Vuo­si 2020 oli muu­tos­ten vuo­si kai­kil­la sek­to­reil­la ja lä­hes kai­kil­la man­te­reil­la. On sel­vää, et­tä maa­il­maa ki­tuut­ta­va pan­de­mia no­peut­ti siir­ty­mis­tä di­gi­maa­il­maan. Myös SAM on ot­ta­nut hui­man di­gi­loi­kan vii­mei­sen 12 kuu­kau­den ai­ka­na. Jä­se­nis­töl­le suun­na­tut we­bi­naa­rit, yh­dis­ty­sak­tii­vien kou­lu­tuk­set, liit­to­hal­li­tuk­sen ja työ­ryh­mien ko­kouk­set ja neu­vot­te­lut on to­teu­tet­tu di­gi­taa­li­sin työ­ka­luin.

Li­säk­si teim­me syk­syl­lä roh­ke­an pää­tök­sen ja siir­ryim­me täy­sin etä­töi­hin, kos­ka toi­mis­ton käyt­tö­as­te oli vuo­den ai­ka­na lä­hes nol­las­sa. Niin­pä jou­lu­kuun lo­pus­sa Ete­lä­ran­nan toi­mis­tom­me pa­kat­tiin ja vie­tiin va­ras­toon, ai­na­kin tois­tai­sek­si. Tu­lem­me ke­vään ai­ka­na pun­ta­roi­maan, mikä on meil­le pa­ras toi­min­ta­mal­li jat­kos­sa sekä mil­lai­sia tar­pei­ta ja pal­ve­lu­ja tar­vit­sem­me toi­mis­tol­ta.
 

Viestintä siirtyy digitaalisiin kanaviin


SAM:n liit­to­hal­li­tus on käy­nyt ak­tii­vis­ta kes­kus­te­lua lii­ton stra­te­gi­as­ta sekä tu­le­vai­suu­des­ta vii­me vuo­den ai­ka­na. Pit­kään jat­ku­nut jä­sen­mää­rän las­ku ja sii­tä seu­raa­va tu­lo­jen vä­he­ne­mi­nen ovat suu­ri haas­te muun mu­as­sa pai­ne­tun leh­den tuo­tan­nol­le. Eri­tyi­ses­ti pos­ti­ku­lu­jen jat­ku­va nou­su loh­kai­see suu­ren osan vuo­si­bud­je­tis­ta. Moni kal­tai­sem­me jär­jes­tö kamp­pai­lee sa­man haas­teen kans­sa ja use­am­pi jär­jes­tö on luo­pu­nut jo ko­ko­naan print­ti­leh­des­tä.

Kun SAM Ma­ga­zi­ne (tuol­loin Suo­mi-USA-leh­ti) pe­rus­tet­tiin vuon­na 1945, sil­le oli ai­na­kin kak­si syy­tä. Suo­ma­lai­sil­la oli kas­va­va halu op­pia tun­te­maan Ame­rik­kaa pa­rem­min. ”Päi­vä­leh­tien uu­tis­luon­tei­set tie­dot yh­tä vä­hän kuin ai­ka­kaus­leh­tien­kään ra­joi­te­tut se­los­tuk­set ja ku­vauk­set ei­vät pys­ty an­ta­maan meil­le kyl­lin sel­vää ku­vaa Ame­ri­kan olois­ta ja kai­kes­ta sii­tä, mitä ta­pah­tuu suu­res­sa län­nes­sä.” (lai­naus Suo­mi-USA-leh­des­tä 1945)

Toi­nen syy oli se, et­tä jä­se­nyh­dis­tyk­set oli­vat ha­jal­laan ym­pä­ri Suo­mea, ei­kä nii­den vä­lil­lä ol­lut min­kään­lais­ta ”hen­kis­tä yh­dys­si­det­tä”. (lai­naus Suo­mi- USA-leh­des­tä 1945)

Lu­ki­jam­me odot­ta­vat meil­tä edel­leen sy­väl­lis­tä ra­por­toin­tia ame­rik­ka­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta ja sen ta­pah­tu­mis­ta, mut­ta vain nel­jä ker­taa vuo­des­sa il­mes­ty­vä print­ti­leh­ti on hi­das me­dia ker­to­maan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. 

Vaik­ka pai­ne­tun jä­sen­leh­den ar­vo jä­se­nil­le on edel­leen huo­mat­ta­va, di­gi­ta­li­saa­ti­on myö­tä yh­dis­tys­ten vä­li­nen kom­mu­ni­koin­ti on mah­dol­lis­ta ja jopa te­hok­kaam­paa­kin il­man pai­net­tua leh­teä. Tuo­ta ”hen­kis­tä yh­teyt­tä” ra­ken­nam­me ny­ky­ään eri­lai­sin di­gi­taa­li­sin työ­vä­li­nein. Jä­se­nyh­dis­tyk­sien ak­tii­veil­le on muun mu­as­sa oma Team SAM Fa­ce­book-ryh­mä sekä Te­ams-alus­ta ko­kouk­siin, we­bi­naa­rei­hin ja do­ku­ment­tien hal­lin­taan. Näis­tä syis­tä liit­to­hal­li­tus on ol­lut ha­lu­kas siir­ty­mään vah­vem­paan di­gi­taa­li­seen vies­tin­tään, myös leh­den osal­ta.

Lo­ka­kuun liit­to­ko­kouk­ses­sa SAM:n liit­to­hal­li­tus esit­ti­kin siir­ty­mis­tä kah­teen pai­net­tuun leh­teen vuo­des­sa sekä re­surs­sien siir­tä­mis­tä di­gi­leh­den ja di­gi­taa­li­sen vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­seen. Ko­kouk­ses­sa tuli kui­ten­kin sel­väk­si, et­tä jä­se­nyh­dis­tyk­set ei ol­leet vie­lä val­mii­ta tä­hän, jo­ten SAM Ma­ga­zi­ne il­mes­tyy tänä vuon­na edel­leen nel­jä ker­taa vuo­des­sa. Bud­jet­ti­syis­tä jou­dum­me kui­ten­kin su­pis­ta­maan leh­den si­säl­töä hie­man, mut­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti tu­lem­me laa­jen­ta­maan si­säl­töä di­gi­taa­li­ses­sa leh­des­sä. Pai­ne­tun leh­den si­säl­tö tu­lee kes­kit­ty­mään en­si­si­jai­ses­ti jä­se­na­si­oi­hin, ajan­koh­tai­sia ar­tik­ke­lei­ta ja ko­lum­ne­ja jul­kais­taan enem­män di­gi­leh­des­sä.
 

Mi­ten jä­sen hyö­tyy di­gis­tä?
 

Di­gi­leh­den etu pai­net­tuun leh­teen on sel­keä. Voim­me ot­taa no­pe­am­min osaa yh­teis­kun­nas­sa käy­tä­vään kes­kus­te­luun, jul­kais­ta mie­len­kiin­toi­sia ja ajan­koh­tai­sia ar­tik­ke­lei­ta no­pe­am­mal­la syk­lil­lä sekä ta­voit­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti laa­jem­man ylei­sön. Ja mikä ar­vok­kain­ta, meil­lä on jat­kos­sa mah­dol­li­suus osal­lis­taa lu­ki­joi­tam­me kes­kus­te­luun uu­del­la alus­tal­la.

Li­säk­si ha­lu­am­me kes­kit­tää jä­sen­vies­tin­nän re­surs­sit mo­ni­puo­lis­ten, no­pei­den ja ket­te­rien di­gi­taa­lis­ten ka­na­vien ke­hit­tä­mi­seen. Nii­den avul­la jä­sen­vies­tin­tää voi­daan en­tis­tä pa­rem­min koh­den­taa ja tar­jo­ta kiin­nos­ta­via si­säl­tö­jä oi­ke­aan ai­kaan ja oi­ke­as­sa pai­kas­sa.

Kes­kus­tel­les­sam­me leh­den tu­le­vai­suu­des­ta, lai­naan tä­hän vuo­den 1945 leh­den pää­kir­joi­tus­ta, jos­sa poh­di­taan leh­den me­nes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Olem­me sa­man poh­din­nan edes­sä aloit­ta­es­sam­me di­gi­taa­li­sen leh­den tuo­tan­non ja pun­ta­roi­des­sam­me print­ti­leh­den tu­le­vai­suut­ta.
”Jot­ta leh­ti voi­si täyt­tää tar­koi­tuk­sen­sa Ame­ri­kan tun­te­muk­sem­me li­sää­mi­ses­sä, se tar­vit­see kaik­kien kan­sa­lais­pii­rien läm­pi­män tuen ja kan­na­tuk­sen osak­seen. Eri­tyi­ses­ti tu­lee jo­kai­sen Suo­ma­lais-Ame­rik­ka­lai­sen yh­dis­tyk­sen jä­se­nen ot­taa leh­ti omak­si leh­dek­seen. Leh­den si­säl­tö, toi­mi­tus­ta­pa ja muo­to tu­lee olen­nai­ses­ti riip­pu­maan sii­tä kan­na­tuk­ses­ta, jon­ka leh­ti yh­dis­tyk­sem­me jä­se­nil­tä tu­lee saa­maan. Pai­kal­li­so­sas­to­jen on tä­män vuok­si syy­tä har­ki­ta nii­tä mah­dol­li­suuk­sia, mil­lä ta­val­la leh­tem­me le­vik­ki saa­tai­siin niin suu­rek­si, et­tä leh­tem­me il­mes­ty­mi­nen tu­li­si ta­lou­del­li­ses­ti tur­va­tuk­si ja leh­tem­me saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man edus­ta­vak­si.”


Jut­tu on jul­kais­tu SAM Ma­ga­zi­ne 1/2021-nu­me­ros­sa hel­mi­kuus­sa 2021.

Lena Gre­nat on SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja ja SAM Ma­ga­zi­nen pää­toi­mit­ta­ja.