai­sel­le koh­te­lul­le. Yh­dys­val­lois­sa luot­ta­muk­sen taso saa kan­sa­lais­ten ja ins­ti­tuu­ti­oi­den mie­lis­sä yhä alem­pia ar­vo­sa­no­ja. Moni kes­kus­te­lu­kump­pa­ni on häm­mäs­ty­nyt kuul­les­saan suo­ma­lai­ses­ta luot­ta­mu­syh­teis­kun­nas­ta ja eri­tyi­ses­ti kan­sa­lais­ten vah­vas­ta luot­ta­muk­ses­ta po­liit­ti­sia pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä ja hal­lin­toa koh­taan. Vie­lä enem­män ih­me­tys­tä he­rät­tää se, et­tä myös hal­li­tus­vas­tuus­sa ole­vien puo­lu­ei­den ja jopa hal­li­tuk­sen ja op­po­si­ti­on vä­lil­lä on Suo­mes­sa pe­rin­tei­ses­ti val­lin­nut pe­rus­luot­ta­muk­sen il­ma­pii­ri kes­ki­näi­ses­tä kil­voit­te­lus­ta huo­li­mat­ta. 

On sel­vää, et­tä luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta on vii­me ai­koi­na kär­si­nyt tun­tu­via kol­hu­ja Suo­mes­sa­kin. Ke­hi­tys­kul­ku on he­rät­tä­nyt tar­peel­lis­ta kes­kus­te­lua sii­tä, et­tei luot­ta­mu­syh­teis­kun­taa tule pi­tää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä. Luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta ja luot­ta­mus Suo­meen ei­vät ole it­ses­sään var­si­nai­nen vien­ti­tuo­te. Luot­ta­mus on kui­ten­kin kes­kei­nen ja jopa rat­kai­se­van tär­keä kom­po­nent­ti, kun yri­tyk­set pyr­ki­vät päi­hit­tä­mään kil­pai­li­jan­sa. Yri­tyk­sen ko­ti­maal­la on mer­kit­tä­vä ja mo­ni­nai­nen roo­li yri­tyk­seen koh­dis­tu­van luot­ta­muk­sen syn­nyt­tä­mi­ses­sä ja vaa­li­mi­ses­sa

Pet­te­ri Or­pon hal­li­tuk­sen oh­jel­ma pai­not­taa vah­vas­ti Suo­men ja Yh­dys­val­to­jen kah­den­vä­li­sen suh­teen laa­ja-alais­ta ke­hit­tä­mis­tä ja sy­ven­tä­mis­tä. Kas­va­via odo­tuk­sia koh­dis­te­taan niin vi­ra­no­mai­siin, yri­tyk­siin, tut­ki­mus­lai­tok­siin kuin kan­sa­lai­syh­teis­kun­taan­kin. Uu­te­na ele­ment­ti­nä ta­voit­tei­siin pyr­ki­mi­ses­sä on Suo­men jä­se­nyys NATO:ssa, joka vah­vis­taa Yh­dys­val­lois­sa luot­ta­mus­ta Suo­mea ja suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä koh­taan ava­ten uu­den­lai­sia mark­ki­na­mah­dol­li­suuk­sia. Mikä on NATO-jä­se­nyy­den mark­ki­na-ar­vo Suo­mel­le? Sen konk­reet­tis­ta mer­ki­tys­tä mit­taam­me tu­le­vien kuu­kau­sien ja vuo­sien ku­lu­es­sa – it­seem­me, toi­siim­me ja ame­rik­ka­lai­siin kump­pa­nei­him­me vah­vas­ti luot­ta­en

Ok­ko-Pek­ka Sal­mi­mies toi­mii Suo­men pää­kon­su­li­na Los An­ge­le­sin pää­kon­su­laa­tis­sa. Suur­lä­het­ti­läs Sal­mi­mies edus­taa Suo­mea Yh­dys­val­to­jen kol­mes­sa­tois­ta län­ti­ses­sä osa­val­ti­os­sa ja hän on ol­lut ul­ko­mi­nis­te­ri­ön pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 1997 läh­tien