Vir­gi­ni­an yli­o­pis­ton po­li­tii­kan tut­ki­mus­kes­kuk­sen lo­ka­kuus­sa te­ke­mä ky­se­ly­tut­ki­mus pal­jas­taa, et­tä mer­kit­tä­vä osa sekä Joe Bi­de­nin, et­tä Do­nald Trum­pin kan­nat­ta­jis­ta us­koo vä­ki­val­lan käyt­töön po­liit­tis­ten ta­voit­tei­den­sa saa­vut­ta­mi­sek­si. 

Li­säk­si ky­se­lyn mu­kaan 31 pro­sent­tia Trum­pin kan­nat­ta­jis­ta ja 24 pro­sent­tia pre­si­dent­ti Bi­de­nin kan­nat­ta­jis­ta sa­noi, et­tä de­mok­ra­tia ei ole "enää elin­kel­poi­nen", ja et­tä Yh­dys­val­lois­sa pi­täi­si ko­keil­la vaih­to­eh­tois­ta jär­jes­tel­mää. 

Ky­se­lys­sä haas­ta­tel­tiin 2 008 re­kis­te­röi­tyä ää­nes­tä­jää tä­män vuo­den elo-syys­kuus­sa, ja sen vir­he­mar­gi­naa­li on noin kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä.  

Mui­ta kes­kei­siä ky­se­lys­sä esiin nous­sei­ta tu­lok­sia
- Kun vas­taa­jil­ta ky­syt­tiin, on­ko vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­nen hy­väk­syt­tä­vää po­liit­tis­ten vas­tus­ta­jien ta­voit­tei­den ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­sen es­tä­mi­sek­si saa­vut­ta­mas­ta ta­voit­tei­taan, 41 % Bi­de­nin kan­nat­ta­jis­ta ja 38 % Trum­pin kan­nat­ta­jis­ta vas­ta­si kyl­lä.  
- Trum­pin kan­nat­ta­jis­ta 30 % ja Bi­de­nin kan­nat­ta­jis­ta 25 % sa­noi, et­tä vaa­lit pi­täi­si kes­keyt­tää krii­si­ai­koi­na.  
- 41 % Trum­pin kan­nat­ta­jis­ta ja 30 % Bi­de­nin kan­nat­ta­jis­ta sa­noi kan­nat­ta­van­sa joko kon­ser­va­tii­vis­ten tai li­be­raa­lien osa­val­ti­oi­den ir­tau­tu­mis­ta liit­to­val­ti­os­ta.  
- Lä­hes puo­let Bi­de­nin kan­nat­ta­jis­ta, 47 %, ja 35 % Trum­pin kan­nat­ta­jis­ta sa­noi, et­tä hal­li­tuk­sen pi­täi­si ra­joit­taa "syr­ji­vik­si tai louk­kaa­vik­si kat­sot­tu­jen" nä­ke­mys­ten il­mai­sua.  

Ky­se­ly­tut­ki­mus tu­lee sa­maan ai­kaan, kun re­pub­li­kaa­ni­puo­lu­een joh­ta­va eh­do­kas Trump, väit­tää edel­leen il­man to­dis­tei­ta, et­tä vuo­den 2020 vaa­lien tu­los­ta ma­ni­pu­loi­tiin.  

Tu­lok­set, jot­ka vih­jaa­vat ame­rik­kais­ten en­tis­tä ra­di­ka­li­soi­tu­vis­ta mie­li­pi­teis­tä, tu­le­vat ai­ka­na, jol­loin ylei­nen luot­ta­mus Yh­dys­val­to­jen hal­li­tuk­seen on Pew Re­se­arch Cen­te­rin (mu­kaan en­nä­ty­sal­haal­la. Vuon­na 2023 teh­dys­sä ky­se­lys­sä vain 16 pro­sent­tia ame­rik­ka­lai­sis­ta sa­noi luot­ta­van­sa sii­hen, et­tä hal­li­tus te­kee har­kit­tu­ja ja oi­kei­ta pää­tök­siä. 

Läh­teet: Cen­ter for Po­li­tics: Voi­ce of the Vo­ter Sur­vey
Sun He­rald: Lar­ge Por­ti­on of Ame­ri­cans Doubt De­moc­ra­cy and View Vi­o­len­ce as Ac­cep­tab­le, Poll Finds