Yh­dys­val­lat ol­lut osa elä­mää­ni lä­hes koko tä­hä­nas­ti­sen mat­ka­ni. En­sim­mäi­sen ker­ran läh­din Poh­jois-Ame­ri­kan man­te­reel­le 17-vuo­ti­aa­na au pai­rik­si. Myös en­sim­mäi­set oi­ke­at työ­pai­kat Suo­mes­sa oli­vat USA-myyn­tiä.

Sit­ten pää­dyin asu­maan USA:han lä­hes 20 vuo­dek­si, kas­vat­ta­maan siel­lä lap­se­ni ja opis­ke­le­maan. Pe­rus­tin pari fir­maa, tein töi­tä, re­mon­toin ta­lon, osal­lis­tuin va­paa­eh­tois­työ­hön, ra­ken­sin ver­kos­to­ja ja sain USA:n kan­sa­lai­suu­den.

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten ”koh­ta­lo” toi mi­nut ta­kai­sin syn­nyin­maa­ha­ni, jos­sa pää­dyin vah­vis­ta­maan Suo­men ja USA:n vä­li­siä suh­tei­ta omal­ta pie­nel­tä osal­ta­ni.

Koen työs­sä­ni SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na ar­vok­kaim­mak­si sen, et­tä voin ol­la lä­het­tä­mäs­sä seu­raa­vaa su­ku­pol­vea Yh­dys­val­toi­hin ta­voit­te­le­maan omia unel­mi­aan. Tar­jo­am­me joka vuo­si (pois lu­kien ko­ro­na­vuo­det) kym­me­nil­le suo­ma­lais­nuo­ril­le ke­sä­töi­tä USA:ssa sekä jaam­me sti­pen­de­jä kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­joi­den opin­toi­hin ame­rik­ka­lai­sis­sa yli­o­pis­tois­sa.

Nämä nuo­ret tuo­vat pa­la­tes­saan ar­vo­kas­ta osaa­mis­taan ja ver­kos­to­jaan ta­kai­sin Suo­meen.


Miksi tämä on tärkeää?

Yh­dys­val­lat on ol­lut pal­jon ta­pe­til­la vii­me vuo­si­na ei­kä ai­na suin­kaan po­si­tii­vi­ses­sa va­los­sa. Mie­li­pi­teet sin­ko­a­vat lai­das­ta lai­taan ja sii­nä to­hi­nas­sa myös kär­jis­ty­vät hel­pos­ti. Pu­hu­taan pal­jon kah­ti­a­ja­kau­tu­mi­ses­ta. Ol­laan joko toi­sen puo­lel­la tai tois­ta vas­taan.

Kui­ten­kin 331 mil­joo­nan ih­mi­sen maas­sa löy­tyy enem­män kuin kak­si mie­li­pi­det­tä tai nä­ke­mys­tä.

Jot­ta yh­dys­val­ta­lai­sia voi­si ym­mär­tää, edel­lyt­tää se mie­les­tä­ni sitä, et­tä siel­lä asu­via ih­mi­siä kuun­te­lee avoi­min mie­lin. Pyr­kii kuun­te­le­maan niin, et­tä ym­mär­tää. Ei tar­vit­se ol­la sa­maa miel­tä, mut­ta kuun­te­le­maan voi ope­tel­la.

USA on edel­leen mer­kit­tä­vä val­tio Suo­men­kin kan­nal­ta ja on tär­ke­ää, et­tä meil­lä on asi­an­tun­ti­joi­ta, jot­ka ym­mär­tä­vät kan­saa sy­vem­min. Täs­sä mis­si­os­sa olen mu­ka­na.

Mi­kä­li koet SAM:n mis­si­on kan­sain­vä­lis­tä­jä­nä tär­ke­äk­si, ter­ve­tu­loa mu­kaan ”tal­koi­siin”!

Jo pel­käs­tään jat­ka­mal­la jä­se­nyyt­tä­si, var­mis­tat työm­me jat­ku­vuu­den. Jä­se­nyy­den hin­ta, joka on vain 39 eu­roa vuo­des­sa, ku­luu jo ka­ve­rin kans­sa kah­vil­la käy­des­sä. Kah­vi­la­käyn­nin vai­kut­ta­vuus on, vaik­ka­kin miel­lyt­tä­vä, huo­mat­ta­vas­ti ly­hyt­kes­toi­sem­pi. Li­säk­si SAM-jä­se­ne­nä tu­tus­tut mie­len­kiin­toi­siin ih­mi­siin, saat kut­su­ja se­mi­naa­rei­hin sekä SAM Ma­ga­zi­nes­ta tuo­ret­ta tie­toa USA:sta. Voit tul­la meil­le myös va­paa­eh­toi­sek­si ja­ka­maan tai kar­tut­ta­maan osaa­mis­ta­si!

Jos ha­lu­at saa­da ai­kaan suu­rem­paa vai­kut­ta­vuut­ta, SAM apu­ra­ha­sää­tiö ot­taa vas­taan niin tes­ta­ment­te­ja kuin suu­ria ja pie­niä lah­joi­tuk­sia. Näil­lä ta­kaam­me, et­tä meil­lä on tu­le­vai­suu­des­sa­kin läh­ti­jöi­tä ja lä­het­tä­jiä!


***
Lena Gre­nat on SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja.