Co­vid19-pan­de­mi­an ai­heut­ta­mat mat­kus­ta­mis­ra­joi­tuk­set lo­pet­ti­vat kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le pyr­ki­vien pop-mu­sii­kin­te­ki­jöi­den tyy­pil­li­sen ta­van teh­dä työ­tään: mat­kus­ta­mi­sen co-write-ses­si­oi­hin. En­nen pan­de­mi­aa oli tyy­pil­lis­tä, et­tä bii­sin­kir­joit­ta­jat mat­kus­ta­vat sään­nöl­li­ses­ti ver­kos­toi­tu­maan ja kir­joit­ta­maan kap­pa­lei­ta yh­des­sä ul­ko­mais­ten osaa­jien kans­sa, esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­sil­le yh­teis­työ­lei­reil­le tai eri mit­tai­sik­si ajan­jak­soik­si bii­sin­te­ke­mi­sen pää­kau­pun­kei­hin ku­ten Los An­ge­le­siin, Tuk­hol­maan, Ber­lii­niin tai To­ki­oon.

Nyt kun jo­kai­nen am­mat­ti­te­ki­jä on jou­tu­nut sul­keu­tu­maan omal­le työ­huo­neel­leen, on avau­tu­nut uu­den­lai­nen mah­dol­li­suus mu­sii­kin­te­ki­jöil­le teh­dä yh­teis­työ­tä ja luo­da mu­siik­kia yh­des­sä. Nyt bii­sin­te­on pää­kau­pun­ki on ver­kos­sa. 

Pop­mu­sii­kin te­ke­mi­nen am­mat­ti­na ja kan­sain­vä­li­ses­ti

Yh­teis­kir­joit­ta­mi­nen on so­si­aa­lis­ta ja esi­mer­kik­si Los An­ge­le­sis­sä työ­päi­vään saat­taa mah­tua kol­me­kin eri ses­si­o­ta, ta­paa­mis­ta ja luo­mis­het­keä uu­sien mu­sii­kin­te­ki­jöi­den ja ar­tis­tien kans­sa. So­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja tu­lee pal­jon. Muu­ta­man ne­li­ön stu­di­o­tark­kaa­mos­sa tai ko­tis­tu­di­os­sa saat­taa lau­laa, pu­hua, nau­raa ja soit­taa sa­mo­ja soit­ti­mia kol­men muun ih­mi­sen kans­sa. Ny­ky­päi­vän tyy­pil­li­nen mu­sii­kin­te­ki­jä saa vir­taa näis­tä koh­taa­mi­sis­ta, ja co-wri­tes­ta on­kin tul­lut pop­kap­pa­leen syn­typ­ro­ses­sis­sa nor­mi. Kun mu­sii­kin­te­ki­jä ei ole mat­kal­la tai co-write-ses­si­os­sa, hän ke­rää sa­noi­tu­sai­hi­oi­ta, te­kee kap­pa­lei­ta it­sek­seen, hioo, muok­kaa tai tuot­taa lop­puun ai­kai­sem­paa te­ke­let­tään.

Mu­sii­kin­te­ki­jät ja­kau­tu­vat kar­ke­as­ti top­li­ne­rei­hin ja tuot­ta­jiin. Ny­ky­päi­vän tyy­pil­li­ses­sä bii­sin­kir­joi­tus­ti­lan­tees­sa top­li­ne­rit te­ke­vät kap­pa­leen me­lo­di­an ja sa­noi­tuk­sen, ja tuot­ta­ja luo soi­van inst­ru­ment­ti­taus­tan tie­to­ko­ne­oh­jel­man ja ää­ni­kir­jas­ton­sa avul­la. Tyy­pil­li­ses­ti kir­joit­ta­ja­ryh­mä luo mu­siik­ki­kap­pa­leen hen­ki­lö­koh­tais­ten kes­kus­te­lu­jen, tun­nel­man, eh­do­tus­ten ja ide­oin­nin myö­tä, ja alan tyy­pil­li­sen käy­tän­nön myö­tä kai­kil­le huo­nees­sa oli­joil­le kuu­luu osa kap­pa­leen te­ki­jä­noi­keuk­sis­ta.

Mu­sii­kin­te­ke­mi­nen on yh­teis­työ­tä. Bil­l­bo­ard Top 10 -lis­tan kap­pa­leis­ta vuo­den 2020 toi­sel­la nel­jän­nek­sel­lä lä­hes puo­lel­la oli vii­si tai enem­män te­ki­jää ja vain 4% kap­pa­leis­ta oli yh­den hen­ki­lön sä­vel­tä­mä, Hit Songs De­const­ruc­te­din te­ke­män tut­ki­muk­sen mu­kaan. Te­ki­jöi­den li­säk­si bii­sin saat­ta­mi­seen kuu­li­joil­le saak­ka tar­vi­taan ar­tis­ti ja mah­dol­li­ses­ti vie­lä muut ää­nit­teel­lä esiin­ty­vät muu­si­kot; Ää­nit­teen vii­meis­te­le­vät tuot­ta­ja, mik­saa­ja ja mas­te­roi­ja, ja sen jul­kai­see ää­ni­te­tuot­ta­ja eli levy-yh­tiö.

Mu­sii­kin­te­ki­jän bis­nes­kump­pa­ni­na toi­mii mu­siik­ki­kus­tan­ta­ja, joka esi­mer­kik­si aut­taa te­ki­jän te­ok­sia pää­ty­mään ar­tis­tien esit­tä­mäk­si tai ede­saut­taa nii­den pää­ty­mis­tä muun­lai­siin käyt­töi­hin ku­ten nuo­teik­si tai elo­ku­van lop­pu­teks­tei­hin. Mu­sii­kin käy­tös­tä ke­rät­tä­vät te­ki­jä­noi­keus­kor­vauk­set ovat mu­sii­kin­te­ki­jän palk­kaa. Tai­teel­li­nen tuot­ta­ja an­sait­see myös tuo­tan­to­palk­ki­ois­ta ja muu­si­kot ja esiin­ty­jät ää­nit­tei­den käy­tös­tä ke­rät­tä­vis­tä kor­vauk­sis­ta. Live-esiin­ty­mi­set ovat pait­si mer­kit­tä­vä osa ar­tis­tien ja muu­si­koi­den an­sain­taa, myös mer­kit­tä­vä läh­de te­ki­jä­noi­keus­kor­vauk­sil­le.

Uu­sia ta­po­ja kir­joit­taa yh­des­sä

Mi­ten mu­sii­kin­te­ki­jät sit­ten ovat so­peu­tu­neet sul­jet­tuun ym­pä­ris­töön, vä­häi­siin kon­tak­tei­hin ja mitä ne uu­det mah­dol­li­suu­det ovat?

Mu­sic Fin­land jär­jes­ti 31. maa­lis­kuu­ta 2021 we­bi­naa­rin ”On­li­ne Songw­ri­ting – Suc­cess Sto­ries and Best Prac­ti­ses”, jos­sa mu­sii­kin­te­ki­jät ja -tuot­ta­jat Hank Solo (Hen­ri Sa­lo­nen), Eva Lou­hi­vuo­ri, Han­nes An­ders­son sekä A&R:n ja mu­siik­ki­kus­tan­ta­jan roo­leis­sa toi­mi­va Man­tik Mu­sic -yh­ti­ö­tä edus­ta­va Ja­kob Wredst­röm kes­kus­te­li­vat verk­ko­työs­ken­te­lys­tä ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta te­ki­jöil­le. Hank So­lon aloi­tus­pu­heen­vuo­ron mu­kaan mu­sii­kin­te­ki­jät ovat vii­me ai­koi­na saa­neet jo kiin­ni verk­ko­työs­ken­te­ly­ta­vois­ta, top­li­ne­rit ovat ke­hit­ty­neet lau­lu­rai­to­jen ää­nit­tä­mi­ses­sä ja edi­toin­nis­sa, ja nyt omas­ta ko­dis­ta kä­sin voi hy­vin teh­dä kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä mu­sii­kin­te­ki­jöi­den ja ar­tis­tien vä­lil­lä.

Eva Lou­hi­vuo­ren mu­kaan etä­työs­ken­te­ly on te­ho­kas­ta. Te­ki­jät ei­vät viih­dy tie­to­ko­neel­la yh­tä pit­kään kuin li­ve­ses­si­os­sa ja kir­joit­ta­ja­kump­pa­nien ajan­käyt­töä ar­vos­te­taan pal­jon. Pu­hu­jien mu­kaan etä­ses­si­os­sa on mui­ta­kin etu­ja ver­rat­tu­na sa­mas­sa huo­nees­sa työs­ken­te­lyyn. Hank Solo esi­mer­kik­si ker­too, et­tä it­sen­sä voi my­kis­tää, kun miet­tii eh­do­tuk­sia tai työs­tää tuo­tan­toa. Han­nes An­ders­son li­sää, et­tä sa­noi­tuk­sen miet­ti­mi­nen on hel­pom­paa yh­teis­käy­tös­sä ole­vas­sa do­ku­men­tis­sa, jo­hon ar­tis­ti ja top­li­ner kir­joit­ta­vat ide­oi­taan. Myös kie­li­muu­ri on pie­nem­pi on­gel­ma ver­kon vä­li­tyk­sel­lä, kun kie­li­tai­dol­taan hei­kom­pi kir­joit­ta­ja voi käyt­tää esim. Goog­le Trans­la­tea aja­tuk­sen­sa esit­tä­mi­seen, Eva Lou­hi­vuo­ri to­te­aa.

Etä­ses­si­ois­sa on kes­tä­vä tu­le­vai­suus

Suu­rim­man hyö­dyn etä­työs­ken­te­ly an­taa uran kes­tä­vyy­den ja ris­kien hal­lin­nan kan­nal­ta. Ja­kob Wredst­röm ku­vai­li asi­aa hy­vin: bii­sin­kir­joit­ta­jan ura on ris­ki­al­tis, ei­kä me­nes­ty­mi­nen ole taat­tua. Tai­to­ja kar­tu­te­taan vuo­sia, mut­ta vaik­ka te­ki­jä saa yh­den ison Spo­ti­fy-hi­tin, se ei vält­tä­mät­tä tai­tu elan­nok­si te­ki­jä­noi­keus­tu­lois­sa. Mat­kus­ta­mi­nen on kal­lis in­ves­toin­ti, jo­ten etä­työs­ken­te­ly mah­dol­lis­taa kes­tä­väm­män ja sääs­tä­väm­män uran. Tai­to­ja voi kar­tut­taa rau­has­sa en­nen mat­kus­ta­mis­ta, ja mat­kus­tu­sin­ves­toin­te­ja voi teh­dä jär­ke­väs­sä suh­tees­sa ura­vai­hee­seen. Hank Solo pu­hui myös hen­kis­ten re­surs­sien sääs­tä­mi­ses­tä: Te­ki­jä voi luo­da etä­työs­ken­te­lyl­lä työ­tah­din, jol­la jak­saa teh­dä kan­sain­vä­lis­tä uraan­sa omas­sa vauh­dis­sa. Jat­ku­va mat­kus­ta­mi­nen on ku­lut­ta­vaa myös hen­ki­ses­ti.

Tu­le­vai­suu­des­sa on mah­dol­lis­ta työs­ken­nel­lä ver­kon vä­li­tyk­sel­lä sekä mat­kus­taa te­hok­kaam­min, ja jat­kaa taas mat­koil­la luo­tu­jen suh­tei­den pa­ris­sa työs­ken­te­lyä ko­toa kä­sin. ”Etä­ses­si­ot ovat tu­le­vai­suut­ta. Tu­lee ole­maan pal­jon kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa ol­la bii­sin­te­ki­jä. Jos olet erit­täin hyvä etä­bii­sin­kir­joit­ta­mi­ses­sa nyt, si­nul­la on pal­jon enem­män mah­dol­li­suuk­sia”, Ja­kob Wredst­röm jat­kaa.

Hy­vil­lä kom­mu­ni­kaa­tio- ja etä­työs­ken­te­ly­tai­doil­la on täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta täh­dä­tä omaa ta­so­aan kor­ke­am­mal­le ja teh­dä yh­teis­työ­tä sel­lais­ten kir­joit­ta­jien kans­sa, joi­den kans­sa ei eh­kä nor­maa­li­ti­lan­tees­sa pää­si­si sa­maan huo­nee­seen, vaik­ka mat­kus­tai­si­kin hei­dän kau­pun­kiin­sa. Ja­ko­bin mu­kaan tämä voi ol­la eh­do­ton kil­pai­lu­e­tu eten­kin nyt Suo­men kal­tai­sil­la mark­ki­noil­la, jos­sa te­ki­jä­o­saa­mis­ta on, mut­ta kan­sain­vä­lis­tä uraa te­ke­vien pop-ar­tis­tien mää­rä ei ole val­ta­va.

Mah­dol­li­suuk­sien mää­rä ja yh­teis­työn mah­dol­li­suu­det ei­vät ra­joi­tu enää pai­kal­li­siin kon­tak­tei­hin ja mat­kus­ta­mi­seen.

”Tär­kein­tä on, et­tä saan teh­dä sel­lais­ta mu­siik­kia kuin ha­lu­an. Saan teh­dä työ­tä omas­sa tyy­li­lo­ke­ros­sa­ni ja kes­kit­tyä omaan soun­dii­ni. Kos­ka koko maa­il­ma on ta­voi­tet­ta­vis­sa­ni, voin et­siä nii­tä ih­mi­siä, joi­den kans­sa ra­kas­tan teh­dä töi­tä”, Han­nes An­ders­son sa­noo.

Uu­det luo­vat työ­ta­vat ja kes­tä­väm­pi tu­le­vai­suus mu­siik­ki­a­lal­la on luo­tu. Nyt tar­vi­taan enää nor­maa­lil­le elä­mäl­le lupa jat­kua, jot­ta mu­sii­kin­te­ki­jät saa­vat lau­lun ai­hei­ta.

--------

Ka­ta­rii­na Sor­sa on Mu­sic Fin­lan­din vien­ti­pääl­lik­kö, joka työs­ken­te­lee mm. pop­mu­sii­kin te­os­vien­nin sekä elo­ku­va- ja me­di­a­sä­vel­tä­jien kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen pa­ris­sa.