Yh­dis­tyk­sem­me lä­hes 80-vuo­ti­sen his­to­ri­an ai­ka­na ra­hoi­tus­ka­na­vat ovat vaih­del­leet pal­jon. Tu­lo­ja olem­me saa­neet muun mu­as­sa kie­li­kou­luis­ta, mat­ka­toi­mis­tos­ta ja päi­vä­ko­deis­ta. Kui­ten­kin kai­ken ra­hoi­tuk­sen pe­rus­ta­na ovat ol­leet jä­sen­mak­su­tu­lot, jot­ka oli­vat vii­me vuon­na enää 125 000 eu­roa. Val­ti­o­na­vus­tus­ta saam­me tänä vuon­na 140 000 eu­roa. Saam­me siis vuo­sit­tais­ta ”käyt­tö­ra­haa” (pois­sul­jet­tu­na si­joi­tuk­set) niin jul­ki­sis­ta läh­teis­tä kuin jä­sen­mak­suis­ta. Mut­ta mo­lem­mat näis­tä ra­hoi­tus­läh­teis­tä ovat tu­le­vai­suu­des­sa epä­var­mo­ja ja vä­he­ne­mään päin. Mi­täs teh­dään?

Val­ti­on­tu­ki as­tui mu­kaan ku­vaan jo hy­vin var­hain (1946). Jul­ki­nen tu­kem­me tu­lee ope­tus­mi­nis­te­ri­ön ja­ka­mis­ta veik­kaus­voit­to­ra­hois­ta. Ku­ten tie­däm­me, tämä ra­hoi­tu­sinst­ru­ment­ti on uu­dis­tuk­sen al­la ei­kä var­muut­ta sen tu­le­vai­suu­des­ta ole. Em­me siis voi las­kea sen va­raan.

Voim­me tie­ten­kin sääs­tää, mut­ta pel­ko­na oli­si, et­tä sääs­täi­sim­me it­sem­me hen­gil­tä. Tämä tar­koit­tai­si en­si­si­jai­ses­ti pal­ve­lui­dem­me ra­jua kar­si­mis­ta ja mah­dol­li­ses­ti myös hen­ki­lö­kun­nan vä­hen­tä­mis­tä. Se taas hei­ken­täi­si pal­ve­lu­jen laa­tua, ke­sä­työ­oh­jel­mat lop­pui­si­vat ja leh­den te­ke­mi­nen siir­tyi­si va­paa­eh­toi­sil­le. Täl­lä tiel­lä SAM:stä tu­li­si va­paa­eh­tois­ten pyö­rit­tä­mä yh­dis­tys. Ei kuu­los­ta hy­väl­tä.

Mut­ta ta­kai­sin tä­män­het­ki­seen ra­hoi­tuk­seen. Jä­sen­mak­su­tu­lom­me pie­ne­ne­vät vuo­si vuo­del­ta. Tämä alas­päin viet­tä­vä suun­ta on ol­lut tun­nis­tet­ta­vis­sa jo vuo­si­kym­me­niä ei­kä kos­ke vain SAM:ia, vaan mo­nia pit­kän ja ul­jaan his­to­ri­an omaa­via jär­jes­tö­jä. Jär­jes­tö­jen jä­se­nyys ei enää joko kiin­nos­ta tai sii­hen ei ole ai­kaa. Ja ne, joil­la oli­si ai­kaa, ei­vät ole uu­dis­ta­jia tai di­gi­hir­mu­ja, joi­ta in­te­rak­tii­vi­nen so­me­o­sal­lis­ta­mi­nen vaa­ti­si. Täs­sä on ris­ti­rii­ta, joka vaa­tii yh­teen­so­vit­ta­mis­ta.

Yh­dis­tyk­sem­me tu­le­vai­suus on kiin­ni kah­des­ta asi­as­ta. En­sim­mäi­nen ja tär­kein on jä­se­nen tah­to ol­la mu­ka­na mie­lek­kääs­sä toi­min­nas­sa ja toi­sek­si mak­saa sii­tä. On­ko näin? Vas­tat­kaa käsi sy­dä­mel­lä - ha­lu­at­te­ko ol­la mu­ka­na SAM:n toi­min­nas­sa (ei vain pas­sii­vi­se­na jä­se­ne­nä), an­taa sil­le va­paa-ai­kaan­ne ja olet­te­ko val­mii­ta mak­sa­maan sii­tä? Kuin­ka pal­jon olet­te val­mii­ta mak­sa­maan leh­des­tä ja muis­ta pal­ve­luis­ta jä­sen­mak­sun muo­dos­sa - 39 eu­roa, 60 eu­roa tai yli 100 eu­roa? Jos vas­taat myön­tei­ses­ti, ha­lu­at an­taa tun­te­ja ja ra­haa SAM:lle, meil­lä on toi­voa. Jos em­mit tai sa­not en, olem­me pu­las­sa ja tar­vit­sem­me ki­pe­äs­ti uu­sia, ra­di­kaa­le­ja ide­oi­ta. Me tar­vit­sem­me toi­min­taan ja SAM:n mis­si­oon si­tou­tu­nei­ta aher­ta­jia, jot­ka ovat val­mii­ta tu­ke­maan työ­täm­me myös ra­hal­li­ses­ti - yk­si­tyi­siä lah­jot­ta­jia tai pi­täi­si­kö sa­noa si­joit­ta­jia.

Olem­me vii­me vuo­si­na uu­dis­ta­neet SAM:ia ja tuo­neet uu­sia ta­po­ja ol­la mu­ka­na toi­min­nas­sa. Ny­ky­ään tuo­tam­me pal­jon pal­ve­lui­ta jä­se­nil­le vir­tu­aa­li­ses­ti sekä tar­jo­am­me myös mak­sul­lis­ta kou­lu­tus­ta. Eri­lai­sis­sa kou­lu­tuk­sis­sa voi­si­kin ol­la uu­den­lai­sia ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia, jos­ta voi­si ajan myö­tä kas­vaa tuo­tol­lis­ta toi­min­taa. Mut­ta sii­nä­kin on ra­joi­tuk­se­na. Yleis­hyö­dyl­li­se­nä yh­dis­tyk­se­nä em­me saa teh­dä bis­nes­tä.

Yh­dys­val­lois­sa SAM:n kal­tai­set yh­dis­tyk­set toi­mi­vat yk­si­tyis­ten ih­mis­ten, yri­tys­ten ja sää­ti­öi­den lah­joi­tuk­sil­la. Tämä pis­tää miet­ti­mään. Oli­si­ko mei­dän­kin mah­dol­lis­ta ke­rä­tä ra­haa si­tou­tu­neil­ta tu­ki­joil­tam­me ihan eri ta­val­la ja mää­rin kuin ny­kyi­sin? Ja mitä muu­ta meil­lä oli­si tar­jo­ta vas­ti­neek­si kuin ul­jas men­nei­syys? Eh­kä­pä ajan­hen­gen mu­kai­ses­ta Ame­rik­ka-ver­kot­tu­mis­ta, huip­pu­kou­lu­tus­ta, nuo­ri­so­vaih­toa? Nyt saa haa­veil­la isos­ti, olem­me­han ison unel­man edes­sä. Olet­ko mu­ka­na?

***
Eli­na Leh­ti­nen on SAM:n liit­to­hal­li­tuk­sen ja SAM apu­ra­ha­sää­ti­ön pu­heen­joh­ta­ja. Leh­ti­sen "Pu­hu­taan­pa ra­has­ta!"-pää­kir­joi­tus on jul­kais­tu tou­ko­kuus­sa SAM Ma­ga­zi­ne 2/2022-nu­me­ros­sa.