Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien esi­vaa­lit ki­ris­tä­vät tah­ti­aan huo­men­na tiis­tai­na Su­per Tu­es­da­y­na eli su­per­tiis­tai­na, kun ää­nes­tä­jät ää­nes­tä­vät yh­teen­sä re­pub­li­kaa­nien 15:sta ja de­mok­raat­tien 16:sta sa­mal­le päi­väl­le ajoi­te­tuis­sa esi­vaa­leis­sa ja vaa­li­ko­kouk­sis­sa.

Pe­lis­sä on yli kol­man­nes re­pub­li­kaa­nien ja de­mok­raat­tien puo­lu­een pre­si­dent­tieh­dok­kaas­ta päät­tä­vis­tä de­le­gaa­teis­ta ke­sän puo­lu­e­ko­kouk­siin. Tä­hän men­nes­sä pre­si­dent­ti Joe Bi­den on ol­lut voit­ta­ma­ton tä­män vuo­den esi­vaa­leis­sa, kun taas en­ti­nen pre­si­dent­ti Do­nald Trump on si­joit­tu­nut yk­kö­sek­si kai­kis­sa muis­sa esi­vaa­leis­sa pait­si yh­des­sä.

Su­per Tu­es­day on tär­keä tä­nä­kin vuon­na, vaik­ka sen enem­pää Bi­de­nin kuin Trum­pin­kaan ei ole tar­vin­nut reh­kiä esi­vaa­leis­sa tä­hän as­ti. Tiis­tain esi­vaa­lit saat­ta­vat tar­jo­ta vii­mei­sen ti­lai­suu­den Ete­lä-Ca­ro­li­nan en­ti­sen ku­ver­nöö­rin Nik­ki Ha­leyn yri­tyk­sel­le va­kuut­taa ää­nes­tä­jät sii­tä, et­tä hän oli­si Trum­pia pa­rem­pi eh­do­kas pre­si­den­tik­si.

 

Äänestäjät pääsevät ääneen yhteensä 16 osavaltiossa

Su­per­tiis­tai­na esi­vaa­le­ja ja vaa­li­ko­kouk­sia jär­jes­te­tään sekä re­pub­li­kaa­nien et­tä de­mok­raat­tien val­lan lin­nak­keis­sa. Yh­dys­val­ta­lai­set pää­se­vät ää­neen muun mu­as­sa aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä kol­mes­sa en­sim­mäi­ses­sä osa­val­ti­os­sa eli Ala­ba­mas­sa, Alas­kas­sa (re­pub­li­kaa­nit) ja Ar­kan­sa­sis­sa. Li­säk­si esi­vaa­le­ja ja vaa­li­ko­kouk­sia jär­jes­te­tään Ka­li­for­ni­an ja Co­lo­ra­don, Mai­nen, Mas­sac­hu­set­t­sin ja Min­ne­so­tan, Poh­jois-Ca­ro­li­nan, Ok­la­ho­man, Ten­nes­seen ja Te­xa­sin, Uta­hin sekä Ver­mon­tin ja Vir­gi­ni­an osa­val­ti­os­sa.

Tiis­tai­na päät­tyy myös de­mok­raat­tien pos­tit­se ta­pah­tu­va en­nak­ko­ää­nes­tys puo­lu­een pre­si­dent­tieh­dok­kaan esi­vaa­lis­sa.

 

Miten Trump ja Biden ovat pärjänneet aikaisempina supertiistaina?

Vuon­na 2016 su­per­tiis­tai oli het­ki, jol­loin Trump to­del­la ot­ti kiis­tat­to­man pai­kan re­pub­li­kaa­nien esi­vaa­lin yk­kö­seh­dok­kaa­na. Trump voit­ti vuon­na 2016 11 vaa­lis­ta seit­se­män, vaik­ka hän hä­vi­si­kin de­le­gaat­ti­lu­vul­taan suu­rim­mas­sa esi­vaa­lis­sa Te­xa­sis­sa. Vuon­na 2016 su­per­tiis­tain vaa­leis­sa kil­pai­lu oli ko­vaa toi­sin kuin tänä vuon­na.

Vuon­na 2020 Bi­den voit­ti su­per­tiis­tain 14 vaa­lis­ta 10:nen. Hän ei ole koh­dan­nut tänä vuon­na us­kot­ta­vaa kil­pai­lua de­mok­raat­tien ta­hol­ta. Bi­de­nin on­kin odo­tet­tu voit­ta­van kaik­ki tiis­tai­na jär­jes­tet­tä­vät vaa­lit, ku­ten vir­kaa pi­tä­vil­lä pre­si­den­teil­lä on pe­rin­tei­ses­ti ta­pa­na.

 

Mihin supertiistaina kannattaa kiinnittää huomiota?

Re­pub­li­kaa­nien kan­nal­ta mie­len­kiin­toi­nen ky­sy­mys on, on­ko Ha­leyn kam­pan­ja tu­los­sa pää­tök­seen­sä. Hän on jää­mäs­sä pa­has­ti jäl­keen de­le­gaat­tien mää­räs­sä, mut­ta Ha­ley on si­tou­tu­nut tar­jo­a­maan re­pub­li­kaa­neil­le toi­sen vaih­to­eh­don Trum­pin li­säk­si. Huo­no tu­los su­per­tiis­tai­na saat­taa sy­sä­tä hä­net vii­mein ulos ki­sas­ta.

De­mok­raa­teil­le ai­kai­sem­pi Mic­hi­ga­nin esi­vaa­lien tu­los oli var­si­nai­nen he­rä­tys­huu­to. Pre­si­dent­ti Bi­den voit­ti de­mok­raat­tien esi­vaa­lin siel­lä hel­pos­ti, mut­ta yli 100 000 de­mok­raat­ti­ää­nes­tä­jää ää­nes­ti hä­nen si­jas­taan tyh­jää. Tä­män myö­tä Bi­den me­net­ti kak­si en­sim­mäis­tä de­le­gaat­ti­aan puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa.

Mic­hi­ga­nis­sa on mer­kit­tä­vä ara­bi- ja mus­li­mi­vä­es­tö, joka saat­toi ha­lu­ta pro­tes­toi­da ny­ky­hal­lin­non po­li­tiik­kaa Is­ra­e­lin ja Ga­zan konf­lik­tis­sa ää­nes­tä­mäl­lä tyh­jää osa­val­ti­on esi­vaa­leis­sa. On­kin kiin­nos­ta­vaa näh­dä, on­ko täs­sä te­o­ri­as­sa pe­rää ja jat­kuu­ko pro­tes­ti su­per­tiis­tai­na.

Pro­tes­ti­liik­keen ää­net ei­vät kui­ten­kaan ole ai­na­kaan ka­na­voi­tu­neet Bi­de­nin haas­ta­jil­le. Kong­res­sie­dus­ta­ja Dean Phil­lips on saa­nut ai­kai­sem­mis­sa osa­val­ti­ol­li­sis­sa esi­vaa­leis­sa vain muu­ta­man pro­sent­tiyk­si­kön kan­na­tuk­sen. Lii­ke­nai­nen Ma­ri­an­ne Wil­li­am­son on puo­les­taan jo lo­pet­ta­nut kam­pan­jan­sa me­nes­tyt­ty­ään hei­kos­ti ai­kai­sem­mis­sa esi­vaa­leis­sa.

Ovatko esivaalit ratkaistu jo supertiistaina?

Kum­pi­kaan eh­do­kas ei voi voit­taa enem­mis­töä puo­lu­e­ko­kouk­sen de­le­gaa­teis­ta en­nen maa­lis­kuun lop­pu­puol­ta. Trum­pin on voi­tet­ta­va 1215 de­le­gaat­tia 2429:stä, kun taas Bi­den tar­vit­see 1968 de­le­gaat­tia 3934:stä.

Täs­tä riip­pu­mat­ta esi­vaa­lit jat­ku­vat ke­sä­kuun al­kuun as­ti. Puo­lu­e­ko­kouk­set pi­de­tään re­pub­li­kaa­nien osal­ta vas­ta hei­nä­kuus­sa ja de­mok­raat­tien osal­ta elo­kuus­sa.

 

Miten supertiistai sai alkunsa?

Ter­miä Su­per Tu­es­day käy­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran 1980-lu­vul­la. Ete­läis­ten osa­val­ti­oi­den de­mok­raa­tit ajoit­ti­vat esi­vaa­lien­sa ajan­koh­dan yk­si yh­teen saa­dak­seen enem­män val­taa pre­si­dent­tieh­dok­kaan va­lin­tap­ro­ses­sis­sa.

He ei­vät kui­ten­kaan on­nis­tu­neet ta­voit­tees­saan pai­nos­taa puo­lu­et­ta va­lit­se­maan eh­dok­kaak­seen li­be­raa­lia ku­ver­nöö­ri Mic­ha­el Du­ka­kis­ta mal­til­li­sem­paa eh­do­kas­ta. Li­be­raa­li­na tun­net­tu Du­ka­kis var­mis­ti voit­ton­sa vuo­den 1988 de­mok­raat­tien esi­vaa­leis­sa pit­käl­ti voi­toil­laan Su­per Tu­es­day -päi­vä­nä.

 

Läh­de: CNN, What to know about Su­per Tu­es­day 3.3.2024