Ter­ve­tu­loa kes­kus­te­le­maan Yh­dys­val­tain vä­li­vaa­lien uu­ni­tuo­reis­ta tu­lok­sis­ta!

Suo­men Yh­dys­val­tain tut­ki­muk­sen seu­ra (FASA), Suo­mi-Ame­rik­ka Yh­dis­tys­ten Liit­to SAM, Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Hu­ma­nis­ti­nen tie­de­kun­ta ja Tu­run yli­o­pis­ton Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen John Mor­ton -kes­kus pi­tä­vät mar­ras­kuus­sa yh­tei­sen tut­ki­ja­pa­nee­lin ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Yh­dys­val­tain kong­res­sin vä­li­vaa­lien kään­teis­tä ja tu­lok­sis­ta.

Mitä kult­tuu­ri­sia, po­liit­ti­sia ja yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia vä­li­vaa­leil­la on? Mit­kä sei­kat ovat jää­neet uu­ti­soin­nis­sa ja me­di­a­kes­kus­te­luis­sa vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le? Mi­ten Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­mus voi va­lot­taa vaa­lien mer­ki­tys­tä ala­ti muut­tu­vas­sa po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa?

Tule kuu­le­maan tut­ki­joi­den pu­heen­vuo­ro­ja ja ky­sy­mään miel­tä­si as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä vain muu­ta­ma päi­vä vaa­lien jäl­keen – joko pai­kan pääl­le Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Tie­de­kul­maan tai osal­lis­tu li­vest­rii­min kaut­ta. Ti­lai­suus on il­mai­nen ja avoin kai­kil­le.

Ti­lai­suu­den pa­ne­lis­tit:
* Yli­o­pis­ton­leh­to­ri  Rani-Hen­rik An­ders­son (Hel­sin­gin yli­o­pis­to, Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­mus)
* Yli­o­pis­ton­leh­to­ri Ou­ti Ha­ko­la (Itä-Suo­men yli­o­pis­to, So­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­mi­sen lai­tos)
* Pro­fes­so­ri Be­ni­ta Heis­ka­nen (Tu­run yli­o­pis­to, Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­muk­sen John Mor­ton -kes­kus)
* Pro­fes­so­ri Mik­ko Saik­ku (Hel­sin­gin yli­o­pis­to, Poh­jois-Ame­ri­kan tut­ki­mus)

Mo­de­raat­to­rei­na toi­mi­vat FASA:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Reet­ta Hu­ma­la­jo­ki (Tu­run yli­o­pis­to) ja Ylen toi­mit­ta­ja Vil­le Hupa (Svens­ka Ylen Yh­dys­val­tain kir­jeen­vaih­ta­ja, 2019-2022).

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Yh­dys­val­tain vä­li­vaa­leis­ta

Ai­ka: per­jan­tai 11.11.2022 klo 13-15
Paik­ka: Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Tie­de­kul­ma (Yli­o­pis­ton­ka­tu 4, 00100 Hel­sin­ki) + li­vest­rii­maus*

*Li­vest­rii­mi­link­ki li­sä­tään ta­pah­tu­ma­tie­toi­hin, kun se on saa­ta­vil­la. Mi­kä­li osal­lis­tut ti­lai­suu­teen strii­mauk­sen vä­li­tyk­sel­lä, voit ha­lu­tes­sa­si jät­tää säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si meil­le TÄS­TÄ  ja toi­mi­tam­me lin­kin, kun se on saa­ta­vil­la.

***

Mitkä välivaalit?

Yh­dys­val­tain kong­res­sin vä­li­vaa­lit, mid­term elec­ti­on, jär­jes­te­tään kak­si vuot­ta pre­si­den­tin­vaa­lin jäl­keen, 4-vuo­ti­sen pre­si­dent­ti­kau­den puo­li­vä­lis­sä. Vaa­li­päi­vä on ai­na mar­ras­kuun en­sim­mäi­sen maa­nan­tain jäl­kei­nen tiis­tai, tänä vuon­na 8.11.2022.

Vä­li­vaa­leis­sa va­li­taan kong­res­sin ala­huo­neen, edus­ta­jain­huo­neen, kaik­ki 435 edus­ta­jaa ja kol­man­nes se­naat­to­reis­ta kong­res­sin ylä­huo­nee­seen, se­naat­tiin. Li­säk­si va­li­taan jouk­ko pai­kal­lis- ja osa­val­ti­o­ta­son päät­tä­jiä sekä ää­nes­te­tään mo­nis­ta pai­kal­li­sis­ta aloit­teis­ta.