Kap­pa­le "Rich Men North of Rich­mond" nou­si Bil­l­bo­ard Hot 100 -lis­tan yk­kös­si­jal­le kuin tyh­jäs­tä. Sen on kir­joit­ta­nut ja esit­tää ar­tis­ti, jos­ta ku­kaan ei ol­lut ai­em­min kuul­lut­kaan vie­lä muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Kap­pa­le nou­si lis­toil­le jo en­nen kuin kap­pa­leen luo­ja, Oli­ver Ant­ho­ny, oli kes­ki­viik­koil­lan re­pub­li­kaa­nien puo­lu­e­ko­kous­väit­te­lyn etu­ri­vis­sä.

Ant­ho­ny on saa­vut­ta­nut en­sie­siin­ty­mi­sel­lään min­kä ta­han­sa gen­ren pa­ris­sa työs­ken­te­le­vän muu­si­kon ”mä­rän unel­man” nous­tes­saan lis­to­jen kär­keen kuin tyh­jäs­tä. Hä­nel­lä ei ole kos­kaan ai­em­min ol­lut kap­pa­let­ta mil­lään lis­tal­la, ja "Rich Men North of Rich­mond" jul­kais­tiin vain rei­lut kak­si viik­koa sit­ten.

Kap­pa­le la­dat­tiin Yo­u­Tu­been en­sim­mäi­sen ker­ran 8. elo­kuu­ta 2023 ja se sai yli 5 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa kol­men en­sim­mäi­sen päi­vän ai­ka­na. En­nen kap­pa­leen me­nes­tys­tä Ant­ho­ny ei ol­lut tun­net­tu muu­sik­ko, vaan oli ai­em­min ää­nit­tä­nyt kap­pa­lei­ta it­se kän­ny­käl­lään.  

Yo­u­tu­be: Rich Men North of Rich­mond

Yo­u­tu­be: Hei­li Kar­ja­las­ta

Protestimusiikkia salaliit­to­te­o­rioilla

"Rich Men North of Rich­mond" tun­tuu so­pi­van pro­tes­ti­mu­sii­kin sy­vään suo­neen, sil­lä se tuo­mit­see muun mu­as­sa pak­su lom­pak­koi­set (”fat cats”), jot­ka käyt­tä­vät lau­lun­te­ki­jän mu­kaan työ­läi­siä hy­väk­seen. Pääl­li­sin puo­lin Ant­ho­nyn kap­pa­lees­sa kai­ku­vat su­ku­pol­vien lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä­pe­rin­teet.

Ame­rik­ka­lai­ses­sa mu­sii­kis­sa on pit­kä pe­rin­ne työ­mie­hiä ja -nai­sia ylis­tä­vil­lä sa­noi­tuk­sil­la, joi­ta ovat teh­neet muun mu­as­sa Bob Dy­lan, Bill Wit­hers ja Bruce Springs­teen. Jos pin­taa kui­ten­kin raa­put­taa, kap­pa­lees­ta löy­tää myös viit­tauk­sia sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­hin.

Eri­tyi­ses­ti yk­si rivi erot­tuu, kos­ka se liit­tyy tun­net­tuun sa­la­liit­to­te­o­ri­aan: "I wish po­li­ti­ci­ans would look out for mi­ners / And not just mi­nors on an is­land so­mew­he­re". Se on viit­taus Jef­f­rey Eps­tei­nin skan­daa­liin. Eps­tein kuo­li van­ki­las­sa nel­jä vuot­ta sit­ten, mut­ta ää­ri­oi­keis­to­lai­sis­sa pii­reis­sä on edel­leen sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­ta hä­nen kuo­le­maan­sa liit­ty­vis­tä olo­suh­teis­ta.

Ant­ho­ny te­kee myös yli­pai­noi­sia ih­mi­siä kos­ke­via na­se­via huo­mau­tuk­sia, jot­ka näyt­tä­vät muis­tut­ta­van Re­a­ga­nin ai­ka­kau­den so­si­aa­li­pum­me­ja: "Well, God, if you're 5-foot-3 and you're 300 pounds", hän moit­tii, "Ta­xes ought not to pay for yo­ur bags of Fud­ge Rounds.”

Musiikin voima poliittisessa vaikuttamisessa

Ant­ho­ny lau­laa myös ih­mis­kau­pas­ta ja lap­sia hy­väk­si­käyt­tä­vis­tä ih­mi­sis­tä, mikä on ylei­nen, mut­ta pe­rus­tee­ton QA­non-ta­ri­na. Kes­ki­viik­ko­na jul­kais­tus­sa uu­dem­mas­sa kap­pa­lees­sa "I Want to Go Home" hän va­roit­taa, et­tä Yh­dys­val­lat on uu­den maa­il­man­so­dan par­taal­la.

Lau­lu kri­ti­soi en­nen kaik­kea Rich­mon­din poh­jois­puo­lel­la asu­vaa eliit­tis­tä val­taa, joka lau­lun mu­kaan ta­voit­te­lee täy­del­lis­tä val­taa ja kont­rol­lia. Was­hing­ton D.C. on vain 160 km poh­joi­seen Rich­mond, Vir­gi­ni­as­ta. “These rich men north of Rich­mond. Lord, knows they all. Just wan­na have to­tal cont­rol”.

Ant­ho­ny ker­toi Yo­u­Tu­be-haas­tat­te­lus­sa, et­tä hän ha­lu­aa tuo­da kap­pa­leel­laan ih­mi­siä yh­teen ja ta­kai­sin pe­ru­sar­vo­jen ää­rel­le, jot­ta Yh­dys­val­lat ei ha­jo­ai­si eri­pu­rai­suu­teen. Hän ei sano edus­ta­van­sa mi­tään po­liit­tis­ta kan­taa, mut­ta kap­pa­le on otet­tu kui­ten­kin tai­ta­vas­ti po­liit­ti­seen käyt­töön.

Po­liit­ti­set liik­keet, myös ää­ri­liik­keet, ovat ym­mär­tä­neet ai­na mu­sii­kin tai elo­ku­vien voi­man nor­ma­li­soi­da aja­tuk­si­aan. Täs­sä yh­tey­des­sä on huo­mi­o­nar­vois­ta se, mi­ten jot­kut ää­ri­oi­keis­to­lai­set vai­kut­ta­jat ovat tart­tu­neet kap­pa­lee­seen. Hei­dän jou­kos­saan on ih­mi­siä, jot­ka ovat ot­ta­neet am­ma­tik­seen kyl­vää eri­pu­raa ame­rik­ka­lais­ten kes­kuu­des­sa di­sin­for­maa­ti­ol­la esi­mer­kik­si Co­vid-19-ro­kot­teis­ta tai LGBTQ-ih­mi­sis­tä.

Sa­maan ai­kaan Ant­ho­ny on hyö­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti kai­kes­ta huo­mi­os­ta. Muu­ta­mas­sa päi­väs­sä Joe Ro­ga­nin, Lau­ra Ing­ra­ha­min ja Matt Wals­hin kal­tai­set tun­ne­tut kom­men­taat­to­rit ja tv-kas­vot ylis­ti­vät hän­tä jul­ki­ses­ti.

Vaik­ka vaa­lei­hin on vie­lä rei­lu vuo­si, pre­si­dent­ti­pe­li Yh­dys­val­lois­sa on al­ka­nut jo ai­kaa sit­ten ja kaik­ki vai­kut­ta­mi­sen ta­vat on otet­tu käyt­töön.

Mu­siik­kia ja ar­tis­te­ja on käy­tet­ty ai­na po­liit­ti­seen vai­kut­ta­mi­seen. Ne pu­hu­vat suo­raan tun­tei­siin ja luo­vat par­haim­mil­laan yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta, joka tun­tuu ole­van niin usein ka­dok­sis­sa. Kan­nat­taa kuun­nel­la her­käl­lä kor­val­la kaik­kia kap­pa­lei­ta ja miet­tiä nii­den vai­ku­tus­ta omiin va­lin­toi­hin ja mie­li­ku­viin maa­il­mas­ta.  

***
 Lena Gre­nat on SAM:n toi­min­nan­joh­ta­ja.


Läh­de: https://www.npr.org/2023/08/24/1195655023/the-rise-of-oli­ver-ant­ho­ny-and-rich-men-north-of-rich­mond