Ra­pa­kon ta­kaa -pod­cas­tis­sa ja­e­taan ins­pi­roi­via ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä niin Suo­mes­sa kuin Yh­dys­val­lois­sa. Sar­jaan on haas­ta­tel­tu ih­mi­siä, jot­ka ovat unel­moi­neet, läh­te­neet, luot­ta­neet unel­miin­sa sekä teh­neet töi­tä nii­den to­teut­ta­mi­sek­si ja oman nä­köi­sen elä­män saa­vut­ta­mi­sek­si.

En­sim­mäi­nen jak­so, So­me­so­tu­ri-Nii­nan mat­ka Enos­ta Ka­li­for­ni­aan, jul­kais­tiin kes­ki­viik­ko­na 29.3.2023, ja seu­raa­vat kol­me jak­soa il­mes­ty­vät vii­kon vä­lein kes­ki­viik­koi­sin. Jak­sot ovat kuun­nel­ta­vis­sa Spo­ti­fys­sa. 

SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja Lena Gre­nat ju­tut­ti Los An­ge­le­sis­sa Ka­li­for­ni­as­sa asu­vaa Nii­na Myl­le­riä, joka loi so­me­vai­kut­ta­jan uran Yh­dys­val­lois­sa kah­den ko­ro­na­vuo­den ai­ka­na. Mitä puo­len mil­joo­naan seu­raa­jan saa­mi­nen on vaa­ti­nut Nii­nal­ta? Min­kä­lai­nen on muay thai-inf­lu­ens­so­rin työ­päi­vä? En­tä min­kä­lai­sia ura­haa­vei­ta hä­nel­lä on tu­le­vai­suu­del­le?

(Ar­tik­ke­li jat­kuu ku­van al­la.)

Nii­na Myl­ler on tut­tu myös SAM Ma­ga­zi­nen ko­lum­nis­ti­na.

Kos­ka pod­cast on SAM-me­di­al­le uu­si alu­e­val­taus, pa­lau­te on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta. Sitä voi lait­taa in­fo@sam­suo­mi.fi -osoit­tee­seen.

***
Ra­pa­kon ta­kaa -pod­cast. Ins­pi­roi­via ta­ri­noi­ta unel­mis­ta, us­kal­ta­mi­ses­ta ja roh­keu­des­ta läh­teä koh­ti uut­ta. Nyt kuun­nel­ta­vis­sa Spo­ti­fys­sa.