Työn päi­vää, La­bor Da­y­ta, vie­te­tään Yh­dys­val­lois­sa joka vuo­si syys­kuun en­sim­mäi­se­nä maa­nan­tai­na. Päi­vä kun­ni­oit­taa ame­rik­ka­lais­ten työn­te­ki­jöi­den pa­nos­ta ja saa­vu­tuk­sia. Työ­vä­en­lii­ke loi sen 1800-lu­vun lo­pul­la, ja sii­tä tuli liit­to­val­ti­on juh­la­päi­vä vuon­na 1894.

Kan­sal­lis­ta va­paa­päi­vää juh­li­taan eri puo­lil­la Yh­dys­val­to­ja pik­ni­kein, pa­raa­tein, gril­li­juh­lin, ilo­tu­li­tus­näy­tök­sin ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­min. La­bor Day-vii­kon­lop­pu sym­bo­loi mo­nil­le ame­rik­ka­lai­sil­le, eri­tyi­ses­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le ai­kui­sil­le, se mer­kit­see ke­sän päät­ty­mis­tä ja pa­luu­ta kou­lun pen­kil­le.

Juuret työväenliikkeessä

La­bor Dayn juu­ret ovat lä­hes 140 vuot­ta vai­kut­ta­nees­sa työ­vä­en­liik­kees­sä ja sen pyr­ki­myk­sis­sä pa­ran­taa työ­o­lo­ja Yh­dys­val­lois­sa. Te­ol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen myö­tä työ­voi­man ja am­mat­ti­liit­to­jen tar­ve kas­voi. Eri puo­lil­la maa­il­maa vah­vis­tui 1800-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la niin sa­no­tut ”kah­dek­san tun­nin liik­keet”, jot­ka ajoi­vat työ­päi­vän ly­hen­tä­mis­tä kym­me­nes­tä tun­nis­ta kah­dek­saan tun­tiin.

Yk­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­sis­tä am­mat­ti­lii­tois­ta, Ame­ri­can Fe­de­ra­ti­on of La­bour, kut­sui en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan työ­läi­set yleis­lak­koon kah­dek­san­tun­ti­sen työ­päi­vän vaa­ti­mi­sek­si Chi­ca­gos­sa 1. tou­ko­kuu­ta 1886. Ta­pah­tu­ma hui­pen­tui ny­ky­ään Ha­y­mar­ke­tin ta­pauk­se­na tun­net­tuun ve­ri­seen ta­pah­tu­maan.

*Ore­gon oli en­sim­mäi­nen osa­val­tio, joka hy­väk­syi La­bor Dayn la­ki­sää­tei­sek­si va­paa­päi­väk­si vuon­na 1887.
*Pre­si­dent­ti Gro­ver Cle­ve­land teki sii­tä liit­to­val­ti­on juh­la­päi­vän vuon­na 1894.

Miksei Labor Dayta juhlita toukokuussa?

Juh­la­päi­vä ase­tet­tiin syys­kuun en­sim­mäi­sel­le maa­nan­tail­le, kos­ka sitä pi­det­tiin po­liit­ti­ses­ti neut­raa­lim­pa­na ajan­koh­ta­na kuin tou­ko­kuun 1. päi­vää, joka tun­ne­taan kan­sain­vä­li­ses­ti työ­läis­ten päi­vä­nä, vap­pu­na.  

Toi­nen syy oli li­sä­tä kan­sal­li­nen va­paa­päi­vä hei­nä­kuus­sa vie­tet­tä­vän 4th of Ju­lyn  ja mar­ras­kuun kii­tos­päi­vän (Thanks­gi­ving) vä­liin kat­kai­se­maan pit­kää syk­syä.