SAM:n Work & Travel -kesätyöohjelma on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1997. Kesällä 2023 21–26-vuotiaiden korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden oli mahdollista osallistua ohjelmaan työskentelemällä Yellowstonen kansal­lis­puistossa Wyomingissa tai Legoland New Yorkissa Goshenissa. 

Kun jou­lu­lo­mal­la is­tuin yk­sin van­hem­pie­ni keit­ti­ön­pöy­dän ää­res­sä poh­tien tu­le­vaa vuot­ta­ni, en osan­nut aja­tel­la, et­tä pää­tyi­sin viet­tä­mään seu­raa­van ke­sän Yh­dys­val­lois­sa. Si­säl­lä­ni kyti kui­ten­kin aja­tus sii­tä, et­tä ha­lu­an pääs­tä ko­ke­maan jo­tain ai­van eri­lais­ta ja heit­täy­tyä uu­teen seik­kai­luun. Vuo­den mit­tai­ses­ta opis­ke­li­ja­vaih­dos­ta­ni oli ku­lu­nut noin 3,5 vuot­ta, ja kai­pa­sin pi­dem­mäl­le mat­kal­le tun­te­mat­to­maan. 

Jou­lu­lo­man ai­ka­na aloin poh­tia eri­tyi­ses­ti ke­sän suun­ni­tel­mia ja ke­sä­töi­tä, kos­ka tie­sin tu­le­van ke­vään sekä syk­syn täyt­ty­vän luo­ka­no­pet­ta­ja­o­pin­nois­ta­ni. Goog­le­tin use­a­na päi­vä­nä eri­lai­sia ke­sä­työ­mah­dol­li­suuk­sia eri puo­lel­ta Suo­mea, mut­ten löy­tä­nyt mi­tään tar­peek­si mie­len­kiin­tois­ta. Usei­den et­sin­täy­ri­tys­ten jäl­keen pää­dyin laa­jen­ta­maan ke­sä­työn et­sin­tää Eu­roo­pan laa­jui­sek­si sil­lä lop­pu­tu­lok­sel­la, et­tä yk­si lis­tan en­sim­mäi­sis­tä ha­ku­tu­lok­sis­ta oli SAM:n Work & Tra­vel -ke­sä­työ­oh­jel­man il­moi­tus. 

Legoland New York Resort sijaitsee Goshenissa reilun tunnin ajomatkan päässä New York Citystä.

Legoland New York Resort sijaitsee Goshenissa reilun tunnin ajomatkan päässä New York Citystä.

Luin Work & Tra­vel -ke­sä­työ­oh­jel­man il­moi­tuk­sen suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la ja kiin­nos­tuin Le­go­land New Yor­kis­sa työs­ken­te­lys­tä. Ker­roin asi­as­ta myös per­heel­le­ni sekä muu­ta­mil­le ys­tä­vil­le­ni ja jo­kai­nen, jol­le asi­as­ta mai­nit­sin, kan­nus­ti mi­nua ha­ke­maan mu­kaan ke­sä­työ­oh­jel­maan, kos­ka he us­koi­vat sen ole­van mi­nul­le so­pi­va tapa to­teut­taa it­se­ä­ni. Aja­tus ke­sä­töis­tä Yh­dys­val­lois­sa tun­tui kui­ten­kin kau­kai­sel­ta, mut­ta sa­mal­la jopa lii­an­kin hy­väl­tä. En ol­lut myös­kään ai­kai­sem­min vie­rail­lut Yh­dys­val­lois­sa, jo­ten tämä oli­si kai­paa­ma­ni seik­kai­lu ja mat­ka tun­te­mat­to­maan. Lo­pul­ta pää­tin ha­kea mu­kaan, kos­ka ko­ke­mus an­tai­si var­mas­ti pal­jon enem­män kuin osai­sin ku­vi­tel­la.

Millaista Legoland New Yorkissa työskentely oli?

Le­go­land New Yor­kis­sa työs­ken­te­le­mi­nen oli ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus, ja työ vas­ta­si pit­käl­ti omia odo­tuk­si­a­ni. Ke­sän ai­ka­na pää­sin tu­tus­tu­maan mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­siin työ­teh­tä­viin ja eri­tyi­ses­ti yh­dys­val­ta­lai­sil­le tyy­pil­li­ses­tä small tal­kis­ta tuli luon­te­vam­pi osa omaa asi­a­kas­pal­ve­luo­saa­mis­ta­ni.

Tyk­kä­sin Le­go­lan­dis­sa läm­pi­mäs­tä sekä ren­nos­ta työ­il­ma­pii­ris­tä ja yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­gis­tä. Muut työn­te­ki­jät ot­ti­vat mi­nut sekä muut Work & Tra­vel -ke­sä­työ­oh­jel­man ke­sä­työn­te­ki­jät vas­taan iloi­sel­la ja kiin­nos­tu­neel­la asen­teel­la. Le­go­lan­dis­sa työs­ken­te­ly mah­dol­lis­ti mie­len­kiin­toi­siin sekä iha­niin ih­mi­siin tu­tus­tu­mi­sen, ja mo­nis­ta heis­tä muo­dos­tui ke­sän ai­ka­na tär­kei­tä ys­tä­viä. Yh­des­sä iha­nien ih­mis­ten kans­sa työs­ken­nel­les­sä työ­ai­ka ku­lui vauh­dil­la, ja työ­teh­tä­vät tun­tui­vat en­tis­tä mie­lek­kääm­mil­tä. 

Legolandin Minilandista löydät legoista rakennettuja tunnettuja rakennuksia ja nähtävyyksiä.

Legolandin Minilandista löydät legoista rakennettuja tunnettuja rakennuksia ja nähtävyyksiä.

Le­go­land New Yor­kis­sa työs­ken­te­lin niin sa­not­tu­na ROCS­TAR:ana, joka tar­koit­ti sitä, et­tä työ­teh­tä­vä­ni vaih­te­li­vat eri osas­toil­la, ja päi­vän ai­ka­na saa­toin työs­ken­nel­lä use­am­mas­sa eri työ­teh­tä­väs­sä. Työ­teh­tä­vien vaih­te­le­vuus oli it­sel­le­ni erit­täin mie­lui­saa, kos­ka se mah­dol­lis­ti Le­go­lan­din eri alu­ei­siin tu­tus­tu­mi­sen, uu­sien työ­ka­ve­rei­den ta­paa­mi­sen sekä uu­den op­pi­mi­sen. Vaih­te­le­vat työ­teh­tä­vä­ni si­säl­si­vät esi­mer­kik­si kau­pois­sa työs­ken­te­le­mis­tä, lip­pu­jen tar­kas­tus­ta, esi­tyk­sis­sä avus­ta­mis­ta ja puis­ton siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta. 

Mitä muuta kesä Yhdysvalloissa tarjosi?

Kesä Yh­dys­val­lois­sa oli an­toi­sa ja ai­nut­laa­tui­nen. Ar­ki täyt­tyi pit­käl­ti Le­go­land New Yor­kis­sa työs­ken­te­lys­tä, mut­ta ke­sän ai­ka­na ker­ke­si ko­kea myös pal­jon muu­ta. Va­paa-ai­ka ku­lui pää­a­si­al­li­ses­ti mui­den Work & Tra­vel -ke­sä­työ­oh­jel­maan osal­lis­tu­nei­den sekä pai­kal­lis­ten ys­tä­vien kans­sa. Hei­dän kaut­taan op­pi pal­jon niin Yh­dys­val­to­jen kuin mui­den­kin mai­den kult­tuu­reis­ta. Tu­tus­tuim­me esi­mer­kik­si eri mai­den ruo­kiin sekä herk­kui­hin. Ke­sän ai­ka­na saa­ma­ni ys­tä­vät ovat eh­dot­to­mas­ti asia, jota kai­paan eni­ten, mut­ta hei­dän kans­saan ko­e­tut het­ket tu­len var­mas­ti myös muis­ta­maan par­hai­ten.

 Ni­men­sä mu­kai­ses­ti ke­sä­työ­oh­jel­ma tar­jo­si myös mah­dol­li­suu­den mat­kus­te­le­mi­seen. Va­paa­päi­vät vie­tim­me usein tut­kien New York Ci­tyä, kos­ka siel­lä riit­ti nä­ke­mis­tä ja ko­ke­mis­ta. Va­paa­päi­vi­nä en­nä­tim­me kui­ten­kin myös vie­rail­la esi­mer­kik­si Min­ne­was­ka State Par­kis­sa Was­hing­ton, D.C.:ssä sekä pie­nes­sä Gos­he­nin kun­nas­sa, jos­sa Le­go­land si­jait­see. Töi­den päät­ty­mi­sen jäl­keen ke­sä­työ­vii­su­mi mah­dol­lis­ti mat­kus­te­le­mi­sen myös muis­sa osa­val­ti­ois­sa.

Vapaapäivinä oli aikaa tutustua New York Cityyn, jossa nähtävää ja koettavaa riitti.

Vapaapäivinä oli aikaa tutustua New York Cityyn, jossa nähtävää ja koettavaa riitti.

Ko­ko­nai­suu­des­saan kesä Yh­dys­val­lois­sa tar­jo­si lu­kui­sia uu­sia ti­lan­tei­ta ja ko­ke­muk­sia, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet mi­nul­le it­se­ni ke­hit­tä­mi­sen ja omien nä­kö­kul­mie­ni laa­jen­ta­mi­sen. Kie­li­tai­don li­säk­si kesä Yh­dys­val­lois­sa ke­hit­ti myös on­gel­man­rat­kai­su­tai­to­ja, heit­täy­ty­mis­ky­kyä, omal­ta mu­ka­vuu­sa­lu­eel­ta pois­tu­mis­ta sekä pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Nämä ovat tai­to­ja, jot­ka tu­le­vat eh­dot­to­mas­ti hel­pot­ta­maan tu­le­vai­suu­des­sa eri ym­pä­ris­töis­sä työs­ken­te­le­mis­tä ja uu­siin seik­kai­lui­hin heit­täy­ty­mis­tä.     

3 asiaa, jotka kannattaa tehdä Legoland New Yorkissa

1. Vie­rai­le Mi­ni­lan­dis­sa. Mi­ni­land on var­mas­ti yk­si ku­va­tuim­mis­ta pai­kois­ta Le­go­land New Yor­kis­sa, en­kä ih­met­te­le mik­si. Mi­ni­lan­dis­ta löy­dät eri Yh­dys­val­to­jen kau­pun­kien tun­nu­so­mai­set ra­ken­nuk­set sekä näh­tä­vyy­det ja mikä pa­ras­ta, jo­kai­nen näis­tä on ra­ken­net­tu le­gois­ta.

2. The Dra­gon ja Dra­gon’s Ap­p­ren­ti­ce. Lo­hi­käär­me­vuo­ris­to­ra­ta on haus­ka ko­ke­mus niin isoil­le kuin pie­nil­le­kin vie­rai­li­joil­le. Jos et kui­ten­kaan us­kal­tau­du ison lo­hi­käär­meen kyy­tiin, voit naut­tia vauh­dis­ta lo­hi­käär­meen op­pi­po­jan kyy­dis­sä.

3. Big Shop. Vaik­ka Le­go­land New Yor­kis­ta löy­tyy usei­ta kaup­po­ja, päi­vä kan­nat­taa päät­tää vie­rai­le­mal­la Big Sho­pis­sa. Tääl­tä löy­dät puis­ton suu­rim­man va­li­koi­man eri­lai­sia LEGO-set­te­jä sekä mui­ta tu­li­ai­sia.

***

Kir­joit­ta­ja osal­lis­tui SAM:n Work & Tra­vel -ke­sä­työ­oh­jel­maan ke­säl­lä 2023. Hän työs­ken­te­li Le­go­land New Yor­kis­sa yh­des­sä vii­den muun suo­ma­lai­sen ke­sä­työn­te­ki­jän kans­sa.