Ar­tik­ke­li on suo­men­nos Pew Re­se­arch Cen­ter-uu­tis­kir­jees­tä: Data of State of the Uni­on 7.2.2023.

***

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Bi­den piti tiis­tai­na (7.2.2023) toi­sen kan­sa­kun­nan ti­laa kä­sit­te­le­vän State of the Uni­on-pu­heen­sa. Pew Re­se­arch Cen­ter sel­vit­ti ame­rik­ka­lais­ten mie­li­pi­teis­tä maan tär­keim­mis­tä ky­sy­myk­sis­tä. 

Inf­laa­tio
Huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä inf­laa­ti­o­tah­ti näyt­tää hel­lit­tä­mi­sen merk­ke­jä, suu­ri osa ame­rik­ka­lai­sis­ta on edel­leen huo­lis­saan hin­nois­ta. 75 pro­sent­tia yh­dys­val­ta­lai­sis­ta ai­kui­sis­ta sa­noo ole­van­sa erit­täin huo­lis­saan elin­tar­vik­kei­den ja ku­lu­tus­ta­va­roi­den hin­nois­ta. 60 pro­sent­tia on yh­tä huo­lis­saan ben­sii­nin ja ener­gi­an hin­nois­ta sekä asu­mis­kus­tan­nuk­sis­ta.

Uk­rai­na
Enem­mis­tö ame­rik­ka­lai­sis­ta hy­väk­syy Bi­de­nin hal­lin­non re­ak­ti­ot Ve­nä­jän hyök­käyk­seen Uk­rai­naan. Kui­ten­kin nii­den ame­rik­ka­lais­ten osuus, joi­den mie­les­tä Yh­dys­val­lat tu­kee Uk­rai­naa lii­kaa, on kas­va­nut, ja muu­tos on suu­rel­ta osin re­pub­li­kaa­neis­sa. Mo­lem­mis­sa puo­lu­eis­sa - mut­ta eri­tyi­ses­ti re­pub­li­kaa­nien kes­kuu­des­sa - yhä har­vem­pi ame­rik­ka­lai­nen pi­tää konf­lik­tia enää mer­kit­tä­vä­nä uh­ka­na Yh­dys­val­to­jen eduil­le kuin maa­lis­kuus­sa 2022, pian Ve­nä­jän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan.

Ase­vä­ki­val­ta
Ame­rik­ka­lai­set kan­nat­ti­vat suu­rel­ta osin kong­res­sin hy­väk­sy­mää ja vii­me vuon­na voi­maan tul­lut­ta ase­la­kia, mut­ta he ei­vät ol­leet tuol­loin op­ti­mis­ti­sia sen suh­teen, et­tä uu­si laki vä­hen­täi­si ase­vä­ki­val­taa. Ame­rik­ka­lai­set oli­vat edel­leen eri­mie­li­siä sii­tä, vä­he­ni­si­vät­kö jouk­ko­am­pu­mi­set, jos ih­mis­ten oli­si vai­ke­am­pi saa­da asei­ta lail­li­ses­ti. 49 pro­sent­tia sa­noi, et­tä näin ta­pah­tui­si, kun taas 50 pro­sent­tia sa­noi, et­tä muu­tok­sia ei ta­pah­tui­si tai et­tä jouk­ko­am­pu­mi­sia ta­pah­tui­si enem­män.

Bud­jet­ti­va­je
Jul­ki­sen ta­lou­den ali­jää­män pie­nen­tä­mi­nen on kan­sa­lais­ten mie­les­tä tär­ke­äm­pää kuin vii­me vuo­si­na. Täl­lä het­kel­lä 57 pro­sent­tia ame­rik­ka­lai­sis­ta pi­tää sitä pre­si­den­tin ja kong­res­sin tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä tu­le­va­na vuon­na, kun vuo­si sit­ten vas­taa­va luku oli 45 pro­sent­tia. Vaik­ka huo­li on li­sään­ty­nyt mo­lem­mis­sa puo­lu­eis­sa, re­pub­li­kaa­nit pi­tä­vät asi­aa pal­jon to­den­nä­köi­sem­min en­si­si­jai­se­na kuin de­mok­raa­tit (71 % vs. 44 %).

Kii­na
Puo­let ame­rik­ka­lai­sis­ta sa­noo, et­tä Kii­nan so­ti­laal­li­nen voi­ma on erit­täin va­ka­va on­gel­ma Yh­dys­val­loil­le, kun taas 57 pro­sent­tia on sa­maa miel­tä Kii­nan ja Ve­nä­jän kump­pa­nuu­des­ta. Ai­na­kin 40 pro­sent­tia pi­tää Kii­nan ja Tai­wa­nin vä­li­siä jän­nit­tei­tä (43 %), Kii­nan ih­mi­soi­keus­po­li­tiik­kaa (42 %) ja Yh­dys­val­to­jen ta­lou­del­lis­ta kil­pai­lua Kii­nan kans­sa (41 %) erit­täin va­ka­vi­na on­gel­mi­na.

Tek­no­lo­gi­an sään­te­ly
Re­pub­li­kaa­nien nä­ke­mys sii­tä, on­ko tek­no­lo­gi­ay­ri­tyk­sil­lä myön­tei­nen vai­ku­tus maa­han vai ei, on ja­kau­tu­nut kah­tia, ja re­pub­li­kaa­nien nä­ke­myk­set ovat vii­me vuo­si­na muut­tu­neet kiel­tei­sem­mik­si. Vii­me ke­vää­nä teh­dys­sä ky­se­lys­sä 44 pro­sent­tia yh­dys­val­ta­lai­sis­ta ai­kui­sis­ta kan­nat­ti tek­no­lo­gi­ayh­ti­öi­den sään­te­lyn li­sää­mis­tä. Suu­ri enem­mis­tö sa­noi myös, et­tä on ai­na­kin jok­seen­kin to­den­nä­köis­tä, et­tä so­si­aa­li­sen me­di­an si­vus­tot sen­su­roi­vat po­liit­ti­sia nä­ke­myk­siä, joi­ta ne pi­tä­vät pa­hek­sut­ta­va­na.

Ri­kol­li­suu­den ja lait­to­mien huu­mei­den vä­hen­tä­mi­nen
Vuo­des­ta 2021 läh­tien ri­kol­li­suu­den vä­hen­tä­mi­nen on nous­sut en­si­si­jai­sek­si ta­voit­teek­si mo­lem­pien puo­lu­ei­den jä­sen­ten, mut­ta eri­tyi­ses­ti re­pub­li­kaa­nien kes­kuu­des­sa. Täl­lä het­kel­lä 65 pro­sent­tia re­pub­li­kaa­neis­ta ja 47 pro­sent­tia de­mok­raa­teis­ta sa­noo, et­tä ri­kol­li­suu­den vä­hen­tä­mi­sen pi­täi­si ol­la en­si­si­jai­nen ta­voi­te. 

Li­säk­si 53 pro­sent­tia ame­rik­ka­lai­sis­ta sa­noo, et­tä lait­to­mien huu­mei­den, ku­ten he­roi­i­nin, fen­ta­nyy­lin ja ko­kai­i­nin, saa­ta­vuu­den vä­hen­tä­mi­sen pi­täi­si ol­la en­si­si­jai­nen ta­voi­te.

Bi­de­nin hal­lin­non tut­ki­mi­nen
Re­pub­li­kaa­nit aloit­ti­vat uu­den edus­ta­jain­huo­neen enem­mis­tön­sä lu­paa­mal­la tut­kia Bi­de­nin pre­si­dent­ti­kaut­ta ja hä­nen per­het­tään. Ame­rik­ka­lai­set ovat kui­ten­kin enem­män huo­lis­saan sii­tä, et­tä re­pub­li­kaa­nit kes­kit­ty­vät hal­lin­non tut­ki­mi­seen lii­kaa kuin lii­an vä­hän. Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa de­mok­raa­teis­ta on tätä miel­tä, kun taas re­pub­li­kaa­nit ovat to­den­nä­köi­sem­min huo­lis­saan sii­tä, et­tä re­pub­li­kaa­nit ei­vät kes­ki­ty tar­peek­si näi­hin tut­ki­muk­siin.

Maa­han­muut­to
Maa­han­muut­toon puut­tu­mi­nen on en­si­si­jai­nen ta­voi­te 53 pro­sen­til­le kan­sa­lai­sis­ta, mut­ta puo­lu­ei­den vä­lil­lä on suu­ri ero. 70 pro­sent­tia re­pub­li­kaa­neis­ta pi­tää asi­aa en­si­si­jai­se­na, kun taas de­mok­raat­tien osuus on 37 pro­sent­tia. Yh­dys­val­tain ra­ja­var­ti­joi­den ja maa­han­muut­ta­jien vä­li­set kuu­kau­sit­tai­set koh­taa­mi­set lou­nais­ra­jal­la ovat vii­me kuu­kau­si­na ol­leet lä­hes en­nä­tyk­sel­li­sen kor­kei­ta.

Po­lii­si­vä­ki­val­ta
Po­lii­si­vä­ki­val­ta on jäl­leen esil­lä Tyre Nic­hol­sin vä­ki­val­tai­sen pa­hoin­pi­te­lyn jäl­keen Ten­nes­sees­sä. Ai­kai­sem­min tänä vuon­na teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa enem­mis­tö ame­rik­ka­lai­sis­ta kat­soi, et­tä po­lii­sit te­ke­vät vain tyy­dyt­tä­vää tai huo­noa työ­tä koh­del­les­saan ro­dul­li­sia ja et­ni­siä ryh­miä ta­sa­puo­li­ses­ti, käyt­tä­es­sään oi­ke­an mää­rän voi­maa ja pi­tä­es­sään po­lii­se­ja vas­tuul­li­si­na vää­rin­käy­tök­sis­tä. 

Vuon­na 2021 teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa 60 pro­sent­tia mus­tis­ta ame­rik­ka­lai­sis­ta sa­noi, et­tä po­lii­si­vä­ki­val­ta on erit­täin suu­ri on­gel­ma Yh­dys­val­lois­sa asu­vil­le mus­til­le, ja lä­hes yk­si­mie­li­ses­ti (95 pro­sent­tia) mus­tat ai­kui­set sa­noi­vat, et­tä po­lii­si­käy­tän­tö­jä on muu­tet­ta­va mus­tien oi­keu­den­mu­kai­sen koh­te­lun var­mis­ta­mi­sek­si.

Il­mas­ton­muu­tos
Enem­mis­tö de­mok­raa­teis­ta sa­noo, et­tä il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan ja ym­pä­ris­tön­suo­je­lun pi­täi­si ol­la tär­keim­piä pri­o­ri­teet­te­ja, mut­ta re­pub­li­kaa­nien mie­les­tä ne ovat vä­hi­ten tär­kei­den pri­o­ri­teet­tien jou­kos­sa. 

Täs­tä sy­väs­tä puo­lu­e­ja­os­ta huo­li­mat­ta vii­me tou­ko­kuus­sa teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa to­det­tiin, et­tä suu­rin osa ame­rik­ka­lai­sis­ta, jot­ka oli­vat ko­ke­neet ää­rim­mäi­siä sää­o­lo­ja vii­me vuo­den ai­ka­na - mu­kaan lu­kien enem­mis­töt mo­lem­mis­sa po­liit­ti­sis­sa puo­lu­eis­sa - pi­ti­vät il­mas­ton­muu­tos­ta vai­kut­ta­va­na te­ki­jä­nä.

Po­liit­ti­nen komp­ro­mis­si
Useim­mat re­pub­li­kaa­nit sa­no­vat ha­lu­a­van­sa puo­lu­een­sa joh­ta­jien nou­dat­ta­van tiuk­kaa lin­jaa Bi­de­nin ja de­mok­raat­tien kans­sa. De­mok­raa­tit sen si­jaan sa­no­vat to­den­nä­köi­sem­min tu­ke­van­sa joh­ta­jien­sa pyr­ki­myk­siä löy­tää yh­tei­nen sä­vel re­pub­li­kaa­nien kans­sa. Mo­lem­pien puo­lu­ei­den edus­ta­jat ovat hie­man avoi­mem­pia komp­ro­mis­seil­le kuin vii­me tam­mi­kuus­sa.