Tä­nään, mar­ras­kuun nel­jän­te­nä tors­tai­na, ame­rik­ka­lai­set viet­tä­vät yh­tä vuo­den suo­si­tuin­ta juh­la­päi­vää, Thanks­gi­vin­giä eli kii­tos­päi­vää. Sen juu­ret juon­ta­vat 1600-lu­vun al­kuun, hol­lan­ti­lais­ten uu­di­sa­suk­kai­den ja al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­taa­mi­seen. Tut­ki­mus­ten mu­kaan yli 90% ame­rik­ka­lais­ta juh­lii Thanks­gi­vin­giä.

Kii­tos­päi­vä tar­koit­taa use­al­le ame­rik­ka­lai­sel­le pit­kää vii­kon­lop­pua ja se on­kin Yh­dys­val­lois­sa vilk­kaim­pia mat­kus­tus­päi­viä jou­lun rin­nal­la. Sil­loin mat­kus­te­taan pit­ki­ä­kin mat­ko­ja ta­paa­maan per­het­tä, su­ku­lai­sia ja ys­tä­viä.

Yh­dys­val­to­jen Au­to­liit­to AAA ar­vi­oi, et­tä kos­ka moni jät­ti kii­tos­päi­vän ja jou­lun su­ku­loin­ti­mat­kat vä­liin vuo­si sit­ten ko­ro­nan ta­kia, nyt pa­ran­tu­neen ro­ko­tus­ti­lan­teen an­si­os­ta yli 53 mil­joo­naa ame­rik­ka­lais­ta mat­kus­taa Thanks­gi­vin­gin ai­kaan. Au­to­lii­ton mu­kaan 90% näis­tä mat­kois­ta teh­dään tänä vuon­na ben­san hin­nan­nou­sus­ta huo­li­mat­ta au­tol­la (ben­sa­gal­lo­na mak­saa nyt kes­ki­mää­rin 3,40 dol­la­ria, nou­sua vii­me vuo­des­ta 1,29 dol­la­ria).


Mitä Thanksgiving-pöytään katetaan?

Keit­ti­äs­sä hää­ri­tään kii­tos­päi­vän herk­ku­ja val­mis­ta­es­sa kes­ki­mää­rin 7 tun­tia. Ylei­sim­mät tar­jot­ta­vat ovat ko­ko­nai­nen kalk­ku­na (täyt­teel­lä ja kar­pa­lo­hil­lol­la), pe­ru­na­muu­si, rus­kea kas­ti­ke, laa­ti­kot (ku­ten ba­taat­ti- ja pa­pu­laa­tik­ko) ja mais­si­lei­pä. Jäl­ki­ruu­ak­si nau­ti­taan kur­pit­sa-, pe­kaa­ni­päh­ki­nä- tai ome­na­pii­rak­kaa.

Vaik­ka juh­la­päi­vän kau­pal­li­suus saa kri­tiik­kiä Yh­dys­val­lois­sa, se on mo­nel­le het­ki py­säh­tyä ja miet­tiä mis­tä on juu­ri ku­lu­va­na vuon­na kii­tol­li­nen. Vuon­na 2020 ame­rik­ka­lais­ten top 3-kii­tol­li­suu­den ai­het­ta oli­vat per­he (84%), ter­veys (69%) ja ys­tä­vät (63%).  


Penkkiurheilua ja paraati

Vaik­ka kii­tos­päi­väs­sä ja jou­lus­sa on sa­mo­ja piir­tei­tä per­he­kes­kei­syyk­si­neen ja yh­teis­ruo­kai­lui­neen, jou­lus­ta juh­lan erot­taa se, et­tä kii­tos­päi­vään kuu­luu kiin­te­äs­ti penk­kiur­hei­lu. Te­le­vi­si­os­ta al­kaa en­sim­mäi­nen ame­rik­ka­lai­nen jal­ka­pal­lo-ot­te­lu puo­lil­ta päi­vin ja ot­te­lut jat­ku­vat il­taan saak­ka.

Nel­jän mais­sa voi vaih­taa muu­ta­mak­si tun­nik­si ka­na­vaa ja seu­ra­ta New Yor­kin Macy’s-ta­va­ra­ta­lon näyt­tä­vää Thanks­gi­ving-pa­raa­tia, joka on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1924 läh­tien.
 

Thanksgivingiä seuraa Black Friday

Thanks­gi­vin­gin jäl­kei­nen per­jan­tai­na tun­ne­taan Black Fri­day-ni­mel­lä (mus­ta per­jan­tai). Yh­dys­val­lois­sa se on kaup­po­jen jou­lu­se­son­gin avaus­päi­vä (tai ny­kyi­sin enem­män­kin avaus­viik­ko) ja vuo­den suu­rin yk­sit­täi­nen os­tos­päi­vä hil­lit­tö­mi­neen alen­nusp­ro­sent­tei­neen.

Suo­meen­kin ran­tau­tu­neen ale­päi­vän ni­men al­ku­pe­räs­tä on mo­nen­lai­sia ver­si­oi­ta. Yk­si niis­tä on, et­tä al­ku­vuo­si on useil­le kaup­pi­ail­le tap­pi­ol­lis­ta, ti­li­nau­hois­sa pu­nais­ta, mut­ta Black Fri­da­ys­ta eteen­päin teh­dään voit­toa, mus­tal­la kir­jat­ta­vaa tu­los­ta.
 

Hap­py Thanks­gi­ving!