Maa­il­man kaik­kien mai­den kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen työ­tä oh­jaa vuon­na 2015 YK:ssa so­vit­tu kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen glo­baa­li toi­min­ta­oh­jel­ma Agen­da 2030. Oh­jel­ma si­säl­tää 17 ta­voi­tet­ta.

Ta­voit­teet ovat sa­mat kai­kil­le maa­il­man mail­le riip­pu­mat­ta mitä re­surs­se­ja tai haas­tei­ta kul­la­kin maal­la on. Vaik­ka SAM on va­paa­eh­toi­sor­ga­ni­saa­ti­o­na mar­gi­naa­li­sen pie­ni pe­laa­ja täs­sä suu­res­sa maa­il­mas­sa, voi se kui­ten­kin kan­taa osan­sa vas­tuul­li­suu­des­ta. Olem­me­kin va­lin­neet 17 ta­voit­teen lis­tas­ta vii­si, joi­hin kes­ki­tym­me.

★ Hyvä kou­lu­tus (ta­voi­te 4.)
★ Ih­mi­sar­vois­ta työ­tä ja ta­lous­kas­vua (ta­voi­te 8.)
★ Eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen mai­den si­säl­lä ja nii­den vä­lil­lä (ta­voi­te 10.)
★ Rau­ha, oi­keu­den­mu­kai­suus ja hyvä hal­lin­to (ta­voi­te 16.)
★ Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­meen­pa­non ja glo­baa­lien kump­pa­nuuk­sien tu­ke­mi­nen (ta­voi­te 17.)

SAM:n mis­si­on kes­ki­ös­sä on ol­lut pe­rus­ta­mis­vuo­sis­ta as­ti tar­jo­ta kou­lu­tus- ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia suo­ma­lai­sil­le nuo­ril­le. Olem­me to­teut­ta­neet mis­si­o­ta vuo­sien saa­tos­sa useil­la ta­voil­la; var­hais­kas­va­tuk­ses­ta (eng­lan­nin­kie­li­set päi­vä­ko­dit) kie­li­kurs­sei­hin ja tu­ke­mal­la yli­o­pis­ton jat­ko-opis­ke­lu­ja. Jat­kam­me edel­leen tätä mis­si­o­ta mo­nin eri muo­doin, voit tu­tus­tua ta­poi­hin www. sam­suo­mi.fi-verk­ko­si­vuil­lam­me koh­das­sa Oh­jel­mat.

Kor­ke­a­laa­tui­nen ja kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus mah­dol­lis­taa nuo­rel­le ih­mi­sar­vois­ta työ­tä sekä maal­le ta­lous­kas­vua. Kan­sain­vä­li­nen ko­ke­mus taas li­sää glo­baa­lia ja mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den ym­mär­tä­mis­tä, joka luo pa­rem­mat olo­suh­teet rau­haan ja oi­keu­den­mu­kai­suu­teen. On huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi näh­dä toi­sen ih­mi­sen haas­teet, kun on kul­ke­nut het­ken toi­sen rin­nal­la.

Ha­lu­am­me te­hos­taa myös osal­tam­me glo­baa­lia kump­pa­nuut­ta ja täy­den­tää sitä usei­den si­dos­ryh­mien kump­pa­nuuk­sil­la, jot­ka jal­kaut­ta­vat ja ja­ka­vat tie­to­ja, asi­an­tun­te­mus­ta, tek­no­lo­gi­aa ja ra­hoi­tus­re­surs­se­ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den tu­ek­si kai­kis­sa mais­sa.

Voim­me jat­kaa työ­täm­me ai­no­as­taan, mi­kä­li jä­se­nis­töm­me kat­soo sen mer­kit­tä­väk­si ja ha­lu­a­vat omal­ta osal­taan tu­kea sitä. Tä­män li­säk­si Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön tuki on meil­le mer­kit­tä­vä ja olem­me sii­tä kii­tol­li­sia.

Toi­vom­me­kin, et­tä jat­kat jä­se­nyyt­tä­si ja olet omal­ta osal­ta­si mu­ka­na te­ke­mäs­sä Suo­mes­ta en­tis­tä­kin kan­sain­vä­li­sem­pää ja kil­pai­lus­sa hy­vin pär­jää­vää yh­teis­kun­taa.

***

Lena Gre­nat on SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja. Mi­kä­li ha­lu­at jat­kaa kes­kus­te­lua ai­hees­ta, lai­ta vies­ti lena.gre­nat@sam­suo­mi.fi-osoit­tee­seen.

Gre­na­tin "Mi­ten SAM tu­kee kes­tä­vää ke­hi­tys­tä?"-ko­lum­ni on jul­kais­tu tou­ko­kuus­sa SAM Ma­ga­zi­ne 2/2022-nu­me­ros­sa.